Search result for

slang

(50 entries)
(0.0119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slang-, *slang*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slang    [N] ถ้อยคำที่เป็นภาษาพูดและใช้ในกลุ่มคนบางกลุ่ม, See also: ภาษารหัสของขโมยหรือโจร, คำสแลง, ภาษาสแลง, Syn. cant, argot
slang    [VI] ใช้ภาษาหยาบคาย
slang    [VT] ใช้ภาษาหยาบคายกับ, See also: พูดด้วยคำหยาบคาย
slanging match    [IDM] การโต้เถียงที่รุนแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slangสแลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slangภาษาตลาด [TU Subject Heading]
Slang dictionaryพจนานุกรมคำสะแลง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slangDon't use slang if you can help it.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slang(สแลง) n.,vi. (ใช้) ภาษาตลาด,คำตลาด,ภาษาสแลง,ภาษาที่ใช้เฉพาะในหมู่คนหมู่หนึ่งหรืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง,ภาษารหัสของขโมยหรือโจร,กริยาช่อง 3 ของ sling (ดู), Syn. argot,cant

English-Thai: Nontri Dictionary
slang(n) คำสแลง,ภาษาตลาด,ภาษาปาก,คำเฉพาะกลุ่ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษาตลาด    [N] informal language, See also: slang, Syn. ภาษาปาก, Example: ในงานเขียนที่ค่อนข้างเป็นทางการมักจะไม่ค่อยพบภาษาตลาดหรือภาษาปากให้เห็น, Thai definition: ภาษาที่ใช้พูดจากันอย่างไม่เป็นทางการในระดับที่ต่ำกว่าภาษาพูด
สแลง    [N] slang, Syn. คำสแลง, Example: วัยรุ่นสมัยใหม่นิยมใช้คำสแลงกันมาก, Thai definition: ถ้อยคำหรือสำนวนที่ใช้เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้องตามหลักภาษา, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาตลาด[n. exp.] (phāsā talāt) EN: vernacular language ; informal language ; slang ; vulgar speech ; vulgar language ; marketplace language   FR: langage populaire [m] ; argot [m]
ภาษาท้องถิ่น[n. prop.] (phāsā thøngthin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech ; slang   FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
ผู้ให้บริการ[n. exp.] (phū hai børikān) EN: facilitator ; servant ; service person ; fixer (slang)   

CMU English Pronouncing Dictionary
SLANG    S L AE1 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slang    (v) (s l a1 ng)
slangs    (v) (s l a1 ng z)
slangy    (j) (s l a1 ng ii)
slanged    (v) (s l a1 ng d)
slangier    (j) (s l a1 ng i@ r)
slangily    (a) (s l a1 ng i l ii)
slanging    (v) (s l a1 ng i ng)
slangiest    (j) (s l a1 ng i i s t)
slanginess    (n) (s l a1 ng i n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
bislangจนถึงขณะนี้แล้ว
lebenslang(adj) ตลอดชีวิต ชั่วชีวิต

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Slang {m}argot [Add to Longdo]
Slang der kubanischen Immigranten in den USACubonics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband) [Add to Longdo]
こった[, kotta] (exp) (col) (from 事だ) slang form of "koto da" [Add to Longdo]
こんち[, konchi] (n-t) (sl) (esp. 下町 slang) (See 今日・1) today; this day [Add to Longdo]
ごっつあん[, gottsuan] (exp) (sl) thank you (sumo slang) [Add to Longdo]
ご飯(P);御飯(P)[ごはん(P);おまんま(御飯), gohan (P); omanma ( gohan )] (n) (1) (おまんま is slang and uk) cooked rice; (2) meal; (P) [Add to Longdo]
にこよん;ニコヨン[, nikoyon ; nikoyon] (n) (See 日雇い労働者) day laborer (slang term) [Add to Longdo]
ぬこ[, nuko] (n) (col) (See 猫) cat (net slang) [Add to Longdo]
ぼぼ[, bobo] (n) baby; doll; pussy(cat); slang for cunt [Add to Longdo]
まいうー;まいう[, maiu-; maiu] (n,adj-f) (sl) delicious (slang reversal of "umai") [Add to Longdo]
やりコン;ヤリコン[, yari kon ; yarikon] (n) blind date party, with the object of sex (slang) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俚语[lǐ yǔ, ㄌㄧˇ ㄩˇ, / ] slang [Add to Longdo]
切口[qiè kǒu, ㄑㄧㄝˋ ㄎㄡˇ, ] slang; argot; private language used as secret code [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sling \Sling\, v. t. [imp. {Slung}, Archaic {Slang}; p. p.
   {Slung}; p. pr. & vb. n. {Slinging}.] [AS. slingan; akin to
   D. slingeren, G. schlingen, to wind, to twist, to creep, OHG.
   slingan to wind, to twist, to move to and fro, Icel. slyngva,
   sl["o]ngva, to sling, Sw. slunga, Dan. slynge, Lith. slinkti
   to creep.]
   1. To throw with a sling. "Every one could sling stones at an
    hairbreadth, and not miss." --Judg. xx. 16.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw; to hurl; to cast. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To hang so as to swing; as, to sling a pack.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut) To pass a rope round, as a cask, gun, etc.,
    preparatory to attaching a hoisting or lowering tackle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slang \Slang\,
   imp. of {Sling}. Slung. [Archaic]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slang \Slang\, n.
   Any long, narrow piece of land; a promontory. [Local, Eng.]
   --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slang \Slang\, n. [Cf. {Sling}.]
   A fetter worn on the leg by a convict. [Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slang \Slang\, n. [Said to be of Gypsy origin; but probably from
   Scand., and akin to E. sling; cf. Norw. sleng a slinging, an
   invention, device, slengja to sling, to cast, slengja kjeften
   (literally, to sling the jaw) to use abusive language, to use
   slang, slenjeord (ord = word) an insulting word, a new word
   that has no just reason for being.]
   Low, vulgar, unauthorized language; a popular but
   unauthorized word, phrase, or mode of expression; also, the
   jargon of some particular calling or class in society; low
   popular cant; as, the slang of the theater, of college, of
   sailors, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slang \Slang\, v. t. [imp. & p. p. {Slanged}; p. pr. & vb. n.
   {Slanging}.]
   To address with slang or ribaldry; to insult with vulgar
   language. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      Every gentleman abused by a cabman or slanged by a
      bargee was bound there and then to take off his coat
      and challenge him to fisticuffs.     --London
                          Spectator.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slang
   n 1: informal language consisting of words and expressions that
      are not considered appropriate for formal occasions; often
      vituperative or vulgar; "their speech was full of slang
      expressions" [syn: {slang}, {slang expression}, {slang
      term}]
   2: a characteristic language of a particular group (as among
     thieves); "they don't speak our lingo" [syn: {slang}, {cant},
     {jargon}, {lingo}, {argot}, {patois}, {vernacular}]
   v 1: use slang or vulgar language
   2: fool or hoax; "The immigrant was duped because he trusted
     everyone"; "You can't fool me!" [syn: {gull}, {dupe},
     {slang}, {befool}, {cod}, {fool}, {put on}, {take in}, {put
     one over}, {put one across}]
   3: abuse with coarse language

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 slang [slɛŋ]
   serpent; snake
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Slang [slɛŋ] (n) , s.(m )
   argot; slang
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top