ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -螻-, *螻*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[螻, lóu, ㄌㄡˊ] mole cricket; Gryllotalpa africana
Radical: Decomposition: 虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ)  婁 (lóu ㄌㄡˊ) 
Etymology: [pictophonetic] insect

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蝼蚁[lóu yǐ, ㄌㄡˊ ㄧˇ, / ] lit. mole cricket and ants; fig. tiny individuals with no power, #58,178 [Add to Longdo]
蝼蛄[lóu gū, ㄌㄡˊ ㄍㄨ, / ] mole cricket; Gryllolaptaptidae, family of burrowing insects of order Orthoptera (a serious agricultural pest), #136,710 [Add to Longdo]
[lóu, ㄌㄡˊ, / ] see 蝼蛄 mole-cricket (Gryllotalpa), #183,581 [Add to Longdo]
天蝼[tiān lóu, ㄊㄧㄢ ㄌㄡˊ, / ] mole cricket; slang word for agricultural pest Gryllotalpa [Add to Longdo]
蝼蛄科[lóu gū kē, ㄌㄡˊ ㄍㄨ ㄎㄜ, / ] Gryllolaptaptidae family of burrowing insects of order Orthoptera; mole crickets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛄;[けら;おけら(蛄);ろうこ(蛄);ケラ;オケラ, kera ; okera ( okera ); rouko ( okera ); kera ; okera] (n) (uk) mole cricket (esp. the Oriental mole cricket, Gryllotalpa orientalis) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Little red ants on a hill[CN] 生如 3:10 to Yuma (2007)
Who was no bigger than an ant[CN] 丈夫比蟻更卑微 The Nun (2013)
Use your breathing to churn up chi.[CN] ァ皊嘆茅ㄛ朸皊囀 House of Fury (2005)
And there comes a time when you have to shout, to fight for what you want.[CN] 某些時候,你不得不為了你的夢想聲嘶歇底的吶喊、如蟻般奮鬥 Step Up Revolution (2012)
We'll treasure our lives[CN] 只不過蟻都尚且偷生 A Chinese Odyssey Part Two: Cinderella (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top