Search result for

slanged

(221 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slanged-, *slanged*, slang, slange
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา slanged มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *slanged*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slang[N] ถ้อยคำที่เป็นภาษาพูดและใช้ในกลุ่มคนบางกลุ่ม, See also: ภาษารหัสของขโมยหรือโจร, คำสแลง, ภาษาสแลง, Syn. cant, argot
slang[VI] ใช้ภาษาหยาบคาย
slang[VT] ใช้ภาษาหยาบคายกับ, See also: พูดด้วยคำหยาบคาย
nautical slang[N] คำสแลงของชาวทะเล
slanging match[IDM] การโต้เถียงที่รุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slang(สแลง) n.,vi. (ใช้) ภาษาตลาด,คำตลาด,ภาษาสแลง,ภาษาที่ใช้เฉพาะในหมู่คนหมู่หนึ่งหรืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง,ภาษารหัสของขโมยหรือโจร,กริยาช่อง 3 ของ sling (ดู), Syn. argot,cant

English-Thai: Nontri Dictionary
slang(n) คำสแลง,ภาษาตลาด,ภาษาปาก,คำเฉพาะกลุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slangสแลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slang dictionaryพจนานุกรมคำสะแลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Slangภาษาตลาด [TU Subject Heading]
Approach, Gatellier and Chaslangการผ่าตัดเข้าสู่ข้อเท้าทางด้านนอกหรือด้านหลัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Captains of the Hall have asked that pursuit officers refrain from using the slang "Bronze" for the Main Force Patrol.แม่ทัพของฮอลล์ได้ถามว่า เจ้าหน้าที่แสวงหาละเว้นจาก การใช้ คำแสลง บรอนซ์ หลักกองทัพ ตำรวจ Mad Max (1979)
- Oh, it's, like, slang. From England.มันเป็นคำสแลงน่ะ ของอังกฤษ Mean Girls (2004)
Maybe it's some kind of slang, like hip-hop.บางทีมันอาจจะเป็นคำสแลง อย่างเช่นภาษาฮิป ฮอปของวัยรุ่นก็ได้ Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
Reap is slang for...เก็บวิญญาณเป็นคำแสลงของ... Dead Like Me: Life After Death (2009)
Reap is slang for when we take the soul out of a body who's just...เก็บวิญญาณเป็นคำแสลงของ เมื่อเราดึงวิญญาณออกจากร่าง คนที่เพิ่งจะ... . Dead Like Me: Life After Death (2009)
Noun. It's definitely slang. Think British.คำนาม เป็นภาษาวัยรุ่น คิดถึงกระเทยไว้ Easy A (2010)
If that was slang, I'm unfamiliar with it.ถ้านั่นเป็นคำสแลง ฉันไม่คุ้นกับมัน The Lunar Excitation (2010)
(*slang term for the youngest/newest)\ [เป็นคำใช้เรียกคนที่อายุน้อยสุดหรือรุ่นน้องที่เด็กที่สุด] Pasta (2010)
How can you poop so much. *When you do a 'ppeok', in Korean slang it's called poopingทำไมถึงโง่ขนาดนี้นะ โง่อภิมหาโง่บรมเลย *เมื่อคุณทำอะไร'โง่' ในเกาหลีจะมีคำแสลงว่า'ชิ' Episode #1.11 (2010)
No, no, no... no, it's a slang term for fighter-- for...ก็แค่ฉายาของนักสู้... Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
It's slang also for "fighter aircraft," so there's that.จอมโจรคือคนอัจฉริยะ ก็นั้นแหละ Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
The CEO and largest shareholder of GML Korea has 3 stars. (slang for 3 time convicted criminal)กรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุด ของ GML เกาหลี คือร้อยโทที่ถูกย้ายมา Poseidon (2011)
Have a look. I've written this all in rhyming slang.ดูนี่ ผมเขียนไว้เป็นบทกวีสแลง Episode #18.3 (2012)
this could be a big problem. {find more slangy det. term for this}คุณนักสืบคาซามาซึริครับ ครั้งนี้มันเป็นปัญหาใหญ่อย่างแน่นอน The After-Dinner Mysteries (2013)
