Search result for

อ่อนแอ

(40 entries)
(0.0063 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่อนแอ-, *อ่อนแอ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนแอ    [V] be feeble, See also: be tired, weary, Ant. เข้มแข็ง, Example: ทารกบางคนอ่อนแอ ขี้โรค ระบบประสาทเชื่องช้า, Thai definition: มีกำลังน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ่อนแอว. มีกำลังน้อย, ไม่แข็งแรง, ไม่เข้มแข็ง.
อ้อนแอ้นว. มีรูปร่างแบบบาง, ชดช้อย.
มนท-, มนท์อ่อนแอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infirmอ่อนแอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนแอ[adj.] (øn-aē) EN: weak ; feeble ; tired ; flabby ; weary   FR: faible ; fragile ; frêle ; flasque
อ้อนแอ้น[adj.] (øn-aēn) EN: slender ; slight ; slim ; delicate   FR: élancé ; svelte

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mini boss (n slang ) อ่อนแอกว่าบอส, รองบอส,บอสย่อย ;มักใช้ในเกมออนไลน์ ( * w *m iiiita)
See also: S. mini-boss,
weakest[วีค-เอ็ดส์] (adj ) อ่อนแอที่สุด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fall into a decline    [IDM] อ่อนแรง (เพราะเจ็บป่วยหรือล้มเหลว), See also: อ่อนแอ (เพราะเจ็บป่วยหรือล้มเหลว), Syn. go into
delicate    [ADJ] ไวต่อความรู้สึก, See also: อ่อนแอ, สะเทือนอารมณ์ได้ง่ายเปราะบาง, Syn. weak, feeble
depressed    [ADJ] อ่อนแอ, See also: ไม่มีเรี่ยวแรง, ไม่แข็งแรง
dicky    [ADJ] อ่อนแอ (คำไม่เป็นทางการ)
droop    [VT] อ่อนแอ, See also: เหนื่อยอ่อน, อ่อนแรง, เพลีย, Syn. sag, swag, drop
drop    [VI] แย่ลง, See also: อ่อนแอ
effete    [ADJ] อ่อนแอ, See also: หมดแรง, เหนื่อย, Syn. exhausted, weakened, worn-out
enfeebled    [ADJ] อ่อนแอ, See also: หมดแรง, Syn. effete, infirm, weakened
epicene    [ADJ] อ่อนแอ, Syn. weak
fade    [VI] ร่วงโรย, See also: อ่อนแอ, เฉื่อยชา, Syn. weak, droop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coward(คาว'เอิร์ด) n. คนขี้ขลาด,คนอ่อนแอ. adj. ขี้ขลาด,มีความกลัว,อ่อนแอ,ไร้ความกล้า
craze(เครซ) {crazed,crazing,crazes} vt. ทำให้บ้า,ทำให้ผิวหน้าแตกเป็นเส้นร่างแหเล็ก ๆ ,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสื่อม. vi. กลายเป็นบ้า,เกิดเป็นรอยร่างแห,แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย n. ความบ้า,ความนิยมที่แพร่หลาย,รอยเส้นแตกเป็นร่างแหบนเครื่องเคลือบซีแรมมิคส์ คำที่มีความห
crazy(เคร'ซี) adj. บ้า,มีจิตฟั่นเฟือน,เหลวไหล,พิลึกกึกกือ,ประหลาด,อ่อนแอ,ไม่มั่นคง,ดูจะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย -Phr. (like crazy ด้วยความกระตือรือร้น ถึงที่สุด) n. ผู้ที่ไม่ลงรอยกับใคร., See also: crazily adv. craziness n. คำที่มีความหมายเหมื
deaden(เดด'เดิน) vt. ทำให้ชา,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เสียงไม่สามารถลอดเข้ามาหรือออกไปได้ vi. ตาย,กลายเป็นตาย, See also: deadener n., Syn. mute
decrepitiude(ดิเครพ'ทิทิวดฺ) n. ภาวะที่เป็นรอยแตก,อ่อนแอ,แก่ชรา, Syn. feebleness
delicacy(เดล'ละคะซี) n. ความละเอียดอ่อน,ความประณีต,ความอ่อนช้อย,คุณสมบัติที่แตกง่าย,ความบอบบางที่ต้องใช้ความระมัดระวัง,ความอ่อนแอ,ความแคล่วคล่อง,ความยากที่จะจัดการ,ความลำบาก., Syn. modesty
delicate(เดล'ละคิท) adj. ละเอียดอ่อน,ประณีต,อ่อนช้อย,บรรจงแตกง่าย,อ่อนแอ,แคล่วคล่อง,ยากที่จะจัดการ,ลำบาก, See also: delicateness n. ดูdelicate, Syn. precise
doddered(ดอด'เดิด) adj. อ่อนแอ,เดินเตาะแตะ,อายุมาก
droop(ดรูพ) vi.,vt.,n. (การ) ก้มต่ำ,หลบต่ำ,มองต่ำ,ห้อย,ยาน,ตกต่ำ,ทรุดโทรม (สุขภาพ) ,อ่อนแอลง,ท้อใจ,ความกดต่ำ,ความทรุดโทรม,การไร้ที่ยึด, Syn. sack,bend,weary,decline
emasculatevt. ตอน,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เหมือนผู้หญิง adj. ซึ่งถูกตอน,เหมือนผู้หญิง,อ่อนแอ,ด้วยกำลัง, See also: emasculation n. ดูemasculate emasculative adj. ดูemasculate emasculator n. ดูmasculate emasculatory adj. ดูemasculate

English-Thai: Nontri Dictionary
anile(adj) เหมือนหญิงชรา,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ
craze(vt) ทำให้บ้าคลั่ง,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้จิตเสื่อม,ทำให้ผิวแตก
crazy(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,จิตฟั่นเฟือน,อ่อนแอ,ประหลาด
debilitate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง
delicacy(n) ความอ่อนแอ,ความแบบบาง,ความละเอียดอ่อน,ความอ่อนช้อย
delicate(adj) อ่อนแอ,แบบบาง,ละเอียดลออ,ประณีต,ละเอียดอ่อน,มีรสดี
droop(vi) เหี่ยวแห้ง,ท้อแท้,ตกต่ำ,(สุขภาพ)อ่อนแอ,ทรุดโทรม,ห้อย
effeminacy(n) ลักษณะคล้ายผู้หญิง,ความอ่อนแอ,ความเป็นผู้หญิง
effeminate(adj) คล้ายผู้หญิง,อรชรอ้อนแอ้น,เหมือนผู้หญิง,อ่อนแอ,เป็นตัวเมีย
emasculate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ผอม,ทำให้ไม่กระฉับกระเฉง,ทำให้เหมือนผู้หญิง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
脆弱[ぜいじゃく, zeijaku] (adj) อ่อนแอ ไม่แข็งแรง

Are you satisfied with the result?

Go to Top