ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asperity

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asperity-, *asperity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asperity(อัสเพอ'ริที) n. ความหยาบ, ความไม่ละมุนละม่อม, ความรุนแรง (อากาศ) , ความลำบาก, Syn. crossness, Ant. smoothness

English-Thai: Nontri Dictionary
asperity(n) ความรุนแรง, ความหยาบ, ความกระด้าง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
asperity

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asperity

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Asperity \As*per"i*ty\, n.; pl. {Asperities}. [L. asperitas, fr.
   asper rough: cf. F. asp['e]rit['e].]
   1. Roughness of surface; unevenness; -- opposed to
    {smoothness}. "The asperities of dry bodies." --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. Roughness or harshness of sound; that quality which grates
    upon the ear; raucity.
    [1913 Webster]
 
   3. Roughness to the taste; sourness; tartness.
    [1913 Webster]
 
   4. Moral roughness; roughness of manner; severity;
    crabbedness; harshness; -- opposed to {mildness}.
    "Asperity of character." --Landor.
    [1913 Webster]
 
       It is no very cynical asperity not to confess
       obligations where no benefit has been received.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   5. Sharpness; disagreeableness; difficulty.
    [1913 Webster]
 
       The acclivities and asperities of duty. --Barrow.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Acrimony; moroseness; crabbedness; harshness; sourness;
     tartness. See {Acrimony}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asperity
   n 1: something hard to endure; "the asperity of northern
      winters" [syn: {asperity}, {grimness}, {hardship}, {rigor},
      {rigour}, {severity}, {severeness}, {rigorousness},
      {rigourousness}]
   2: harshness of manner [syn: {asperity}, {sharpness}] [ant:
     {bluntness}, {dullness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top