Search result for

sever

(136 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sever-, *sever*
English-Thai: Longdo Dictionary
severance pay(n) เงินชดเชยเมื่อถูกให้ออกจากงาน เช่น Is there a law that requires employers to provide severance pay?, S. compensation for loss of job: money paid as compensation, on the basis of length

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sever[VI] แยกเป็นส่วนๆ, See also: แบ่งแยก, ตัดสัมพันธไมตรี
sever[VT] แยกออก, See also: ตัดสัมพันธไมตรี, ตัดขาด, แบ่งแยก, Syn. part, split, separate
severe[ADJ] รุนแรง, See also: ดุเดือด, เคร่งครัด, เอาจริงเอาจัง, เข้มงวด, กวดขัน, Syn. cruel, oppressive, resolute, rigid, earnest
several[ADJ] หลาย, See also: เยอะแยะ, มากกว่าสอง, Syn. some, any, Ant. many, none
severely[ADV] อย่างรุนแรง, See also: อย่างเข้มงวด, อย่างเอาจริงเอาจัง, Syn. critically, harshly, rigorously
severity[N] ความรุนแรง, See also: ความเข้มงวด, ความกวดขัน, ความเคร่ง, ความยากลำบาก, ความแม่นยำ, การลงโทษอย่างรุนแรง, Syn. asperity, sharpness, unkindness, hardheartedness, Ant. kindness, pity, softness
severally[ADV] หลากหลาย, See also: ต่างๆ นานา, ตามลำดับ, Syn. exclusively, separately
severalty[N] การมีเจ้าของหลายคน, See also: การมีหลากหลาย
severance[N] การตัดขาด, See also: การแยกออก, การแตกแยก, การตัดความสัมพันธ์, การแบ่งเป็นส่วนๆ, Syn. section, separation, split, Ant. attachment, connection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sever(เซฟ'เวอะ) vt.,vi. แยกออก,ตัดขาด,พราก,ขาด,แบ่งแยก, See also: severedly adv. severingly adv. rable adj.
several(เซฟ'เวอเริล) adj. หลาย,แยะ,มากกว่าสอง,นานา n. หลายคน,หลายสิ่ง,นานา, See also: severally adv.
severalty(เซฟ'เวอรัลที) n. ความหลาย, (หลักทรัพย์) การมีผู้ครอบครองหรือเจ้าของหลายคน
severance(เซฟ'เวอเรินซฺ) n. การแยกออก,การตัดขาด,การตัดสัมพันธไมตรี,การถูกแยกออกจากกัน,การแตกแยก,การแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ,ความไม่เหมือนกัน, Syn. separation
severe(ซีเวียร์') adj. รุนแรง,เข้มงวด,กวดขัน,เคร่ง,เคร่งขรึม,เคร่งครัด,เอาจริงเอาจัง,เหน็บแนม,เสียดสี,หนาวจัด,ร้ายแรง,สาหัส,ดุเดือด,ยากลำบาก,แม่นยำ., See also: severely adv. severeness n., Syn. cruel,harsh
severity(ซีเวีย'ริที) n. ความรุนแรง,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความเคร่ง,การเอาจริงเอาจัง,ความยากลำบาก,ความแม่นยำ,การลงโทษอย่างรุนแรง,การเหน็บแนม,การเสียดสี
asseverate(อะเซฟ'เวอเรท) vt. ยืนยัน,แถลงยืนยัน. -asseveration n., Syn. assert)
perseverance(เพอซะเวียเรินซฺ) n. ความอุตสาหะ,ความมุมานะบากบั่น., See also: perseverant adj., Syn. tenacity, steadfastness,endurance
persevere(เพอซะเวียร์') vi. อุตสาหะ,พาก-พียร,พยายาม,ยืนหยัด,บากบั่น, Syn. endure
whosever(ฮูเซฟ'เวอะ) pron. กรรมการกแสดงเจ้าของ whoever

