ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ผ่อน

   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผ่อน-, *ผ่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผ่อน[V] slacken, See also: relax, loosen, abate, Syn. คลาย, หย่อน, บรรเทา, ทุเลา, ผ่อนคลาย, Example: เขาพยายามทำให้ทุกคนผ่อนความตึงเครียดลงโดยการเล่าเรื่องชวนหัว, Thai definition: ทําให้หย่อนหรือคลายความตึง
ผ่อนปรน[V] lessen, See also: reduce, ease, relieve, alleviate, be lenient, Syn. ผ่อนผัน, ลดหย่อน, ยืดหยุ่น, Example: ตัวแทนบริษัทยอมผ่อนปรนตอบรับข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุม, Thai definition: แบ่งหนักให้เป็นเบา, เอาไปทีละน้อย, ขยับขยายให้เบาบางลง
ผ่อนผัน[V] delay, See also: extend a limit, Example: เจ้าของหอคนนี้ใจดี ยอมให้ผู้เช่าผ่อนผันค่าเช่าห้องออกไปอีก 2-3 เดือนเสมอ, Thai definition: ยืดเวลา
ผ่อนผัน[V] indulgent, See also: allow, permit, Syn. ผ่อนปรน, ลดหย่อน, อนุโลม, Example: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานฯ กล่าวว่าไม่เห็นด้วยที่จะผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวได้ทำงานในเมืองไทยอีก
ผ่อนส่ง[V] pay by installments, Syn. ผ่อนใช้, ผ่อนชำระ, Example: ผมวางเงินลงไปหมื่นบาทแล้วผ่อนส่งเดือนละพันบาทสิบเดือน
ผ่อนแรง[V] labor-saving, Example: คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งที่มนุษย์พยายามประดิษฐ์ขึ้นมาใช้เพื่อช่วยผ่อนแรงและลดขั้นตอนในการทำงานของตน, Thai definition: ช่วยให้ออกแรงน้อยลง
ผ่อนคลาย[V] relax, See also: alleviate, ease up, moderate, mitigate, relieve, Syn. ทุเลา, บรรเทา, ผ่อน, Ant. ตึงเครียด, Example: หมอต้องการให้เขาผ่อนคลายความวิตกกังวลลงบ้าง, Thai definition: ลดความตึงเครียด
ผ่อนชำระ[V] pay by installments, Syn. ผ่อนหนี้, ผ่อนส่ง, Example: เขามีภาระต้องผ่อนชำระค่าเช่าบ้านกับธนาคารทุกๆ เดือน, Thai definition: ทยอยจ่ายเป็นงวดๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผ่อนก. ทำให้หย่อนหรือคลายความตึง เช่น ผ่อนสายป่านว่าว ผ่อนหนี้ ผ่อนอารมณ์.
ผ่อนคลายก. ลดความตึงเครียด เช่น เหตุการณ์ผ่อนคลาย.
ผ่อนชำระก. ทยอยจ่ายเป็นงวด ๆ.
ผ่อนปรนก. แบ่งหนักให้เป็นเบา, เอาไปทีละน้อย, ขยับขยายให้เบาบางลง.
ผ่อนผันก. ลดหย่อนตาม, ลดหย่อนให้.
ผ่อนส่งก. ผ่อนชำระ เช่น ผ่อนส่งบ้าน
ผ่อนส่งค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อย เช่น ตายแบบผ่อนส่ง.
ผ่อนสั้นผ่อนยาวก. ประนีประนอมกัน, อะลุ้มอล่วยกัน, ผ่อนผันสั้นยาว ก็ว่า.
ผ่อนหนักเป็นเบาก. ลดความรุนแรงลง, ลดหย่อนลง.
ผ่อนหนี้, ผ่อนหนี้ผ่อนสินก. ผ่อนชำระหนี้สินเป็นงวด ๆ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bleed offผ่อนทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
respiteผ่อนผัน, ทุเลาการบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Relax.พักผ่อน Better Half (2008)
Just relax.แค่ผ่อนคลาย Chapter Two 'Ink' (2009)
Relax.ผ่อนคลายไว้ State of Independence (2012)
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him.เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา The Great Dictator (1940)
Resting.พักผ่อนอยู่ครับ The Great Dictator (1940)
The medicines are make-believe. The dressings are mere paper.ยาทั้งหลายที่ดูเหมือนจริง กับผ้าผ่อนที่เหมือนทำจากกระดาษ Night and Fog (1956)
I am easing the fuse in now.ฉันกำลังผ่อนคลายฟิวส์ในขณะนี้ อะไร? Help! (1965)
Old army place.สถานที่ที่คือที่รู้จักกันดีของการ พักผ่อน Help! (1965)
Pin out, relaxed and died.และเดินไปที่เตียงขาออกผ่อน คลายและเสียชีวิต How I Won the War (1967)
Now there's rarely any tenseness.มันผ่อนคลายคุณคำประกาศ How I Won the War (1967)
With the Second Army linking up, the men of the Airborne can afford to relax a little.กับกองทัพที่สองการเชื่อมโยง ขึ้น ผู้ชายของอากาศ สามารถที่จะผ่อนคลายเล็กน้อย How I Won the War (1967)
In a narrow five-foot hole, he lives, sleeps, eats, and rests.เขาอาศัยนอนกินและพักผ่อน How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ่อน[v.] (phǿn) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce   FR: relâcher ; diminuer ; détendre
ผ่อน[v.] (phǿn) EN: pay by instalments ; pay off   FR: payer par mensualités ; payer à tempérament ; échelonner le paiement
ผ่อนคลาย[v.] (phøn khlāi) EN: relax ; alleviate ; ease up ; moderate ; relieve ; abate   FR: se relaxer
ผ่อนค่าตู้เย็น[v. exp.] (phǿn khā tūyen) EN: pay off a refrigerator   
ผ่อนค่าเทอม[v. exp.] (phǿn khā thoēm) FR: payer les frais de scolarité en plusieurs fois
ผ่อนค่าเรียน[v. exp.] (phǿn khā rīen) FR: payer les frais de scolarité en plusieurs fois
ผ่อนชำระ[v. exp.] (phǿnchamra) EN: pay by instalments = pay by installments (Am.)   FR: payer à tempérament ; payer par mensualités ; payer en plusieurs fois
ผ่อนชำระหนี้[v. exp.] (phønchamra nī) EN: amortize ; pay a debt by instalments/installments (Am.)   FR: amortir une dette
ผ่อนปรน[v.] (phǿnpron) EN: lessen ; reduce ; ease ; relieve ; alleviate ; be lenient   FR: faire des concessions
ผ่อนผัน[v. exp.] (phǿnphan) EN: make an exception ; be indulgent ; make an allowance (for) ; give a dispensation ; give grace   FR: exonérer ; dispenser ; faire une exception ; être indulgent ; se montrer indulgent

