ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cant

K AE1 N T   
139 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cant-, *cant*
English-Thai: Longdo Dictionary
canter(vi) วิ่งโขยก, วิ่งเหยาะๆ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cant[N] การพูดอย่างไม่จริงใจ (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาสนาหรือศีลธรรม), Syn. insincere talk, hypocrisy
cant[N] ความลาดเอียง, Syn. lean, slope
cant[VT] เอียง, Syn. lean, slope
cant[SL] พูด
cant[SL] โกหก
canto[N] ตอนหนึ่งของบทกวี
canter[N] การวิ่ง (เร็วกว่าการวิ่งเหยาะและช้ากว่าการควบวิ่ง)
canter[VT] วิ่ง (เร็วกว่าการวิ่งเหยาะและช้ากว่าการควบวิ่ง)
canter[VI] วิ่ง (เร็วกว่าการวิ่งเหยาะและช้ากว่าการควบวิ่ง), Syn. jog, trot
canton[N] หน่วยการปกครองเล็กๆ หน่วยหนึ่ง (โดยเฉพาะในสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศส)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cant(แคนทฺ) n. ข้อความเท็จ,คำพูดเท็จ,คำพูดปากหวานก้นเปรี้ยว,ถ้อยคำพิเศษที่ใช้เฉพาะในหมู่ชนหนึ่ง ๆ ,ภาษาวิชาชีพ,การพูดเป็นเพลง,ความเอียง vi. พูดแบบปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,พูดเป็นเพลง, Syn. hypocrisy
cantaloup(e) (แคน'ทะโลพ) n. แตงหวาน
cantankerous(แคนแทง'เคอเริส) adj. ชอบทะเลาะ,อารมณ์ร้าย,เจ้าอารมณ์, See also: cantankerousness n., Syn. quarrelsome ###A. serene
cantatan. การร้องประสานเสียง
cantatrice(คานทะทรี'ชี) n. นักร้องอาชีพที่เป็นหญิง
canteen(แคนทีน') n. กระติกน้ำ,ร้านอาหารในค่ายทหารหรือโรงเรียน,กล่องหีบใส่มีดช้อนส้อมและอื่น ๆ, Syn. bottle
canter(แคน'เทอะ) {cantered,cantering,canters} n. ชายพเนจร,ผู้ที่ปากหวานแต่ก้นเปรี้ยว,การวิ่งเหยาะ ๆ ของม้า vt.,vi. วิ่งเหยาะ ๆ
cantharides(แคนธาร์'ริเดซฺ) n.,pl แมลงวันสเปนซึ่งเป็นยากระตุ้นกำหนดชนิดหนึ่ง
cantharisn. แมลงวันสเปนซึ่งเป็นยากระตุ้นกำหนดชนิดหนึ่ง
canto(แคน'โท) n. ส่วนที่สำคัญของโคลง (ฉันท์,กาพย์,กลอน) ที่ยาว, Syn. verse

