ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kindness

K AY1 N D N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kindness-, *kindness*, kindnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kindness(n) ความเมตตา, See also: ความเอื้อเฟื้อ, ความมีน้ำใจ, ความกรุณา, ความปราณี, ความเอื้ออารี, Syn. kindliness, ruthfulness, amiability, Ant. kindlessness, ruthlessness
kindness(n) ความสงสาร, See also: ความเวทนา, Syn. compassion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kindness(ไคดฺ'นิส) n. ความกรุณา, ความเมตตา, ความปรานี, ความเป็นมิตร, ความอ่อนโยน, Syn. beneficence

English-Thai: Nontri Dictionary
kindness(n) ความกรุณา, ความเมตตา, ความใจดี, ความปรานี, ความอ่อนโยน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kindnessความมีน้ำใจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
More than cleverness we need kindness and gentleness.มีมากว่าความฉลาด เราต้องการเมตตาและปราณี The Great Dictator (1940)
But if you think I just asked you out of kindness or charity, you can leave the car now and find your own way home.เเต่ถ้าคุณคิดว่าผมชวนคุณมา เพราะอยากจะเอาบุญล่ะก็ คุณลงจากรถเเละหาทางกลับบ้านเองเเล้วกัน Rebecca (1940)
It's impossible to thank you for your kindness to us through all this.ผมซาบซึ้งในความกรุณาของท่านต่อเรื่องทั้งหมดนี้ Rebecca (1940)
Gentlemen, I've asked you to come here through Mr. Jinnah's kindness because I've had the chance to see the legislation.ท่านทั้งหลาย ผมเชิญพวกท่านมา ด้วยความกรุณาของคุณจินนาห์ เพราะผมได้เห็นกฎหมายใหม่แล้ว Gandhi (1982)
And thank you, ma'am, and to you, sir, for your continued kindness and hospitality.และขอบคุณมากครับคุณผู้หญิงและคุณด้วย สำหรับความใจดีอย่างต่อเนื่องของคุณและการเป็นเจ้าบ้าน Episode #1.6 (1995)
I can go no longer without thanking you for your kindness to my poor sister.ฉันคงเดินต่อไปไม่ได้ ถ้าไม่ได้ขอบคุณ สำหรับความใจดีที่คุณมีต่อน้องสาวที่น่าสงสารของฉัน Episode #1.6 (1995)
Thank you for your kindness though for a short whileขอบคุณสำหรับความเอื้ออารีของคุณ Failan (2001)
Such kindness to a humble man!ระวังนะคะ ! คุณกำลังใช้แรงมากเกินไปแล้ว ! Millennium Actress (2001)
None of us find much kindness in this life, as we should.ไม่มีใครที่สามารถหาความเมตตาในชีวิตของเรา เช่นเดียวกับที่เราเจอ Memoirs of a Geisha (2005)
We are the wives of nightfall. And yet to learn of kindness after so much unkindness.เราเป็นภรรยาแค่ตอนกลางคืน เรียนรู้ความเมตตาอย่างไม่มีวันสิ้นสุด Memoirs of a Geisha (2005)
She could not have bestowed her kindness on a more grateful subject.ท่านได้ทำบุญคุณ ให้กับบ่าวที่ซื่อสัตย์ที่สุด Pride & Prejudice (2005)
"because any kindness would have made it harder""เพราะถ้าอ่อนโยนแล้ว จะทำให้ไม่อยากจากกัน" Always - Sunset on Third Street (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kindnessA little kindness goes a long way.
kindnessA thousand thanks for your kindness.
kindnessDon't depend on others' kindness.
kindnessGive her some flowers in return for her kindness.
kindnessGod never forget even a small kindness.
kindnessGoro had the kindness to take me to the hospital.
kindnessHe did it all out of kindness.
kindnessHe did it out of kindness.
kindnessHe did me a kindness when he got me a job.
kindnessHe doesn't have a particle of kindness in his heart.
kindnessHe had a kindness to find me a job.
