ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cruel

K R UW1 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cruel-, *cruel*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cruel(adj) ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด, See also: ร้ายแรง
cruel(adj) โหดร้าย, Syn. brutal, inhuman
cruelly(adv) อย่างเจ็บปวด, See also: อย่างร้ายแรง
cruelly(adv) อย่างทารุณ, See also: อย่างโหดร้าย, Syn. brutally, inhumanly
cruelty(n) การกระทำที่โหดร้าย, See also: การกระทำที่ทารุณ
cruelty(n) ความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจ
cruelty(n) ความโหดร้าย, See also: ความทารุณ, Syn. inhumanity, hardheartedness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cruel(ครู'เอิล) adj. ทารุณ, โหดร้าย, เหี้ยมโหด, See also: cruelness n. ดูcruel, Syn. brutal, barbarous
cruelty(ครู'เอิลที) n. ความทารุณ, ความโหดร้าย, ความอำมหิต, Syn. brutality

English-Thai: Nontri Dictionary
cruel(adj) โหดร้าย, ทารุณ, อำมหิต, เหี้ยมโหด
cruelty(n) ความโหดร้าย, ความทารุณ, ความอำมหิต, ความเหี้ยมโหด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cruelty๑. การกระทำทารุณโหดร้าย (ก. อาญา)๒. การทารุณจิตใจ (ของคู่สมรสอันเป็นเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cruel(n, vi, vt) ใจร้าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Them cruel folks there.- คนที่นั่นใจร้าย Rebecca (1940)
Gorillas are cruel because they're stupid.กอริลล่าเหี้ยมโหดเพราะพวกมันโง่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Slander, surely, cruel and foul.คุณแลนเดอร์สโหดร้ายและหลอกลวง Oh, God! (1977)
You're cruel hearted!ท่านใจร้ายนัก! Return of the Condor Heroes (1983)
So one night... when the baby had been particularly cruel to her... she called on the goblins for help.กระทั่งคืนหนึ่ง... เด็กนั่น ได้กระทำโหดร้ายต่อเธอ... เธอจึงขอความช่วยเหลือจากเหล่าปิศาจ Labyrinth (1986)
Mr. Heathcliff, you're a cruel man, but you're not a fiend.คุณฮีธคลิฟฟ์ คุณช่างโหดร้ายยิ่งนัก แต่ก็ไม่ถึงขั้นทารุณ Wuthering Heights (1992)
I have committed cruel acts of molestation.ข้าขอน้อมรับคำพิพากษานี้ The Lawnmower Man (1992)
- Goodbye, cruel world.- ลาก่อน, โลกที่โหดร้าย. Hocus Pocus (1993)
- Bye-bye, cruel world.- บ๊ายบาย, โลกที่โหดร้าย. Hocus Pocus (1993)
The four people you see in the front... are one of the most cunning and cruel criminal conspiracies... ever to set foot on English soil.สี่คน ที่คุณเห็นในหน้า ... อย่างใดอย่างหนึ่งและมีไหวพริบมากที่สุดคือ โหดร้าย ... ที่เคยตั้งเท้าบนดินภาษาอังกฤษ In the Name of the Father (1993)
Yes, we know how cruel a parent can be about the flatness of a child's pillow.ใช่เราจะรู้ดีว่าพ่อแม่ดีแค่ไหน โดยดูจากหมอนเด็กที่แบนแฟบ The One with the Sonogram at the End (1994)
And Mr Bennet is so cruel as to refuse to take us into the North Country!แล้วคุณเบนเน็ตก็ใจร้ายมาก ที่ปฏิเสธไม่ยอมพาเราขึ้นเหนือไป Episode #1.6 (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cruelCan a child do such a cruel thing?
cruelCruelty is quite alien to his nature.
cruelDestiny is sometimes cruel.
cruelDon't be cruel to animals.
cruelEventually the cruel man was sentenced to jail.
cruelHe belongs to the Society for the Prevention of Cruelty to Animals.
cruelHe could not bear to think of his dog being sold to that cruel man.
cruelHe is a man who I supposed was incapable of such cruelty.