Milady.{another joke on her slang use} there is an effective method of avoiding calling someone the wrong name and that is to uniformly call all the women one is dating "you.ไม่โม้ครับ แต่มันก็มีวิธีเลี่ยงการเรียกชื่อผิดได้โดยการเรียกทุกคนว่า "เธอ" นะครับ The After-Dinner Mysteries (2013)
Your slang.คำสแลงของคุณ The Great Escapist (2013)
Talk to him about anything but psychology... and I bet you he's a dead pigeon.Rede mit ihm über etwas außer Psychologie und ich wette, er ist sterbenslangweilig. Teacher's Pet (1958)
Maybe for life.Vielleicht lebenslangAnatomy of a Murder (1959)
Not hitherto, but today maybe.Bislang nicht, aber vielleicht heute. Two Men in Manhattan (1959)
They have proposed that the political prisoners join them, but we have refused.Sie boten uns Politischen an mitzumachen, aber bislang lehnten wir ab. Fever Mounts at El Pao (1959)
- There was some talk of him being insane... so they sentenced him to life imprisonment instead.Er soll geisteskrank sein und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. The Hound of the Baskervilles (1959)
I want that man barred from my railroad for life.Der Mann hat lebenslanges Fahrverbot auf meinen Linien. It Happened to Jane (1959)
The biggest you've ever had in your life and the best.Der bislang größte und beste in Ihrem Leben. The Battle of the Sexes (1960)
I tell you, it has cost me over £5,000 since I work with the Haganah.Meine Unterstützung der Hagana hat mich bislang über 5.000 Pfund gekostet. Exodus (1960)
Eighty-three bodies have been recovered so far, and the search continues.Bislang wurden 83 Leichen geborgen, die Suche nach Opfern geht weiter. Exodus (1960)
What is the kid in hock for so far?Welche Schulden hat der Junge bislangThe Hustler (1961)
The only word that describes the feeling.Die Liebe! Es gibt bislang kein anderes Wort, um dieses Gefühl zu bezeichnen. The Black Monocle (1961)
Uncle Albert, deadly dull, poor fellow.Onkel Albert. Sterbenslangweilig. Murder She Said (1961)
"We have been unable to determine "the nature of these objects, "but in the interests of national safety, we are declaring a state of yellow alert."Bislang konnten wir die Art dieser Objekte noch nicht bestimmen, aber im Interesse der nationalen Sicherheit gilt bis auf Weiteres ab sofort Alarmstufe Gelb." The Shelter (1961)
You have cheated before, but not killed.Bislang hatten Sie nur betrogen, nicht getötet. The Gentleman from Epsom (1962)
Remember, when you were in the sick bay?Denk' daran, ohne mich würdest Du lebenslang hinter Gittern verbringen. The Awful Dr. Orlof (1962)
Nary a one, yet.Kein einziges, bislangHow the West Was Won (1962)
Disqualified for irregularities in the ring.Lebenslang disqualifiziert Regelwidrigkeiten im Ring. The Eye of the Monocle (1962)
But because you have sinned against her and that you may do penance, we condemn you to perpetual imprisonment, so that you may wipe out your sins and not return to them.Da du aber gegen sie verstoßen hast und damit du zu deinem Wohl büßt, verurteilen wir dich zu lebenslanger Haft bei Wasser und Brot, auf dass du deine Sünden bereust und keine neuen begehst. The Trial of Joan of Arc (1962)
But their plan did not succeed.Aber der Putsch misslangHorror Castle (1963)
And a life pension for you and your families of seven shillings and sixpence a year.Sowie eine lebenslange Rente für Sie und Ihre Familien von jährlich sieben Shilling und sechs Pence. Carry On Jack (1964)
We will not keep you here all your life.Wir behalten Sie nicht lebenslang hier. The Black Tulip (1964)