English-Thai: Nontri Dictionary
cant(n) ศัพท์เฉพาะ
cantaloup(n) แตงไทย,แตงแคนตาลูป
cantaloupe(n) แตงไทย,แตงแคนตาลูป
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ
canteen(n) กระติกน้ำ,ร้านอาหาร
canter(vi) เหยาะย่าง(ม้า),วิ่งช้าๆ
canticle(n) เพลงสวดในพิธีศาสนา
cantilever(n) วงเล็บใหญ่
canto(n) ส่วนหนึ่งของบทกลอน
canton(n) ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,เมือง,มณฑล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cantวิธีแบ่งแยกทรัพย์สินที่มีเจ้าของรวม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cantharidesแมลงวันสเปน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthusหัวหรือหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, inner; canthus, medial; canthus, nasalหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, lateral; canthus, outer; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, medial; canthus, inner; canthus, nasalหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, nasal; canthus, inner; canthus, medialหัวตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, outer; canthus, lateral; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, temporal; canthus, lateral; canthus, outerหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cantileverคานยื่น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cantภาษาของกลุ่มมิจฉาชีพ [TU Subject Heading]
Cantact anemometerแอนนีมอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดลมแบบนับสัมผัส [อุตุนิยมวิทยา]
Cantelli Signการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของลูกนัยตา [การแพทย์]
Canthal Recess, Innerบริเวณน้ำตาที่แอ่งมุมตา [การแพทย์]
Cantharidesแคนธาไรดส์ [การแพทย์]
Cantharidinแคนทาริดิน,สาร;แคนธาริดิน [การแพทย์]
Canthazanthineแคนธาแซนธีน [การแพทย์]
Canthiมุมเปลือกตา [การแพทย์]
Canthi, Lateralหางตา [การแพทย์]
Canthine Dehydrogenaseแซนทีนดีไฮโดรจีเนส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hold on, now. you cant go running off in your shift. You'll catch your death. Don't you ever wonder what's out there, Ilsa,ระวังหน่อยค่ะคุณหนู ท่านวิ่งลงไปทั้งชุดแบบนี้ไม่ได้นะ Snow White: A Tale of Terror (1997)
Oh you cant deprive a person of life liberty or property."ในเมื่อท่านไม่สามารถเพิกถอนสิทธิของบุคคลใด ๆ "จากชีวิต อิสรภาพหรือทรัพย์สิน The Corporation (2003)
Everybody makes a mistake once in a while but I just cant be personally responsible.บางครั้งคนเราก็ทำผิดพลาดได้ แต่ผมรับผิดชอบทั้งหมดไม่ไหว The Corporation (2003)
But you cant meet in the developing world you cant walk up in a factory with your notebook and workers come up and interview them.แต่คุณไม่มีทางประชุมคนงานในโลกกำลังพัฒนา คุณไม่สามารถเดินเทิ่ง ๆ ถือสมุดบันทึกเข้าไปในโรงงาน แล้วให้คนงานเดินมาหาและให้สัมภาษณ์ The Corporation (2003)
They soon find that they cant do any more in that country because the wages are too high now.ไม่นานบรรษัทก็พบว่าทำกำไรเพิ่มขึ้นในประเทศนั้นไม่ได้แล้ว เพราะค่าจ้างสูงขึ้น The Corporation (2003)
And we know we're at a crisis when somebody can go into a hospital and get a staff infection and it cant be cured and they die.เราตกอยู่ในวิกฤตการณ์ที่ คนไข้บางคนไปโรงพยาบาลและติดเชื้อ ที่รักษาไม่ได้และเสียชีวิต The Corporation (2003)
If a building cant have social responsibility what does it mean to say a corporation can?ถ้าตึกไม่สามารถมีความรับผิดชอบทางสังคม จะพูดได้อย่างไรว่าบรรษัทมี? The Corporation (2003)
I cant believe it.แทบไม่เชื่อหู The Corporation (2003)
I cant go right now and the rest of this year.ผมไปตอนนี้ไม่ได้ รวมทั้งตลอดทั้งปีนี้ด้วย The Corporation (2003)
Private companies cant do that in a recession throw out the work force cause that's the way you make money.บริษัทเอกชนไม่สามารถทำอย่างนั้นในช่วงถดถอย มันต้องลอยแพคนงานเพราะนั่นเป็นวิธีที่จะก่อให้เกิดกำไร The Corporation (2003)
And here the idea is to say look we cant avoid the dumping of carbon dioxide.แนวคิดในเรื่องนี้ก็คือ นี่แน่ะ เราหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ได้ The Corporation (2003)
We cant avoid the dumping of sulphur oxides at least we cant at the moment afford to stopping it so we're dumping a certain amount of stuff into the environment.เราหลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ไม่ได้ เราไม่สามารถหยุดปล่อยก๊าซได้ในตอนนี้ เรายังต้องปล่อยของเสียพวกนี้จำนวนหนึ่ง The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cantIt's thieves' cant.
cantThere is little water left in the canteen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาท[N] canto, See also: stanza, Example: ฉันแต่งบาทที่ 3 ไม่ได้นั่งคิดอยู่นานมากแล้ว, Thai definition: ส่วนหนึ่งของบทแห่งคำประพันธ์ เช่น โคลง 4 สุภาพ บทหนึ่งมี 4 บาท
กวางตุ้ง[N] Canton, Example: ผู้จัดทัวร์คิดว่าอาหารกวางตุ้งจะถูกปากคนไทยมากที่สุด
กวางตุ้ง[N] Cantonese, Example: อำเภอเตี้ยเอี้ยในเขตจังหวัดแต้จิ๋วของมณฑล กวางตุ้ง, Thai definition: ชื่อชนจีนชาวหนึ่ง อยู่ในมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีน
โรงอาหาร[N] cafeteria, See also: canteen, dining hall/room, Example: ทุกมหาวิทยาลัยจะมีโรงอาหารขายอาหารราคาถูกให้กับนักศึกษา, Thai definition: สถานที่ขายอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
บาท[n.] (bāt) EN: line of verse ; canto ; stanza   FR: strophe [f] ; couplet [m]
บริษัทผู้ผลิต[n. exp.] (børisat phūphalit) EN: producer ; manufacturer ; maker ; constructor ; creator   FR: société de production [f] ; fabricant [m] ; manufacturier [m] ; constructeur [m]
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding   FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
ด้อยคุณค่า[adj.] (dǿi khunkhā = dǿi khunnakhā) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value   
เอ้[adj.] (ē) EN: important ; significant ; top ; leading   FR: important
ห้องว่าง[n. exp.] (hǿng wāng) EN: vacant room   FR: chambre libre [f] ; chambre vacante [f]
หัวใจม่วง[n. exp.] (hūajai muang) EN: Purple heart ; Purple tradescantia   
เจ้าของร้าน[n. exp.] (jaokhøng rān) EN: shopkeeper ; owner ; boss   FR: commerçant [m] ; commerçante [f] ; patron [m]
จัดเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัคร[v. exp.] (jatrīeng lamdap rāicheū phūsamak) EN: rank applicants   

