ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -尬-, *尬*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[尬, gà, ㄍㄚˋ] awkward, embarrassed; to limp, to stagger
Radical: Decomposition: 尢 (yóu ㄧㄡˊ)  介 (jiè ㄐㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] lame,  Rank: 2,729

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gān gà, ㄍㄢ ㄍㄚˋ, / ] awkward; embarrassed, #4,008 [Add to Longdo]
[gà, ㄍㄚˋ, ] in an embarrassing situation, #33,544 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You went back on me, Jones![CN] 你让我处于一个非常尴的境地 The Whole Town's Talking (1935)
You know, you — you made me feel painfully embarrassed, Caldicott.[CN] 知道吗,你让我太尴了刚才 Night Train to Munich (1940)
We mustn't embarrass poor little Leon.[CN] 我们不要让可怜的 小莱昂尴 Ninotchka (1939)
He will have the embarrassment of walking the entire floor.[CN] 从房间的那端一直走过来 他将会非常尴. The Great Dictator (1940)
Let's see the passport![CN] 真是够让人尴的啊 The Whole Town's Talking (1935)
Mrs. Charles Hamilton.[CN] 不要尴 Gone with the Wind (1939)
"Well, why isn't he tanned?" Lucy will be embarrassed.[CN] "为什么他没有变黑?" 露西会很尴 The Awful Truth (1937)
Your effort to enter the conversation quite embarrassed me, and I'm sure it did him.[CN] 你竟想独揽大家的谈话 这使我很尴 我敢说他也有同感 Rebecca (1940)
Well, you see, Max, I find myself in a rather awkward position.[CN] 迈克斯 我发觉自己处于一个相当尴的立场 Rebecca (1940)
Better tell her to hurry up. It's getting to be a strain.[CN] 最好让她赶快 气氛越发尴 Design for Living (1933)
I fancy this, uh - what you might call tension... would keep up for some weeks.[CN] 我看这 你大概会称之为尴的状况 还要持续几周吧 Design for Living (1933)
I'll be tanned, and Lucy won't be embarrassed.[CN] 只要我变黑了 露西才不会很尴 The Awful Truth (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top