ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alleviation

AH0 L IY2 V IY0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alleviation-, *alleviation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alleviation(n) การบรรเทา, See also: การทำให้น้อยลง, Syn. relief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alleviation(อะลีวิเอ' เชิน) n. การบรรเทา, การทำให้น้อยลง, สิ่งที่บรรเทาหรือทำให้น้อยลง

English-Thai: Nontri Dictionary
alleviation(n) การบรรเทา, การทำให้น้อยลง, การระงับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alleviation; palliationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การระงับ(n) suppression, See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity, Syn. การหยุด, การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง, Example: การระงับเหตุต่างๆ สำเร็จลงด้วยดีจากความร่วมมือของตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลดหย่อน[kān lotyǿn] (n) EN: abatement ; lenience ; leniency ; mitigation ; alleviation ; abandonment

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALLEVIATION AH0 L IY2 V IY0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alleviation (n) ˈəlˌiːvɪˈɛɪʃən (@1 l ii2 v i ei1 sh @ n)
alleviations (n) ˈəlˌiːvɪˈɛɪʃənz (@1 l ii2 v i ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
緩和[かんわ, kanwa] (n, vs) relief; mitigation; alleviation; relaxation; softening; (P) #6,999 [Add to Longdo]
解熱[げねつ, genetsu] (n, vs, adj-no) alleviation of fever; (P) [Add to Longdo]
負担軽減[ふたんけいげん, futankeigen] (n) burden reduction; alleviation of a burden [Add to Longdo]
平準化[へいじゅんか, heijunka] (n) leveling; levelling; equalization; alleviation (e.g. of unemployment); harmonization [Add to Longdo]
和らぎ[やわらぎ, yawaragi] (n) alleviation; abatement; peacefulness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alleviation \Al*le`vi*a"tion\, n. [LL. alleviatio.]
   1. The act of alleviating; a lightening of weight or
    severity; mitigation; relief.
    [1913 Webster]
 
   2. That which mitigates, or makes more tolerable.
    [1913 Webster]
 
       I have not wanted such alleviations of life as
       friendship could supply.       --Johnson.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alleviation
   n 1: the feeling that comes when something burdensome is removed
      or reduced; "as he heard the news he was suddenly flooded
      with relief" [syn: {relief}, {alleviation}, {assuagement}]
   2: the act of reducing something unpleasant (as pain or
     annoyance); "he asked the nurse for relief from the constant
     pain" [syn: {easing}, {easement}, {alleviation}, {relief}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top