ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

弾き

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弾き-, *弾き*
Japanese-English: EDICT Dictionary
弾き[ひき, hiki] (n) (1) (uk) (See ピストル) gun (slang); pistol; (2) (See お弾き) tiddlywinks; marbles; (3) repellence [Add to Longdo]
弾き[ひき, hiki] (suf) player (of music, instrument, etc.) [Add to Longdo]
弾き応え[ひきごたえ, hikigotae] (n) worthiness as an opponent or challenge [Add to Longdo]
弾き[はじきだま, hajikidama] (n) marbles [Add to Longdo]
弾き語り[ひきがたり, hikigatari] (n) singing to one's own accompaniment [Add to Longdo]
弾き[ひきて, hikite] (n) performer or player (of an instrument) [Add to Longdo]
弾き出す[はじきだす, hajikidasu] (v5s,vt) to shoot (marbles); to calculate; to spring out; to force out [Add to Longdo]
弾き初め[ひきぞめ, hikizome] (n) initial playing of an instrument in the New Year [Add to Longdo]
弾き物;弾物[ひきもの, hikimono] (n) (See 雅楽) string instrument (esp. in gagaku); stringed instrument [Add to Longdo]
弾き返す[はじきかえす, hajikikaesu] (v5s) to reject; to repel [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Will you tell me how to play the guitar?ギターの弾き方を教えてくれませんか。
After a while she began to play the piano again.しばらくして彼女は再びピアノを弾き始めた。
John played guitar and his friends sang.ジョンはギターを弾き、彼の友人たちは歌った。
Dick played the piano and Lucy sang.ディックはピアノを弾き、ルーシーは歌を歌った。
The violinist waits for the signal to play.バイオリン弾きは演奏の合図を待っています。
Beethoven goes to the piano, sits down at it, and begins to play.ベートーベンはピアノのところの行き、それに向かって座り、弾き始める。
Mrs. Lark played the piano and the children sang.ラーク先生がピアノを弾き、子供達が歌いました。
I play the piano.私はピアノを弾きます。
My sister plays the piano every day.私の姉は毎日ピアノを弾きます。
My mother plays the piano well.私の母は上手にピアノを弾きます。
I've taught myself to play the guitar.私はギターの弾き方を独習した。
I play the violin.私はバイオリンを弾きます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Skripach, come on quickly...[JA] バイオリン弾き Kin-dza-dza! (1986)
Willie teach you how to play this thing?[JA] ウィリーに弾き方を教わったの? Crossroads (1986)
Skripach is lying! He has more Chatls.[JA] バイオリン弾きを信じるな Kin-dza-dza! (1986)
Skripach, my kleptomaniac, you've stolen a Gravitsapa![JA] バイオリン弾き お手柄だ これが加速器だよ Kin-dza-dza! (1986)
Listen, Skripach![JA] バイオリン弾き Kin-dza-dza! (1986)
Skripach![JA] バイオリン弾き Kin-dza-dza! (1986)
Skripach! What![JA] バイオリン弾き Kin-dza-dza! (1986)
You will excuse me, Skripach, but this is elementary Koo (BS)![JA] バイオリン弾き それが常識よ クー! Kin-dza-dza! (1986)
Skripach![JA] バイオリン弾き Kin-dza-dza! (1986)
The aliens are offering pants, yellow.[JA] バイオリン弾き 証拠に欲しいか Kin-dza-dza! (1986)
Skripach is not necessary, uncle Vova.[JA] バイオリン弾きは 役立たずですよ Kin-dza-dza! (1986)
Lets go, Skripach, to outer space[JA] 来い バイオリン弾き Kin-dza-dza! (1986)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top