As an upright and law-abiding citizen of Stodge City and a lifelong friend of Sheriff Earp, I consider it my duty.Als ehrlicher, rechtschaffener Bürger von Stodge City und lebenslanger Freund von Sheriff Earp ist es meine Pflicht. Carry On Cowboy (1965)
But it'd be worth it... be worth going for life.Das wäre es wert, selbst eine lebenslange Haft. The Collector (1965)
Well, we haven't seen any around here.Bislang sahen wir noch keine hier. Cheetah at Large (1966)
Jack has scored a zero so far, haven't heard a thing from Dad.Jack hat bislang nichts erreicht. Von Dad hörte ich noch nichts. Cheetah at Large (1966)
They mate for life, and I'll bet he won't leave her.Sie sind lebenslange Partner und ich wette, er lässt sie nicht zurück. Wall of Flames: Part 2 (1966)
But tell me, my flower, I don't think you've explained yet how it happens that Yussef managed to leave you alive.Aber sag mir, meine Blume, ich glaube nicht, dass du mir bislang erklärt hast, wie Yussef es bewerkstelligt hat, dass du überlebt hast. Arabesque (1966)
- I want colonel's pay for life.- Ein lebenslanges Oberstgehalt. Funeral in Berlin (1966)
The truck from the dog pound was just here.Die Jury war sehr großzügig. Er hat lebenslang bekommen. What's New, Poodle Dog? (1966)
I hoped that Judy's presence would distract her enough to let me observe but so far, no go.Ich hoffte, Judys Anwesenheit würde sie genug für eine Beobachtung ablenken, aber bislang war das ein Irrtum. Undercover Judy (1967)
He said if I persuade the chief game warden that there were mitigating circumstances and that Nelly should be caged for life instead of being destroyed he'd go along with it.Er sagte, wenn es mir gelingt, den leitenden Wildhüter zu überzeugen, dass es mildernde Umstände gibt und Nelly lebenslang eingesperrt, statt getötet werden sollte, wäre er einverstanden. House of Lions (1967)
Well, so far.BislangA Cub Called Danger (1967)
You haven't beaten me at a game of chess yet.Bislang hast du mich noch nicht im Schach geschlagen. A Bullet for Hedley (1967)
Otto was only reported missing in action.Bislang wurde Otto nur vermisst gemeldet. Casanova Klink (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slangDon't use slang if you can help it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เก๋า[ADJ] smart, See also: cool (slang), great, fine, excellent, Syn. เจ๋ง, Example: ฝ่ายการตลาดในองค์กรโจรกรรมรถส่วนใหญ่มักเป็นมือเก๋า มากด้วยประสบการณ์ มีชั้นเชิงแพรวพราว
ภาษาตลาด[N] informal language, See also: slang, Syn. ภาษาปาก, Example: ในงานเขียนที่ค่อนข้างเป็นทางการมักจะไม่ค่อยพบภาษาตลาดหรือภาษาปากให้เห็น, Thai definition: ภาษาที่ใช้พูดจากันอย่างไม่เป็นทางการในระดับที่ต่ำกว่าภาษาพูด
สแลง[N] slang, Syn. คำสแลง, Example: วัยรุ่นสมัยใหม่นิยมใช้คำสแลงกันมาก, Thai definition: ถ้อยคำหรือสำนวนที่ใช้เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้องตามหลักภาษา, Notes: (อังกฤษ)
ผู้ให้บริการ[N] facilitator, See also: servant, service person, fixer (slang), Ant. ผู้ใช้บริการ, Example: ในงานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ให้บริการทั้งหมด 4 ระบบ, Thai definition: ผู้ที่ปฏิบัติรับใช้ และให้ความสะดวกต่างๆ แก่ผู้อื่น