English-Thai: Longdo Dictionary
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
installment(n) เงินผ่อน
deregulation(n) การผ่อนคลายกฎระเบียบ (ทางการค้า)เช่น Deregulation has improved access and quality and cut waste and prices across several industries.
inexorable(adj) ที่ไม่มีการผ่อนผัน, ที่ไม่อาจหยุดยั้ง เช่น This is yet another of the inexorable signs that there is no going back to a world where we can assume that marriage is the main institution that organizes people’s lives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ease off[PHRV] ผ่อนคลาย, Syn. ease up, slacken off
ease up[PHRV] ผ่อนคลาย, Syn. ease off, slacken off
ease[VI] บรรเทา, See also: ผ่อนคลาย, Syn. alleviate, lessen
loosen up[PHRV] ทำให้คลายลง, See also: ผ่อนออก, Syn. tighten up
loosen up[PHRV] ผ่อน, See also: หย่อน, หย่อนลง
light[ADJ] ไม่เคร่งเครียด, See also: ผ่อนคลาย, Syn. amusing
loose[VT] ทำให้หลวม, See also: ผ่อน, คลาย, Syn. ease, Ant. tighten
loosen[VT] ลดหย่อน, See also: ผ่อนคลาย, ผ่อนปรน, Syn. relax, Ant. stiffen
lubricate[VT] ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, คลาย, Syn. ease
play[VI] พักผ่อน, See also: ผ่อนคลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging ###A. uncooperative, selfish)
acommodationism(อะคิมโมเด' ชันนิสซึม) n. ลัทธิโอนอ่อนผ่อนตาม
amortis(z) ation (แอมมอร์ไทเซ' เชิน) n. การหักลบหนี้, การผ่อนชำระ, ทุนสำหรับใช้หนี้., Syn. amortizement, amortissement n.
amortise(แอม' โมไทซ) vt. หักกลบลบล้าง (หนี) , ผ่อนชำระหนี้. -amortis (z) able adj., Syn. liquidate, extinguish) -amortis (z) ation n.
apres-ski(เอ'พริสดี') n. ระยะผ่อนคลายหลังการเล่นสกี
assuage(อะสเวจฺ') vt. ทำให้บรรเทา,ทำให้สงบ,ผ่อนคลาย, ทำให้พอใจ,แก้หิว,แก้กระหายน้ำ. -assuagement n., Syn. allay, ease,moderate ###A. irritate,aggravate)
bagged(แบกดฺ) adj. ผ่อนคลายลง,เบา
bate(เบท) {bated,bating,bates} vt.,vi.,adj. ผ่อนลง,น้อยลง,เบาลง,กลั้น,ข่ม,ลดหย่อน,เบาลง
buffer(บัฟ'เฟอะ) {buffered,buffering,buffers} n. ตัวกันชน,สารที่สามารถทำให้ทั้งกรดและด่างเป็นกลาง,เครื่องขัดเงา,คนงานขัดเงา vt. ใส่ตัวทำให้กรดหรือด่างเป็นกลาง,ผ่อนคลาย,ปกป้อง,กันชน, Syn. cushion ที่พัก (ข้อมูล) กันชนบัฟเฟอร์ในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด คอมพิวเตอร์นั้นจะมีที่พักข้อมูลทั้งเมื่อรับข้อมูลเข้าและเมื่อส่งข้อมูลออก อันที่จริง บัฟเฟอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง
bumper(บัม'เพอะ) {bumpered,bumpering,bumpers} n. คนหรือสิ่งที่กระทบ,เครื่องกันชน,เครื่องผ่อนคลายแรงกระทบ adj. อุดมสมบูรณ์อย่างผิดปกติ,มากผิดปกติ vt. เติมเต็มถึงขอบ,ดื่มอวยพรจากแก้วเหล้าที่เติมเต็มขอบ vi. ดื่มอวยพร

