Search result for

แรง

(130 entries)
(0.0053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แรง-, *แรง*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
มองแรง (vt slang ) มองจิก ส่งสายตาพิฆาต

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิทยาลัยการแรงงานThe Labor College
แขนขาอ่อนแรง (vt )
แรงงานต่างชาติ (n )

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ได้แรงอก[dai rang ok] (vt ) สมใจอยาก ,พอใจมาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรง[N] power, See also: force, Syn. พลัง, พลังอำนาจ, ฤทธิ์
แรง[N] power, See also: energy, strength, might, Syn. กำลัง, พลัง
แรงลม[N] wind power, Syn. กระแสลม, Example: ว่าวเป็นเครื่องเล่นชนิดหนึ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้ลอยอยู่ในอากาศได้ด้วยแรงลมและมีสายป่านคอยบังคับให้ลอยอยู่ในทิศทางที่ต้องการ
แรงใจ[N] inner strength, See also: tenacity, Syn. กำลังใจ, Example: นักเขียนอุทิศแรงกายและแรงใจแปลหนังสือเล่มนี้
แรงกาย[N] strength, See also: stamina, brawn, sturdiness, toughness, might, robustness, Syn. กำลังกาย, Ant. แรงใจ, Example: เขาทั้งคู่เอาแรงกายและจิตใจเข้าแลกกับการงานทุกอย่างที่ขวางหน้า
แรงกาย[N] strength, See also: might, energy, effort, Syn. กำลังกาย, Ant. แรงใจ, Example: เขาทั้งคู่เอาแรงกายและจิตใจเข้าแลกกับการงานทุกอย่างที่ขวางหน้า
แรงกาย[N] strength, See also: might, energy, effort, Syn. กำลังกาย, Ant. แรงใจ, Example: เขาทั้งคู่เอาแรงกายและจิตใจเข้าแลกกับการงานทุกอย่างที่ขวางหน้า
แรงขับ[N] drive, Syn. กำลังขับ, Example: หัวหน้าหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยเสริมแรงขับของพนักงานให้เพิ่มขึ้นได้, Thai definition: การจูงใจแบบหนึ่งซึ่งมีปัจจัยบางอย่างมาผลักดันให้คนหรือสัตว์กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป โดยไม่คิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า
แรงขับ[N] drive, Example: Freud เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ทุกคนมีแรงขับ ซึ่งเป็นความต้องการสำหรับความอยู่รอดคอยผลักดันอยู่เบื้องหลัง, Thai definition: แรงผลักดันทางจิตใจที่ทำให้เกิดพลังในการกระทำสิ่งต่างๆ
แรงขับ[N] propulsion, See also: propelling