ผู้ให้บริการ[N] facilitator, See also: servant, service person, fixer (slang), Ant. ผู้ใช้บริการ, Example: ในงานบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผู้ให้บริการทั้งหมด 4 ระบบ, Thai definition: ผู้ที่ปฏิบัติรับใช้ และให้ความสะดวกต่างๆ แก่ผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาตลาด[n. exp.] (phāsā talāt) EN: vernacular language ; informal language ; slang ; vulgar speech ; vulgar language ; marketplace language   FR: langage populaire [m] ; argot [m]
ภาษาท้องถิ่น[n. prop.] (phāsā thøngthin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech ; slang   FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
ผู้ให้บริการ[n. exp.] (phū hai børikān) EN: facilitator ; servant ; service person ; fixer (slang)   

CMU English Pronouncing Dictionary
SLANG    S L AE1 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slang    (v) (s l a1 ng)
slangs    (v) (s l a1 ng z)
slangy    (j) (s l a1 ng ii)
slanged    (v) (s l a1 ng d)
slangier    (j) (s l a1 ng i@ r)
slangily    (a) (s l a1 ng i l ii)
slanging    (v) (s l a1 ng i ng)
slangiest    (j) (s l a1 ng i i s t)
Cambuslang    (n) (k a1 m b @ s l a ng)
slanginess    (n) (s l a1 ng i n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
bislangจนถึงขณะนี้แล้ว
lebenslang(adj) ตลอดชีวิต ชั่วชีวิต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang] [Add to Longdo]
Arschloch {n}arsehole; asshole [slang] [Add to Longdo]
Arschtritt {m} [slang]kick up the arse; kick behind [Add to Longdo]
Benzinhunne {f}; Autowildling {m}teenicider [slang] [Add to Longdo]
"Boxenluder" {n} [slang]; Mädchen für Promotion bei Motorsport-Veranstaltungengrid girl [Add to Longdo]
Bulle {m} (unfreundlich für Polizist) | Bullen {pl}screw; bobby [Br.]; rozzer [Br.]; bull; cop; fuzz [slang] | bobbies [Add to Longdo]
Bulle {m} | Bullen {pl}flatfoot [slang] | flatfoots [Add to Longdo]
Dieb, der aus Autos im Stau stiehltjammer [slang] [Add to Longdo]
Dollar {m}buck [slang] [Add to Longdo]
Drogensüchtige {m,f}; Drogensüchtigerdope fiend [slang] [Add to Longdo]
Durchfall habento ride the porcelain god [slang] [Add to Longdo]
Eier {pl}bollocks [slang] [Add to Longdo]
Engländer {m}; Engländerin {f}limey [Am.] [slang] [Add to Longdo]
Faulenzer {m}; Schmarotzer {m}beachbum [Austr.] [slang] [Add to Longdo]
Fettsack {m}fatso [slang] [Add to Longdo]
Fick {m} [slang]bang [Add to Longdo]
Ficken {n}; Fickerei {f} [slang]fucking; fuck [slang] [Add to Longdo]
Flucht {f}; Fliehen {n} | auf der Flucht sein | auf der Flucht sein | die Flucht ergreifen | die Flucht nach vorn antreten | in die Flucht schlagenflight | to be on the run; to be fleeing | to be on the lam [Am.] [slang] | to take flight; to flee; to escape | to take the bull by the horns | to put to flight [Add to Longdo]
Fotze {f}; Möse {f}cunt; twat [slang] [Add to Longdo]
Geldstück {n}; Dollar {m}rock [slang] [Add to Longdo]
jemand, der ständig vor der Glotze hängtcouch potato [slang] [Add to Longdo]
Gras {n} (Marihuana) [slang]weed; grass; gage; sess [slang] [Add to Longdo]
Haarschnitt (oben kurz, hinten lang,), der auf eine ländliche Herkunft schließen lässtmullet [Am.] [slang] [Add to Longdo]
Halbbyte {n}half-byte; nibble [slang] [Add to Longdo]
Heroin {n}smack [slang] [Add to Longdo]
Heterosexuelle {m,f}; Heterosexuellerbreeder [slang] [Add to Longdo]
Hundesohn {m}; Hurensohn {m} [slang]son of a bitch (SOB) [slang] [Add to Longdo]
Jargon {m}; saloppe Umgangssprache {f}; Slang {m}slang [Add to Longdo]
Kaffee trinkento caffeinate [slang] [Add to Longdo]
Kies {m} (Geld)kale; rocks [Am.] [slang] [Add to Longdo]
Knast {m} (Gefängnis)pokey; clink; jug [slang] [Add to Longdo]
