Search result for

การระงับ

(52 entries)
(0.0169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การระงับ-, *การระงับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การระงับ[N] suppression, See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity, Syn. การหยุด, การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง, Example: การระงับเหตุต่างๆ สำเร็จลงด้วยดีจากความร่วมมือของตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sedationการระงับ, การทำให้สงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stoppage in transituการระงับการส่งของกลางคัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
settlement, comprehensiveการระงับข้อพิพาทแบบเบ็ดเสร็จ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
comprehensive settlementการระงับข้อพิพาทแบบเบ็ดเสร็จ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceful settlement; pacific settlementการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pacific settlement; peaceful settlementการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
settlement, pacific; settlement, peacefulการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
settlement, peaceful; settlement, pacificการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abatement of actionการระงับคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abatement of the injuryการระงับความเสียหาย, การบรรเทาความเสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dispute settlementการระงับข้อพิพาพ [เศรษฐศาสตร์]
Spinal anesthesiaการระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Analgesiaการระงับปวด [TU Subject Heading]
Anesthesiaการระงับความรู้สึก [TU Subject Heading]
Anesthesia, Dentalการระงับความรู้สึกทางทันตกรรม [TU Subject Heading]
Anesthesia, Intravenousการระงับความรู้สึกทางหลอดเลือดดำ [TU Subject Heading]
Anesthesia, Localการระงับความรู้สึกเฉพาะที่ [TU Subject Heading]
Anesthesia, Obstetricalการระงับความรู้สึกทางสูติศาสตร์ [TU Subject Heading]
Anesthesia, Spinalการระงับความรู้สึกที่กระดูกสันหลัง [TU Subject Heading]
Dispute resolution (Law)การระงับข้อพิพาท (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We do nothing to stop a coup in Bolivia and in exchange, the new government gives America the lease to any oil found.เราจะไม่ยับยั้งการระงับ อาหารในโบลิเวีย เพื่อแลกกับ.. การที่รัฐบาลใหม่ให้สิทธิ์อเมริกาเช่าพื้นที่ขุดหาน้ำมัน Quantum of Solace (2008)
Though I had previously informed yale of your detention,ยังไงก็ตาม ชั้นให้ข้อมูลการระงับการเข้าเยลของเธอไปก่อนหน้านี้แล้ว The Age of Dissonance (2009)
I want to block the sale of bass industries,ชั้นต้องการระงับการขายแบส อินดัสตรี้ The Kids Are Not All Right (2011)
They took out an amount from every piddly paycheck, and when it's time to collect, they say this and that and make it so complicated.พวกเขาทำท่าแข็งขัน ตอนที่ต้องการระงับการจ่ายเงินให้พี่ แต่ตอนนี้พวกเขาหลบลี้หนีหายไปหมด แล้วยังพูดจาไม่รับผิดชอบอีก Poseidon (2011)
So Daniel says that he wants to follow in his old man's footsteps on the condition that I reactivate his trust.แดนเนี่ยลบอกว่า เขาอยากจะตาม รอยพ่อเขา บนเงื่อนไขที่ว่าผมต้องยกเลิกการระงับทรัพย์สินเขา Infamy (2012)
As seekers after truth, you will be wise to withhold judgment and not simply put your trust in the writings of the ancients.คุณจะต้องฉลาดในการระงับ การตัดสินและไม่เพียงแค่ใส่ ไว้วางใจในงานเขียน ของคนโบราณ Hiding in the Light (2014)
I believe in the tranquilizersผมเชื่อในการระงับอารมณ์ Spirit of the Goat (2014)
It has to be the anesthesia. I mean, it's gotta be a dream.มันจะต้องมีการระงับความรู้สึก ฉันหมายความว่ามันต้องเป็นความฝัน Jupiter Ascending (2015)
Today we'll be extracting an eight-cell cluster... and freezing it... for induced suspension and development arrest.วันนี้มันได้ทำการแบ่งเซลล์เป็นแปดเซลล์แล้ว และแช่แข็งมัน เพื่อทำการระงับกระบวนการพัฒนาต่อไป Junior (1994)
So if you're here to test my loyalty... you succeed only in testing my patience.เรื่องความภักดีข้าคงผ่าน แต่การระงับโทสะนี่ไม่แน่ เปล่าเลย ข้าไม่ได้มาทดสอบท่านหรอก The Chronicles of Riddick (2004)
No, no, no. That was just a temporary suspension.ไม่ๆๆ นั่นเป็นเพียงการระงับชั่วคราว Mr. Monk and the Other Detective (2005)
You'll overdose on sedatives acting like that.เธอใช้ยาเกินขนาดในการระงับความตื่นเต้น Almost Love (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การระงับ[n.] (kān ra-ngap) EN: suppression ; abatement   
การระงับคดี[n. exp.] (kān ra-ngap khadī) EN: abatement of action   
การระงับใจ[n.] (kān ra-ngapjai) EN: restraint   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abeyance[N] การระงับไว้ชั่วคราว, See also: การหยุดพักชั่วคราว, Syn. pause
constraint[N] ความยับยั้งชั่งใจ, See also: การระงับความรู้สึก
desistance[N] การหยุดการกระทำ, See also: การระงับ, การยุติ, การเลิก, การงดเว้น, Syn. astinenee
suppression[N] การอดกลั้น, See also: การระงับ, การข่มจิต, Syn. constraint, repression, restraint
suspension[N] การหยุดชั่วคราว, See also: การระงับชั่วคราว, การยกเลิกชั่วคราว, Syn. interruption, abeyance, break

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
suppression(ซะเพรส'เชิน) n. การระงับ,การหยุดยั้ง,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด,การอำพราง,การปิดบัง., Syn. restraint,curb,check,repression

English-Thai: Nontri Dictionary
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
constraint(n) การบีบบังคับ,การฝืนใจ,การจำกัด,การระงับความรู้สึก,การคุมขัง
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น
lull(n) ความสงบ,การระงับ,การกล่อม,การหยุดนิ่ง
mollification(n) การปลอบ,การระงับโทสะ,การทำให้สงบ
repression(n) การปราบปราม,การระงับ,ความอดกลั้น,การข่มใจ,การควบคุม
suppression(n) การระงับ,การกดขี่,การปราบปราม,การเลิก,การขจัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top