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แรงน. กำลัง เช่น แรงคน ไม่มีแรง มีแรงมาก ออกแรง, อำนาจ เช่น แรงเจ้าที่ แรงกรรม.
แรงว. ฉุน, จัด, กล้า, เช่น กลิ่นแรง
แรงใช้กำลังกระทำถึงขีด เช่น อย่าทำแรง ตีแรง ๆ, แข็ง, มีกำลัง
แรงศักดิ์สิทธิ์ เช่น ที่นี่เจ้าที่แรง
แรงอัตราการทำงาน กำหนดเป็นกำลังคนต่อช่วงเวลาหนึ่ง เช่น งานนี้ต้องใช้ ๑๐ แรง.
แรงก. ออกแรง
แรงหมกมุ่น เช่น แรงเสพ แรงเล่น.
แรงน. อิทธิพลภายนอกใด ๆ ที่เปลี่ยนแปลงหรือพยายามทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะอยู่นิ่งหรือสถานะการเคลื่อนที่ของเทหวัตถุด้วยอัตราเร็วสม่ำเสมอในแนวเส้นตรง.
แรงงานน. คนงาน, ผู้ใช้แรงในการทำงาน, เช่น การพัฒนาชนบทต้องอาศัยแรงงานจากท้องถิ่น งานก่อสร้างต้องการแรงงานเพิ่ม, ประชากรในวัยทำงาน ไม่รวมถึงคนพิการ คนวิกลจริต นักเรียน นักศึกษา แม่บ้าน นักบวช ทหาร ผู้ต้องขัง และผู้ประกอบกิจการเพื่อหากำไร เช่น วันแรงงาน, แรงที่ใช้ในการทำงาน เช่น ถนนนี้สร้างสำเร็จด้วยแรงงานของชาวบ้าน
แรงงานความสามารถในการทำงานเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ, กิจการที่คนงานทำในการผลิตเศรษฐทรัพย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forceแรง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
masticatory force; chewing forceแรง(บด)เคี้ยว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pressureแรงกดดัน, ความกดดัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pressure, groupแรงกดดันจากกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
group pressureแรงกดดันจากกลุ่ม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure, socialแรงกดดันทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
social pressureแรงกดดันทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
irresistible impulseแรงกดดันที่ไม่อาจขัดขืนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
forging force; forge forceแรงกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forge force; forging forceแรงกดยู่ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gravityแรงโน้มถ่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Frictionแรงเสียดทาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Primary Driveแรงดันที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
่ช่วยขับน้ำมันและก๊าซให้ไหลเข้าไปในหลุมเจาะ ในแหล่งน้ำมัน แรงขับตามธรรมชาติ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติที่ละลายปนอยู่กับน้ำมันดิบ (Solution gas) ก๊าซธรรมชาติที่เกิดอยู่อย่างอิสระ (free gas) น้ำและแรงโน้มถ่วงของโลก ในแหล่งน้ำมันทุกแหล่งจะมีแรงขับตามธรรมชาติอย่างน้อย 1 อย่าง หรือบางทีมี 2 อย่าง แรงขับตามธรรมชาติจะลดลงเมื่อมีการผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Alien labourแรงงานต่างด้าว [เศรษฐศาสตร์]
Child labourแรงงานเด็ก [เศรษฐศาสตร์]
Shock waveคลื่นกระแทก, แรงผลักดันฉับพลัน ในอากาศ น้ำ หรือดิน ที่แผ่ขยายออกไปเป็นคลื่นเนื่องจากการระเบิด การเกิดคลื่นกระแทกมี 2 ระยะ ระยะที่หนึ่ง แรงผลักดันของตัวกลางเพิ่มขึ้นฉับพลันถึงระดับสูงสุดแล้วลดลงสู่ระดับปกติ ระยะที่สอง แรงผลักดันของตัวกลางจะลดลงแล้วกลับสู่ระดับปกติ คลื่นกระแทกที่เกิดในอากาศมักเรียกว่า คลื่นแรงผลักดันฉับพลัน (ดู blast wave ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Nuclear forceแรงนิวเคลียร์, แรงที่ยึดอนุภาคต่างๆ ภายในนิวเคลียสของอะตอมเข้าไว้ด้วยกัน [นิวเคลียร์]
Achievement motivationแรงจูงใจที่สัมฤทธิผล [TU Subject Heading]
Child laborแรงงานเด็ก [TU Subject Heading]
Conscript laborแรงงานเกณฑ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You inspired his expatriation to france.คุณเป็นแรงบันดาลใจให้คุณพ่อของหนูไปอยู่ที่ฝรั่งเศส New Haven Can Wait (2008)
But my parents didn't think it was a good idea,แต่ปู่กับย่าน่ะไม่เห็นด้วยอย่างแรง New Haven Can Wait (2008)
It's exhausting.มันทำให้ฉันหมดแรง New Haven Can Wait (2008)
Is looking for their next cause. Hmm.กำลังมองหาแรงบัลดาลใจของเค้า ฮืมม... Chuck in Real Life (2008)
From what you told me, this thing is pretty intenseจากที่ลูกเล่าให้พ่อฟัง เรื่องนี้มันชักจะรุ่นแรงไปแล้ว Chuck in Real Life (2008)
The whole thing was inspired.ทั้งสิ่งที่เคยเป็นแรงบันดาลใจ There Might be Blood (2008)
You are dead wrong. It's too late. It's done.ลูกคิดผิดอย่างแรง, มันสายไปแล้วคะ, มันเสร็จแล้ว There Might be Blood (2008)
I am saving you from making a terrible mistake.ฉันกำลังช่วยคุณจากการทำความผิดพลาดครั้งร้ายแรงนะ There Might be Blood (2008)
Unexplained violence reported among colonists.มีความรุงแรงที่อธิบายไม่ได้ในนิคม Dead Space: Downfall (2008)
Now go help secure those gravity tethers.ไปป้องกันเขตแรงดึงดูด Dead Space: Downfall (2008)
A spike in serious violent incidents have been reported over the last week.ฉันรายงานเหตุการรุนแรงที่เกิดจากไอ้แท่งนั้น เมื่ออาทิตย์ที่แล้วน่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Gravity tethers full tension and stable, Captain.เขตแรงดึงดูดพร้อมแล้วและคงที่ครับผม Dead Space: Downfall (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรง [n.] (raēng) EN: strength ; force ; energy ; power ; might   FR: force [f] ; énergie [f] ; puissance [f]
แรง [adj.] (raēng) EN: strong ; powerful   FR: fort ; puissant ; énergique
แรงกดดัน[n.] (raēngkotdan) EN: pressure   
แรงกระตุ้น[n.] (raēng kratun) EN: motivation ; stimulant ; incentive ; driving force   FR: motivation [f]
แรงกล้า[adj.] (raēngklā) EN: strong   
แรงกาย[n. exp.] (raēng kāi) EN: strength   
แรงขับ [n.] (raēng khap) EN: propulsion ; drive ; motive   FR: poussée [f] ; force de propulsion [f]
แรงขับเคลื่อน[n. exp.] (raēng khapkhleūoen) EN: motion force   FR: force motrice [f]
แรงงาน [n.] (raēng-ngān) EN: labour = labor (Am.) ; workforce ; workers   FR: main-d'oeuvre [f] ; personnel [m] ; travailleurs [mpl]
แรงงานฝีมือ[n. exp.] (raēng-ngān fīmeū) EN: skilled labour ; skilled labor (Am.)   FR: main-d'oeuvre qualifiée [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, S. tidal wave

