ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relieve

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relieve-, *relieve*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relieve(vt) ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, ปลอดเปลื้อง, ทุเลา, Syn. ease, comfort, relax
relieve(vt) ลดภาระ, See also: แบ่งเบา, Syn. assist, help, support
relieve(vt) ปลดออกจากตำแหน่ง, Syn. dismiss, fire
relieve(vt) ทำให้เด่น, See also: ทำให้สะดุดตา, ทำให้นูนออกมา
relieved(adj) ซึ่งปลดเปลื้อง
reliever(n) ผู้ช่วยผ่อนคลาย
relieve of(phrv) ช่วยบรรเทา, See also: แบ่งเบาภาระ, Syn. ease of, relieve from
relieve of(phrv) ไล่ออกจาก, See also: ปลดจาก หน้าที่, Syn. relieve from, remove from
relieve of(phrv) ขโมย, Syn. deliver of, ease of
relieve from(phrv) ลด/ปลดเปลื้องจาก, See also: บรรเทาจาก, Syn. ease of, relieve of

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relieve(รีลีฟว') vt. บรรเทา, ลด, ผ่อนคลาย, ปลดปล่อย, บรรเทา, แบ่งเบา, ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, ทำให้นูน, เปลี่ยนเวร, เปลี่ยนยาม, เปลี่ยนบรรยากาศ, เปลี่ยนอารมณ์ -Phr. (to relieve oneself ปัสสาวะหรืออุจจาระ), See also: relievable adj. relievedly adv.
reliever(รีลีฟ'เวอะ) n. ผู้ปลดปล่อย, ผู้ช่วยเหลือ, ผู้รับช่วง

