Search result for

*slang*

(227 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: slang, -slang-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slang[N] ถ้อยคำที่เป็นภาษาพูดและใช้ในกลุ่มคนบางกลุ่ม, See also: ภาษารหัสของขโมยหรือโจร, คำสแลง, ภาษาสแลง, Syn. cant, argot
slang[VI] ใช้ภาษาหยาบคาย
slang[VT] ใช้ภาษาหยาบคายกับ, See also: พูดด้วยคำหยาบคาย
nautical slang[N] คำสแลงของชาวทะเล
slanging match[IDM] การโต้เถียงที่รุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slang(สแลง) n.,vi. (ใช้) ภาษาตลาด,คำตลาด,ภาษาสแลง,ภาษาที่ใช้เฉพาะในหมู่คนหมู่หนึ่งหรืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง,ภาษารหัสของขโมยหรือโจร,กริยาช่อง 3 ของ sling (ดู), Syn. argot,cant

English-Thai: Nontri Dictionary
slang(n) คำสแลง,ภาษาตลาด,ภาษาปาก,คำเฉพาะกลุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slangสแลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slang dictionaryพจนานุกรมคำสะแลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Slangภาษาตลาด [TU Subject Heading]
Approach, Gatellier and Chaslangการผ่าตัดเข้าสู่ข้อเท้าทางด้านนอกหรือด้านหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Reap is slang for...เก็บวิญญาณเป็นคำแสลงของ... Dead Like Me: Life After Death (2009)
Reap is slang for when we take the soul out of a body who's just...เก็บวิญญาณเป็นคำแสลงของ เมื่อเราดึงวิญญาณออกจากร่าง คนที่เพิ่งจะ... . Dead Like Me: Life After Death (2009)
Noun. It's definitely slang. Think British.คำนาม เป็นภาษาวัยรุ่น คิดถึงกระเทยไว้ Easy A (2010)
If that was slang, I'm unfamiliar with it.ถ้านั่นเป็นคำสแลง ฉันไม่คุ้นกับมัน The Lunar Excitation (2010)
(*slang term for the youngest/newest)\ [เป็นคำใช้เรียกคนที่อายุน้อยสุดหรือรุ่นน้องที่เด็กที่สุด] Pasta (2010)
How can you poop so much. *When you do a 'ppeok', in Korean slang it's called poopingทำไมถึงโง่ขนาดนี้นะ โง่อภิมหาโง่บรมเลย *เมื่อคุณทำอะไร'โง่' ในเกาหลีจะมีคำแสลงว่า'ชิ' Episode #1.11 (2010)
No, no, no... no, it's a slang term for fighter-- for...ก็แค่ฉายาของนักสู้... Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
It's slang also for "fighter aircraft," so there's that.จอมโจรคือคนอัจฉริยะ ก็นั้นแหละ Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
The CEO and largest shareholder of GML Korea has 3 stars. (slang for 3 time convicted criminal)กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุด ของ GML เกาหลี คือร้อยโทที่ถูกย้ายมา Poseidon (2011)
Have a look. I've written this all in rhyming slang.ดูนี่ ผมเขียนไว้เป็นบทกวีสแลง Episode #18.3 (2012)
this could be a big problem. {find more slangy det. term for this}คุณนักสืบคาซามาซึริครับ ครั้งนี้มันเป็นปัญหาใหญ่อย่างแน่นอน The After-Dinner Mysteries (2013)
Milady.{another joke on her slang use} there is an effective method of avoiding calling someone the wrong name and that is to uniformly call all the women one is dating "you.ไม่โม้ครับ แต่มันก็มีวิธีเลี่ยงการเรียกชื่อผิดได้โดยการเรียกทุกคนว่า "เธอ" นะครับ The After-Dinner Mysteries (2013)
Your slang.คำสแลงของคุณ The Great Escapist (2013)
The Captains of the Hall have asked that pursuit officers refrain from using the slang "Bronze" for the Main Force Patrol.แม่ทัพของฮอลล์ได้ถามว่า เจ้าหน้าที่แสวงหาละเว้นจาก การใช้ คำแสลง บรอนซ์ หลักกองทัพ ตำรวจ Mad Max (1979)
- Oh, it's, like, slang. From England.มันเป็นคำสแลงน่ะ ของอังกฤษ Mean Girls (2004)