Klunkern {pl}; Diamanten {pl}rocks [slang] [Add to Longdo]
Lesbe {f} | Lesben {pl}dyke [slang] | dykes [Add to Longdo]
Möse {f}snatch [Am.] [slang] [Add to Longdo]
viel Knete machen; einen großen Reibach machen [ugs.]to make a killing [slang] [Add to Longdo]
Muschi {f}; Möse {f}pussy [slang] [Add to Longdo]
Neue {m,f}; Neuer (insb. in NetNews)newbie (new boy) [slang] [Add to Longdo]
Pimmel {m}willy [slang] [Add to Longdo]
Pinkelpause {f}break for a pee [slang] [Add to Longdo]
Raubüberfall {m}heist [Am.] [slang] [Add to Longdo]
Rotzfahne {f} [ugs.]snot rag [slang] [Add to Longdo]
Schallplatte {f}platter [Am.] [slang] [Add to Longdo]
Scheißhaus {n}bog [slang] [Add to Longdo]
Scheißkerl {m}; Scheißer {m} [ugs.]son of a bitch; bastard; shithead; turd [slang] [Add to Longdo]
Schluck {m} | auf einen Schluckgulp; slug [slang]; a big sip | in one gulp; at a gulp [Add to Longdo]
Schwanz {m}; erigierter Penis (vulgär)dick; cock; prick [slang] [Add to Longdo]
Schwanzlutscher {m} [slang]cocksucker [slang] [Add to Longdo]
Schweinegeld {n} [ugs.]megabucks [slang] [Add to Longdo]
Schwuchtel {f}queen [slang] [Add to Longdo]
Schwule {m}; Schwuler; Warme {m}; Warmerpoof; poofter [Br.] [slang] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
こった[, kotta] (exp) (col) (from 事だ) slang form of "koto da" [Add to Longdo]
こんち[, konchi] (n-t) (sl) (esp. 下町 slang) (See 今日・1) today; this day [Add to Longdo]
ごっつあん[, gottsuan] (exp) (sl) thank you (sumo slang) [Add to Longdo]
ご飯(P);御飯(P)[ごはん(P);おまんま(御飯), gohan (P); omanma ( gohan )] (n) (1) (おまんま is slang and uk) cooked rice; (2) meal; (P) [Add to Longdo]
にこよん;ニコヨン[, nikoyon ; nikoyon] (n) (See 日雇い労働者) day laborer (slang term) [Add to Longdo]
ぬこ[, nuko] (n) (col) (See 猫) cat (net slang) [Add to Longdo]
ぼぼ[, bobo] (n) baby; doll; pussy(cat); slang for cunt [Add to Longdo]
まいうー;まいう[, maiu-; maiu] (n,adj-f) (sl) delicious (slang reversal of "umai") [Add to Longdo]
やりコン;ヤリコン[, yari kon ; yarikon] (n) blind date party, with the object of sex (slang) [Add to Longdo]
スパファク[, supafaku] (n) (abbr) student slang for the restaurant chain "Spaghetti Factory" [Add to Longdo]
スラング[, surangu] (n) slang [Add to Longdo]
チョベリグ[, choberigu] (n) very, very good (teen slang) [Add to Longdo]
チョベリバ[, choberiba] (exp) (sl) (from 超, ベリー, バッド) very, very bad (teen slang) [Add to Longdo]
チョムカ[, chomuka] (n) very sickening (teen slang) [Add to Longdo]
トンデモ[, tondemo] (exp) (slang) ridiculous; outrageous; obviously wrong [Add to Longdo]
ドス[, dosu] (n) (1) dagger (esp. in yakuza slang); (2) {comp} disk operating system; DOS; (P) [Add to Longdo]
ナウい[, nau i] (adj-i) (See ナウ) modern (slang from the 1980s); trendy; hip; in; up-to-date [Add to Longdo]
パイイツ[, paiitsu] (n) full cup (slang term from "ippai" reversed) [Add to Longdo]
パツキン[, patsukin] (n) blond hair (slang term from "kinpatsu" reversed) [Add to Longdo]
ブームスラング[, bu-musurangu] (n) boomslang (species of venomous snake, Dispholidus typus) [Add to Longdo]
ポリ公[ポリこう, pori kou] (n) slang for police officer [Add to Longdo]
モガ[, moga] (n) (abbr) modern girl; flapper (slang from the 1920s) [Add to Longdo]
モダンガール[, modanga-ru] (n) modern girl (slang circa the 1920s) [Add to Longdo]
モダンボーイ[, modanbo-i] (n) (arch) (See モダンガール) modern boy (slang circa the 1920s) [Add to Longdo]
モボ[, mobo] (n) (arch) (abbr) (See モダンボーイ) modern boy (slang circa the 1920s) [Add to Longdo]