Richter scale(n name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

attenuation(n) การลด(แรง, ความดัน), ความอ่อนแรงลงของสัญญาณ(ตามระยะทาง)
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง
surface tension(n) แรงตึงผิว
random violence(n) การใช้ความรุนแรงอย่างไม่เจาะจง
inspiring(adj) ที่สร้างแรงบันดาลใจ
washed out(adj) ที่มีสีซีดเผือด, ไร้เรี่ยวแรง, ไม่กระฉับกระเฉง เช่น His face was thin and washed out.
bolster(n) หมอนข้างหรือหมอนอิงที่มีลักษณะยาวๆ, ฐานรองใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
child labor[N] แรงงานเด็ก, Syn. child labour
child labour[N] แรงงานเด็ก, Syn. child labor
consuming[ADJ] แรงกล้า, See also: ซึ่งมุ่งมั่น, แรง, อย่างแรง
dint[N] อำนาจ, See also: แรงกำลัง, ความพยายาม, การออกแรง
drift[N] แรงผลักดัน
drive[N] การผลักดัน, See also: แรงขับ, แรงผลักดัน, Syn. impetus, impulse
electromotive force[N] แรงดันไฟฟ้า, See also: แรงเคลื่อนไฟฟ้า, แรงดันกระแสไฟฟ้า
EMF[ABBR] คำย่อจาก electromotive force, See also: แรงเคลื่อนไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า
force[N] กำลัง, See also: แรง, กำลังแรง, พลัง, Syn. power, strength, vigor, Ant. weakness, powerlessness
gravitation[N] แรงโน้มถ่วง, See also: แรงดึงดูดของโลก, Syn. gravity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aardvark(อาร์ด' วาร์ค) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งที่หากินมดและปลวกเป็นอาหาร มีลิ้นยาวมาก อุ้งเท้าที่แข็งแรง และหูที่ยาว (a mammal)
able-bodiedadj. แข็งแรง, มีสุขภาพดี
abutment(อะบัท' เมินทฺ) n. ที่ค้ำ, แรงค้ำ, ส่วนที่จดกัน, Syn. an abutting)
abvolt(แอบโวลท') n. หน่วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเซนติเมตร-กรัม-วินาที มีค่าเท่ากับ 10-9 โวลท์
access(แอค' เซส) n. ทางเข้า, การเข้าไปได้, วิธีเข้า,อารมณ์รุนแรงและกระทันหัน, Syn. way
acerbity(อะเซอ' บิที) n. รสเปรี้ยวและฝาด, ความรุนแรง, Syn. harshness, sourness)
acid(แอส' ซิด) adj.,n. กรด, เปรี้ยว, รุนแรง, ฉุนเฉียว, สิ่งที่เปรี้ยว, LSD. -acidly adv.
acidulous(อะซิด' ดิวลัส) adj. ค่อนข้างเปรี้ยว, รุนแรง, ทารุณ, เป็นกรดปานกลาง. -acidulent adj.
acrid(แอค' ริด) adj. (กลิ่นหรือรส) รุนแรง, ฉุน, เผ็ด, ซึ่งกัดกร่อน, เหี้ยม, แสบตาหรือจมูก.
acrimonious(แอคริดโม' เนียส) adj. รุนแรง, เผ็ดร้อน, ดุเดือด. -acrimoniousness n., Syn. sharp, biting ###A. kind, soft, gentle)