Maybe it's some kind of slang, like hip-hop.บางทีมันอาจจะเป็นคำสแลง อย่างเช่นภาษาฮิป ฮอปของวัยรุ่นก็ได้ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Lieutenant Dante's men have been most successful in keeping the Cylons from following Troy and Dillon on their constant trips.Lieutenant Dantes Leute waren bislang sehr erfolgreich darin die Zylonen davon abzuhalten, Troy und Dillon zur Erde zu verfolgen. Space Croppers (1980)
I mean, come on now, guys, I've been a real good sport about this whole thing.Ich habe bislang mitgespielt und ihr könnt euch nicht beschweren. The Night the Cylons Landed: Part 2 (1980)
I haven't found him yetBislang habe ich ihn nicht gefunden. Two Champions of Death (1980)
But I haven't seen them yetAber ich habe sie bislang nicht gesehen. Two Champions of Death (1980)
Brother Hu, Just because of my family's wealth And since we've contributed to the courtBruder Hu, nur weil meine Familie reich ist, und den Hof bislang unterstützt hat, respektieren sie mich. Two Champions of Death (1980)
It is true that she might represent to you that marriage is a serious affair that the happiness or misery of a whole life depends on it and that an engagement which is to last till death ought not to be entered into without great consideration.Nur könnte sie einwenden, dass die Heirat eine wichtige Sache ist, dass sich's um ihr Glück handelt und dass eine lebenslange Verbindung mit Vorsicht geschlossen werden muss. The Miser (1980)
If I had my will, I would have hid you for life in prison strict regime.Ich hätte Sie lebenslang hinter Gitter gesteckt. Le guignolo (1980)
In birth, chance seems to be merely the visible part of an as-yet unknown... and uncomprehended natural law... which links us up with the central area of today's inquiry... secrecy and spying, or...Bei der Geburt scheint unsere Chance nur der sichtbare Teil eines bislang unbekannten und unverstandenen Naturgesetzes zu sein, was uns zur zentralen Fragestellung von heute bringt. Bad Timing (1980)
As you know, I have been sent here for life for murdering my wife, but I was framed.Wie Sie wissen, wurde ich lebenslang hier hin geschickt, für den Mord an meiner Frau, aber ich wurde reingelegt. Bronco Billy (1980)
- Judge gives you life for the toilet.- Du bekamst lebenslang für eine Toilette. Brubaker (1980)
- Yeah, or give me the toilet for life.- Ja, oder lebenslang die Toilette. Brubaker (1980)
I do hope you've been enjoying the cruise so far.Ich hoffe, die Kreuzfahrt hat Ihnen bislang gefallen. Herbie Goes Bananas (1980)
So far we've had no trace of the infected on this side. Only some cars heading out of town.Bislang keine Verseuchten gesichtet, nur einige Autos, die die Stadt verlassen. Nightmare City (1980)
Rutherford was serving a life sentence for a 1968 shooting.Rutherford saß eine Lebenslange Strafe ab für eine Schießerei 1968. The Shining (1980)
I just thought, since you've had problems with everything so far, I thought--Ich hab auch nur gedacht, weil Du ... weil Du bislang Schwierigkeiten gehabt hast mit allem, deshalb hab ich gedacht ... Ein Hammer auf den Kopf kann die Seele verletzen (1980)