レッツラゴー[, rettsurago-] (int) (sl) (1970s slang, pun on the manga レッツラゴン) (See レッツゴー) let's go [Add to Longdo]
ワロタ[, warota] (exp) (sl) (past tense of ワロス) I LOL'd (2Chan slang) [Add to Longdo]
一択[いったく, ittaku] (n) (sl) (only) one option (game slang); one possible choice [Add to Longdo]
嘘吐け;嘘つけ[うそつけ, usotsuke] (n) (uk) (See 嘘つき) liar (slang); fibber [Add to Longdo]
我慢汁[がまんじる, gamanjiru] (n) (sl) pre-ejaculate; pre-ejaculatory fluid; Cowper's fluid; slang [Add to Longdo]
宜しく(P);宜敷く(ateji);夜露死苦(ateji)[よろしく, yoroshiku] (exp,adv) (1) (uk) (夜露死苦 is slang) well; properly; suitably; (2) best regards; please remember me; please treat me favorably (favourably); please take care of; (P) [Add to Longdo]
諺語[げんご, gengo] (n) (1) colloquialism; slang; (2) proverb [Add to Longdo]
細い[ほそい, hosoi] (adj-i) (1) thin; slender; fine; (2) (sl) unlucky (billiards slang); (P) [Add to Longdo]
心天;心太[ところてん, tokoroten] (n) (1) {food} gelidium jelly strips (made from agar-agar); (2) (uk) (vulg) (gay slang) prostate orgasm [Add to Longdo]
[ほし, hoshi] (n) (1) star; any light-emitting (or reflecting) heavenly body (except for the sun and the moon); (2) suspect (police slang); (P) [Add to Longdo]
俗に[ぞくに, zokuni] (adv) as slang; commonly [Add to Longdo]
弾き[ひき, hiki] (n) (1) (uk) (See ピストル) gun (slang); pistol; (2) (See お弾き) tiddlywinks; marbles; (3) repellence [Add to Longdo]
通り言葉[とおりことば, toorikotoba] (n) common saying; slang; argot [Add to Longdo]
禿同[はげどう, hagedou] (n,vs) (sl) strong agreement (2ch slang) [Add to Longdo]
卑言[ひげん, higen] (n) slang expression [Add to Longdo]
文字詞;文字言葉[もじことば, mojikotoba] (n) (See 女房詞) slang created by retaining the first syllable (or two) of a word and suffixing it with "moji" [Add to Longdo]
米俗[べいぞく, beizoku] (n) dictionary tag indicating colloquialism, slang or vulgarity of American origin [Add to Longdo]
本星[ほんぼし, honboshi] (n) (sl) real culprit (police slang) [Add to Longdo]
明けておめでとうございます[あけておめでとうございます, aketeomedetougozaimasu] (int) (obsc) (slang form of 明けまして...) Happy New Year [Add to Longdo]
俚言[りげん, rigen] (n) slang; dialect [Add to Longdo]
俚語[りご, rigo] (n) (obsc) (See 俗語) slang; dialect [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不买账[bù mǎi zhàng, ㄅㄨˋ ㄇㄞˇ ㄓㄤˋ, / ] not to acknowledge sb as senior or superior; not to believe sth; don't buy it (slang) [Add to Longdo]
人妖[rén yāo, ㄖㄣˊ ㄧㄠ, ] freak; demon; transvestite; transsexual; ladyboy; written r.y. in current slang [Add to Longdo]
[lǐ, ㄌㄧˇ, ] rustic; slang (abbr. for 俚語|俚语) [Add to Longdo]
俚语[lǐ yǔ, ㄌㄧˇ ㄩˇ, / ] slang [Add to Longdo]
[bàng, ㄅㄤˋ, ] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4 [Add to Longdo]
家伙[jiā huǒ, ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛˇ, / ] (slang) guy; chap [Add to Longdo]
傻屄[shǎ bī, ㄕㄚˇ ㄅㄧ, ] stupid cunt (taboo slang, 傻B is common euphemism) [Add to Longdo]
仆街[pú jiē, ㄆㄨˊ ㄐㄧㄝ, / ] Drop dead! (Cantonese slang puk1 gaai1); Get out of the way!; Go to hell!; Fuck you! [Add to Longdo]
切口[qiè kǒu, ㄑㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] slang; argot; private language used as secret code [Add to Longdo]
土狗[tǔ gǒu, ㄊㄨˇ ㄍㄡˇ, ] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa [Add to Longdo]
天蝼[tiān lóu, ㄊㄧㄢ ㄌㄡˊ, / ] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa [Add to Longdo]
宅男[zhái nán, ㄓㄞˊ ㄋㄢˊ, ] male addicted to computers, computer games, adult cartoons etc (2000s Taiwan slang, derived from Japanese otaku 御宅男 house male); fan of computer games; by extension, nerd [Add to Longdo]
