ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vernacular

V ER0 N AE1 K Y AH0 L ER0   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vernacular-, *vernacular*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vernacular[ADJ] ซึ่งใช้ภาษาแบบเจ้าของภาษา, See also: ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ประจำวัน, เกี่ยวกับภาษาพูด, Syn. native, domesticated, natural
vernacular[N] ภาษาที่ใช้ประจำวัน, See also: ภาษาธรรมดา, ภาษาพูด, Syn. dialect, idiom, patois, phraseology, slang
vernacular[N] รูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ใช้กับที่อยู่อาศัยธรรมดามากกว่าอาคารขนาดใหญ่
vernacularly[ADV] อย่างเป็นภาษาพูด
vernacularism[N] การใช้ภาษาแบบเจ้าของภาษา
vernacularize[VT] แปลเป็นภาษาพูด, See also: ใช้ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vernacular(เวอแนค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับภาษาพื้นเมือง,เกี่ยวกับภาษาท้องถิ่น,ใช้ภาษาธรรมดา ๆ ที่ใช้กันประจำวัน,เกี่ยวกับชื่อทั่วไปของสัตว์หรือพืช. n. การพูดภาษาพื้นเมือง,ภาษาพื้นเมือง,ภาษาท้องถิ่น,ภาษาที่ใช้กันประจำวัน,ชื่อธรรมดาหรือชื่อทั่วไปของสัตว์หรือพืช

English-Thai: Nontri Dictionary
vernacular(adj) เกี่ยวกับภาษาพื้นเมือง,เกี่ยวกับภาษาเฉพาะหมู่คณะ
vernacular(n) ภาษาพื้นเมือง,ภาษาท้องถิ่น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vernacular architectureสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll use some colorful vernacular and if necessary, you'll engage in fisticuffs.ฉันจะใช้ภาษาท้องถิ่นอย่างมีสีสัน และถ้าจะเป็นนายก็จะร่วมในการชกมวย American Duos (2007)
In academic vernacular. You cheated.-ทางศัพท์วิชาการคือโกงข้อสอบ Star Trek (2009)
Now, don't worry; it's written in your vernacular.ไม่ต้องห่วง ฉันเขียนเป็น แบบภาษาของเธอแล้ว The Excelsior Acquisition (2010)
You say that her lexical features are consistent with her vernacular?คุณหมายความว่าเมื่อวิเคราะห์จากการใช้คำศัพท์ของเธอ/Nมันสอดคล้องกับภาษาที่เธอใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างนั้นหรือ? Remembrance of Things Past (2010)
In the common vernacular, the virus took over every computer in the network.พูดแบบทั่วไปก็คือ ไวรัสยึดคอมพิวเตอร์ทุกตัว ในเครือข่าย Taking Account (2011)
In the vernacular, yes.พูดง่ายๆ คือ ใช่ The Future in the Past (2012)
I'm a Guardian of Veracity in the Vernacular.ฉันรู้เมื่อมีคนพูดโหก Fearful Pranks Ensue (2013)
I conjure and command thee, dark lords to the vernacular, summon truth from lying tongues.เจ้าแห่งความมืดยังที่นี้ เรียกร้องความจริงจากลิ้นอันโป้ปด ของนังแม่มดร้อยเล่ห์ที่อาจหาญ ขว้างปาทรายปิดบังตาของเรา Fearful Pranks Ensue (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษาท้องถิ่น[N] vernacular, See also: dialect, Syn. ภาษาถิ่น, Example: หลายครั้งที่ได้ยินพวกคุณพูดคุยกันด้วยภาษาท้องถิ่น มันทำให้ผมอดที่จะคิดถึงบ้านของผมไม่ได้, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาที่มีสำเนียงหรือถ้อยคำที่พูดกันเป็นพื้นเฉพาะถิ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษาตลาด[n. exp.] (phāsā talāt) EN: vernacular language ; informal language ; slang ; vulgar speech ; vulgar language ; marketplace language   FR: langage populaire [m] ; argot [m]
ภาษาถิ่น[n. exp.] (phāsā thin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech   FR: langue régionale [f] ; parler régional [m] ; dialecte [m] ; idiome [m] ; patois [m]
ภาษาท้องถิ่น[n. prop.] (phāsā thøngthin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech ; slang   FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
ภาษาวัยรุ่น[n. exp.] (phāsā wairun) EN: teen vernacular   FR: langage des ados [m] ; jargon adolescent [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VERNACULAR    V ER0 N AE1 K Y AH0 L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vernacular    (n) vˈənˈækjulər (v @1 n a1 k y u l @ r)
vernaculars    (n) vˈənˈækjuləz (v @1 n a1 k y u l @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
白话文[bái huà wén, ㄅㄞˊ ㄏㄨㄚˋ ㄨㄣˊ, / ] vernacular Chinese, #57,624 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mundart {f} | Mundarten {pl}vernacular | vernaculars [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
現地語[げんちご, genchigo] (n) indigenous language; local language; vernacular; native tongue [Add to Longdo]
黒人英語[こくじんえいご, kokujin'eigo] (n) ebonics; African American Vernacular English; Black English [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vernacular \Ver*nac"u*lar\, a. [L. vernaculus born in one's
   house, native, fr. verna a slave born in his master's house,
   a native, probably akin to Skr. vas to dwell, E. was.]
   Belonging to the country of one's birth; one's own by birth
   or nature; native; indigenous; -- now used chiefly of
   language; as, English is our vernacular language. "A
   vernacular disease." --Harvey.
   [1913 Webster]
 
      His skill in the vernacular dialect of the Celtic
      tongue.                 --Fuller.
   [1913 Webster]
 
      Which in our vernacular idiom may be thus interpreted.
                          --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vernacular \Ver*nac"u*lar\, n.
   The vernacular language; one's mother tongue; often, the
   common forms of expression in a particular locality, opposed
   to {literary} or {learned} forms.
   [1913 Webster + PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vernacular
   adj 1: being or characteristic of or appropriate to everyday
       language; "common parlance"; "a vernacular term";
       "vernacular speakers"; "the vulgar tongue of the masses";
       "the technical and vulgar names for an animal species"
       [syn: {common}, {vernacular}, {vulgar}]
   n 1: a characteristic language of a particular group (as among
      thieves); "they don't speak our lingo" [syn: {slang},
      {cant}, {jargon}, {lingo}, {argot}, {patois}, {vernacular}]
   2: the everyday speech of the people (as distinguished from
     literary language)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top