We're very old friends. But it is as naught compared to a civil servant's duty to his Minister.Ja, wir beide sind alte Freunde, Minister, aber selbst eine lebenslange Freundschaft ist nichts, verglichen mit der Pflicht des Staatsbeamten gegenüber seinem Minister. The Quality of Life (1981)
Life sentence, New York Maximum Security Penitentiary.Lebenslange Strafe im Gefängnis New York. Escape from New York (1981)
I guess no one ever tried to make friends with you before.Mit dir wollte sich wohl bislang niemand anfreunden. Neighbors (1981)
So far, every allegation against you, the King's, Halazi's, it's all unsupported.Bislang hielt kein Vorwurf stand, weder vom King noch von Halazi. Prince of the City (1981)
How many contracts have we let to the Amsterdam Construction Company?Wie viele Aufträge haben wir bislang an seine Firma vergeben? True Confessions (1981)
File facts negative so far.Fakten bislang negativ. Wolfen (1981)
I've spent the better part of my life... avoiding those things like the proverbial plague.Ich habe diese Dinge bislang wie die Pest gemieden. Steele Trap (1982)
Not for a lifetime pass to the polo grounds.Nicht für eine lebenslange Freikarte zu den Poloanlagen. Diner (1982)
Memorize it today or stay home foreverWenn du's nicht aufsagen kannst, gibt's lebenslang Hausarrest! Dragon Lord (1982)
They are putting the score on the Scoreboard One nothing, The BravesBislang führen die Braves mit 1:0. Dragon Lord (1982)
Perpetual care.Lebenslange Pflege. The Verdict (1982)
Well, it boils down, unfortunately, to the fact that Garthe Knight, Wilton's only son, has somehow been resurrected from 3 consecutive life sentences in Africa.Es läuft leider auf die Tatsache hinaus, dass Garthe Knight, Wiltons einziger Sohn, trotz 3 lebenslanger Haftstrafen nacheinander in Afrika wieder da ist. Goliath: Part 1 (1983)
Michael, did you say 3 consecutive life sentences?Michael, sagten sie 3 lebenslange Haftstrafen nacheinander? Goliath: Part 1 (1983)
I was hoping your brush with life imprisonment would teach you something about discipline.Ich hatte gehofft, deine Begegnung mit lebenslanger Haft hätte dir etwas Disziplin beigebracht. Goliath: Part 1 (1983)
But I think I know how Garthe beat those 3 consecutive life sentences.Aber ich denk, ich weiß, wie Garthe 3 lebenslangen Haftstrafen in Folge entkam. Goliath: Part 1 (1983)
- In other words, slang.Mit anderen Worten: SlangKnight Moves (1983)
That should give KITT a chance to brush up on his trucker lingo.Das sollte KITT eine Verbesserung seines Truckerslangs ermöglichen. Knight Moves (1983)
There are BMX snack!Goose, PJ, Powderpuff. Das ist BMX-SlangBMX Bandits (1983)
A detective? Lose your way, did you?Bislang ohne viel Erfolg, was? Gorky Park (1983)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slangDon't use slang if you can help it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก๋า[ADJ] smart, See also: cool (slang), great, fine, excellent, Syn. เจ๋ง, Example: ฝ่ายการตลาดในองค์กรโจรกรรมรถส่วนใหญ่มักเป็นมือเก๋า มากด้วยประสบการณ์ มีชั้นเชิงแพรวพราว
ภาษาตลาด[N] informal language, See also: slang, Syn. ภาษาปาก, Example: ในงานเขียนที่ค่อนข้างเป็นทางการมักจะไม่ค่อยพบภาษาตลาดหรือภาษาปากให้เห็น, Thai definition: ภาษาที่ใช้พูดจากันอย่างไม่เป็นทางการในระดับที่ต่ำกว่าภาษาพูด
