ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -控-, *控*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[控, kòng, ㄎㄨㄥˋ] to accuse, to charge; to control; to sue
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  空 (kōng ㄎㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] hand,  Rank: 780

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kòng, ㄎㄨㄥˋ, ] to accuse; to charge; to control; to sue, #1,644 [Add to Longdo]
[kòng zhì, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ, ] control; to exercise control over; to contain, #549 [Add to Longdo]
[tiáo kòng, ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ, / 調] to regular; to control, #3,520 [Add to Longdo]
[jiān kòng, ㄐㄧㄢ ㄎㄨㄥˋ, / ] to monitor, #4,297 [Add to Longdo]
宏观调[hóng guān diào kòng, ㄏㄨㄥˊ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄠˋ ㄎㄨㄥˋ, / 調] macro-control, #4,702 [Add to Longdo]
[zhǐ kòng, ㄓˇ ㄎㄨㄥˋ, ] accusation; a (criminal) charge; to accuse, #6,480 [Add to Longdo]
[zhǎng kòng, ㄓㄤˇ ㄎㄨㄥˋ, ] to control; in control of, #9,785 [Add to Longdo]
[shī kòng, ㄕ ㄎㄨㄥˋ, ] out of control, #10,544 [Add to Longdo]
[yáo kòng, ㄧㄠˊ ㄎㄨㄥˋ, / ] remote control, #15,295 [Add to Longdo]
[kòng sù, ㄎㄨㄥˋ ㄙㄨˋ, / ] accuse; denounce, #16,887 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
え目[ひかえめ, hikaeme] เบาบางลง,บรรเทา,ทุเลา,เพลาลง,ลดลง
[こうじょ, koujo] ค่าลดหย่อน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
える[ひかえる, hikaeru] Thai: คุมไว้ English: to draw in
える[ひかえる, hikaeru] Thai: รั้งไว้ English: to hold back
える[ひかえる, hikaeru] Thai: บันทึกไว้ English: to make notes

Japanese-English: EDICT Dictionary
え(P);扣え[ひかえ, hikae] (n) (1) reserve; spare; backup; (2) note; memorandum; (3) duplicate; copy; stub (of a ticket, etc.); (4) waiting one's turn; (P) [Add to Longdo]
えの間[ひかえのま, hikaenoma] (n) anteroom; antechamber [Add to Longdo]
えの力士[ひかえのりきし, hikaenorikishi] (n) sumo wrestler waiting at the ringside [Add to Longdo]
えめ;え目;[ひかえめ, hikaeme] (adj-na,n,adj-no) moderate; reserved; conservative; humble; mild-mannered; self-effacing; unassuming; well-behaved; low-key; temperate; in small quantities [Add to Longdo]
える(P);扣える[ひかえる, hikaeru] (v1) (1) to be temperate in; to restrain oneself from excessive ...; (2) to make notes; (3) to hold back; (4) to be in preparation for; to be in waiting for; (5) to be soon; to be in the offing; (6) to be in a close relationship (e.g. as a backer, etc.); (P) [Add to Longdo]
えを取る[ひかえをとる, hikaewotoru] (exp,v5r) to take a copy of [Add to Longdo]
え見本[ひかえみほん, hikaemihon] (n) duplicate sample [Add to Longdo]
え室(P);室(P)[ひかえしつ, hikaeshitsu] (n) waiting room; (P) [Add to Longdo]
え書き[ひかえがき, hikaegaki] (n) memo; notes [Add to Longdo]
え選手[ひかえせんしゅ, hikaesenshu] (n,adj-no) substitute player; reserve [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You have a personal tax exemption of 500,000 yen.50万円の個人基礎除がある。
Don't drink any alcohol.アルコール類はえてください。
Tom broke his right leg and was taken to hospital a few weeks before Christmas.クリスマスを2、3週間後にえていた頃、トムは右足を骨折し、病院へかつぎ込まれた。
Please refrain from smoking here.ここではたばこをえてくれ。
There is a severe shortage of water in this city, so we must give up having a bath occasionally.この都市は深刻な水不足なので、われわれは入浴を時折えなければならない。
You have to give up sports for a while.スポーツはしばらくえてください。
The speaker was restrained in his attitude.その講演者は態度がえ目であった。
That's putting it mildly.それはえ目に言ってるんだよ。
Please refrain from smoking.タバコをえてくれ。
Please refrain from smoking.どうぞタバコをえてください。
Tom is the on deck batter.トムが次打者としてえています。
My physician advised me to refrain from alcohol for the time being.医者が私に当分の間は酒をえるように助言した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You'll meet my client, and he'll arrange to have the material ghost-written.[JA] 得意先に会ってくれたら 書く者がえている The Spy Who Came In from the Cold (1965)
She's always picking up the grand duke's soldiers... which I'm beginning to suspect he leaves intentionally.[CN] 她一直制大公的 "卫兵" (玩具士兵) 这让我开始怀疑他是 有意丢在这的 The Scarlet Empress (1934)
The allegation so presumptuously advanced[CN] 这一指是毫无根据的 Bordertown (1935)
Mr. Gittes, uh... we're... we're not anxious for this to get around, but we have been diverting a little water to irrigate orange groves in the northwest valley.[JA] ギテスさん... 実は... 公表はえてますが Chinatown (1974)
We can't give a story to the press yet. We've got to see what develops.[JA] 報道機関への発表はえる The Crazies (1973)
"l would grant you grace if it would avail you, but you have no power over this man."[CN] "如果那样能帮到你的话,我 愿意暂缓给你的处刑。 但是我 知道你没有操那个人的权利" The Phantom Carriage (1921)
The copy's for you.[JA] えをどうぞ Chinatown (1974)
Perhaps he'll come back. - When you say don't print this story, you're asking quite a bit.[JA] 報道をえろなんて 大それたことを The Manster (1959)
Go ahead, press charges. I'll press charges against him![CN] 指我 我也要指 The Blue Angel (1930)
Don't disturb yourself, I have a copy here.[JA] いや 質問予定のえがある Roman Holiday (1953)
- What do you mean? Arrest the lout![CN] -指我 快把这个家伙逮起来 The Blue Angel (1930)
Can't even bring myself to light a cigarette because I keep thinking I got to stay in shape.[JA] 今でもタバコをえて 体調を整えてる Breaking Away (1979)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[ひかえる, hikaeru] sich_zurueckhalten, notieren, -warten [Add to Longdo]
え室[ひかえしつ, hikaeshitsu] Warteraum, Vorzimmer [Add to Longdo]
え目[ひかえめ, hikaeme] Maessigung, Zurueckhaltung [Add to Longdo]
[こうそ, kouso] Berufung, Appellation [Add to Longdo]
[こうじょ, koujo] Abzug, Abrechnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top