ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

comprehensively

K AA2 M P R IH0 HH EH1 N S IH0 V L IY0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -comprehensively-, *comprehensively*, comprehensive
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comprehensively[ADV] อย่างครอบคลุม, Syn. universally, largely, widely

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Magnussen is the most dangerous man we've ever encountered and the odds are comprehensively stacked against us.สำหรับการหักหลังที่หนักกว่านั้น เเม็คนัสเซ่นคือบุคคลอันตรายที่สุด เท่าที่เราเคยพบมา เเละส่วนที่เเตกต่างคือ เเผนการซับซ้อนที่จะขัดขวางเรา His Last Vow (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กว้างๆ[ADV] extensively, See also: comprehensively, not specifically, Ant. แคบ, Example: ครูพูดสรุปอย่างกว้างๆ ส่วนรายละเอียดให้นักเรียนไปค้นคว้าด้วยตัวเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กว้าง ๆ[adv.] (kwāng-kwāng) EN: extensively ; comprehensively ; not specifically   

CMU English Pronouncing Dictionary
COMPREHENSIVELY K AA2 M P R IH0 HH EH1 N S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
comprehensively (a) kˌɒmprɪhˈɛnsɪvliː (k o2 m p r i h e1 n s i v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Comprehensively \Com`pre*hen"sive*ly\, adv.
     In a comprehensive manner; with great extent of scope.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  comprehensively
      adv 1: in an all-inclusive manner [ant: {noncomprehensively}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top