สแลง[N] slang, Syn. คำสแลง, Example: วัยรุ่นสมัยใหม่นิยมใช้คำสแลงกันมาก, Thai definition: ถ้อยคำหรือสำนวนที่ใช้เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้องตามหลักภาษา, Notes: (อังกฤษ)
ผู้ให้บริการ[N] facilitator, See also: servant, service person, fixer (slang), Ant. ผู้ใช้บริการ, Example: ในงานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ให้บริการทั้งหมด 4 ระบบ, Thai definition: ผู้ที่ปฏิบัติรับใช้ และให้ความสะดวกต่างๆ แก่ผู้อื่น
ผู้ให้บริการ[N] facilitator, See also: servant, service person, fixer (slang), Ant. ผู้ใช้บริการ, Example: ในงานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ให้บริการทั้งหมด 4 ระบบ, Thai definition: ผู้ที่ปฏิบัติรับใช้ และให้ความสะดวกต่างๆ แก่ผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาตลาด[n. exp.] (phāsā talāt) EN: vernacular language ; informal language ; slang ; vulgar speech ; vulgar language ; marketplace language   FR: langage populaire [m] ; argot [m]
ภาษาท้องถิ่น[n. prop.] (phāsā thøngthin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech ; slang   FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
ผู้ให้บริการ[n. exp.] (phū hai børikān) EN: facilitator ; servant ; service person ; fixer (slang)   

CMU English Pronouncing Dictionary
SLANG    S L AE1 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slang    (v) (s l a1 ng)
slangs    (v) (s l a1 ng z)
slangy    (j) (s l a1 ng ii)
slanged    (v) (s l a1 ng d)
slangier    (j) (s l a1 ng i@ r)
slangily    (a) (s l a1 ng i l ii)
slanging    (v) (s l a1 ng i ng)
slangiest    (j) (s l a1 ng i i s t)
Cambuslang    (n) (k a1 m b @ s l a ng)
slanginess    (n) (s l a1 ng i n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
bislangจนถึงขณะนี้แล้ว
lebenslang(adj) ตลอดชีวิต ชั่วชีวิต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang] [Add to Longdo]
Arschloch {n}arsehole; asshole [slang] [Add to Longdo]
Arschtritt {m} [slang]kick up the arse; kick behind [Add to Longdo]
Benzinhunne {f}; Autowildling {m}teenicider [slang] [Add to Longdo]
"Boxenluder" {n} [slang]; Mädchen für Promotion bei Motorsport-Veranstaltungengrid girl [Add to Longdo]
Bulle {m} (unfreundlich für Polizist) | Bullen {pl}screw; bobby [Br.]; rozzer [Br.]; bull; cop; fuzz [slang] | bobbies [Add to Longdo]
Bulle {m} | Bullen {pl}flatfoot [slang] | flatfoots [Add to Longdo]
Dieb, der aus Autos im Stau stiehltjammer [slang] [Add to Longdo]
Dollar {m}buck [slang] [Add to Longdo]
Drogensüchtige {m,f}; Drogensüchtigerdope fiend [slang] [Add to Longdo]
Durchfall habento ride the porcelain god [slang] [Add to Longdo]
Eier {pl}bollocks [slang] [Add to Longdo]
Engländer {m}; Engländerin {f}limey [Am.] [slang] [Add to Longdo]
Faulenzer {m}; Schmarotzer {m}beachbum [Austr.] [slang] [Add to Longdo]
Fettsack {m}fatso [slang] [Add to Longdo]
Fick {m} [slang]bang [Add to Longdo]
Ficken {n}; Fickerei {f} [slang]fucking; fuck [slang] [Add to Longdo]
Flucht {f}; Fliehen {n} | auf der Flucht sein | auf der Flucht sein | die Flucht ergreifen | die Flucht nach vorn antreten | in die Flucht schlagenflight | to be on the run; to be fleeing | to be on the lam [Am.] [slang] | to take flight; to flee; to escape | to take the bull by the horns | to put to flight [Add to Longdo]
Fotze {f}; Möse {f}cunt; twat [slang] [Add to Longdo]
Geldstück {n}; Dollar {m}rock [slang] [Add to Longdo]
