ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -潜-, *潜*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[潜, qián, ㄑㄧㄢˊ] to hide; secret, latent, hidden
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  替 (tì ㄊㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 1,112

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, / ] hidden; secret; latent; to hide; to conceal; to submerge; to dive, #6,637 [Add to Longdo]
[qián lì, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] potential; capacity, #3,319 [Add to Longdo]
[qián zài, ㄑㄧㄢˊ ㄗㄞˋ, / ] hidden; potential; latent, #5,137 [Add to Longdo]
[qián tǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧㄥˇ, / ] submarine, #8,871 [Add to Longdo]
[qián néng, ㄑㄧㄢˊ ㄋㄥˊ, / ] potential; hidden capability, #11,270 [Add to Longdo]
[qián fú, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄨˊ, / ] to hide; to cover up; to conceal, #13,545 [Add to Longdo]
[qián shuǐ, ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, / ] dive, #15,467 [Add to Longdo]
[qián rù, ㄑㄧㄢˊ ㄖㄨˋ, / ] to submerge; to infiltrate; to steal into, #16,207 [Add to Longdo]
意识[qián yì shí, ㄑㄧㄢˊ ㄧˋ ㄕˊ, / ] unconscious mind, #17,026 [Add to Longdo]
[qián táo, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄠˊ, / ] to abscond; to slink off, #18,124 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[もぐり, moguri] (n) ดำน้ำ
水艦[せんすいかん, sensuikan] (n) เรือดำน้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
熱 (物理)[せんねつ, sennetsu] (n ) ความร้อนแฝง (ฟิสิกส์) , See also: R. latent heat
[せんねつ, sennetsu] (n ) ความร้อนแฝง (ฟิสิกส์) , See also: R. latent heat

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[もぐる, moguru] Thai: ดำน้ำ English: to dive (into water)
[ひそむ, hisomu] Thai: ซ่อนอยู่ English: to lurk
[ひそむ, hisomu] Thai: แอบซ่อนอยู่ English: to be hidden
[ひそむ, hisomu] Thai: แอบแฝงอยู่ภายใน English: to lie dormant

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かずく;かづく, kazuku ; kaduku] (v5k) (1) (uk) (arch) to be underwater from the neck down; to collect shells, seaweed, etc. by diving under the water; (2) to force something under the surface of the water [Add to Longdo]
む(P);濳む[ひそむ, hisomu] (v5m,vi) to lurk; to lie dormant; to be hidden; to be concealed; to be stashed; (P) [Add to Longdo]
める;濳める[ひそめる, hisomeru] (v1,vt) (1) to hide; to conceal; (2) to lower volume (of a sound or one's voice) so as not to be heard; (3) to become quiet and inconspicuous [Add to Longdo]
[もぐり, moguri] (n) (uk) side door; side gate; wicket gate [Add to Longdo]
[もぐり, moguri] (n) (1) diving; diver; (adj-no,n) (2) unlicensed (doctor, driver, etc.); unregistered; unqualified [Add to Longdo]
り戸;くぐり戸[くぐりど, kugurido] (n) side door; side gate [Add to Longdo]
り込む;もぐり込む[もぐりこむ, mogurikomu] (v5m,vi) to slip into; to crawl into (under); to conceal oneself (under) [Add to Longdo]
り抜ける;くぐり抜ける[くぐりぬける, kugurinukeru] (v1,vi) to go through; to pass through; to escape (through the cordon); to evade (the law) [Add to Longdo]
り門;門(io)[くぐりもん, kugurimon] (n) small gate [Add to Longdo]
[もぐる, moguru] (v5r,vi) (1) (uk) to drive; to pass through; to pass under; (2) to evade; to hide; (3) to survive; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Whales can remain submerged for a long time.くじらは長い間水にっていられる。
This diver's watch is a little too expensive.この水時計は少し値段が高すぎます。
Its potential influence cannot be overestimated.その在的な影響力はいくら評価してもし過ぎることはない。
The physicist was aware of the potential danger of nuclear fusion.その物理学者は核融合の在的な危険性に気づいていた。
Those children are potential customers.それらの子供たちは在的な顧客だ。
Maybe the impulse was working upon her subconscious.たぶん彼女の在意識の中にそういう衝動があったんでしょうね。
The sperm whale can dive to a depth of 1,000 meters.マッコウクジラは1000メートルの深さまでることができる。
I've done rock climbing and deep-sea diving and slept in the jungle of Indonesia.ロッククライミングも、海で深くることもしたし、インドネシアの熱帯雨林で眠ったこともある。
We all live in a yellow submarine.俺たちみんな黄色い水艦でくらしている。 [M]
If you go underwater, hold your nose and blow (to clear your ears).海にったら耳抜きしてください。
The urge to scream lurks in my breast, and the mirror of my heart reflects another self.叫びの衝動は胸の奥にみ心の鏡は別の自分を映しだす。
Education aims to develop potential abilities.教育は在する能力の開発をめざすものだ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But not on this train.[CN] 但不是在这列车上 而是在你的意识中 The Lady Vanishes (1938)
Monsters from the subconscious.[JA] 在意識下の自我が 怪物を創る Forbidden Planet (1956)
Blasted U-boats. I hope the British navy sinks them all.[CN] 该死的艇 我希望英国海军把它们都炸沉 The Long Voyage Home (1940)
. ..the elementary basis of the subconscious mind.[JA] ・・在意識下の自我の事だ 基本中の基本だよ Forbidden Planet (1956)
(CLEARING THROAT) Yes. We'll, uh, squeak up...[CN] 对 我们游进去 进去 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I feel all the time that there's someone someone waiting and watching?[JA] いつも気配を感じるの じっと誰かがんでいるような And Then There Were None (1945)
Not only the submarines we have to fear, that's what I'm thinking.[CN] 我在想,要担心的 可不止 The Long Voyage Home (1940)
Right there. First, I think she's submarine, by golly.[CN] 就在那儿 天啊 我开始还以为是艘 The Long Voyage Home (1940)
We must find his place of concealment.[JA] 彼の伏先を見つけねばなりません And Then There Were None (1945)
They sent a diver down. - He found another boat.[CN] 他们派了一个水员下去 他找到了另一艘船 Rebecca (1940)
. ..but your subconscious had been made strong enough.[JA] だが、在意識下の怪物は 十分に強くなっていた Forbidden Planet (1956)
I'll enter her sick room disguised as a thermometer.[JA] 体温計に化けてり込みます Roman Holiday (1953)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
在受信者[せんざいじゅしんしゃ, senzaijushinsha] potential recipient [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せん, sen] TAUCHEN, SICH VERBERGEN [Add to Longdo]
[ひそむ, hisomu] sich_verbergen, verborgen_liegen [Add to Longdo]
[もぐる, moguru] tauchen, hineinkriechen [Add to Longdo]
[せんぷく, senpuku] sich_verbergen, verborgen_sein, latent_sein [Add to Longdo]
[せんにゅう, sennyuu] heimlich_eintreten, sich_einschmuggeln [Add to Longdo]
[せんざい, senzai] verborgen, latent, potentiell [Add to Longdo]
[せんすい, sensui] -tauchen [Add to Longdo]
水夫[せんすいふ, sensuifu] Taucher [Add to Longdo]
水艦[せんすいかん, sensuikan] U-Boot, Unterseeboot [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top