ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forcefully

F AO1 R S F AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forcefully-, *forcefully*, forceful
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forcefully(adv) อย่างหนักแน่น, See also: อย่างเข้มแข็ง, อย่างแข็งขัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And now, forcefully relocated.โดนบังคับย้ายมาน่ะ Disturbia (2007)
These spare limbs were forcefully synchronized, they don't have enough power!พลังงานมีไม่พอเรียกใช้อาวุธหนักที่แขน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Forcefully enough that it lacerated the passages.รุนแรงมากพอจะทำให้ ทางเดินหายใจฉีกขาด Rite of Passage (2010)
A bit more forcefully here.ที่นี่รู้สึกอึดอัดจัง Episode #1.13 (2010)
I'm not saying that, but it's not going to work by forcefully separating her from him.หนูไม่ได้พูดอย่างนั้นค่ะ แต่เราจะบังคับเธอ ให้แยกออกจากเค้าไม่สำเร็จแน่ค่ะ Episode #1.3 (2010)
If the bidder applies for a warrant to forcefully evict you, we don't have any solution either!ถ้าผู้ชนะการประมูลใช้สิทธิบังคับคุณ พวกเราไม่มีทางออกอื่นเลยจริงๆนะครับ City Hunter (2011)
Why did you forcefully change the customer's bed sheets? You drove them awayทำไมคุณยังเข้มแข็งในการเปลี่ยนผ้าปูเตียง? Codename: Jackal (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างแรง(adv) forcefully, See also: harshly, Ant. เบา, Example: หินใหญ่ก้อนหนึ่งก็ไหลตามสายน้ำลงมาชนเขาอย่างแรง
ถูลู่ถูกัง(adv) ruthlessly, See also: forcefully, unmercifully, recklessly, impetuously, Syn. ถูไถ, Example: ผมลากมันถูลู่ถูกังเข้าไปในห้อง, Thai Definition: อาการที่ลากดึงหรือฉุดไปให้ได้โดยไม่ปรานีปราศรัย
เฉียบพลัน(adv) suddenly, See also: forcefully, unexpectedly, abruptly, Syn. ทันที, ทันทีทันใด, Example: ระดับอุณหภูมิลดลงอย่างเฉียบพลัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉะฉาน[chachān] (adv) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally  FR: clairement ; distinctement
เฉียบพลัน[chīepphlan] (adv) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly
หนัก[nak] (adv) EN: severely ; harshly ; seriously ; forcefully  FR: gravement ; salement
ถูลู่ถูกัง[thūlūthūkang] (adv) EN: forcefully
อย่างแรง[yāng raēng] (adv) EN: forcefully
ยึดครอง[yeutkhrøng] (v) EN: occupy ; acquire ; take possession of forcefully ; hold ; possess  FR: occuper un territoire

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FORCEFULLY F AO1 R S F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forcefully (a) fˈɔːsfəliː (f oo1 s f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
落とす(P);落す[おとす, otosu] (v5s, vt) (1) to drop; to lose; to let fall; to shed (light); to cast (one's gaze); to pour in (liquid); to leave behind; (2) to clean off (dirt, makeup, paint, etc.); to remove (e.g. stains or facial hair); to lose; to spend money at a certain place; to omit; to leave out; to secretly let escape; (3) to lose (a match); to reject (an applicant); to fail (a course); to defeat (in an election); (4) to lower (e.g. shoulders or voice); to lessen (e.g. production or body weight); to worsen (quality); to reduce (e.g. rank or popularity); to speak badly of; to make light of; to fall into straitened circumstances; (5) to fall into (e.g. a dilemma or sin); to make one's own; to have one's bid accepted; to force surrender; to take (e.g. an enemy camp or castle); to forcefully convince; to press for a confession; to deal with; (6) { comp } to download; to copy from a computer to another medium; (7) { MA } to make someone swoon (judo); (8) to finish a story (e.g. with the punch line); (9) to finish (a period, e.g. of fasting); (P) #10,232 [Add to Longdo]
ぐいぐい[guigui] (adv) (on-mim) doing something forcefully and continuously (pulling hard, gulping drink) [Add to Longdo]
押し回す;押回す[おしまわす, oshimawasu] (v5s) to turn something (forcefully) [Add to Longdo]
押し貸し[おしがし, oshigashi] (n) (high interest) loan forcefully imposed on the borrower [Add to Longdo]
打ち開ける;打ち明ける;ぶち開ける;ぶち明ける[ぶちあける, buchiakeru] (v1, vt) (1) to forcefully open up a hole (in a wall, etc.); (2) (See 打ち明ける・うちあける) to speak frankly, holding nothing back; (3) to throw out everything inside [Add to Longdo]
追い出し屋[おいだしや, oidashiya] (n) people or companies that forcefully and illegally expel defaulting tenants from their lodgings [Add to Longdo]
脈脈;脈々[みゃくみゃく, myakumyaku] (adj-t, adv-to) (1) continuous; unbroken; ceaseless; (2) pulsating forcefully [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forceful \Force"ful\, a.
   Full of or processing force; exerting force; mighty. --
   {Force"ful*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
      Against the steed he threw
      His forceful spear.           --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forcefully
   adv 1: with full force; "we are seeing this film too late to
       feel its original impact forcefully"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top