jemand, der ständig vor der Glotze hängtcouch potato [slang] [Add to Longdo]
Gras {n} (Marihuana) [slang]weed; grass; gage; sess [slang] [Add to Longdo]
Haarschnitt (oben kurz, hinten lang,), der auf eine ländliche Herkunft schließen lässtmullet [Am.] [slang] [Add to Longdo]
Halbbyte {n}half-byte; nibble [slang] [Add to Longdo]
Heroin {n}smack [slang] [Add to Longdo]
Heterosexuelle {m,f}; Heterosexuellerbreeder [slang] [Add to Longdo]
Hundesohn {m}; Hurensohn {m} [slang]son of a bitch (SOB) [slang] [Add to Longdo]
Jargon {m}; saloppe Umgangssprache {f}; Slang {m}slang [Add to Longdo]
Kaffee trinkento caffeinate [slang] [Add to Longdo]
Kies {m} (Geld)kale; rocks [Am.] [slang] [Add to Longdo]
Klunkern {pl}; Diamanten {pl}rocks [slang] [Add to Longdo]
Knast {m} (Gefängnis)pokey; clink; jug [slang] [Add to Longdo]
Lesbe {f} | Lesben {pl}dyke [slang] | dykes [Add to Longdo]
Möse {f}snatch [Am.] [slang] [Add to Longdo]
viel Knete machen; einen großen Reibach machen [ugs.]to make a killing [slang] [Add to Longdo]
Muschi {f}; Möse {f}pussy [slang] [Add to Longdo]
Neue {m,f}; Neuer (insb. in NetNews)newbie (new boy) [slang] [Add to Longdo]
Pimmel {m}willy [slang] [Add to Longdo]
Pinkelpause {f}break for a pee [slang] [Add to Longdo]
Raubüberfall {m}heist [Am.] [slang] [Add to Longdo]
Rotzfahne {f} [ugs.]snot rag [slang] [Add to Longdo]
Schallplatte {f}platter [Am.] [slang] [Add to Longdo]
Scheißhaus {n}bog [slang] [Add to Longdo]
Scheißkerl {m}; Scheißer {m} [ugs.]son of a bitch; bastard; shithead; turd [slang] [Add to Longdo]
Schluck {m} | auf einen Schluckgulp; slug [slang]; a big sip | in one gulp; at a gulp [Add to Longdo]
Schwanz {m}; erigierter Penis (vulgär)dick; cock; prick [slang] [Add to Longdo]
Schwanzlutscher {m} [slang]cocksucker [slang] [Add to Longdo]
Schweinegeld {n} [ugs.]megabucks [slang] [Add to Longdo]
Schwuchtel {f}queen [slang] [Add to Longdo]
Schwule {m}; Schwuler; Warme {m}; Warmerpoof; poofter [Br.] [slang] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
こった[, kotta] (exp) (col) (from 事だ) slang form of "koto da" [Add to Longdo]
こんち[, konchi] (n-t) (sl) (esp. 下町 slang) (See 今日・1) today; this day [Add to Longdo]
ごっつあん[, gottsuan] (exp) (sl) thank you (sumo slang) [Add to Longdo]
ご飯(P);御飯(P)[ごはん(P);おまんま(御飯), gohan (P); omanma ( gohan )] (n) (1) (おまんま is slang and uk) cooked rice; (2) meal; (P) [Add to Longdo]
にこよん;ニコヨン[, nikoyon ; nikoyon] (n) (See 日雇い労働者) day laborer (slang term) [Add to Longdo]
ぬこ[, nuko] (n) (col) (See 猫) cat (net slang) [Add to Longdo]
ぼぼ[, bobo] (n) baby; doll; pussy(cat); slang for cunt [Add to Longdo]
まいうー;まいう[, maiu-; maiu] (n,adj-f) (sl) delicious (slang reversal of "umai") [Add to Longdo]
やりコン;ヤリコン[, yari kon ; yarikon] (n) blind date party, with the object of sex (slang) [Add to Longdo]
スパファク[, supafaku] (n) (abbr) student slang for the restaurant chain "Spaghetti Factory" [Add to Longdo]
スラング[, surangu] (n) slang [Add to Longdo]
チョベリグ[, choberigu] (n) very, very good (teen slang) [Add to Longdo]
チョベリバ[, choberiba] (exp) (sl) (from 超, ベリー, バッド) very, very bad (teen slang) [Add to Longdo]
チョムカ[, chomuka] (n) very sickening (teen slang) [Add to Longdo]
トンデモ[, tondemo] (exp) (slang) ridiculous; outrageous; obviously wrong [Add to Longdo]
