ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terminate

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terminate-, *terminate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terminate(vi) สิ้นสุด, See also: ยุติ, ลงเอย, ลงท้าย, จบลง, Syn. eliminate, stop
terminate(vt) ทำให้สิ้นสุด, See also: ทำให้ยุติ, Syn. eliminate, stop

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terminate(เทอ'มะเนท) vt. ทำให้สิ้นสุด vi. สิ้นสุด, ยุติ, ลงท้าย, เป็นผล., See also: terminative adj., Syn. end, stop
terminate-and-stay-resideterminate-and-stay-resident program โปรแกรมค้างในหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า TSR (อ่านว่า ทีเอสอาร์) หมายถึง โปรแกรมชนิดพิเศษที่จะอยู่ใน RAM เสมอ สามารถเรียกหาได้โดยการกดแป้นคำสั่งที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ การเรียกโปรแกรมประเภทนี้ จะเรียกได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะกำลังทำโปรแกรมอะไรอยู่ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน เรามีระบบวินโดว์ ซึ่งทำให้เราเรียกโปรแกรมมาใช้พร้อม ๆ กันหลายโปรแกรมได้อยู่แล้ว โปรแกรมประเภท TSR จึงไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป
determinate(ดิเทอร์'มิเนท) adj. แน่นอน, ซึ่งได้กำหนดไว้, เด็ดขาด, ซึ่งได้ตัดสินใจแล้ว, ซึ่งมีค่าหรือจำนวนที่แน่นอน, Syn. specific
exterminate(อิคซฺเทอ'มะเนท) vt. ทำลายสิ้น, ถอนราก, See also: exterminable adj. extermination n. exterminatory adj. exterminative adj., Syn. annihilate
indeterminate(อินดีเทอ' มิเนท) adj. ไม่แน่นอน, ไม่จำกัด, ไม่แน่ชัด, คลุมเครือ, ยังไม่ตกลงใจ, ยังไม่ตัดสิน, ซึ่งไม่สามารถวิเคราะห์ได้สมบูรณ์โดยหลักของวิชาสถิติศาสตร์ (statics) ., See also: indeterminateness n., Syn. unfixed, indefinite

English-Thai: Nontri Dictionary
terminate(vi, vt) สุดสิ้นลง, จบลง, ลงท้าย, ลงเอย, ยุติ
determinate(adj) ซึ่งตัดสินใจแล้ว, แน่นอน, เด็ดขาด, ตามที่กำหนดไว้
exterminate(vt) ถอนรากถอนโคน, กำจัดให้หมด, ทำลายสิ้น, ผลาญ
indeterminate(adj) ไม่แน่นอน, ไม่ได้กำหนด, ไม่จำกัด, คลุมเครือ, ยังไม่ตัดสิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terminate๑. สิ้นสุด๒. ทำให้สิ้นสุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
terminateเลิก, สิ้นสุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To send him packing on a one-way trip, So his prospects take a terminal dipส่งเขาเดินทางไป เพราะฉะนั้น โอกาสเดียวของเขาที่จะได้สถานีปลายทางอันไกลโพ้น Aladdin (1992)
I'm terminating therapy.การบำบัดฉันสิ้นสุดแล้ว Basic Instinct (1992)
You have to terminate this therapy, right away.คุณต้องหยุดการบำบัดนี้ โดยเร็วเลย Basic Instinct (1992)
Well, it's already done. She terminated it herself.มันจบไปแล้ว เธอหยุดเอง Basic Instinct (1992)
Outside terminal activity control.เข้าระบบเชื่อมต่อภายนอก The Lawnmower Man (1992)
And the review board has terminated your project.และบอร์ดมีความเห็นให้ยุบโครงการคุณ Junior (1994)
They told me the chimps haven't been tested on... since the project was terminated.พวกเขาบอกว่าลิงไม่ได้ถูกทดลองแล้ว ตั้งแต่โครงการถูกถอนไป Junior (1994)
The plane... charter terminal, LAX, Hangar 17.เครื่องบิน เช่าเหมาลำ โรงเก็บ 17 Heat (1995)
Terminal psychotic.เทอร์มิโรคจิต Mad Max (1979)
A terminal crazy.ของพวกคุณรู้หรือไม่? ขั้วบ้า Mad Max (1979)
I double-checked the terminal forecast, and the wind's aloft and IFR ceilings all the way.ผมตรวจสอบการพยากรณ์ อย่างละเอียดแล้ว ลมพัดขึ้นสูงและมี ม่านเมฆไอเอฟอาร์ตลอดทาง Airplane! (1980)
Please have your baggage claim checks ready to show upon leaving the terminal.กรุณารับกระเป๋าคืนได้ ซึ่งพร้อมแล้วที่ท่าผู้โดยสารขาออก Airplane! (1980)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terminateThe countries terminated friendly relations.
terminateThe Tokaido line terminates at Tokyo.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมดวาระ(v) terminate, See also: expire, be over, Syn. ครบวาระ, ครบกำหนด, Example: อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะหมดวาระในตำแหน่งลง หลังจากนั่งมาครบวาระ 4 ปีเต็ม, Thai Definition: ครบตามเวลาที่กำหนดไว้, พ้นจากหน้าที่หรือตำแหน่ง
ขาดอายุ(v) expire, See also: terminate, Syn. หมดอายุ, เกินกำหนด, เกินอายุ, Example: สัญญาฉบับนี้ขาดอายุไปนานแล้ว, Thai Definition: หมดเวลาที่กำหนดไว้
ตอนจบ(n) end, See also: terminate, Syn. ตอนอวสาน, Example: คืนนี้ละครเรื่องพายุอารมณ์ถึงตอนจบ, Thai Definition: ตอนที่เรื่องราวของเหตุการณ์ ละครหรือนิยายจะจบลง
ขาดสะบั้น(v) terminate, See also: be cut off, be separated, Example: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นไม่ขาดสะบั้นลงเมื่อสงครามโลกฯ ยุติและทวีความใกล้ชิดในช่วงภายหลังต่อมา, Thai Definition: แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด
สิ้นสุดลง(v) terminate, See also: end, stop, cease, expire, discontinue, Ant. เริ่มต้นขึ้น, Example: เหลือเวลาอีกเพียง 2 ปี อายุของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ก็จะสิ้นสุดลงตามวาระ, Thai Definition: ไม่มีต่อไปอีก

