ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เบาบาง

   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบาบาง-, *เบาบาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบาบาง[ADV] decreasingly, Syn. น้อยลง, บางเบา, Ant. ทวี, Example: กระแสต้านการยุบสหภาพรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างเบาบาง
เบาบาง[V] lessen, See also: decrease, dwindle, Syn. น้อยลง, บางเบา, Ant. ทวี, Example: เหตุการณ์ความขัดแย้งกันในบริษัทเริ่มเบาบางมากขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบาบางก. น้อยลง เช่น ผลไม้เบาบางลง, ทุเลาลง, บางเบา ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To ensure samuel's power remains subdued.เพื่อให้แน่ใจว่าพลังของแซมมวล ได้เบาบางลงตามมา Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Is the air getting thin?รู้สึกอากาศเบาบางใช่ไหม? Incursion: Part 1 (2010)
Yes. Very faint.ใช่ เบาบางมาก Future Shock (2010)
That would save me some mental stress.นั่นคงทำให้ความเครียดเบาบางลงบ้าง Episode #1.12 (2010)
There's not enough oxygen.อากาศมันเบาบางนะที่นี่ Episode #1.1 (2010)
"some sort of creature just manifested out of thin air."บางส่วนของสิ่งประหลาด ทำให้อากาศเบาบาง The Thespian Catalyst (2011)
Especially if you're from a rural area and the ozone layer's already thin-โดยเฉพาะถ้านายมาจากเขตชนบท - และชั้นโอโซนเบาบางอยู่แล้วล่ะก็ Bullet Points (2011)
Not to be too blunt about it, but he seems almost obsessed.มันไม่ได้เบาบางลง แต่เขาเข้าขั้นหมกมุ่นเลยล่ะ The Tell (2011)
The traffic's light coming out of Pasadena, toward downtown, with no construction or accidents to report.การจราจรที่จากพาซาดีนาไปดาวน์ทาวน์ยังเบาบาง ยังไม่เขตก่อสร้าง หรือรายงานอุบัติเหตุ Backstopped (2011)
And Roman numbers sparse.และตัวเลขโรมันเบาบาง Fugitivus (2012)
Well, there are a few areas that are more dense than others, but if I pull out the areas that are less dense,มันมีบางจุดที่มีความเข้มข้นมากกว่าส่วนอื่น ถ้าฉันดึงเอาส่วนที่เบาบางกว่าออก The Bod in the Pod (2012)
Enemy will tell you where you're weak, where he's strong. From now on, I am your enemy, got it?หายใจได้ แต่เบาบาง Ender's Game (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ease off[PHRV] น้อยลง, See also: เบาบางลง, บรรเทา, Syn. ease up, slacken off
thin out[IDM] น้อยลง, See also: เบาบาง
milden[VI] อ่อน, See also: เบาบาง
rare[ADJ] เบาบาง (อากาศ), Syn. ethereal, light
rarefy[VI] เบาบาง, Syn. empty
subtle[ADJ] บาง, See also: เบาบาง, บอบบาง, Syn. faint, slight
thin[ADJ] น้อย, See also: เบาบาง, มีประปราย, Syn. sparse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeropause(แอ' โรพอส) n. บริเวณบรรยากาศของโลกที่เบาบางเกินไปที่เครื่องบินจะทำงานได้
attenuate(อะเทน'นูเอท) vt.,vi. ทำให้เจือจาง,ทำให้น้อยลง,ทำให้เบาบาง. -adv. น้อยลง,เจือจาง,อ่อนกำลัง,เบาบาง. -attenuation n., Syn. weaken, reduce ###A. fortify)
chasten(เช'เซิน) {chastened,chastening,chastens} vt. ตักเตือน,สั่งสอน,ลงโทษ,สกัด,ระงับ,ทำให้บริสุทธิ์,ทำให้เบาบาง, See also: chasteningly adv. chastener n. chastenment n.
dilute(ดิลูท') vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เจือจางลง,ทำให้อ่อนลง vi. เจือ,ละลาย. adj. จืด,จาง,เบาบาง
exiguous(เอคซิก'กิวเอิส) adj. เล็ก,น้อย,จิ๋ว,เบาบาง., See also: exiguity n. exiguous adv., Syn. scanty
extenuate(อิคซฺเทน'นิวเอท) vt. ลดหย่อน,บรรเทา,ลดโทษ,ทำให้เบาบาง., See also: extenuation n. extenuator n. extenuatory adj. extenuative adj.
feeble(ฟี'เบิล) adj. อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนปัญญา,อ่อนคุณธรรม,ด้อย,เบาบาง., See also: feebly adv., Syn. infirm,frail
lightly(ไลทฺ'ลี) adv. เบา,เบาบาง,เล็กน้อย,นิดหน่อย,อย่างง่าย ๆ ,ไม่ลำบาก,ร่าเริง,เบิกบานใจ,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ,ว่องไว,คล่องแคล่ว,ไม่สนใจ,ล่องลอย, Syn. slightly
milden(ไมลฺ'เดิน) vt.,vi. ทำให้อ่อน,กลายเป็นอ่อน,ทำให้เบาบาง,กลายเป็นเบาบาง
mitigate(มิท'ทะเกท) v. ทำให้เบาบาง,ทำให้ลดน้อยลง,แบ่งเบา, See also: mitigable adj. mitigatedly adv. mitigation n. mitigator n. mitigative adj mitigatory adj., Syn. abate ###A. intensify

English-Thai: Nontri Dictionary
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
attenuate(vi,vt) อ่อนกำลัง,เบาบางลง,เจือจาง
dampen(vt) ทำให้ชื้น,ทำให้หมาด,ทำให้หดหู่,ทำให้สลด,ต้าน,ทำให้เบาบาง
dilute(adj) ซึ่งเจือจาง, จืด,เบาบาง
feebly(adv) อย่างอ่อนกำลัง,อย่างกะปลกกะเปลี้ย,อย่างอ่อนแรง,อย่างเบาบาง
mitigate(vt) ทำให้เบาบางลง,บรรเทา,แบ่งเบา,ทุเลา
moderate(vi) เบาบางลง,บรรเทา,ทุเลา,เพลาลง
mollify(vt) ทำให้เบาบางลง,ปลอบ,ระงับอารมณ์,ทำให้สงบ
palliative(adj) บรรเทา,เบาบางลง,ทุเลา,ผ่อนคลาย
sparse(adj) กระจัดกระจาย,เบาบาง,ห่างๆ,หร็อมแหร็ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
控え目[ひかえめ, hikaeme] เบาบางลง,บรรเทา,ทุเลา,เพลาลง,ลดลง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top