English-Thai: Nontri Dictionary
relieve(vt) ช่วยเหลือ, บรรเทาลง, ทำให้โล่งใจ, สงเคราะห์, แบ่งเบา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relieveบรรเทา, แก้(อาการ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relieve๑. หลุดพ้น, พ้นจาก๒. บรรเทาทุกข์, ช่วยเหลือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Why that miserable-- But you are going to relieve him of it!แต่ เจ้าจะต้องปลดเขาออกซะ Aladdin (1992)
I was relieved that it was just a plane crash, and I could help.3640 ที่คังซาน ถนนที่สอง ผู้โดยสารเป็นชายสองคน ดูว่าเค้าไปลงไหนแล้วรายงานด้วย Hero (1992)
Suddenly, my bowels rebelled and he ordered me to relieve myself which I did without embarrassmentอย่างทันที, ที่กบฎลำไส้ของฉันและ he ordered ฉันที่จะบรรเทาตัวเอง... ...สิ่งที่ฉันทำโดยปราศจากลำบากใจ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Our girls abstained from relieving themselves all day in compliance with your decree that we produce this for youเด็กผู้หญิงของเราที่ละเว้นจาก relieve themselves ทั้งวัน... ...ในการร่วมมือกับคำสั่งของคุณ ... ... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He made me relieve myself of all that was in my bowelsเขาทำฉันบรรเทาตัวเองของ all that อยู่ในลำไส้ของฉัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A chamberpot was arranged for two to sit on, back to back, and relieve themselves simultaneouslychamberpot ถูกจัดเรียง... ...สำหรับสองที่จะนั่งบน, กลับเพื่อกลับ, \ Nand บรรเทาตัวเองพร้อมกัน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
well, wouldn't you feel more comfortable being fully relieved of excess fluidsnow?แต่นายจะรู้สึกสบายตัว ถ้าได้ปลดปล่อยของเหลวส่วนเกิน 'ตอนนี้' Spies Like Us (1985)
But when I see Kaoru I'm relievedแต่เมื่อไรที่ผมมองคาโอรุผม... ผ่อนคลาย 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
- Go relieve Hatch on point.ไปสับเปลี่ยนกับแฮทเชอร์ไป Casualties of War (1989)
I'm supposed to relieve you.ฉันมาสับเปลี่ยนนายน่ะ Casualties of War (1989)
Diaz will relieve you at 2400, okay?ดิแอชจะมาเปลี่ยนยามตอน 2 ยาม Casualties of War (1989)
Though I'm relieved to see you unharmed I am surprised the Akkadian didn't kill you.ข้าโล่งใจที่เจ้าไม่เป็นไร ข้าเเปลกใจที่เจ้าอัคเคเดียไม่ฆ่าเจ้า The Scorpion King (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relieveA cup of coffee relieved me of my headache.
relieveAnywho, I'm relieved the test is over. [ Casual ]
relieveDo you have anything to relieve a headache?
relieveDo you have a pain reliever?
relieveHe was relieved at the news.
relieveHe was relieved of his heavy responsibility.
relieveHe was relieved when she informed him that she has a new rich boyfriend.
relieveI am relieved that you are safe.
relieveI am very much relieved to know that.
relieveI feel relieved.
relieveI felt much relieved to hear the news.
relieveI felt quite relieved after I had said all I wanted to say.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลื้อง(v) relieve, See also: allay, alleviate, dispel, remove, ease, Syn. ปลด, ปลดเปลื้อง, ขจัดปัดเป่า, Example: คำพูดปลอบใจช่วยเปลื้องความทุกข์และคลายความเจ็บปวดได้เกือบหมดสิ้น, Thai Definition: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป
เปลื้อง(v) relieve, See also: allay, alleviate, dispel, remove, Syn. ปลด, ปลดเปลื้อง, ขจัดปัดเป่า, Example: คำพูดปลอบใจช่วยเปลื้องความทุกข์และคลายความเจ็บปวดได้เกือบหมดสิ้น, Thai Definition: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป
เบา(v) relieve, See also: lighten, get better, abate, Syn. ทุเลา, ลด, บรรเทา, Example: อาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวของเขาเบาลงไปมากแล้ว
ถอดถอน(v) relieve, See also: demote, Ant. แต่งตั้ง, Example: อธิบดีกรมตำรวจถอดถอนตำแหน่งนายตำรวจใหญ่ทางภาคใต้ 5 นาย, Thai Definition: ถอดออกจากตำแหน่ง
บรรเทา(v) relieve, See also: alleviate, ease, mitigate, Syn. ทุเลา, Ant. กำเริบ, Example: อาการโรคหัวใจของเขาบรรเทาลงไปบ้างหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล, Thai Definition: ทำให้ค่อยยังชั่วขึ้นจากเดิม
เบาแรง(v) relieve, See also: be easy, Syn. ผ่อนแรง, Example: เครื่องจักรช่วยเบาแรงในการทำงานที่ซ้ำซากจำเจ และทำให้งานมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย, Thai Definition: ผ่อนหรือช่วยให้ใช้แรงหรือกำลังน้อยลง
รำงับ(v) relieve, See also: abate, Syn. ระงับ, บรรเทา
คลายกังวล(v) relieve, See also: allay, Syn. คลายความกังวล, Example: พอรู้ว่าฉันมีเพื่อนร่วมเดินทางแม่ก็คลายกังวล, Thai Definition: หายจากอาการเป็นห่วงหรือที่มีใจพะวงอยู่
คลายใจ(v) relieve, See also: alleviate, lighten, Syn. วางใจ, คลายกังวล, Example: ผมบอกภรรยาว่าไม่มีปัญหาอะไรมากเพื่อให้เธอคลายใจไม่กังวล, Thai Definition: ลดความวิตกกังวลลง
คลาย(v) relieve, See also: alleviate, lighten, assuage, Syn. ลดลง, ทุเลา, บรรเทา, เบาบางลง, Ant. รุนแรง, Example: ความตึงเครียดของบรรยากาศทางการเมืองได้คลายลงแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอดถอน[thøtthøn] (v) EN: relieve

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
relieve
relieve
relieved
relieved
reliever
relieves
relievers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relieve
relieved
relieves

WordNet (3.0)
relieve(v) provide physical relief, as from pain, Syn. assuage, alleviate, palliate
relieve(v) free from a burden, evil, or distress
relieve(v) take by stealing
relieve(v) alleviate or remove (pressure or stress) or make less oppressive, Syn. lighten
reliever(n) a person who reduces the intensity (e.g., of fears) and calms and pacifies, Syn. comforter, allayer
reliever(n) a pitcher who does not start the game, Syn. relief pitcher, fireman
excuse(v) grant exemption or release to, Syn. exempt, relieve, let off
exempt(v) grant relief or an exemption from a rule or requirement to, Syn. relieve, free, Ant. enforce
remedy(v) provide relief for, Syn. relieve
salvage(v) save from ruin, destruction, or harm, Syn. save, relieve, salve