English-Thai: Nontri Dictionary
acid(adj) เปรี้ยว,ฉุนเฉียว,สาหัส,รุนแรง
acuity(n) ความหลักแหลม,ความเฉียบแหลม,ความชัดเจน,ความรุนแรง
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
aggravate(vt) ทำให้เลวลง,ทำให้รุนแรงขึ้น,ทำให้ร้ายแรงขึ้น
aggravation(n) การทำให้ร้ายแรงขึ้น,การทำให้รุนแรงขึ้น
amain(adv) เต็มที่,เต็มกำลัง,รุนแรง,ดุเดือด,ทันที,ฉับพลัน
anile(adj) เหมือนหญิงชรา,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ
ardent(adj) เร่าร้อน,รุนแรง,กระตือรือร้น,ขะมักเขม้น
asperity(n) ความรุนแรง,ความหยาบ,ความกระด้าง
athirst(adj) กระหาย,ต้องการ,ปรารถนาอย่างแรงกล้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
労働[ろうどう, roudou] (n) แรงงาน
労働力[ろうどうりょく, roudouryoku] (n) แรงงาน
張力[ちょうりょく, chouryoku] แรงตึง
電圧[でんあつ, den'atsu] (n) แรงดันไฟฟ้า
馬力[ばりき, bariki] (n) แรงม้า, กำลังม้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
締付トルク[しめづけとるく, shimezuketoruku] (n ) แรงบิดในการขันน็อต

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
主題[しゅだい, shudai] Thai: แรงบันดาลใจ
激動[げきどう, gekidou] Thai: แรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง English: terrible shock
衝撃[しょうげき, shougeki] Thai: แรงกระแทก English: shock
衝撃[しょうげき, shougeki] Thai: แรงสั่นสะเทือน English: impact

German-Thai: Longdo Dictionary
Druck(n) |der, pl. Drücke| แรงกด, ความดัน
Gewalt(n) |die| กำลัง, ความรุนแรง
starkแข็ง, แรง
stärkerแข็งกว่า แรงกว่า, See also: stark
robust(adj) ทนทาน แข็งแรง, See also: dauerhaft
erschöpft(adj) เหนื่อยล้า, หมดแรง เช่น Er ist erschöpft von der Arbeit. เขาหมดแรงจากการทำงาน
herzhaft(adj adv) เข้มข้น, รุนแรง เช่น herzhaft gähnen หาวอย่างรุนแรง, See also: S. kräftig, intensiv,
Unglück(n) |das, nur Sg.| ความโชคร้าย หรือ ไม่มีดวง, อุบัติเหตุ, โศกนาฏกรรม ตัวอย่างการใช้คำ 1° Bei diesem Unglück sind 13 Schüler aus Stuttgart gestorben. = ในโศกนาฏกรรม ครั้งนี้ ทำให้นักเรียนจากเมืองชตุ๊ดการ์ด,เยอรมนี ได้เสียชีวิตลง 13 คน 2° Busunglück = อุบัติเหตุโดยรถโดยสารประจำทาง ( ร้ายแรงกว่า Autounfall หน่อย เพราะจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีจำนวนมากกว่า ) 3° Das bringt mir Unglück! = ผม ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ( Unglück นิยมพูด โดยละ Artikel, das ) 4° Unglücklicherweise, daß ich deine Geschichte erfahren habe! = ช่างโชคร้าย อะไรเช่นนี้ ที่ผมต้องมารับรู้ เรื่องราวของคุณอย่างนี้นะ! ), See also: S. der Unfall, die Katastrophe, das Pech
Korn(n) |der, nur Sg.| เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่แรงมากทำมาจากธัญพืช
straff(adj) |straffer, straffst| แน่น, ทรงตัว, ตึง, แข็งแรง เช่น straffe Haut ผิวที่แข็งแรง

French-Thai: Longdo Dictionary
foudre(n) la, = ฟ้าผ่า, อาการโกรธอย่างรุนแรง
en fin de course(phrase) หมดแรง , See also: sur son déclin
A bout de course(phrase) เหน็ดเหนื่อย หมดแรง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top