cruelHe isn't cruel to animals.
cruelHe was treated with great cruelty.
cruelHe was very hurt by her cruel words.
cruelI could not image how cruel he was at that time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาโหด(adv) cruelly, Syn. หฤโหด, Example: จารชนเหล่านั้นปฏิบัติการอย่างมหาโหด, Thai Definition: อย่างชั่วร้ายมาก, โหดร้ายมาก
โหด(adj) cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ชั่วร้าย, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี
โหดร้าย(adj) cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี
ความดุร้าย(n) cruelty, See also: wildness, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความโหดร้าย, ความป่าเถื่อน, Ant. ความอ่อนโยน, Example: เสือเป็นสัตว์ที่มีความดุร้ายพอๆ กับสิงโต
หิน(adj) cruel, See also: brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious, Syn. เหี้ยม, หินชาติ, โหดเหี้ยม
โหดร้าย(adv) brutally, See also: cruelly, ruthlessly, heartlessly, callously, inhumanely, malevolently, unkindly, viciously, Syn. ร้ายกาจ, โหดเหี้ยม, อำมหิต, Example: รัฐมนตรีอินเดียก็ถูกระเบิดสังหารอย่างโหดร้าย
ใจหิน(adj) cruel, See also: vicious, malicious, evil-minded, merciless, pitiless, ruthless, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: ฉันเชื่อว่าผู้หญิงใจหินอย่างเธอ ไม่เห็นใจใครง่ายๆ หรอก, Thai Definition: ที่ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ที่ขาดความกรุณาเห็นใจ
ใจมาร(adj) cruel, See also: vicious, wicked, merciless, brutal, savage, evil, Syn. ใจยักษ์, Example: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนใจมาร ฆ่าได้แม้กระทั่งลูกในไส้ตัวเอง, Thai Definition: ที่มีใจโหดร้ายทารุณ ไม่มีความเมตตาสงสาร
ความอำมหิต(n) cruelty, See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness, Syn. ความโหดเหี้ยม, Example: กลุ่มคนร้ายได้กลับเพิ่มความอำมหิตขึ้นอีกเป็นลำดับ โดยประกาศยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ, Thai Definition: ความดุร้ายเหี้ยมโหด, ความไม่ปราณีสงสาร
ความป่าเถื่อน(n) brutality, See also: cruelty, barbarism, ferocity, inhumanity, ruthlessness, savagery, atrocity, Syn. ความโหดเหี้ยม, ความรุนแรง, Example: การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้ความรุนแรงและความป่าเถื่อนต่อผู้ชุมนุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดุ[du] (adj) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious  FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
ดุร้าย[durāi] (adj) EN: fierce  FR: féroce ; cruel
เหี้ยม[hīem] (v) EN: be ruthless ; be cruel ; be merciless ; be brutal ; be harsh ; be pitiless
เหี้ยม[hīem] (adj) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless  FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมโหด[hīemhōt] (adj) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel  FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมโหด[hīemhōt] (adv) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly  FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
เหี้ยมเกรียม[hīemkrīem] (adj) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless  FR: brutal ; cruel
เหี้ยมเกรียม[hīemkrīem] (adv) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity  FR: brutalement ; cruellement
หิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหด[hōt] (adj) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless  FR: cruel ; méchant ; sans coeur

