ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cruel

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cruel-, *cruel*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cruel(adj) ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด, See also: ร้ายแรง
cruel(adj) โหดร้าย, Syn. brutal, inhuman
cruelly(adv) อย่างเจ็บปวด, See also: อย่างร้ายแรง
cruelly(adv) อย่างทารุณ, See also: อย่างโหดร้าย, Syn. brutally, inhumanly
cruelty(n) การกระทำที่โหดร้าย, See also: การกระทำที่ทารุณ
cruelty(n) ความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจ
cruelty(n) ความโหดร้าย, See also: ความทารุณ, Syn. inhumanity, hardheartedness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cruel(ครู'เอิล) adj. ทารุณ, โหดร้าย, เหี้ยมโหด, See also: cruelness n. ดูcruel, Syn. brutal, barbarous
cruelty(ครู'เอิลที) n. ความทารุณ, ความโหดร้าย, ความอำมหิต, Syn. brutality

English-Thai: Nontri Dictionary
cruel(adj) โหดร้าย, ทารุณ, อำมหิต, เหี้ยมโหด
cruelty(n) ความโหดร้าย, ความทารุณ, ความอำมหิต, ความเหี้ยมโหด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
cruel(n, vi, vt) ใจร้าย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Heathcliff, you're a cruel man, but you're not a fiend.คุณฮีธคลิฟฟ์ คุณช่างโหดร้ายยิ่งนัก แต่ก็ไม่ถึงขั้นทารุณ Wuthering Heights (1992)
I have committed cruel acts of molestation.ข้าขอน้อมรับคำพิพากษานี้ The Lawnmower Man (1992)
- Goodbye, cruel world.- ลาก่อน, โลกที่โหดร้าย. Hocus Pocus (1993)
- Bye-bye, cruel world.- บ๊ายบาย, โลกที่โหดร้าย. Hocus Pocus (1993)
The four people you see in the front... are one of the most cunning and cruel criminal conspiracies... ever to set foot on English soil.สี่คน ที่คุณเห็นในหน้า ... อย่างใดอย่างหนึ่งและมีไหวพริบมากที่สุดคือ โหดร้าย ... ที่เคยตั้งเท้าบนดินภาษาอังกฤษ In the Name of the Father (1993)
Happiest when he was cruel.เขามีความสุขที่สุดตอนที่เขาโหดร้าย The Joy Luck Club (1993)
This is really cruel, Oskar.ไม่น่าเลย Schindler's List (1993)
You shouldn't do that. That's cruel.!ดึงมาให้สุดขบวน Schindler's List (1993)
Yes, we know how cruel a parent can be about the flatness of a child's pillow.ใช่เราจะรู้ดีว่าพ่อแม่ดีแค่ไหน โดยดูจากหมอนเด็กที่แบนแฟบ The One with the Sonogram at the End (1994)
Them cruel folks there.- คนที่นั่นใจร้าย Rebecca (1940)
Why do they make birds so delicate and fine when the ocean can be so cruel?ทำไมพวกเขาทำเพื่อให้นกที่ ละเอียดอ่อนและปรับ เมื่อมหาสมุทรสามารถจะ โหดร้ายเพื่อ? The Old Man and the Sea (1958)
She is kind and very beautiful, but she can be so cruel. "เธอเป็นคนใจดีและมีความ สวยงามมาก แต่เธออาจจะโหดร้าย The Old Man and the Sea (1958)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cruelCan a child do such a cruel thing?
cruelCruelty is quite alien to his nature.
cruelDestiny is sometimes cruel.
cruelDon't be cruel to animals.
cruelEventually the cruel man was sentenced to jail.
cruelHe belongs to the Society for the Prevention of Cruelty to Animals.
cruelHe could not bear to think of his dog being sold to that cruel man.
cruelHe is a man who I supposed was incapable of such cruelty.
cruelHe isn't cruel to animals.
cruelHe was treated with great cruelty.
cruelHe was very hurt by her cruel words.
cruelI could not image how cruel he was at that time.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหด(adj) cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ชั่วร้าย, โหดเหี้ยม, Ant. ใจดี
โหดร้าย(adj) cruel, See also: pitiless, brutal, Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย, Ant. ใจดี
หิน(adj) cruel, See also: brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious, Syn. เหี้ยม, หินชาติ, โหดเหี้ยม
ใจหิน(adj) cruel, See also: vicious, malicious, evil-minded, merciless, pitiless, ruthless, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: ฉันเชื่อว่าผู้หญิงใจหินอย่างเธอ ไม่เห็นใจใครง่ายๆ หรอก, Thai Definition: ที่ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ที่ขาดความกรุณาเห็นใจ
ใจมาร(adj) cruel, See also: vicious, wicked, merciless, brutal, savage, evil, Syn. ใจยักษ์, Example: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนใจมาร ฆ่าได้แม้กระทั่งลูกในไส้ตัวเอง, Thai Definition: ที่มีใจโหดร้ายทารุณ ไม่มีความเมตตาสงสาร
ทมิฬ(adj) cruel, See also: savage, ruthless, vicious, fierce, wicked, heartless, Syn. ดุร้าย, ร้ายกาจ, Example: โจรใจทมิฬฆ่าแม้กระทั่งคนท้องแก่
ใจยักษ์(adj) cruel, See also: brutal, evil-spirited, vicious, cruel, pitiless, merciless, harsh, wicked, savage, Syn. ใจมาร, ใจร้าย, อำมหิต, เหี้ยมโหด, Ant. ใจดี, Example: แม่ใจยักษ์เอาลูกที่เพิ่งคลอดมาทิ้งถังขยะ, Thai Definition: มีใจดุร้าย, มีใจอำมหิต, บางทีก็ใช้คู่กับ ใจมาร เป็น ใจยักษ์ใจมาร

