ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

がん

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -がん-, *がん*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
眼瞼[がんけん, ganken] (n) เปลือกตา
願書[がんしょ, gansho] (n) คำร้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ガンガン[がんがん, gangan] (n vt adj adv) -(คำเลียนเสียง) แก๊ง แก๊ง : がんがん音。 - ปวดหัว : 頭ががんがんする。
ガン[がん, gan] (n) ปืน , มะเร็ง
眼科学[がんかがく, gankagaku] (n ) จักษุวิทยา , See also: R. ophthalmology
眼科医[がんかい, gankai] (n ) จักษุแพทย์ , See also: R. ophthalmologist
元日[がんじつ, ganjitsu] (n ) วันขึ้นปีใหม่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
がんばる[がんばる, ganbaru] Thai: พยายามอย่างเต็มที่ English: to try one's best
がんばる[がんばる, ganbaru] Thai: แน่วแน่ไม่ย่อท้อ English: to stand firm
がんばる[がんばる, ganbaru] Thai: ยืนยัน English: to persist
頑張る[がんばる, ganbaru] Thai: ยืนยัน English: to insist on
頑張る[がんばる, ganbaru] Thai: พยายาม English: to persist
元年[がんねん, gannen] Thai: ปีที่หนึ่ง (ปีแรก) ในการครองราชย์ของกษัตริย์ญี่ปุ่นองค์หนึ่ง English: first year (of a specific reign)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がん[, gan] (adv-to) (1) (on-mim) thump; thud (dull sound representing something being hit); (2) severe; difficult; hard [Add to Longdo]
がんと一発くらわす[がんといっぱつくらわす, gantoippatsukurawasu] (exp,v5s) to punch someone; to give someone a belt [Add to Longdo]
がん[, ganba] (int) (col) (See 頑張って) Go for it (kiddy talk); Keep at it [Add to Longdo]
がんばり屋;頑張り屋[がんばりや, ganbariya] (n) someone who battles on in difficult circumstances [Add to Longdo]
がん[, ganmo] (n) (abbr) (See 雁擬き) deep-fried tofu mixed with thinly sliced vegetables [Add to Longdo]
丸剤[がんざい, ganzai] (n,adj-no) pill [Add to Longdo]
丸薬[がんやく, ganyaku] (n,adj-no) pill [Add to Longdo]
含意[がんい, gan'i] (n,vs) (1) implication; (2) IF-THEN operation; conditional implication (operation) [Add to Longdo]
含意素子[がんいそし, gan'isoshi] (n) {comp} IF-THEN gate; IF THEN element [Add to Longdo]
含浸[がんしん, ganshin] (n,vs) impregnation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Now that I have children, I will hold out, the woman said.「子供たちがいるから、私がんばるわ」とその女性は言った。 [F]
That doctor may cure him of his cancer.あの医者は彼のがんを治してくれるかもしれない。
For him a doctor to get lung cancer from smoking - it's a typical case of 'Do as I say not as I do.'あの先生タバコで肺がんになったんだって。医者の不養生、そのものだね。
A study shows lung cancer accounts for 17% of women's cancer deaths.ある研究によれば、ガンによる女性の死亡数の中では肺がんが17%を占めている。
I tried harder than usual, so I'm all the more exhausted.いつものよりがんばった分だけ疲れました。
We hung on in spite of all the troubles.いろいろ困難はあったがわれわれはがんばり続けた。
You must be tired, but hang on 'til 3.お疲れでしょうけど3時までがんばってください。
We can cure some types of cancer.がんにも治療可能なものがある。
The essay treats of the progress of cancer research.この論文はがん研究の進歩について書いてある。
I've decided to be more positive and give it all I've got.これからはプラス思考でがんばって行こうと思います。
This is so enduring as to make even the most diligent worker give up.これは、どんながんばり屋でもやる気をなくすほど忍耐のいることだ。
In honor of all the hard work we raised a toast to our first day in our new home!これまでがんばったことに対して、新しい家での最初の祝杯をあげた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not really.[JA] あんま盛り上がんなかった Kiss and Tell (2016)
- Hangin' in.[JA] - がんばってるよ A Flash of Light (2017)
Get down.[JA] しゃがん 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Resources, medicine, the cure for cancer, geological discoveries.[JA] 資源、医療、がんの治療法、地質学的な発見。 というのは Kong: Skull Island (2017)
Hold it still right now tight.[JA] がんばるんだ Logan (2017)
Good luck.[JA] がんばろう。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Hold on.[JA] がんばれ Power Rangers (2017)
Mwah! Be good.[JA] がんばって The Man in the Basement (2017)
Hold on.[JA] がんば・・・ Power Rangers (2017)
Just get down.[JA] そのまましゃがん 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
Yeah, maybe. The testicles.[JA] 睾丸(こうがん)ね たぶんするわ  ()

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
含意[がんい, gan'i] implication, IF-THEN operation, conditional implication (operation) [Add to Longdo]
含意素子[がんいそし, gan'isoshi] IF-THEN gate, IF THEN element [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
元年[がんねん, gannen] das_erste_Jahr (einer_Zeitrechnung) [Add to Longdo]
元日[がんじつ, ganjitsu] Neujahrstag, 1.Januar [Add to Longdo]
元祖[がんそ, ganso] Stammvater, Vater, Urheber, Erfinder [Add to Longdo]
元金[がんきん, gankin] Kapital [Add to Longdo]
含有[がんゆう, ganyuu] enthalten [Add to Longdo]
含蓄[がんちく, ganchiku] -Inhalt, -Gehalt, Bedeutung, -Sinn [Add to Longdo]
岩塩[がんえん, gan'en] Steinsalz [Add to Longdo]
岩石[がんせき, ganseki] Gestein, Felsbrocken [Add to Longdo]
岩礁[がんしょう, ganshou] Felsenriff, Klippe [Add to Longdo]
岸壁[がんぺき, ganpeki] Felswand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top