ドス[, dosu] (n) (1) dagger (esp. in yakuza slang); (2) {comp} disk operating system; DOS; (P) [Add to Longdo]
ナウい[, nau i] (adj-i) (See ナウ) modern (slang from the 1980s); trendy; hip; in; up-to-date [Add to Longdo]
パイイツ[, paiitsu] (n) full cup (slang term from "ippai" reversed) [Add to Longdo]
パツキン[, patsukin] (n) blond hair (slang term from "kinpatsu" reversed) [Add to Longdo]
ブームスラング[, bu-musurangu] (n) boomslang (species of venomous snake, Dispholidus typus) [Add to Longdo]
ポリ公[ポリこう, pori kou] (n) slang for police officer [Add to Longdo]
モガ[, moga] (n) (abbr) modern girl; flapper (slang from the 1920s) [Add to Longdo]
モダンガール[, modanga-ru] (n) modern girl (slang circa the 1920s) [Add to Longdo]
モダンボーイ[, modanbo-i] (n) (arch) (See モダンガール) modern boy (slang circa the 1920s) [Add to Longdo]
モボ[, mobo] (n) (arch) (abbr) (See モダンボーイ) modern boy (slang circa the 1920s) [Add to Longdo]
レッツラゴー[, rettsurago-] (int) (sl) (1970s slang, pun on the manga レッツラゴン) (See レッツゴー) let's go [Add to Longdo]
ワロタ[, warota] (exp) (sl) (past tense of ワロス) I LOL'd (2Chan slang) [Add to Longdo]
一択[いったく, ittaku] (n) (sl) (only) one option (game slang); one possible choice [Add to Longdo]
嘘吐け;嘘つけ[うそつけ, usotsuke] (n) (uk) (See 嘘つき) liar (slang); fibber [Add to Longdo]
我慢汁[がまんじる, gamanjiru] (n) (sl) pre-ejaculate; pre-ejaculatory fluid; Cowper's fluid; slang [Add to Longdo]
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp,adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P) [Add to Longdo]
諺語[げんご, gengo] (n) (1) colloquialism; slang; (2) proverb [Add to Longdo]
細い[ほそい, hosoi] (adj-i) (1) thin; slender; fine; (2) (sl) unlucky (billiards slang); (P) [Add to Longdo]
心天;心太[ところてん, tokoroten] (n) (1) {food} gelidium jelly strips (made from agar-agar); (2) (uk) (vulg) (gay slang) prostate orgasm [Add to Longdo]
[ほし, hoshi] (n) (1) star; any light-emitting (or reflecting) heavenly body (except for the sun and the moon); (2) suspect (police slang); (P) [Add to Longdo]
俗に[ぞくに, zokuni] (adv) as slang; commonly [Add to Longdo]
弾き[ひき, hiki] (n) (1) (uk) (See ピストル) gun (slang); pistol; (2) (See お弾き) tiddlywinks; marbles; (3) repellence [Add to Longdo]
通り言葉[とおりことば, toorikotoba] (n) common saying; slang; argot [Add to Longdo]
禿同[はげどう, hagedou] (n,vs) (sl) strong agreement (2ch slang) [Add to Longdo]
卑言[ひげん, higen] (n) slang expression [Add to Longdo]
文字詞;文字言葉[もじことば, mojikotoba] (n) (See 女房詞) slang created by retaining the first syllable (or two) of a word and suffixing it with "moji" [Add to Longdo]
米俗[べいぞく, beizoku] (n) dictionary tag indicating colloquialism, slang or vulgarity of American origin [Add to Longdo]
本星[ほんぼし, honboshi] (n) (sl) real culprit (police slang) [Add to Longdo]
明けておめでとうございます[あけておめでとうございます, aketeomedetougozaimasu] (int) (obsc) (slang form of 明けまして...) Happy New Year [Add to Longdo]
俚言[りげん, rigen] (n) slang; dialect [Add to Longdo]
俚語[りご, rigo] (n) (obsc) (See 俗語) slang; dialect [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不买账[bù mǎi zhàng, ㄅㄨˋ ㄇㄞˇ ㄓㄤˋ, / ] not to acknowledge sb as senior or superior; not to believe sth; don't buy it (slang) [Add to Longdo]
人妖[rén yāo, ㄖㄣˊ ㄧㄠ, ] freak; demon; transvestite; transsexual; ladyboy; written r.y. in current slang [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] rustic; slang (abbr. for 俚語|俚语) [Add to Longdo]