CMU English Pronouncing Dictionary
CANT K AE1 N T
CANTO K AE1 N T OW0
CANTV K AE1 N T IY1 V IY1
CANTU K AE1 N T UW0
CANTY K AE1 N T IY0
CANTLE K AE1 N T AH0 L
CANTON K AE1 N T AH0 N
CANTEY K AE1 N T IY0
CANTOR K AE1 N T ER0
CANTEL K AE1 N T EH2 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cant (v) kˈænt (k a1 n t)
canto (n) kˈæntou (k a1 n t ou)
cants (v) kˈænts (k a1 n t s)
Cantab (n) kˈæntæb (k a1 n t a b)
Canton (n) kˌæntˈɒn (k a2 n t o1 n)
canted (v) kˈæntɪd (k a1 n t i d)
canter (v) kˈæntər (k a1 n t @ r)
canton (n) kˈæntɒn (k a1 n t o n)
cantor (n) kˈæntɔːr (k a1 n t oo r)
cantos (n) kˈæntouz (k a1 n t ou z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jùn, ㄐㄩㄣˋ, ] canton; county; region, #8,125 [Add to Longdo]
[Yuè, ㄩㄝˋ, / ] Cantonese; abbr. for Guangdong 廣東|广东 province in south China, #8,568 [Add to Longdo]
粤语[Yuè yǔ, ㄩㄝˋ ㄩˇ, / ] Cantonese language, #10,713 [Add to Longdo]
酒楼[jiǔ lóu, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄡˊ, / ] Cantonese restaurant, #11,928 [Add to Longdo]
广东话[Guǎng dōng huà, ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, 广 / ] Cantonese language, #30,468 [Add to Longdo]
粤剧[Yuè jù, ㄩㄝˋ ㄐㄩˋ, / ] Cantonese opera, #39,771 [Add to Longdo]
粤菜[yuè cài, ㄩㄝˋ ㄘㄞˋ, / ] Cantonese cuisine, #40,198 [Add to Longdo]
香瓜[xiāng guā, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄚ, ] cantaloupe melon, #65,347 [Add to Longdo]
坎特伯雷[Kǎn tè bó léi, ㄎㄢˇ ㄊㄜˋ ㄅㄛˊ ㄌㄟˊ, ] Canterbury, England, #115,311 [Add to Longdo]
坎塔布连[Kǎn tǎ bù lián, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, / ] Cantabria in north Spain; Spanish Basque country [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด

Japanese-English: EDICT Dictionary
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking) [Add to Longdo]
うっとり[, uttori] (adv,adv-to) (1) (See うっとりする) ecstatically; spellbound; with rapt attention; (2) abstractedly; absentmindedly; absorbedly; vacantly [Add to Longdo]
がらがら[, garagara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na,adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
つくねんと[, tsukunento] (adv) (1) absentmindedly; vacantly; blankly; (2) by oneself; all alone [Add to Longdo]
ぼそっと;ぼさっと[, bosotto ; bosatto] (adv,vs) (1) absent-mindedly; vacantly; idly; lazily; (2) (ぼそっと only) in a whisper [Add to Longdo]
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P) [Add to Longdo]
ぽかん(P);ポカン;ぱかん;パカン[, pokan (P); pokan ; pakan ; pakan] (adv-to) (1) (on-mim) vacantly; blankly; absentmindedly; (2) (on-mim) openmouthed; with one's mouth wide-open; gaping; flabbergasted; (3) (on-mim) with a whack; with a thump; (P) [Add to Longdo]
までもない[, mademonai] (exp) (after verb phrase) doesn't amount to doing (something); not significant enough to require (something); (P) [Add to Longdo]
アークコセカント[, a-kukosekanto] (n) arccosecant; arc-cosecant [Add to Longdo]
アークセカント[, a-kusekanto] (n) arcsecant [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最下位[さいかい, saikai] least significant bit [Add to Longdo]
最下位のビット[さいかいのビット, saikaino bitto] LSB, least significant bit [Add to Longdo]
最下位ビット[さいかいビット, saikai bitto] least significant bit (LSB) [Add to Longdo]
最小有効ビット[さいしょうゆうこうびっと, saishouyuukoubitto] least significant bit, LSB (abbr.) [Add to Longdo]
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] least significant digit, LSD (abbr.) [Add to Longdo]
最上位のビット[さいじょういのビット, saijouino bitto] MSB, most significant bit [Add to Longdo]
最上位ビット[さいじょういビット, saijoui bitto] most significant bit (MSB) [Add to Longdo]
最大有効ビット[さいだいゆうこうびっと, saidaiyuukoubitto] most significant bit, MSB [Add to Longdo]
最大有効数字[さいだいゆうこうすうじ, saidaiyuukousuuji] most significant digit, MSD [Add to Longdo]
重要なSGML文字[じゅうようなSGMLもじ, juuyouna SGML moji] significant SGML character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cant \Cant\, a.
   Of the nature of cant; affected; vulgar.
   [1913 Webster]
 
      To introduce and multiply cant words in the most
      ruinous corruption in any language.   --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cant \Cant\, v. i.
   1. To speak in a whining voice, or an affected, singsong
    tone.
    [1913 Webster]
 
   2. To make whining pretensions to goodness; to talk with an
    affectation of religion, philanthropy, etc.; to practice
    hypocrisy; as, a canting fanatic.
    [1913 Webster]
 
       The rankest rogue that ever canted.  --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   3. To use pretentious language, barbarous jargon, or
    technical terms; to talk with an affectation of learning.
    [1913 Webster]
 
