ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -歇-, *歇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[歇, xiē, ㄒㄧㄝ] to stop, to rest, to lodge
Radical: Decomposition: 曷 (hé ㄏㄜˊ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] yawn,  Rank: 1,828

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiē, ㄒㄧㄝ, ] to rest, #9,484 [Add to Longdo]
斯底里[xiē sī dǐ lǐ, ㄒㄧㄝ ㄙ ㄉㄧˇ ㄌㄧˇ, ] hysterical, #24,672 [Add to Longdo]
[jiàn xiē, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄝ, / ] to stop in the middle of sth; intermittent; intermittence, #25,779 [Add to Longdo]
[xiē yè, ㄒㄧㄝ ㄧㄝˋ, / ] to close down; to go out of business; same as 停業|停业, #36,082 [Add to Longdo]
[Mǎ xiē ěr, ㄇㄚˇ ㄒㄧㄝ ㄦˇ, / ] Marshall, #41,747 [Add to Longdo]
[Mǐ xiē ěr, ㄇㄧˇ ㄒㄧㄝ ㄦˇ, / ] Michel (name), #43,587 [Add to Longdo]
根州[Mì xiē gēn zhōu, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄓㄡ, ] Michigan, #61,687 [Add to Longdo]
根大学[Mì xiē gēn Dà xué, ㄇㄧˋ ㄒㄧㄝ ㄍㄣ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] University of Michigan, #66,116 [Add to Longdo]
[ān xiē, ㄢ ㄒㄧㄝ, ] go to bed; retire for the night, #66,188 [Add to Longdo]
后语[xiē hòu yǔ, ㄒㄧㄝ ㄏㄡˋ ㄩˇ, / ] stable figure of speech contrasting two incompatible parts, such as English "snowball's chances in hell" or Chinese 馬尾穿豆腐|马尾穿豆腐 stringing beancurd on horsetail, #66,786 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I don't want to.[CN] 她会儿就好了 Notorious (1946)
It was pure fear of course. And I was hysterical.[CN] 这是恐惧在作祟 而我已经斯底里了 Detour (1945)
(Hysterical laughter)[CN] (斯底里地笑) Brighton Rock (1948)
You'll be notified shortly... that Sister Michael is going to be in charge next year.[CN] 你稍后回收到通知... 明年,米尔修女将会负责 The Bells of St. Mary's (1945)
I'm all right. I just want to sit on the porch a while and get the air.[CN] 我没事 坐下来会儿就行了 Shadow of a Doubt (1943)
A woman in Cynthia Cheviot's position would hardly wear false pearls.[CN] 像辛西娅・菲欧这样级别的女人 是不该戴假珍珠的 Blithe Spirit (1945)
Michael Zakharovich! Come quickly![CN] 米尔・扎哈洛维奇,快来。 Baltic Deputy (1937)
If you're looking for a place to stay, I have a lovely room.[CN] 如果你们找个脚的地方 我有个好房间 If you're looking for a place to stay, I have a lovely room. I Married a Witch (1942)
You're deliberately whipping yourself into a fit of hysterics.[CN] 你在故意把自己 逼到斯底里的境地 Leave Her to Heaven (1945)
Sleeping within my orchard, my custom always in the afternoon, upon my quiet hour thy uncle stole with juice of cursed hemlock in a vial and in the porches of my ears did pour the leperous distilment, whose effect holds such an enmity with blood of man[CN] 我每天午后照例要一下 想不到你叔父溜进来 用一小瓶该死的毒质 Hamlet (1948)
No, I thought we'd stay here.[CN] 不 我想我们在这 No, I thought we'd stay here. I Married a Witch (1942)
Michiel.[CN] 米 Oorlogswinter (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top