ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้อยลง

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้อยลง-, *น้อยลง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้อยลง[ADV] less, See also: lower, Syn. ลดลง, ลดน้อยลง, Ant. มากขึ้น, Example: เด็กสาวๆ กลัวว่าจะได้เงินเดือนน้อยลงถ้าเปลี่ยนบริษัท
น้อยลง[V] be smaller, Syn. ลดลง, ลดน้อยลง, Ant. มากขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
รา ๓น้อยลง, อ่อนลง, เช่น ไฟราดับไปเอง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Avoid each other's eye a bit Less often each day The ice will soften each dayแต่ละวันที่อยู่ใกล้ เราจะหลบสายตากันน้อยลง The Little Prince (1974)
As time went on we saw less and less of Teddy and Vern until eventually they became just two more faces in the halls.เมื่อเวลาผ่านไปเราได้เห็นเท็ดดี้ กับเวิร์น น้อยลง น้อยลง จนในที่สุดพวกเขากลายเป็นเพียงสอง ใบหน้าที่โผล่เข้ามาในห้องประชุม Stand by Me (1986)
There, now you got less to move.นี่ไง เหลือของน้อยลงอีก *batteries not included (1987)
The most famous is never get involved in a land war in Asia, but only slightly less well known is this.บทกวีที่โด่งดังที่สุดก็คือ "อย่าไปเกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองในเอเชีย" แต่ที่โด่งดังน้อยลงมาหน่อยก็คือ... The Princess Bride (1987)
With perestroika, there is even less available than before.กับ perestroika มีแม้แต่น้อยลงกว่า แต่ก่อน The Russia House (1990)
This is beginning to sound less and less like your common, garden-variety subway mugging.นี้เป็นจุดเริ่มต้นให้เสียงน้อยลงและน้อย ... ... เหมือนกันสวนรถไฟใต้ดินหลากหลายการเรียนของคุณ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
That's a lot of shit.[ผมสัญญาว่าจะทำอุปกรณ์กีฬาให้ดี จัดตั้งกรุ๊ปมิตติ้งกับหญิงโรงเรียนคังซาน; ] [ลดการบ้านให้น้อยลง... Hero (1992)
We said less and less.เขาพูดน้อยลงๆ The Joy Luck Club (1993)
It was pointed out that as there is more of everyone Especially them, there is unfortunately less.พวกหูสั้นบอกว่าต้องการทุกอย่างเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพวกมันแต่ทุกอย่างน้อยลง Rapa Nui (1994)
You would suffer less. I would defend you."'เจ้าคงทรมานน้อยลง ข้าคงปกป้องเจ้า Wild Reeds (1994)
I sensed that Dona Julia was having a struggle within her.... and my own situation was becoming no less difficult.ผมรับรู้ได้ว่าดอนน่า จูเลีย กำลังต่อสู้อยู่ภายในใจเธอ ทำให้สถานการณ์ของผมยิ่งยากน้อยลง Don Juan DeMarco (1994)
Because I think it might take some of the heat off me.แม่จะได้จิกฉันน้อยลงไปหน่อย The One with the Sonogram at the End (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้อยลง[X] (nøi long) EN: be smaller ; get smaller ; get less ; decrease ; decline ; lessen ; diminish ; abate   FR: décroître ; s'amoindrir ; diminuer
น้อยลง[adj.] (nøi long) FR: amoindri

