ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

recreation

R EH2 K R IY0 EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recreation-, *recreation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recreation(n) สันทนาการ, See also: นันทนาการ, การละเล่น, Syn. amusement, entertainment, leisure
recreation(n) การพักผ่อนหย่อนใจ, See also: การเสพย์สุข, การหย่อนใจ, การสนุกสนานเฮฮา, Syn. recuperation, refreshment
recreational(adj) เกี่ยวการสันทนาการ, Syn. entertaining

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recreation(เรคริเอ'เชิน) n. การหาความบันเทิง, การพักผ่อนหย่อนใจ, นันทนาการ, การสราญใจ, See also: recreational, recreatory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
recreation(n) สันทนาการ, การเล่น, การพักผ่อนหย่อนใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recreationนันทนาการ [TU Subject Heading]
Recreation and stateนันทนาการกับรัฐ [TU Subject Heading]
Recreation areasแหล่งนันทนาการ [TU Subject Heading]
Recreation centersศูนย์นันทนาการ [TU Subject Heading]
Recreation roomsห้องนั่งเล่น [TU Subject Heading]
Recreational dive industryอุตสาหกรรมกิจกรรมดำน้ำ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
recreational facility(n, phrase) สิ่งอำนวยความสะดวกในการสันทนาการ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There! Italian recreation eyeties!ไอไทส นันทนาการอิตาลี! How I Won the War (1967)
Who else would put a waste-processing plant next to a recreation area?จะมีใครอีกที่เอาโรงงานกำจัดของเสีย... ไปไว้ใกล้ๆ กับที่หย่อนใจ Bicentennial Man (1999)
Other recreations include reading in the library, pottery, cookery, art and horticulture for adult and child alike.นอกจากนี้ เรายังมีกิจกรรมอื่นๆอีก อย่างเช่นการอ่านหนังสือ ในห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นการปั้นดิน การทำอาหาร ศิลปะ หรือ กสิกรรม หลากหลาย ตามความสนใจของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
AND THEY'RE SURE IT'S ARSON? YEAH. 2 DAYS AGO THE SAME THING HAPPENED AT THE LOCAL RECREATION CENTER.ค่ะ เมื่อ 2 วันก่อน เกิดเหตุแบบเดียวกันที่ศูนย์สันทนาการของท้องถิ่น House on Fire (2009)
At the bald mountain recreation area up near lake orion. We're trying to get in touch...ที่เกิดขึ้นในสถานพักผ่อนบนภูเขาบอลด์ ซึ่งอยู่เหนือทะเลสาบโอไรอ้อน You Don't Know Jack (2010)
I'm getting an accurate recreation of the assailant from the fracture patterns on his remains, and it's a match for Taffet.ฉันเพิ่งได้สร้างภาพ การเล่นไล่จับโจร จากร่องรอยแตกหักที่พบ ในซากศพของเขา และมันก็สอดคล้องกับทาฟเฟต The Boy with the Answer (2010)
This is a recreation of the airfield at Peleliu that the Americans came across after they'd come up through the scrub from the beach.นี่เป็นที่พักผ่อน ของสนามบินที่ปาเลลู ทหารอเมริกันที่ข้ามมา พวกเขาต้องถูก ขัดขวางจากบนหาด The Pacific (2010)
These are recreations of buildings that were actually there.เหล่านี้เป็นอาคาร นันทนาการที่มีอยู่จริง The Pacific (2010)
- S02E04 Sparks and Recreation Original Air Date August 5, 2011- s02e04 - Sparks and Recreation Sparks and Recreation (2011)
It's white male, wearing a parks and recreation uniform.ชายผิวขาวสวมชุดสวนและสันทนาการ Quill (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recreationEvery now and then, I play tennis for recreation.
recreationPlaying go is my only recreation.
recreationSkiing is a good form of recreation.
recreationStill others simply travel around America in recreational vehicles, seeing parts of the country they had been too busy to see before.
recreationThe master plan includes programs to provide employment as well as recreation.
recreationThis is a movie which combines education with recreation.
recreationThis park lends itself to recreation.
recreationTime is allotted for work, recreation, and study.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องพัก(n) recreation room, See also: lounge, waiting room, Example: การที่โรงแรมต่างๆ เริ่มประกาศขึ้นราคาห้องสัมมนา และห้องพักต่างๆ แสดงให้เห็นว่าธุรกิจการท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น, Count Unit: ห้อง, Thai Definition: ห้องสำหรับพักผ่อน
ที่พักผ่อน(n) recreation place, See also: resting place, public place of entertainment, Syn. ที่พักผ่อนหย่อนใจ, Example: สวนจตุจักรเป็นที่พักผ่อนและที่ออกกำลังกายสำหรับคนกรุงเทพมหานคร
การพักผ่อน(n) relaxation, See also: recreation, rest, Example: การนอนคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด, Thai Definition: การหยุดทำงานชั่วคราวให้คลายเหนื่อย
เกม(n) game, See also: recreation, sport, play, Example: นักการศึกษาบางคนเห็นว่าเกมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา หรืออย่างน้อยก็ช่วยเร้าความสนใจของนักเรียน, Count Unit: เกม, Thai Definition: การเล่นเพื่อความสนุก, Notes: (อังกฤษ)
