Search result for

-slang-

(37 entries)
(0.0305 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: slang, *slang*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slang[N] ถ้อยคำที่เป็นภาษาพูดและใช้ในกลุ่มคนบางกลุ่ม, See also: ภาษารหัสของขโมยหรือโจร, คำสแลง, ภาษาสแลง, Syn. cant, argot
slang[VI] ใช้ภาษาหยาบคาย
slang[VT] ใช้ภาษาหยาบคายกับ, See also: พูดด้วยคำหยาบคาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slang(สแลง) n.,vi. (ใช้) ภาษาตลาด,คำตลาด,ภาษาสแลง,ภาษาที่ใช้เฉพาะในหมู่คนหมู่หนึ่งหรืออาชีพใดอาชีพหนึ่ง,ภาษารหัสของขโมยหรือโจร,กริยาช่อง 3 ของ sling (ดู), Syn. argot,cant

English-Thai: Nontri Dictionary
slang(n) คำสแลง,ภาษาตลาด,ภาษาปาก,คำเฉพาะกลุ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slangสแลง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Slangภาษาตลาด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Reap is slang for...เก็บวิญญาณเป็นคำแสลงของ... Dead Like Me: Life After Death (2009)
Reap is slang for when we take the soul out of a body who's just...เก็บวิญญาณเป็นคำแสลงของ เมื่อเราดึงวิญญาณออกจากร่าง คนที่เพิ่งจะ... . Dead Like Me: Life After Death (2009)
Noun. It's definitely slang. Think British.คำนาม เป็นภาษาวัยรุ่น คิดถึงกระเทยไว้ Easy A (2010)
If that was slang, I'm unfamiliar with it.ถ้านั่นเป็นคำสแลง ฉันไม่คุ้นกับมัน The Lunar Excitation (2010)
How can you poop so much. *When you do a 'ppeok', in Korean slang it's called poopingทำไมถึงโง่ขนาดนี้นะ โง่อภิมหาโง่บรมเลย *เมื่อคุณทำอะไร'โง่' ในเกาหลีจะมีคำแสลงว่า'ชิ' Episode #1.11 (2010)
No, no, no... no, it's a slang term for fighter-- for...ก็แค่ฉายาของนักสู้... Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
It's slang also for "fighter aircraft," so there's that.จอมโจรคือคนอัจฉริยะ ก็นั้นแหละ Chuck Versus the Bearded Bandit (2011)
Have a look. I've written this all in rhyming slang.ดูนี่ ผมเขียนไว้เป็นบทกวีสแลง Episode #18.3 (2012)
this could be a big problem. {find more slangy det. term for this}คุณนักสืบคาซามาซึริครับ ครั้งนี้มันเป็นปัญหาใหญ่อย่างแน่นอน The After-Dinner Mysteries (2013)
Milady.{another joke on her slang use} there is an effective method of avoiding calling someone the wrong name and that is to uniformly call all the women one is dating "you.ไม่โม้ครับ แต่มันก็มีวิธีเลี่ยงการเรียกชื่อผิดได้โดยการเรียกทุกคนว่า "เธอ" นะครับ The After-Dinner Mysteries (2013)
Your slang.คำสแลงของคุณ The Great Escapist (2013)
The Captains of the Hall have asked that pursuit officers refrain from using the slang "Bronze" for the Main Force Patrol.แม่ทัพของฮอลล์ได้ถามว่า เจ้าหน้าที่แสวงหาละเว้นจาก การใช้ คำแสลง บรอนซ์ หลักกองทัพ ตำรวจ Mad Max (1979)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slangDon't use slang if you can help it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษาตลาด[N] informal language, See also: slang, Syn. ภาษาปาก, Example: ในงานเขียนที่ค่อนข้างเป็นทางการมักจะไม่ค่อยพบภาษาตลาดหรือภาษาปากให้เห็น, Thai definition: ภาษาที่ใช้พูดจากันอย่างไม่เป็นทางการในระดับที่ต่ำกว่าภาษาพูด
สแลง[N] slang, Syn. คำสแลง, Example: วัยรุ่นสมัยใหม่นิยมใช้คำสแลงกันมาก, Thai definition: ถ้อยคำหรือสำนวนที่ใช้เข้าใจกันเฉพาะกลุ่มหรือชั่วระยะเวลาหนึ่ง ไม่ใช่ภาษาที่ยอมรับกันว่าถูกต้องตามหลักภาษา, Notes: (อังกฤษ)

