Search result for

อ่อนเพลีย

(46 entries)
(0.027 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่อนเพลีย-, *อ่อนเพลีย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนเพลีย[V] be tired, See also: be exhausted, be listless, be weak, be fatigued, Syn. หมดแรง, Ant. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: อาการของวัณโรคคือ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ผอมลง มีไข้, Thai definition: อ่อนกำลัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อ่อนเพลียว. มีแรงลดน้อยถอยลง, หย่อนกำลัง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debility, Generalอ่อนเพลีย [การแพทย์]
Fatigue, Chronicอ่อนเพลียอย่างเรื้อรัง [การแพทย์]
Lassitudeอ่อนเพลีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Heart palpitations, fatigue, stomach pain,หัวใจเต้นผิดปกติ. -.อ่อนเพลียและปวดท้อง Last Resort (2008)
Anemia, seventh-Nerve palsy,อ่อนเพลีย เส้นประสาทส่วนที่ 7 เป็นอัมพาธ Last Resort (2008)
Look for any admissions for exhaustionหากรณีที่แอดมิดเพราะความอ่อนเพลีย Demonology (2009)
Adam jackson's life Reads like a "how to Make an unsub" manual.เข้า ๆ ออก ๆ โรงพยาบาล... แขนหัก ซี่โครงหัก อ่อนเพลีย Conflicted (2009)
I--i don't know.เขาแอบนอนตอนกลางวันเพราะเขามักจะอ่อนเพลีย Conflicted (2009)
They were frail... weak.พวกเขาอ่อนแอ... อ่อนเพลีย Under the Mountain (2009)
It's overwork and malnutrition.เธอมีอาการอ่อนเพลียและมีภาวะขาดสารอาหารครับ Episode #1.17 (2009)
Neuroproaxia is a temporary paralysisNeuroproaxia จะทำให้อ่อนเพลียชั่วคราว Air: Part 1 (2009)
You will be hungry. You will be weak.คุณจะรู้สึกหิว อ่อนเพลีย Avatar (2009)
We were both exhausted.เราต่างก็อ่อนเพลีย Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
I just needed to lay low for a little while, and, uh, let my body readjust.ผมแค่รู้สึกอ่อนเพลีย เป็นบางครั้ง และขอให้ร่างกายของผม ได้ปรับตัวสักระยะ Under Control (2010)
You must be very tired.คุณคงจะอ่อนเพลียมาก Episode #1.1 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนเพลีย[n.] (ønphlīa) EN: fatigue   FR: fatigue [f] ; exténuation [f] ; faiblesse [f] ; lassitude [f]
อ่อนเพลีย[v.] (ønphlīa) EN: be tired ; be exhausted ; be listless ; be weak ; be fatigued   
อ่อนเพลีย[X] (ønphlīa) EN: weak ; spent ; worn out ; pooped ; tired out   FR: affaibli ; faible ; diminué ; prostré ; abattu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go into[PHRV] อ่อนแอมาก, See also: อ่อนเพลียมาก, Syn. fall into
jaded[ADJ] เหนื่อย, See also: อ่อนเพลีย, เบื่อ, Syn. tired, exhausted, bored, Ant. fresh, strong, refreshed
languishing[ADJ] อ่อนกำลัง, See also: อ่อนเพลีย, Syn. drooping
low[ADJ] อ่อนแรง, See also: อ่อนเพลีย, ไร้พละกำลัง, ไม่มีเรี่ยวแรง, Syn. exhausted, sinking, expiring, dying
prostrate[ADJ] หมดกำลัง, See also: อ่อนเพลีย
wayworn[ADJ] อ่อนเพลียหรือเหนื่อยอ่อนจากการเดินทาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adam strok syndromeอาการอ่อนเพลียอย่างกระทันหัน บางครั้งเกิดการชัก
atony(แอท'โทนี) n. การไร้ความตึงตัว, การไร้พลังงาน, ความอ่อนเพลียของกล้ามเนื้อ, การไม่เน้น
aweary(อะเวีย'รี) adj. อ่อนเพลีย, อิดโรย
bucked(บัคท) adj. เหนื่อย,อ่อนเพลีย,มีความสุข
debilitate(ดิบิล'ลิเทท) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้ทรุดโทรม., See also: debilitation n. ดูdebilitate debilitative adj. ดูdebilitate, Syn. enfeeble
debility(ดิบิล'ลิที) n. ความอ่อนเพลีย,ภาวะที่อ่อนกำลัง, Syn. feebleness
done(ดัน) v. กริยาช่อง 3 ของ do. -adj. สมบูรณ์,เสร็จ,เรียบร้อย,ตลอด,ต้มสุกแล้ว,หมดแรงใช้การไม่ได้,ใช้หมดแล้ว -Phr. (done for เหนื่อย,หมดแรง,ตาย,ใกล้ตาย) . Phr. (done in หมดแรง อ่อนเพลียมาก) ., See also: done! ใช้การได้! เห็นด้วย คำที่มีความหมายเหมือนกั
enfeeble(เอฟี'เบิล) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้หมดกำลัง, Syn. exhaust
exhaust(เอกซอสทฺ') vt. ใช้หมด,ทำให้หมด,ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย. vi. ผ่านพ้น,หลบหนี., See also: exhaustion n. -exhauster,exhaustibility n. exhaustible adj. exhaustibility n., Syn. wear out
hyperthyrodismเกิดจาก thyroxin ถูกขัยออกมามากกว่าปกติ ทำให้อัตราการเผาผลาญอาหารมากทำให้เกิดโรค 2 อย่างคือ 1. exophthalamic goiter เป็นลักษณะคอหอยพอก ใจสั่นเหงื่อออกมาก ชีพจรเต้นเร็ว ตกใจง่าย นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ตาโปนและถลน 2. adenomatous goiter with hyperthyroidism เป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากต่อมธัยรอยด์โตแล้ว ทำให้เกิดอาการเหมือนชนิดแรก แต่ไม่ใคร่โปนมากนัก

English-Thai: Nontri Dictionary
aweary(adj) เหน็ดเหนื่อย,เพลีย,อ่อนเพลีย,อิดโรย
debilitate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง
debility(n) อาการอ่อนเพลีย,ความอ่อนเพลีย
enfeeble(vt) ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนกำลัง
exhaust(vt) ทำให้หมดกำลัง,ทำให้อ่อนเพลีย,ใช้หมด
exhaustion(n) การใช้หมด,ความหมดแรง,ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย
fatigue(n) ความเหนื่อย,ความอ่อนเพลีย,ความเมื่อยล้า
languish(vi) อ่อนเพลียลง,ซูบซีดลง,เฉื่อยลง,เนือยลง,อิดโรย
languishment(n) ความอ่อนเพลีย,ความซูบซีด,ความอ่อนเปลี้ย,ความเฉื่อยชา,ความอิดโรย
lassitude(n) ความอ่อนเพลีย,ความเมื่อยล้า,ความเฉยเมย,ความเหนื่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top