สันทนาการ(n) recreation, See also: diversion, entertainment, Syn. นันทนาการ, Example: ทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในสันทนาการที่จัดขึ้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งในจุดประสงค์สำคัญ, Thai Definition: การพักผ่อนหย่อนใจ, การเล่นสนุกสนานเพื่อความเพลิดเพลิน
การพักผ่อนหย่อนใจ(n) recreation, See also: relaxation, resting, leisure, amusement, entertainment, Syn. การพักผ่อน, Example: การพักผ่อนหย่อนใจของแต่ละคนแตกต่างกัน บางคนอ่านหนังสือ บางคนเล่นกีฬา บางคนร้องเพลง เป็นต้น
นันทนาการ(n) recreation, See also: amusement, avocation, diversion, entertainment, Syn. ความสำราญ, การละเล่น, ความสนุกสนาน, ความบันเทิง, Example: เดี๋ยวช่วงเย็นจะมีนันทนาการให้ทุกคนได้สนุกสนาน
สถานที่พักผ่อน(n) recreational area, See also: area for recreation, area for relaxation, Syn. ที่พักผ่อน, Example: ระยะทางกว่า 8 กิโลเป็นสถานที่พักผ่อนที่วิเศษมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิง[banthoēng] (n) EN: amusement ; entertainment ; recreation  FR: distraction [ f ]
ห้องพัก[hǿng phak] (n, exp) EN: recreation room ; lounge; waiting room ; cabin ; hotel room  FR: salon [ m ] ; salle de repos [ f ] ; salle d'attente [ f ]
การบันเทิง[kān banthoēng] (n) EN: entertainment ; recreation  FR: loisirs et sports [ mpl ]
การพัก[kān phak] (n) EN: relaxation ; recreation ; rest  FR: repos [ m ]
การพักผ่อน[kān phakphǿn] (n) EN: relaxation ; recreation ; rest  FR: repos [ m ] ; relaxation [ f ] ; détente [ f ]
การพักผ่อนหย่อนใจ[kān phakphǿn yønjai] (n, exp) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment
เกม[kēm] (n) EN: game ; recreation ; sport ; play  FR: jeu [ m ]
กิจกรรมบันเทิง[kitjakam banthoēng] (n, exp) EN: recreational activities ; recreation  FR: activité récréative [ f ]
ลานเด็กเล่น[lān dek lēn] (n, exp) FR: cour de récréation [ f ]
มหรสพ[mahørasop] (n) EN: entertainment ; amusement ; recreation  FR: divertissement [ m ] ; amusement [ m ] ; animation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RECREATION R EH2 K R IY0 EY1 SH AH0 N
RECREATIONAL R EH2 K R IY0 EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recreation (n) rˌɛkrɪˈɛɪʃən (r e2 k r i ei1 sh @ n)
recreations (n) rˌɛkrɪˈɛɪʃənz (r e2 k r i ei1 sh @ n z)
recreational (j) rˌɛkrɪˈɛɪʃənəl (r e2 k r i ei1 sh @ n @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娱乐中心[yú lè zhōng xīn, ㄩˊ ㄌㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] recreation center; entertainment center; used in names of media companies, schools etc [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erholungsgebiet { n }recreation area; holiday area [Add to Longdo]
Erholungsheim { n }recreation home; holiday home [Add to Longdo]
Erholungszentrum { n }recreation park; leisure centre [Add to Longdo]
Rückkopplung { f }; Rückkoppelung { f } [ übtr. ]recreation of links [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
レクリェーショナルダイビング[rekurie-shonarudaibingu] (n) recreational diving; no decompression stop diving; diving at depths which do not exceed 40 meters or 130 feet [Add to Longdo]
レクリエーション(P);レクリェーション(P);リクリエーション[rekurie-shon (P); rekurie-shon (P); rikurie-shon] (n) (1) recreation; (2) re-creation; (P) [Add to Longdo]
レクリエーションセンター[rekurie-shonsenta-] (n) recreation center [Add to Longdo]
レクリエーション療法[レクリエーションりょうほう, rekurie-shon ryouhou] (n) recreation therapy [Add to Longdo]
レジャーランド[reja-rando] (n) recreational area; leisure land [Add to Longdo]
レジャー施設[レジャーしせつ, reja-shisetsu] (n) recreational facility [Add to Longdo]
慰み[なぐさみ, nagusami] (n) amusement; diversion (to pass time); pastime; recreation [Add to Longdo]
慰安会[いあんかい, iankai] (n) recreational get-together [Add to Longdo]
気散じ[きさんじ, kisanji] (adj-na, n) recreation; diversion; relaxation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Recreation \Rec"re*a"tion\ (-?"sh?n), n. [F. r['e]cr['e]ation,
   L. recreatio.]
   The act of recreating, or the state of being recreated;
   refreshment of the strength and spirits after toil;
   amusement; diversion; sport; pastime.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Re-creation \Re`-cre*a"tion\ (r?`kr?*?sh?n), n. [See
   {Re-create}.]
   A forming anew; a new creation or formation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recreation
   n 1: an activity that diverts or amuses or stimulates; "scuba
      diving is provided as a diversion for tourists"; "for
      recreation he wrote poetry and solved crossword puzzles";
      "drug abuse is often regarded as a form of recreation"
      [syn: {diversion}, {recreation}]
   2: activity that refreshes and recreates; activity that renews
     your health and spirits by enjoyment and relaxation; "time
     for rest and refreshment by the pool"; "days of joyous
     recreation with his friends" [syn: {refreshment},
     {recreation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top