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
terminate
terminated
terminates

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terminate
terminated
terminates

WordNet (3.0)
displace(v) terminate the employment of; discharge from an office or position, Syn. terminate, can, give notice, sack, fire, give the sack, dismiss, give the axe, send away, force out, Ant. hire
end(v) have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense; either spatial or metaphorical, Syn. cease, terminate, finish, stop, Ant. begin
end(v) bring to an end or halt, Syn. terminate, Ant. begin
end(v) be the end of; be the last or concluding part of, Syn. terminate

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Terminate

v. t. [ imp. & p. p. Terminated p. pr. & vb. n. Terminating. ] [ L. terminatus, p. p. of terminare. See Term. ] 1. To set a term or limit to; to form the extreme point or side of; to bound; to limit; as, to terminate a surface by a line. [ 1913 Webster ]

2. To put an end to; to make to cease; as, to terminate an effort, or a controversy. [ 1913 Webster ]

3. Hence, to put the finishing touch to; to bring to completion; to perfect. [ 1913 Webster ]

During this interval of calm and prosperity, he [ Michael Angelo ] terminated two figures of slaves, destined for the tomb, in an incomparable style of art. J. S. Harford. [ 1913 Webster ]

[ 1913 Webster ]

Terminate

v. i. 1. To be limited in space by a point, line, or surface; to stop short; to end; to cease; as, the torrid zone terminates at the tropics. [ 1913 Webster ]

2. To come to a limit in time; to end; to close. [ 1913 Webster ]

The wisdom of this world, its designs and efficacy, terminate on zhis side heaven. South. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不定期[ふていき, futeiki] (adj-na, n, adj-no) irregular; indeterminate; tramp (steamer) #4,946 [Add to Longdo]
切る[きる, kiru] (suf, v5r, vt) (1) (See 噛み切る) to cut (usu. to cut through); (2) (See 縁を切る) to sever (connections, ties); (3) to turn off (i.e. the light); (4) (See 電話を切る) to terminate (i.e. a conversation); to hang up (the phone); to disconnect; (5) to punch (a ticket); to tear off (a stub); (6) to open (something sealed); (7) to start; (8) to set (a limit); (9) (See 値切る) to reduce; to decrease; to discount; (10) to shake off (water, etc.); to let drip-dry (or drain); (11) to cross; (12) to do (something noticeable); (13) to turn (a vehicle); (14) to cut (the ball); (15) to shuffle (cards); (16) (See 切り札) to trump; (17) (in Go) to isolate (an opponent's stone); (suf, v5r) (18) (See 疲れきる) (after the -masu stem of a verb) to finish; to complete; (P) #11,194 [Add to Longdo]
そこはかとない[sokohakatonai] (adj-i) (See そこはかとなく) faint; slight; vague; nebulous; indeterminate; tinge of ...; touch of ... [Add to Longdo]
エラー終了[エラーしゅうりょう, era-shuuryou] (n, vs) { comp } error termination; terminate with error [Add to Longdo]
極まる(P);窮まる[きわまる, kiwamaru] (v5r, vi) to terminate; to reach an extreme; to take to the extreme; to be in a dilemma; to be at an end; (P) [Add to Longdo]
終端せず[しゅうたんせず, shuutansezu] (n) { comp } non-terminating; non-terminated [Add to Longdo]
集散花序[しゅうさんかじょ, shuusankajo] (n, adj-no) (See 総穂花序) cymose inflorescence (any determinate simple inflorescence); cyme [Add to Longdo]
常駐型プログラム[じょうちゅうがたプログラム, jouchuugata puroguramu] (n) { comp } terminate and stay resident program [Add to Longdo]
常駐終了プログラム[じょうちゅうしゅうりょうプログラム, jouchuushuuryou puroguramu] (n) { comp } terminate and stay resident program [Add to Longdo]
常駐終了型プログラム[じょうちゅうしゅうりょうけいプログラム, jouchuushuuryoukei puroguramu] (n) { comp } terminate-and-stay-resident program; TSR program [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
終端せず[しゅうたんせず, shuutansezu] non-terminating, non-terminated [Add to Longdo]
常駐終了型プログラム[じょうちゅうしゅうりょうけいプログラム, jouchuushuuryoukei puroguramu] terminate-and-stay-resident (TSR) program [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top