ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

harshly

HH AA1 R SH L IY0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -harshly-, *harshly*, harsh
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
harshly[ADV] อย่างเกรี้ยวกราด, See also: อย่างกระโชกโฮกฮาก, อย่างหยาบคาย, Syn. roughly, severely, Ant. leniently, pleasantly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And please know that I won't judge any of you harshly if you decide that you cannot take care of my beautiful granddaughter.และได้โปรดรับรู้ไว้ว่า ฉันจะไม่คิดแง่ลบกับพวกเธอซักคน ถ้าเธอตัดสินใจว่า เธอไม่สามารถดูแล หลานสาวของฉัน Everybody Says Don't (2009)
The town realizes she was too harshly judged and she's really a good person, and she dies a saint.และเมื่อทั้งเมืองตระหนัก ว่าเธอถูกตัดสินอย่างรุนแรงเกินไป... ... และเธอก็เป็นคนดี และเธอตายอย่างนักบุญ Easy A (2010)
Perhaps I judge you too harshly after the consulate affair.บางทีชั้นคงตัดสินเธอรุนแรงเกินไป หลังจากเรื่องที่กงศุล Shattered Bass (2011)
Oh, I promise, mom, you're not missing anything, unless you think Amy chua trying to convince headmistress queller to grade her kids more harshly is exciting.โอ้ ฉันสัญญา แม่ คุณจะไม่พลาดอะไรเลย เว้นแต่ คุณคิดว่าเอมมี่ พยายามที่จะ โน้มน้าวครูใหญ่ เพื่อเกรดลูกๆของพวกเธอน่าตื่นเต้นหน่อย The Wrong Goodbye (2011)
I'm sorry I judged you two so harshly for being hunters.ฉันเสียใจที่รีบตัดสินพวกเธอ สำหรับการเป็นนักล่า As Time Goes By (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
harshlyHe spoke yet more harshly.
harshlyI really spoke too harshly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผ็ดร้อน[ADV] sharply, See also: harshly, severely, , Syn. pungently, Ant. รุนแรง, Thai definition: ทั้ง 2 ฝ่าย ต่างก็ต่อสู้ด้วยคารมกันอย่างเผ็ดร้อน, Notes: อย่างรุนแรง
หนัก[ADV] severely, See also: harshly, seriously, forcefully, Syn. มาก, สาหัส, แรง, ร้ายแรง, Ant. เบา, เล็กน้อย, น้อย, Example: ฝ่ายพันธมิตรได้ทุ่มเทแสนยานุภาพทางอากาศโจมตีอิรักอย่างหนัก, Thai definition: รุนแรง, หนักไป, แรงไป
อย่างรุนแรง[ADV] severely, See also: harshly, oppressively, Syn. อย่างหนัก, Example: จังหวัดฉะเชิงเทราประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างรุนแรงแม้ว่าในบางพื้นที่ทางราชการได้พยายามให้การช่วยเหลือแล้วก็ตาม
อย่างแรง[ADV] forcefully, See also: harshly, Ant. เบา, Example: หินใหญ่ก้อนหนึ่งก็ไหลตามสายน้ำลงมาชนเขาอย่างแรง
อย่างหนัก[ADV] harshly, See also: severely, Syn. อย่างมาก, Example: รัฐมนตรีกระทรวงการคลังถูกกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม
กระชาก[ADV] loud, See also: harshly, dissonantly, Syn. เกรี้ยวกราด, ตะคอก, ตะหวาด, Example: ฉันไม่ชอบคนพูดกระชากเสียง
กระโชกโฮกฮาก[ADV] harshly, See also: dissonantly, loudly, roughly, Syn. กระแทกเสียง, Ant. นุ่มนวลรื่นหู, Example: พนักงานที่นี่พูดจากระโชกโฮกฮาก จนไม่อยากเข้าไปใช้บริการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฮกฮาก[adv.] (hōk-hāk) EN: rudely ; harshly ; brusquely ; loud-spoken   
หนัก[adv.] (nak) EN: severely ; harshly ; seriously ; forcefully   FR: gravement ; salement
เผ็ดร้อน [adv.] (phetrøn) EN: sharply ; harshly ; severely ; pungently   
อย่างหนัก[adv.] (yāng nak) EN: harshly ; severely   FR: grièvement ; gravement

CMU English Pronouncing Dictionary
HARSHLY HH AA1 R SH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
harshly (a) hˈaːʃliː (h aa1 sh l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
さんざ[, sanza] (adv) (abbr) (See 散々) severely; harshly; utterly; terribly [Add to Longdo]
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently [Add to Longdo]
ぼろくそに言う;襤褸糞に言う[ぼろくそにいう, borokusoniiu] (exp,v5u) to speak ill of; to speak very disparagingly about; to speak very harshly about [Add to Longdo]
散々(P);散散[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P) [Add to Longdo]
叱り付ける;叱りつける[しかりつける, shikaritsukeru] (v1,vt) to rebuke; to scold harshly [Add to Longdo]
風当たりの強い[かぜあたりのつよい, kazeatarinotsuyoi] (adj-i) (1) (See 風当たりが強い) windswept; (2) harshly treated; greatly criticized [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Harshly \Harsh"ly\, adv.
   In a harsh manner; gratingly; roughly; rudely.
   [1913 Webster]
 
      'T will sound harshly in her ears.    --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 harshly
   adv 1: in a harsh or unkind manner; "`That's enough!,' he cut in
       harshly"
   2: in a harsh and grating manner; "her voice fell gratingly on
     our ears" [syn: {gratingly}, {raspingly}, {harshly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top