ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผ่อนผัน

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผ่อนผัน-, *ผ่อนผัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่อนผัน[V] delay, See also: extend a limit, Example: เจ้าของหอคนนี้ใจดี ยอมให้ผู้เช่าผ่อนผันค่าเช่าห้องออกไปอีก 2-3 เดือนเสมอ, Thai definition: ยืดเวลา
ผ่อนผัน[V] indulgent, See also: allow, permit, Syn. ผ่อนปรน, ลดหย่อน, อนุโลม, Example: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานฯ กล่าวว่าไม่เห็นด้วยที่จะผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวได้ทำงานในเมืองไทยอีก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผ่อนผันก. ลดหย่อนตาม, ลดหย่อนให้.
ทุเลาผ่อนผัน เช่น ขอทุเลาไปอีกสัก ๒-๓ วัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
respiteผ่อนผัน, ทุเลาการบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you ought to be advised that military court-martials are lenient.ให้แกรู้ไว้ ศาลทหารน่ะ โอนอ่อนผ่อนผันมาก Casualties of War (1989)
I think you should establish a good line of credit.นี่ชั้นอุตส่าห์ผ่อนผันให้แล้วนะ Good Will Hunting (1997)
He may not be the one pulling the switch, but you and I both know he has the power to grant clemency, and he won't, and he never does.เขาอาจไม่มีอำนาจตัดสิน แต่เราต่างก็รู้ ว่าเขามีสิทธิ์ผ่อนผันแต่เขาไม่ทำแน่ ไม่เคยทำเลยด้วย Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
Any idea when Jones might release said terrible beastie?มีทางไหนที่ โจนส์ .. อาจผ่อนผันสัญญาบ้านี่มั่ง Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
No, I'm gonna have to file an extension.ยัง ผมจะไปทำเรื่องขอผ่อนผัน The Pursuit of Happyness (2006)
- You already filed an extension.- คุณผ่อนผันไปแล้วนี่ The Pursuit of Happyness (2006)
- Yeah, well, I gotta file another one.- ใช่ ไปขอผ่อนผันเพิ่ม The Pursuit of Happyness (2006)
Mr. Linderman wants to be nice about this.คุณลินเดอร์แมน ก็อยากผ่อนผันให้หรอกนะ Chapter One 'Genesis' (2006)
He's not granting clemency.เขาไม่ผ่อนผันให้ The Rat (2006)
He deserves the benefit of the doubt.- เขาควรได้ข้อผ่อนผันบ้าง Resistance Is Futile (2007)
But that doesn't mean it requires anything less than a careful and considered approach.แต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องผ่อนผัน เพียงแต่ต้องทำด้วยความละม่อม Hot Fuzz (2007)
I have an older woman, who for delay of a mortgage term calls.เรามีลูกค้าสูงวัยขอผ่อนผันเรื่องผ่อนบ้าน Drag Me to Hell (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ่อนผัน[v. exp.] (phǿnphan) EN: make an exception ; be indulgent ; make an allowance (for) ; give a dispensation ; give grace   FR: exonérer ; dispenser ; faire une exception ; être indulgent ; se montrer indulgent
ผ่อนผันเวลา[v. exp.] (phǿnphan wēlā) EN: extend the deadline   

English-Thai: Longdo Dictionary
inexorable(adj) ที่ไม่มีการผ่อนผัน, ที่ไม่อาจหยุดยั้ง เช่น This is yet another of the inexorable signs that there is no going back to a world where we can assume that marriage is the main institution that organizes people’s lives.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clemency(เคลม'เมินซี) n. ความมีใจเมตตากรุณาปรานี,ความไม่รุนแรง,การผ่อนผัน,ภาวะเย็นสบาย,ความอำนวย, Syn. leniency
clement(เคลม'เมินทฺ) adj. เมตตากรุณา,ผ่อนผัน,ไม่รุนแรง,เย็นสบาย,อำนวย, Syn. mild
easy(อี'ซี) adj.,adv. ง่าย,ง่ายดาย,ไม่ลำบาก,สะดวกสบาย,ไม่เข้มงวด,ผ่อนผัน,ไม่เป็นภาระ,สบายอกสบายใจ,ไม่แน่น,ไม่รัด,ไม่เร่งรีบ n. การหยุดพักชั่วคราว. -Phr. (take it easy,go easy ตามสบาย,ไม่ต้องทำงานหนัก), Syn. light ###A. difficult
leniency(ลี'นิเอินซี,เลน'เยินซี) n. ความผ่อนผัน,ความกรุณาปรานี,ความโอนอ่อน
lenient(ลี'เนียนทฺ) adj. ผ่อนผัน,กรุณา,ปรานี,โอนอ่อน., See also: leniently adv., Syn. soft
relaxation(รีแลคเซ'เชิน) n. การผ่อนคลาย,การผ่อนคลายอารมณ์,การถ่ายท้อง,ความหลวม,การผ่อนผัน, Syn. abatement,slackening,easing
relentless(รีเลนท'ลิส) adj. ไม่ผ่อนผัน,ไม่ยอมผ่อนปรน,ไม่ปรานี,ไม่ไว้หน้า,ทรหด,บึกบึน,ไม่ระย่อ, See also: relentlessly adv. relentlessness n., Syn. unremitting
stern(สเทิร์น) adj. เข้มงวด,กวดขัน,พิถีพิถัน,เคร่งครัด,รุนแรง,ไม่ผ่อนผัน,บูดบึ้ง n. ส่วนหลังของเรือ,ท้ายเรือ,ส่วนหลัง,ส่วนท้าย,บั้นท้าย,ตะโพก,ก้น,หาง, See also: sternly adv. sternness n., Syn. austere,severe

English-Thai: Nontri Dictionary
attenuation(n) การผ่อนผัน,การแบ่งเบา
clemency(n) ความกรุณา,ความไม่ถือโทษ,ความเมตตา,การผ่อนผัน
clement(adj) ไม่ถือโทษ,ผ่อนผัน,เมตตากรุณา,ไม่รุนแรง
indulge(vi,vt) ยอมตาม,อภัย,ผ่อนผัน,ปล่อยตัว,มั่วสุม,ซ่องเสพ,หมกมุ่น
indulgence(n) การมั่วสุม,การยอมตาม,การผ่อนผัน,การปล่อยตัว,การหมกมุ่น
leniency(n) ความอ่อนโยน,ความสุภาพ,ความกรุณา,การผ่อนผัน
lenient(adj) อ่อนโยน,สุภาพ,กรุณา,ผ่อนผัน,โอนอ่อน
relent(vi) อ่อนข้อ,อ่อนลง,บรรเทา,ผ่อนผัน,กรุณา
respite(n) การผ่อนผัน,การหยุดพัก,การทุเลา,การบรรเทา
spare(vt) ไว้ชีวิต,หวง,ผ่อนผัน,จำกัดจำเขี่ย,งดเว้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top