English-Thai: Nontri Dictionary
sever(vi,vt) แยก,ตัด,แบ่งแยก,ตัดไมตรี,ตัดขาด
several(adj) หลาย,ต่างๆนานา,รายตัว,เฉพาะตัว
severance(n) การตัดขาด,การแยกจากกัน,ความแตกแยก,การตัดไมตรี
severe(adj) รุนแรง,สาหัส,เคร่งครัด,กวดขัน,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด
severity(n) ความเคร่งครัด,ความเข้มงวด,ความรุนแรง
dissever(vt) ตัด,แบ่ง,แยกจากกัน
perseverance(n) ความเพียร,ความขยันหมั่นเพียร,ความบากบั่น,ความอุตสาหะ
persevere(vi) ขยันหมั่นเพียร,เพียร,บากบั่น,อุตสาหะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
severแยกออก, ตัดออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
severabilityการแยกออกจากกันได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
severable contractสัญญาที่แยกส่วนออกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
severable statuteบทบัญญัติที่แยกส่วนออกได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
several actionsการฟ้องแยกคดีกัน [ดู joint action ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
several fisheryสิทธิจับปลาได้แต่ผู้เดียว (ในที่ของตน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
several inheritanceมรดกที่ตกทอดเป็นส่วนๆ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
several liabilityความรับผิดแยกกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
several residenceถิ่นที่อยู่หลายแห่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
several tenancyการยึดถือที่ดินแยกกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Severance payค่าชดเชย [เศรษฐศาสตร์]
Severance payค่าสินไหมทดแทนการเลิกจ้าง [TU Subject Heading]
Severe acute respiratory syndromeโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Severe acute respiratory syndromeโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sever the money ตัดเงิน
Severability (n) การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน (มักจะใชกับการร่างสัญญา)
severallyแทนกัน
severance benefitค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Um, I've seen "flashdance" several times.อืม ฉันเเห็น "flashdance" บางครั้งนะ Pret-a-Poor-J (2008)
Well, I would if we weren't several million light years from home on a previously unexplored rock.ก็คงคิด ถ้าหากเราไม่ได้อยู่บนดาว ที่ห่างไกลจากบ้านหลายล้านปีแสน Dead Space: Downfall (2008)
As chief of security on this ship, I would like to severely protest bringing the artifact aboard.ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย ฉันขอประท้วง ที่จะเอาสิ่งประดิษฐ์ขึ้นยาน Dead Space: Downfall (2008)
Cameron's been to his house several times,คาเมรอนอยู่ที่บ้านเขา 2-3ครั้ง.. Not Cancer (2008)
We need to surgically sever the connection between your heart and brain.เราคิดว่าจำเป็นต้องผ่าตัดการเชื่อมต่อ\ ระหว่างสมองกับหัวใจ Adverse Events (2008)
Lung involvement isn't very severe.แต่ปอดยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง Birthmarks (2008)
Severe agoraphobe.เป็นโรคกลัวที่โล่งอย่างแรง The Itch (2008)
Severe emotional stress can lead to asymmetric function of the midbrain.ความเครียดจากสภาพจิตเสียหายร้ายแรง ซึ่งนำไปสู่ความไม่สมดุล ของสมองส่วนกลาง Emancipation (2008)
Severe stress scrambles the way the brain communicates with the rest of the body.ความเครียด 2 - 3 อย่างรวมกัน ส่งไปยังสมอง สื่อสารกับส่วนที่เหลือของร่างกาย Emancipation (2008)
You have a severe B12 deficiency. Get back in bed.คุณมีอาการขาดวิตามิน B12 อย่างรุนแรง กลับขึ้นเตียง Dying Changes Everything (2008)
There are several medical transports surrounding the station.มียานขนส่งหลายลำล้อมรอบสถานีนั่นครับ Shadow of Malevolence (2008)
Several fables speak of ancient swords...ตำนานหลายเรื่องกล่าวไว้ว่า มีดาบโบราณ Excalibur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
severA combination of several mistakes led to the accident.
severA foolish misunderstanding severed their long friendship.
severAfter several delays, the plane finally left.
severAir is a mixture of several gases.
severAir traffic controllers are under severe mental strain.
severAlice returned home early from work with a severe headache.
severAnyone who breaks this rule is liable to severe punishment.
severApart from several windowpanes, there was no major damage.
severAs a result of a traffic accident, several persons were killed.
severAs a result of the accident, several passengers were killed.
severA severe typhoon has done much damage to property.
severBiologists assert the losses are severe.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาหัส[ADJ] severe, See also: grievous, serious, Syn. ร้ายแรง, รุนแรง, วิกฤต
รากเลือด[ADV] seriously, See also: severely, Syn. สาหัส, หนัก, มาก, Example: กลุ่มคนตกงานพวกนี้จะลำบากมากที่สุดชนิดรากเลือดทีเดียว
หนักหน่วง[ADV] severely, See also: heavily, seriously, Syn. เอาจริงเอาจัง, รุนแรง, Example: กลุ่มองค์กรเหล่านี้เปิดฉากเคลื่อนไหวกดดันอย่างหนักหน่วงเพื่อเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
เลิกคบ[V] severe relations with, See also: break off relations with, Example: ถ้าเลิกคบกับเพื่อนกลุ่มนี้ ผลการเรียนของเขาคงดีขึ้น, Thai definition: ทำให้มิตรภาพหรือความสัมพันธ์สิ้นสุดลง
หนัก[ADV] severely, See also: harshly, seriously, forcefully, Syn. มาก, สาหัส, แรง, ร้ายแรง, Ant. เบา, เล็กน้อย, น้อย, Example: ฝ่ายพันธมิตรได้ทุ่มเทแสนยานุภาพทางอากาศโจมตีอิรักอย่างหนัก, Thai definition: รุนแรง, หนักไป, แรงไป
อย่าง[ADV] severely, See also: extremely, seriously, comprehensively, greatly, Example: การกีดกันทางการค้านี้ก่อให้เกิดผลเสียอย่างมากต่อทั้งประเทศผู้ส่งออกและประเทศผู้นำเข้า, Thai definition: เขียนหน้าคุณศัพท์เพื่อให้คุณศัพท์แสดงเป็นคำวิเศษณ์ขยายความคำคุณศัพท์
อย่างรุนแรง[ADV] severely, See also: harshly, oppressively, Syn. อย่างหนัก, Example: จังหวัดฉะเชิงเทราประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างรุนแรงแม้ว่าในบางพื้นที่ทางราชการได้พยายามให้การช่วยเหลือแล้วก็ตาม
อย่างหนัก[ADV] harshly, See also: severely, Syn. อย่างมาก, Example: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังถูกกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม
ตัดสายป่าน[V] cut off, See also: sever, break up, separate, Syn. ตัดขาด, ตัดเยื่อใย, Example: คุณจะตัดสายป่านลูกเพราะความผิดแค่นี้ไม่ได้, Thai definition: ตัดขาดเยื่อใยที่มี, ตัดความสัมพันธ์หรือเลิกเกี่ยวข้องกัน
ความหนักหน่วง[N] seriousness, See also: severity, solemnness, Syn. การเอาจริงเอาจัง, Example: ปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายจะมีลักษณะและความรุนแรงแตกต่างไปตามความหนักหน่วงของการออกกำลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
เอาเรื่อง[v.] (aoreūang) EN: take action ; be strict ; be severe   
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
บั่น[v.] (ban) EN: cut down ; slash ; cut ; sever ; gash ; stab   FR: couper ; sectionner ; ôter
บ้อม[v.] (bǿm) EN: beat severely ; mual ; beat with a stick   FR: matraquer ; bâtonnner
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical   FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
ฉกรรจ์[adv.] (chakan) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically   FR: sérieusement ; sévèrement
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: very forceful ; very severe   
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
อึด[X] (eut) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough   FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible

CMU English Pronouncing Dictionary
SEVER    S EH1 V ER0
SEVERE    S AH0 V IH1 R
SEVERN    S EH1 V ER0 N
SEVERT    S EH1 V ER0 T
SEVERA    S EY0 V EH1 R AH0
SEVERS    S EH1 V ER0 Z
SEVERIN    S EH1 V ER0 IH2 N
SEVERAL    S EH1 V ER0 AH0 L
SEVERAL    S EH1 V R AH0 L
SEVERNS    S EH1 V ER0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sever    (v) (s e1 v @ r)
severe    (j) (s i1 v i@1 r)
severs    (v) (s e1 v @ z)
several    (j) (s e1 v r @ l)
severed    (v) (s e1 v @ d)
severer    (j) (s i1 v i@1 r @ r)
severely    (a) (s i1 v i@1 l ii)
severest    (j) (s i1 v i@1 r i s t)
severing    (v) (s e1 v @ r i ng)
severity    (n) (s i1 v e1 r i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
SCID[スキッド, sukiddo] (n,adj-f) (See SCIDマウス) severe combined immune deficiency; severe combined immunodeficiency; SCID [Add to Longdo]
SCIDマウス[スキッドマウス, sukiddomausu] (n) SCID mouse (severe combined immune deficiency) [Add to Longdo]
いく日か;幾日か[いくにちか, ikunichika] (exp) some days; several days [Add to Longdo]
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
きつい[, kitsui] (adj-i) (1) (sometimes written 緊い) intense; severe; hard; (2) determined; forceful; formidable; (3) strong; (4) tight; close; (P) [Add to Longdo]
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug [Add to Longdo]
こってり;ごってり[, kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly [Add to Longdo]
こっ酷い[こっぴどい, koppidoi] (adj-i) (uk) bad; harsh; severe [Add to Longdo]
さんざ[, sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, / ] severe; surname Li [Add to Longdo]
严冬[yán dōng, ㄧㄢˊ ㄉㄨㄥ, / ] severe winter [Add to Longdo]
严厉[yán lì, ㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, / ] severe; strict [Add to Longdo]
严苛[yán kē, ㄧㄢˊ ㄎㄜ, / ] severe; harsh [Add to Longdo]
好几[hǎo jǐ, ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ, / ] several; quite a few [Add to Longdo]
好几年[hǎo jǐ nián, ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ ㄋㄧㄢˊ, / ] several years [Add to Longdo]
几个小时[jǐ ge xiǎo shí, ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ, / ] several hours [Add to Longdo]
几个月[jǐ ge yuè, ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄩㄝˋ, / ] several months; the last few months [Add to Longdo]
几倍[jǐ bèi, ㄐㄧˇ ㄅㄟˋ, / ] several times (bigger); double, treble, quadruple etc [Add to Longdo]
几十亿[jǐ shí yì, ㄐㄧˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] several billion [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity [Add to Longdo]
緊急度[きんきゅうど, kinkyuudo] severity [Add to Longdo]
切り離す[きりはなす, kirihanasu] to isolate, to sever, to detach, to decapitate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sever \Sev"er\, v. i.
   1. To suffer disjunction; to be parted, or rent asunder; to
    be separated; to part; to separate. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To make a separation or distinction; to distinguish.
    [1913 Webster]
 