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
cruel
cruel
cruelly
cruelty
cruelty
cruelest
cruelties
cruelties

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cruel
cruelly
cruelty
crueller
cruellest
cruelties

WordNet (3.0)
cruelly(adv) excessively
cruelly(adv) with cruelty
cruelty(n) a cruel act; a deliberate infliction of pain and suffering, Syn. inhuman treatment
cruelty(n) feelings of extreme heartlessness, Syn. mercilessness, ruthlessness, pitilessness
cruelty(n) the quality of being cruel and causing tension or annoyance, Syn. cruelness, harshness
barbarous(adj) (of persons or their actions) able or disposed to inflict pain or suffering, Syn. roughshod, brutal, vicious, savage, fell, cruel

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Cruel

n. See Crewel. [ 1913 Webster ]

Cruel

a. [ F. cruel, fr. L. crudelis, fr. crudus. See Crude. ] 1. Disposed to give pain to others; willing or pleased to hurt, torment, or afflict; destitute of sympathetic kindness and pity; savage; inhuman; hard-hearted; merciless. [ 1913 Webster ]

Behold a people cometh from the north country; . . . they are cruel and have no mercy. Jer. vi. 22, 23. [ 1913 Webster ]

2. Causing, or fitted to cause, pain, grief, or misery. [ 1913 Webster ]

Cruel wars, wasting the earth. Milton. [ 1913 Webster ]

Cursed be their anger, for it was fierce; and their wrath for it was cruel. Gen. xlix. 7. [ 1913 Webster ]

3. Attended with cruetly; painful; harsh. [ 1913 Webster ]

You have seen cruel proof of this man's strength. Shak. [ 1913 Webster ]

Cruelly

adv. 1. In a cruel manner. [ 1913 Webster ]

2. Extremely; very. [ Colloq. ] Spectator. [ 1913 Webster ]

Cruelness

n.Cruelty. [ Obs. ] Spenser. [ 1913 Webster ]

Cruels

n. pl. [ Corrupt. fr. F. écrouelles scrofula. ] Glandular scrofulous swellings in the neck. [ 1913 Webster ]

Cruelty

n.; pl. Cruelties [ OF. cruelté, F. cruauté, fr. L. crudelitas, fr. crudelis. See Cruel. ] [ 1913 Webster ]

1. The attribute or quality of being cruel; a disposition to give unnecessary pain or suffering to others; inhumanity; barbarity. [ 1913 Webster ]

Pierced through the heart with your stern cruelty. Shak. [ 1913 Webster ]

2. A cruel and barbarous deed; inhuman treatment; the act of willfully causing unnecessary pain. [ 1913 Webster ]

Cruelties worthy of the dungeons of the Inquisition. Macaulay. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
残酷[cán kù, ㄘㄢˊ ㄎㄨˋ,   /  ] cruel; cruelty #6,372 [Add to Longdo]
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ,   /  ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful #17,714 [Add to Longdo]
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ,  ] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful #17,714 [Add to Longdo]
[là, ㄌㄚˋ, ] cruel; obstinate #27,947 [Add to Longdo]
酷刑[kù xíng, ㄎㄨˋ ㄒㄧㄥˊ,  ] cruelty; torture #29,984 [Add to Longdo]
凶戾[xiōng lì, ㄒㄩㄥ ㄌㄧˋ,   /  ] cruel; tyrannical #139,339 [Add to Longdo]
惨毒[cǎn dú, ㄘㄢˇ ㄉㄨˊ,   /  ] cruel; vicious [Add to Longdo]
[bào, ㄅㄠˋ, ] cruel; violent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
grausam (gegen) { adj } | grausamer; grausamer | am grausamstencruel (to) | crueller | cruelest; cruellest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
刻(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P) #8,175 [Add to Longdo]
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (n, vs, adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P) #8,984 [Add to Longdo]
過酷(P);苛酷[かこく, kakoku] (adj-na, n) rigour; rigor; severity; cruelty; harsh; (P) #14,208 [Add to Longdo]
残酷[ざんこく, zankoku] (adj-na, n) cruelty; harshness; (P) #14,376 [Add to Longdo]
酷い(P);非道い[ひどい, hidoi] (adj-i) (uk) cruel; awful; severe; very bad; serious; terrible; heavy; violent; (P) #16,224 [Add to Longdo]
残虐[ざんぎゃく, zangyaku] (adj-na, n) cruelty; brutality; (P) #17,385 [Add to Longdo]
冷酷[れいこく, reikoku] (adj-na, n) cruelty; coldheartedness; relentless; ruthless; (P) #18,736 [Add to Longdo]
えずい[ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild [Add to Longdo]
ひどい仕打ち;酷い仕打ち[ひどいしうち, hidoishiuchi] (exp) (See 仕打ち) cruel treatment; raw deal; kick in the pants [Add to Longdo]
阿漕ぎ;阿漕[あこぎ, akogi] (adj-na, n) greed; cruelty; insistent; insistence [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top