       The doctor here,
       When he discourseth of dissection,
       Of vena cava and of vena porta,
       The meser[ae]um and the mesentericum,
       What does he else but cant.      --B. Jonson
    [1913 Webster]
 
       That uncouth affected garb of speech, or canting
       language, if I may so call it.    --Bp.
                          Sanderson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cant \Cant\, v. t. [imp. & p. p. {Canted}; p. pr. & vb. n.
   {Canting}.]
   1. To incline; to set at an angle; to tilt over; to tip upon
    the edge; as, to cant a cask; to cant a ship.
    [1913 Webster]
 
   2. To give a sudden turn or new direction to; as, to cant
    round a stick of timber; to cant a football.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut off an angle from, as from a square piece of
    timber, or from the head of a bolt.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cant \Cant\, n. [OF., edge, angle, prof. from L. canthus the
   iron ring round a carriage wheel, a wheel, Gr. ? the corner
   of the eye, the felly of a wheel; cf. W. cant the stake or
   tire of a wheel. Cf. {Canthus}, {Canton}, {Cantle}.]
   1. A corner; angle; niche. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The first and principal person in the temple was
       Irene, or Peace; she was placed aloft in a cant.
                          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   2. An outer or external angle.
    [1913 Webster]
 
   3. An inclination from a horizontal or vertical line; a slope
    or bevel; a titl. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   4. A sudden thrust, push, kick, or other impulse, producing a
    bias or change of direction; also, the bias or turn so
    give; as, to give a ball a cant.
    [1913 Webster]
 
   5. (Coopering) A segment forming a side piece in the head of
    a cask. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mech.) A segment of he rim of a wooden cogwheel.
    --Knight.
    [1913 Webster]
 
   7. (Naut.) A piece of wood laid upon the deck of a vessel to
    support the bulkheads.
    [1913 Webster]
 
   {Cant frames}, {Cant timbers} (Naut.), timber at the two ends
    of a ship, rising obliquely from the keel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cant \Cant\, n. [Prob. from OF. cant, F. chant, singing, in
   allusion to the singing or whining tine of voice used by
   beggars, fr. L. cantus. See {Chant}.]
   1. An affected, singsong mode of speaking.
    [1913 Webster]
 
   2. The idioms and peculiarities of speech in any sect, class,
    or occupation. --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       The cant of any profession.      --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. The use of religious phraseology without understanding or
    sincerity; empty, solemn speech, implying what is not
    felt; hypocrisy.
    [1913 Webster]
 
       They shall hear no cant from me.   --F. W.
                          Robertson
    [1913 Webster]
 
   4. Vulgar jargon; slang; the secret language spoker by
    gipsies, thieves, tramps, or beggars.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cant \Cant\, n. [Prob. from OF. cant, equiv. to L. quantum; cf.
   F. encan, fr. L. in quantum, i.e. "for how much?"]
   A call for bidders at a public sale; an auction. "To sell
   their leases by cant." --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cant \Cant\, v. t.
   to sell by auction, or bid a price at a sale by auction.
   [Archaic] --Swift.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Can't \Can't\
   A colloquial contraction for can not.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cant
   n 1: stock phrases that have become nonsense through endless
      repetition [syn: {buzzword}, {cant}]
   2: a slope in the turn of a road or track; the outside is higher
     than the inside in order to reduce the effects of centrifugal
     force [syn: {bank}, {cant}, {camber}]
   3: a characteristic language of a particular group (as among
     thieves); "they don't speak our lingo" [syn: {slang}, {cant},
     {jargon}, {lingo}, {argot}, {patois}, {vernacular}]
   4: insincere talk about religion or morals [syn: {cant}, {pious
     platitude}]
   5: two surfaces meeting at an angle different from 90 degrees
     [syn: {bevel}, {cant}, {chamfer}]
   v 1: heel over; "The tower is tilting"; "The ceiling is
      slanting" [syn: {cant}, {cant over}, {tilt}, {slant},
      {pitch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top