家伙[jiā huo, ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛ˙, ] (slang) guy; chap [Add to Longdo]
小儿科[xiǎo ér kē, ㄒㄧㄠˇ ㄦˊ ㄎㄜ, / ] pediatrics; pediatric (department); (slang) childish [Add to Longdo]
[gàn, ㄍㄢˋ, / ] tree trunk; main part of sth; to manage; to work; to do; capable; cadre (in communist party); to kill (slang); to fuck (slang) [Add to Longdo]
打的[dǎ dī, ㄉㄚˇ ㄉㄧ, ] (slang) to take a taxi; to go by taxi [Add to Longdo]
打炮[dǎ pào, ㄉㄚˇ ㄆㄠˋ, / ] to open fire with artillery; to make one's stage debut; (slang) to ejaculate [Add to Longdo]
打飞机[dǎ fēi jī, ㄉㄚˇ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] to masturbate (slang) [Add to Longdo]
拜托[bài tuō, ㄅㄞˋ ㄊㄨㄛ, / ] request sb to do sth; please! (Taiwan slang) [Add to Longdo]
[qiā, ㄑㄧㄚ, ] to pick (flowers); to pinch; to clutch; (slang) to fight [Add to Longdo]
歇菜[xiē cài, ㄒㄧㄝ ㄘㄞˋ, ] Stop it! (recent Beijing and internet slang); Game over!; You're dead! [Add to Longdo]
牛屄[niú bī, ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧ, ] lit. cow's cunt (taboo slang, 牛B is common euphemism); bastard; bad fellow [Add to Longdo]
白虎[Bái hǔ, ㄅㄞˊ ㄏㄨˇ, ] White Tiger (Chinese constellation); (slang) hairless female genitalia [Add to Longdo]
真牛[zhēn niú, ㄓㄣ ㄋㄧㄡˊ, ] (slang) really cool, awesome [Add to Longdo]
砍大山[kǎn dà shān, ㄎㄢˇ ㄉㄚˋ ㄕㄢ, ] to chat (1980s Beijing slang); to chew the fat [Add to Longdo]
花花肠子[huā huā cháng zi, ㄏㄨㄚ ㄏㄨㄚ ㄔㄤˊ ㄗ˙, / ] (slang) a cunning plot [Add to Longdo]
蕾丝边[lěi sī biān, ㄌㄟˇ ㄙ ㄅㄧㄢ, / ] (slang) lesbian [Add to Longdo]
装屄[zhuāng bī, ㄓㄨㄤ ㄅㄧ, / ] pretentious bastard (lit. cunt, taboo slang, 裝B|装B is common euphemism); person who pretends to be bigger or richer than they are [Add to Longdo]
谩骂[màn mà, ㄇㄢˋ ㄇㄚˋ, / ] to scold; to slang sb [Add to Longdo]
买账[mǎi zhàng, ㄇㄞˇ ㄓㄤˋ, / ] to acknowledge sb as senior or superior (often in negative); to accept (a version of events); to buy it (slang) [Add to Longdo]
赖皮[lài pí, ㄌㄞˋ ㄆㄧˊ, / ] shameless; (slang) rascal [Add to Longdo]
[kù, ㄎㄨˋ, ] ruthless; strong (as of wine); (slang loan from English) cool, great [Add to Longdo]
鸡巴[jī bā, ㄐㄧ ㄅㄚ, / ] penis (slang) [Add to Longdo]
电灯泡[diàn dēng pào, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄠˋ, / ] light bulb; (slang) unwanted third guest [Add to Longdo]
灵光[líng guāng, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄨㄤ, / ] divine light (around the Buddha); a halo; a miraculous column of light; (slang) jolly good! [Add to Longdo]
[zī, , ] kind of black fish (archaic); bad person (Cantonese slang) [Add to Longdo]
[jiū, ㄐㄧㄡ, / ] turtle-dove; Turtur orientalis; penis (slang, esp. Cantonese) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
卑語[ひご, higo] vulgaerer_Ausdruck, Slang [Add to Longdo]
終身[しゅうしん, shuushin] lebenslang, auf_Lebenszeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slang \Slang\, v. t. [imp. & p. p. {Slanged}; p. pr. & vb. n.
   {Slanging}.]
   To address with slang or ribaldry; to insult with vulgar
   language. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      Every gentleman abused by a cabman or slanged by a
      bargee was bound there and then to take off his coat
      and challenge him to fisticuffs.     --London
                          Spectator.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top