俚语[lǐ yǔ, ㄌㄧˇ ㄩˇ, / ] slang [Add to Longdo]
[bàng, ㄅㄤˋ, ] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4 [Add to Longdo]
家伙[jiā huǒ, ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛˇ, / ] (slang) guy; chap [Add to Longdo]
傻屄[shǎ bī, ㄕㄚˇ ㄅㄧ, ] stupid cunt (taboo slang, 傻B is common euphemism) [Add to Longdo]
仆街[pú jiē, ㄆㄨˊ ㄐㄧㄝ, / ] Drop dead! (Cantonese slang puk1 gaai1); Get out of the way!; Go to hell!; Fuck you! [Add to Longdo]
切口[qiè kǒu, ㄑㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] slang; argot; private language used as secret code [Add to Longdo]
土狗[tǔ gǒu, ㄊㄨˇ ㄍㄡˇ, ] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa [Add to Longdo]
天蝼[tiān lóu, ㄊㄧㄢ ㄌㄡˊ, / ] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa [Add to Longdo]
宅男[zhái nán, ㄓㄞˊ ㄋㄢˊ, ] male addicted to computers, computer games, adult cartoons etc (2000s Taiwan slang, derived from Japanese otaku 御宅男 house male); fan of computer games; by extension, nerd [Add to Longdo]
家伙[jiā huo, ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛ˙, ] (slang) guy; chap [Add to Longdo]
小儿科[xiǎo ér kē, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄎㄜ, / ] pediatrics; pediatric (department); (slang) childish [Add to Longdo]
[gàn, ㄍㄢˋ, / ] tree trunk; main part of sth; to manage; to work; to do; capable; cadre (in communist party); to kill (slang); to fuck (slang) [Add to Longdo]
打的[dǎ dī, ㄉㄚˇ ㄉㄧ, ] (slang) to take a taxi; to go by taxi [Add to Longdo]
打炮[dǎ pào, ㄉㄚˇ ㄆㄠˋ, / ] to open fire with artillery; to make one's stage debut; (slang) to ejaculate [Add to Longdo]
打飞机[dǎ fēi jī, ㄉㄚˇ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] to masturbate (slang) [Add to Longdo]
拜托[bài tuō, ㄅㄞˋ ㄊㄨㄛ, / ] request sb to do sth; please! (Taiwan slang) [Add to Longdo]
[qiā, ㄑㄧㄚ, ] to pick (flowers); to pinch; to clutch; (slang) to fight [Add to Longdo]
歇菜[xiē cài, ㄒㄧㄝ ㄘㄞˋ, ] Stop it! (recent Beijing and internet slang); Game over!; You're dead! [Add to Longdo]
牛屄[niú bī, ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧ, ] lit. cow's cunt (taboo slang, 牛B is common euphemism); bastard; bad fellow [Add to Longdo]
白虎[Bái hǔ, ㄅㄞˊ ㄏㄨˇ, ] White Tiger (Chinese constellation); (slang) hairless female genitalia [Add to Longdo]
真牛[zhēn niú, ㄓㄣ ㄋㄧㄡˊ, ] (slang) really cool, awesome [Add to Longdo]
砍大山[kǎn dà shān, ㄎㄢˇ ㄉㄚˋ ㄕㄢ, ] to chat (1980s Beijing slang); to chew the fat [Add to Longdo]
花花肠子[huā huā cháng zi, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ ㄔㄤˊ ㄗ˙, / ] (slang) a cunning plot [Add to Longdo]
蕾丝边[lěi sī biān, ㄌㄟˇ ㄙ ㄅㄧㄢ, / ] (slang) lesbian [Add to Longdo]
装屄[zhuāng bī, ㄓㄨㄤ ㄅㄧ, / ] pretentious bastard (lit. cunt, taboo slang, 裝B|装B is common euphemism); person who pretends to be bigger or richer than they are [Add to Longdo]
谩骂[màn mà, ㄇㄢˋ ㄇㄚˋ, / ] to scold; to slang sb [Add to Longdo]
买账[mǎi zhàng, ㄇㄞˇ ㄓㄤˋ, / ] to acknowledge sb as senior or superior (often in negative); to accept (a version of events); to buy it (slang) [Add to Longdo]
赖皮[lài pí, ㄌㄞˋ ㄆㄧˊ, / ] shameless; (slang) rascal [Add to Longdo]
[kù, ㄎㄨˋ, ] ruthless; strong (as of wine); (slang loan from English) cool, great [Add to Longdo]