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Relieve

v. t. [ imp. & p. p. Relieved p. pr. & vb. n. Relieving. ] [ OE. releven, F. relever to raise again, discharge, relieve, fr. L. relevare to lift up, raise, make light, relieve; pref. re- re- + levare to raise, fr. levis light. See Levity, and cf. Relevant, Relief. ] 1. To lift up; to raise again, as one who has fallen; to cause to rise. [ Obs. ] Piers Plowman. [ 1913 Webster ]

2. To cause to seem to rise; to put in relief; to give prominence or conspicuousness to; to set off by contrast. [ 1913 Webster ]

Her tall figure relieved against the blue sky; seemed almost of supernatural height. Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

3. To raise up something in; to introduce a contrast or variety into; to remove the monotony or sameness of. [ 1913 Webster ]

The poet must . . . sometimes relieve the subject with a moral reflection. Addison. [ 1913 Webster ]

4. To raise or remove, as anything which depresses, weighs down, or crushes; to render less burdensome or afflicting; to alleviate; to abate; to mitigate; to lessen; as, to relieve pain; to relieve the wants of the poor. [ 1913 Webster ]

5. To free, wholly or partly, from any burden, trial, evil, distress, or the like; to give ease, comfort, or consolation to; to give aid, help, or succor to; to support, strengthen, or deliver; as, to relieve a besieged town. [ 1913 Webster ]

Now lend assistance and relieve the poor. Dryden. [ 1913 Webster ]

6. To release from a post, station, or duty; to put another in place of, or to take the place of, in the bearing of any burden, or discharge of any duty. [ 1913 Webster ]

Who hath relieved you? Shak. [ 1913 Webster ]

7. To ease of any imposition, burden, wrong, or oppression, by judicial or legislative interposition, as by the removal of a grievance, by indemnification for losses, or the like; to right. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To alleviate; assuage; succor; assist; aid; help; support; substain; ease; mitigate; lighten; diminish; remove; free; remedy; redress; indemnify. [ 1913 Webster ]

Relievement

n. The act of relieving, or the state of being relieved; relief; release. [ Archaic. ] [ 1913 Webster ]

Reliever

n. One who, or that which, relieves. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
释然[shì rán, ㄕˋ ㄖㄢˊ,   /  ] relieved; at ease; feel relieved #22,699 [Add to Longdo]
宽心[kuān xīn, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ,   /  ] relieved; comforted; to relieve anxieties; at ease; relaxed; reassuring; happy #53,550 [Add to Longdo]
败火[bài huǒ, ㄅㄞˋ ㄏㄨㄛˇ,   /  ] relieve inflammation or internal heat #90,965 [Add to Longdo]
宽缓[kuān huǎn, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄢˇ,   /  ] relieved; tensions relax #146,781 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほっと[hotto] (adv, n, vs) (on-mim) feeling relieved; (sigh of) relief; (P) #15,956 [Add to Longdo]
さっぱり[sappari] (adj-na, adv, n, vs, adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
荷が下りる[にがおりる, nigaoriru] (exp, v1) to feel relieved; to feel happy after having been relieved of a responsibility; to be relieved from a duty [Add to Longdo]
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp, v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour [Add to Longdo]
休まる(P);安まる[やすまる, yasumaru] (v5r, vi) to be rested; to feel at ease; to repose; to be relieved; (P) [Add to Longdo]
胸の痞が下りる[むねのつかえがおりる, munenotsukaegaoriru] (exp, v1) to be relieved of a worry [Add to Longdo]
胸を撫で下ろす;胸をなで下ろす;胸をなでおろす[むねをなでおろす, munewonadeorosu] (exp, v5s) (See 撫で下ろす) to be relieved; to feel relieved [Add to Longdo]
苦痛を和らげる[くつうをやわらげる, kutsuuwoyawarageru] (exp, v1) to relieve a person's pain [Add to Longdo]
肩の荷が下りる;肩の荷がおりる[かたのにがおりる, katanonigaoriru] (exp, v1) to feel relieved of one's burden; to have a weight removed from one's mind [Add to Longdo]
御役御免;お役御免[おやくごめん, oyakugomen] (n) dismissal; firing; retirement; being relieved from one's post; being relieved of a burden [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top