English-Thai: Nontri Dictionary
assuage(vt) ทำให้บรรเทา,ทำให้ผ่อนคลาย
attenuation(n) การผ่อนผัน,การแบ่งเบา
bate(vt) น้อยลง,ผ่อนลง,เบาลง
clemency(n) ความกรุณา,ความไม่ถือโทษ,ความเมตตา,การผ่อนผัน
clement(adj) ไม่ถือโทษ,ผ่อนผัน,เมตตากรุณา,ไม่รุนแรง
defer(vt) ผัดผ่อน,ผัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อนไป,ทำให้ล่าช้า
delay(vi,vt) ช้าไป,เลื่อน,รีรอ,ชักช้า,ถ่วงเวลา,ยืดเวลา,ผัดผ่อน
ease(vt) ทำให้สะดวก,ทำให้สบาย,ทำให้หายกังวล,ผ่อนคลาย,พักผ่อน
elope(vi) หนีตาม,หอบผ้าหอบผ่อนหนี
holiday(n) วันหยุด,วันนักขัตฤกษ์,วันพักผ่อน,วันเทศกาล

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
layaway availableผ่อนจ่ายได้, ผ่อนชำระได้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
安心[あんしん, anshin] (n adj) ผ่อนคลาย, สบายใจ, สงบจิตสงบใจ

German-Thai: Longdo Dictionary
erholsam(adj) ที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ein erholsames Wochenende วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ได้พักผ่อน
entspannen(vt) |entspannte, hat entspannt| คลาย, ผ่อนคลาย, ทำให้ไม่ตึง, See also: Related: sich entspannen
sich entspannen(vt) |sich entspannte, hat sich entspannt| ผ่อนคลาย (ตัวเอง)
sich erholen(vt) |erholte sich, hat sich erholt| พักฟื้น, พักผ่อน(ช่วงเวลาพักยาวนานกว่า sich ausruhen และโดยมากหมายถึงพักหลังจากป่วยไข้หรือการทำงานหนัก) เช่น Sie sollen sich im Urlaub ganz von der Arbeit erholen. คุณควรพักฟื้นจากการทำงานในช่วงพักร้อนซะ, See also: Related: sich ausruhen
Stätte(n) |die, pl. Stätten| สถานที่, แหล่ง เช่น Der Stadtgarten ist die Stätte der Ruhe und Erholung. สวนประจำเมืองเป็นสถานที่สงบเพื่อการพักผ่อน, See also: S. Ort, Stelle, Platz,
absehen(vi) |sieht ab, sah ab, hat abgesehen, von etw.| มองข้าม, ไม่ให้ความสำคัญ (ใช้ในรูปของ Partizip Perfekt คือ abgesehen von) เช่น Abgesehen von innerer Ruhe und Entspanntheit, bringt die Meditation uns dazu, die Dinge die uns umgeben zu betrachten. ถ้ามองข้ามความสงบภายในและการผ่อนคลายแล้ว การทำสมาธิทำให้เราพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบกาย, Deshalb habe ich vom Kauf bei dieser Firma abgesehen. ดังนั้นฉันจึงไม่เคยคิดจะซื้อของจากบริษัทนี้เลย

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top