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abate[VI] น้อยลง, See also: ลดลง
be down[PHRV] ลดลง, See also: น้อยลง, Syn. go down
drop away[PHRV] น้อยลง, See also: ลดลง, Syn. drop off, fall away, fall off
ease off[PHRV] น้อยลง, See also: เบาบางลง, บรรเทา, Syn. ease up, slacken off
fall away[PHRV] น้อยลง, See also: ลดลง, Syn. drop away, drop off, fall off
fall off[PHRV] น้อยลง, See also: ลดลง, Syn. drop away, drop off, fall away
down[ADV] น้อยลง, See also: ลดลง
drop[VI] น้อยลง, See also: ลดลง
ebb[VI] ลดลง, See also: น้อยลง, เสื่อมลง, แย่ลง, Syn. decline, decrease, deminish
go out of[PHRV] ลดลง, See also: น้อยลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
allay(อะเล') vt. ทำให้สงบ, บรรเทา, ทำให้น้อยลง. -allayer n., Syn. quiet, soothe)
allen's lawเป็นภาวะที่เกิดในผู้ป่วยโรคเบาหวานซึ่งมีทฤษฎีนี้กล่าวว่า มีการรับคาร์โบไฮเดรตมากแต่มีการใช้ยิ่งน้อยลง
alleviate(อะลี' วิเอท) vt. บรรเทา, ทำให้น้อยลง, Syn. lessen, mitigate ###A. aggravate)
alleviation(อะลีวิเอ' เชิน) n. การบรรเทา, การทำให้น้อยลง, สิ่งที่บรรเทาหรือทำให้น้อยลง
alleviative(อะลี' วิเอทิฟว, อะลี' วอะโทรี) adj. ซึ่งทำให้ลดน้อยลง, ซึ่งบรรเทา
antidiuretic hormoneอาจเรียกว่า vasopressin กระตุ้นให้ไตดูดซึมน้ำกลับไว้ในร่างกาย เป็นผลให้ปัสสาวะมีน้อยลง ถ้าขาดฮอร์โมนนี้ทำให้เกิดโรคเบาจืด ทำให้ปัสสาวะมาก กระหายน้ำมาก
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
arteriosclerosis(อาร์เทอรี่โอสคละโร'ซิส) n. ภาวะผนังเส้นโลหิตแดงหนาและมีความยึดหยุ่นน้อยลง -arteriosclerotic adj.
attenuate(อะเทน'นูเอท) vt.,vi. ทำให้เจือจาง,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาบาง. -adv. น้อยลง,เจือจาง,อ่อนกำลัง,เบาบาง. -attenuation n., Syn. weaken, reduce ###A. fortify)

English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abridge(vt) ทำให้สั้น,ย่อ,ทำให้น้อยลง
allay(vt) ทำให้สงบ,บรรเทา,ทำให้น้อยลง,ระงับ
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ระงับ
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
bate(vt) น้อยลง,ผ่อนลง,เบาลง
decrease(vi,vt) บรรเทา,ลดน้อยลง,สั้นลง
deplete(vt) ใช้หมด,ทำให้สูญเสีย,ทำให้สิ้นเปลือง,ทำให้ลดน้อยลง
diminish(vi,vt) ลดลง,น้อยลง,ดูหมิ่น

German-Thai: Longdo Dictionary
reduzieren(vt) |reduzierte, hat reduziert| ลดลง, ทำให้จำนวนน้อยลง เช่น den Preis von 200 auf 150 Euro reduzieren ลดราคาจากสองร้อยเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบ, See also: S. erniedrigen, verringern, A. erhöhen,
jeยิ่ง (ใช้บ่งว่าของสองสิ่งขึ้นอยู่ซึ่งกันและกัน เช่น ถ้าสิ่งหนึ่งมากขึ้น อีกสิ่งน้อยลง ใช้คู่กับ umso หรือ desto) เช่น Je kälter es ist, desto mehr Gas für die Heizung verbraucht man. ยิ่งอากาศหนาวเท่าไหร่ เราก็ยิ่งใช้ก๊าซสำหรับเครื่องทำความร้อนมากขึ้นเท่านั้น
senken(vt) |senkte, hat gesenkt, etw.(A)| ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งลดน้อยลง, ทำให้น้อยลง, ทำให้ต่ำลง เช่น Die Regierung hat die Steuern gesenkt. รัฐบาลลดภาษีลง , See also: S. herabsetzen, A. erhöhen, steigern, Related: sinken, verringern

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top