       The Lord shall sever between the cattle of Israel
       and the cattle of Egypt.       --Ex. ix. 4.
    [1913 Webster]
 
       They claimed the right of severing in their
       challenge.              --Macaulay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sever \Sev"er\, v. t. [imp. & p. p. {Severed}; p. pr. & vb. n.
   {Severing}.] [OF. sevrer, severer, to separate, F. sevrer to
   wean, fr. L. separare. See {Separate}, and cf. {Several}.]
   1. To separate, as one from another; to cut off from
    something; to divide; to part in any way, especially by
    violence, as by cutting, rending, etc.; as, to sever the
    head from the body.
    [1913 Webster]
 
       The angels shall come forth, and sever the wicked
       from among the just.         --Matt. xiii.
                          49.
    [1913 Webster]
 
   2. To cut or break open or apart; to divide into parts; to
    cut through; to disjoin; as, to sever the arm or leg.
    [1913 Webster]
 
       Our state can not be severed; we are one. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To keep distinct or apart; to except; to exempt.
    [1913 Webster]
 
       I will sever in that day the land of Goshen, in
       which my people dwell, that no swarms of flies shall
       be there.               --Ex. viii.
                          22.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) To disunite; to disconnect; to terminate; as, to
    sever an estate in joint tenancy. --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sever
   v 1: set or keep apart; "sever a relationship" [syn: {sever},
      {break up}]
   2: cut off from a whole; "His head was severed from his body";
     "The soul discerped from the body" [syn: {discerp}, {sever},
     {lop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top