鸡巴[jī bā, ㄐㄧ ㄅㄚ, / ] penis (slang) [Add to Longdo]
电灯泡[diàn dēng pào, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄠˋ, / ] light bulb; (slang) unwanted third guest [Add to Longdo]
灵光[líng guāng, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄨㄤ, / ] divine light (around the Buddha); a halo; a miraculous column of light; (slang) jolly good! [Add to Longdo]
[zī, , ] kind of black fish (archaic); bad person (Cantonese slang) [Add to Longdo]
[jiū, ㄐㄧㄡ, / ] turtle-dove; Turtur orientalis; penis (slang, esp. Cantonese) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
卑語[ひご, higo] vulgaerer_Ausdruck, Slang [Add to Longdo]
終身[しゅうしん, shuushin] lebenslang, auf_Lebenszeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sling \Sling\, v. t. [imp. {Slung}, Archaic {Slang}; p. p.
   {Slung}; p. pr. & vb. n. {Slinging}.] [AS. slingan; akin to
   D. slingeren, G. schlingen, to wind, to twist, to creep, OHG.
   slingan to wind, to twist, to move to and fro, Icel. slyngva,
   sl["o]ngva, to sling, Sw. slunga, Dan. slynge, Lith. slinkti
   to creep.]
   1. To throw with a sling. "Every one could sling stones at an
    hairbreadth, and not miss." --Judg. xx. 16.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw; to hurl; to cast. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To hang so as to swing; as, to sling a pack.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut) To pass a rope round, as a cask, gun, etc.,
    preparatory to attaching a hoisting or lowering tackle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slang \Slang\,
   imp. of {Sling}. Slung. [Archaic]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slang \Slang\, n.
   Any long, narrow piece of land; a promontory. [Local, Eng.]
   --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slang \Slang\, n. [Cf. {Sling}.]
   A fetter worn on the leg by a convict. [Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slang \Slang\, n. [Said to be of Gypsy origin; but probably from
   Scand., and akin to E. sling; cf. Norw. sleng a slinging, an
   invention, device, slengja to sling, to cast, slengja kjeften
   (literally, to sling the jaw) to use abusive language, to use
   slang, slenjeord (ord = word) an insulting word, a new word
   that has no just reason for being.]
   Low, vulgar, unauthorized language; a popular but
   unauthorized word, phrase, or mode of expression; also, the
   jargon of some particular calling or class in society; low
   popular cant; as, the slang of the theater, of college, of
   sailors, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slang \Slang\, v. t. [imp. & p. p. {Slanged}; p. pr. & vb. n.
   {Slanging}.]
   To address with slang or ribaldry; to insult with vulgar
   language. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      Every gentleman abused by a cabman or slanged by a
      bargee was bound there and then to take off his coat
      and challenge him to fisticuffs.     --London
                          Spectator.
   [1913 Webster]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 slang [slɛŋ]
   serpent; snake
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Slang [slɛŋ] (n) , s.(m )
   argot; slang
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top