CMU English Pronouncing Dictionary
SLANG    S L AE1 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slang    (v) (s l a1 ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Slang {m}argot [Add to Longdo]
Slang der kubanischen Immigranten in den USACubonics [Add to Longdo]
slangartig; slangliebendslangy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俚语[lǐ yǔ, ㄌㄧˇ ㄩˇ, / ] slang [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sling \Sling\, v. t. [imp. {Slung}, Archaic {Slang}; p. p.
   {Slung}; p. pr. & vb. n. {Slinging}.] [AS. slingan; akin to
   D. slingeren, G. schlingen, to wind, to twist, to creep, OHG.
   slingan to wind, to twist, to move to and fro, Icel. slyngva,
   sl["o]ngva, to sling, Sw. slunga, Dan. slynge, Lith. slinkti
   to creep.]
   1. To throw with a sling. "Every one could sling stones at an
    hairbreadth, and not miss." --Judg. xx. 16.
    [1913 Webster]
 
   2. To throw; to hurl; to cast. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To hang so as to swing; as, to sling a pack.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut) To pass a rope round, as a cask, gun, etc.,
    preparatory to attaching a hoisting or lowering tackle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slang \Slang\,
   imp. of {Sling}. Slung. [Archaic]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slang \Slang\, n.
   Any long, narrow piece of land; a promontory. [Local, Eng.]
   --Holland.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slang \Slang\, n. [Cf. {Sling}.]
   A fetter worn on the leg by a convict. [Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slang \Slang\, n. [Said to be of Gypsy origin; but probably from
   Scand., and akin to E. sling; cf. Norw. sleng a slinging, an
   invention, device, slengja to sling, to cast, slengja kjeften
   (literally, to sling the jaw) to use abusive language, to use
   slang, slenjeord (ord = word) an insulting word, a new word
   that has no just reason for being.]
   Low, vulgar, unauthorized language; a popular but
   unauthorized word, phrase, or mode of expression; also, the
   jargon of some particular calling or class in society; low
   popular cant; as, the slang of the theater, of college, of
   sailors, etc.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slang \Slang\, v. t. [imp. & p. p. {Slanged}; p. pr. & vb. n.
   {Slanging}.]
   To address with slang or ribaldry; to insult with vulgar
   language. [Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      Every gentleman abused by a cabman or slanged by a
      bargee was bound there and then to take off his coat
      and challenge him to fisticuffs.     --London
                          Spectator.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slang
   n 1: informal language consisting of words and expressions that
      are not considered appropriate for formal occasions; often
      vituperative or vulgar; "their speech was full of slang
      expressions" [syn: {slang}, {slang expression}, {slang
      term}]
   2: a characteristic language of a particular group (as among
     thieves); "they don't speak our lingo" [syn: {slang}, {cant},
     {jargon}, {lingo}, {argot}, {patois}, {vernacular}]
   v 1: use slang or vulgar language
   2: fool or hoax; "The immigrant was duped because he trusted
     everyone"; "You can't fool me!" [syn: {gull}, {dupe},
     {slang}, {befool}, {cod}, {fool}, {put on}, {take in}, {put
     one over}, {put one across}]
   3: abuse with coarse language

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 slang [slɛŋ]
   serpent; snake
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Slang [slɛŋ] (n) , s.(m )
   argot; slang
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top