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRUEL K R UW1 AH0 L
CRUEL K R UW1 L
CRUELLY K R UW1 L IY0
CRUELTY K R UW1 L T IY0
CRUELTY K R UW1 AH0 L T IY0
CRUELEST K R UW1 L AH0 S T
CRUELTIES K R UW1 L T IY0 Z
CRUELTIES K R UW1 AH0 L T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cruel (j) krˈuəʳl (k r u@1 l)
cruelly (a) krˈuəʳliː (k r u@1 l ii)
cruelty (n) krˈuːəltiː (k r uu1 @ l t ii)
crueller (j) krˈuəʳlər (k r u@1 l @ r)
cruellest (j) krˈuəʳlɪst (k r u@1 l i s t)
cruelties (n) krˈuːəltɪz (k r uu1 @ l t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
残酷[cán kù, ㄘㄢˊ ㄎㄨˋ, / ] cruel; cruelty #6,372 [Add to Longdo]
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, / ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful #17,714 [Add to Longdo]
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful #17,714 [Add to Longdo]
[là, ㄌㄚˋ, ] cruel; obstinate #27,947 [Add to Longdo]
酷刑[kù xíng, ㄎㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, ] cruelty; torture #29,984 [Add to Longdo]
凶戾[xiōng lì, ㄒㄩㄥ ㄌㄧˋ, / ] cruel; tyrannical #139,339 [Add to Longdo]
惨毒[cǎn dú, ㄘㄢˇ ㄉㄨˊ, / ] cruel; vicious [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] cruel; violent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grausam (gegen) { adj } | grausamer; grausamer | am grausamstencruel (to) | crueller | cruelest; cruellest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
刻(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P) #8,175 [Add to Longdo]
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (n, vs, adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P) #8,984 [Add to Longdo]
過酷(P);苛酷[かこく, kakoku] (adj-na, n) rigour; rigor; severity; cruelty; harsh; (P) #14,208 [Add to Longdo]
残酷[ざんこく, zankoku] (adj-na, n) cruelty; harshness; (P) #14,376 [Add to Longdo]
酷い(P);非道い[ひどい, hidoi] (adj-i) (uk) cruel; awful; severe; very bad; serious; terrible; heavy; violent; (P) #16,224 [Add to Longdo]
残虐[ざんぎゃく, zangyaku] (adj-na, n) cruelty; brutality; (P) #17,385 [Add to Longdo]
冷酷[れいこく, reikoku] (adj-na, n) cruelty; coldheartedness; relentless; ruthless; (P) #18,736 [Add to Longdo]
えずい[ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
ひどい仕打ち;酷い仕打ち[ひどいしうち, hidoishiuchi] (exp) (See 仕打ち) cruel treatment; raw deal; kick in the pants [Add to Longdo]
阿漕ぎ;阿漕[あこぎ, akogi] (adj-na, n) greed; cruelty; insistent; insistence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cruel \Cru"el\ (kr[udd]"[e^]l), n.
   See {Crewel}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cruel \Cru"el\ (kr[udd]"[e^]l), a. [F. cruel, fr. L. crudelis,
   fr. crudus. See {Crude}.]
   1. Disposed to give pain to others; willing or pleased to
    hurt, torment, or afflict; destitute of sympathetic
    kindness and pity; savage; inhuman; hard-hearted;
    merciless.
    [1913 Webster]
 
       Behold a people cometh from the north country; . . .
       they are cruel and have no mercy.   --Jer. vi.
                          22,23.
    [1913 Webster]
 
   2. Causing, or fitted to cause, pain, grief, or misery.
    [1913 Webster]
 
       Cruel wars, wasting the earth.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Cursed be their anger, for it was fierce; and their
       wrath for it was cruel.        --Gen. xlix.
                          7.
    [1913 Webster]
 
   3. Attended with cruetly; painful; harsh.
    [1913 Webster]
 
       You have seen cruel proof of this man's strength.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cruel
   adj 1: (of persons or their actions) able or disposed to inflict
       pain or suffering; "a barbarous crime"; "brutal
       beatings"; "cruel tortures"; "Stalin's roughshod
       treatment of the kulaks"; "a savage slap"; "vicious
       kicks" [syn: {barbarous}, {brutal}, {cruel}, {fell},
       {roughshod}, {savage}, {vicious}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 cruel
  1. barbaric
  2. fierce
  3. cruel
  4. bitchy; shrewish

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 cruel /kʀyɛl/ 
  cruel

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top