kindnessHe had the kindness to help me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความกรุณาปรานี(n) kindness, See also: benevolence, compassion, sympathy, mercy, pity, Syn. ความกรุณา, ความปรานี, ความเมตตากรุณา, Example: ความกรุณาจะเกิดขึ้นเมื่อเราตระหนักถึงความทุกข์ของผู้อื่นและปรารถนาที่จะช่วยเหลือ
ความเมตตาสงสาร(n) kindness, See also: mercy, clemency, compassion, leniency, pity, Syn. ความเมตตา, ความสงสาร, ความกรุณาปรานี, Example: หลวงพ่อเป็นพระสงฆ์ที่มีอัธยาศัยไมตรีเปี่ยมไปด้วยความเมตตาสงสารคนทุกคน
ความอารี(n) generosity, See also: kindness, benevolence, benignancy, helpfulness, hospitableness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Example: คนในชนบทจะมีน้ำใจไมตรีหรือมีความอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แม้แต่กับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกัน, Thai Definition: การมีแก่ใจเอื้อเฟื้อ, การมีใจเผื่อแผ่
คุณ(n) kindness, See also: favour, grace, gratitude, Syn. ความเกื้อกูล, อุปการะ, Example: เขาลืมสิ้นถึงคุณของข้าวแดงแกงร้อนจากชายคาบ้านที่เขาเคยอาศัยอยู่
พระคุณ(n) favour, See also: kindness, benevolence, Syn. บุญคุณ, Example: ทางแผนกอนุบาลได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู
ทักขิญ(n) kindness, See also: mercy, benevolence, right-hand side, Syn. ความอารีอารอบ, ความกรุณา, ทักขิญญ์, Thai Definition: ความเป็นเบื้องขวา หมายความว่า สะดวกในการพูดจาปราศรัย, ความอารีอารอบ, ความกรุณา, Notes: (บาลี)
น้ำใจ(n) kindness, See also: spirit, heart, thoughtfulness, Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความมีน้ำใจ, Example: เขามีน้ำใจเสมอไม่ว่าจะกับใครๆ ก็ตาม, Thai Definition: ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น
บุญคุณ(n) favor, See also: kindness, Syn. พระคุณ, Example: ท่านมีบุญคุณกับผมมาก ชาตินี้คงจะชดใช้ไม่หมด, Thai Definition: ความดีที่ได้กระทำต่อผู้อื่น
กรุณาคุณ(n) kindness, See also: mercy, clemency, kind-hearted, benevolent, pity, compassion, sympathy, grace, Syn. ความเมตตา, ความกรุณา, ความเอื้ออาทร, Example: ลุงที่อยู่ข้างบ้านมีกรุณาคุณต่อครอบครัวเราเป็นอย่างมาก
ความปรานี(n) kindness, See also: pitifulness, sympathy, graciousness, Syn. ความเมตตา, ความกรุณา, ความเอ็นดู, Ant. ความโหดร้าย, ความทารุณ, Example: พ่อใจดำทอดทิ้งแม่ไปอย่างไร้ความปรานี, Thai Definition: ความเอ็นดูด้วยความสงสาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอื้อ[eūa] (v) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about)  FR: offrir ; proposer ; favoriser
กตเวทิตา[katawēthitā] (v) EN: be grateful for sb.'s kindness ; be bound in gratitude
ความกรุณาปรานี[khwām karunā] (n) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity  FR: bienveillance [ f ] ; sympathie [ f ]
ความไม่มีเมตตาปรานี[khwām mai mī mēttā prānī] (n, exp) EN: unkindness
ความปรานี[khwām prānī] (n) EN: kindness ; pitifulness ; sympathy ; graciousness  FR: pitié [ f ] ; bienveillance [ f ]
แล้งน้ำใจ[laēng nāmjai] (v, exp) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate  FR: manquer de générosité
เมตตา[mēttā] (n) EN: loving-kindness ; affection ; kindness ; mercy  FR: amour [ m ] ; affection [ m ] ; charité [ f ] ; pitié [ f ] ; bienfaisance [ f ]
เมตตา[mēttā] (n) EN: loving-kindness ; Sublime state of mind ; Buddhist practice of loving-kindness  FR: amour inconditionnel [ m ]
น้ำใจ[nāmjai] (x) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency  FR: obligeance [ f ] (litt.) ; générosité [ f ] ; propension [ f ] ; bienveillance [ f ]
โปรดปราน[prōtprān] (v) EN: fond of ; show kindness on ; like ; have a liking for ; prefer ; favour  FR: préférer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
KINDNESS K AY1 N D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kindness (n) kˈaɪndnəs (k ai1 n d n @ s)
kindnesses (n) kˈaɪndnəsɪz (k ai1 n d n @ s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好心[hǎo xīn, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄣ,  ] kindness; good intentions #10,400 [Add to Longdo]
善心[shàn xīn, ㄕㄢˋ ㄒㄧㄣ,  ] kindness; benevolence; philanthropy; virtuous intentions #34,378 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
親切(P);深切(oK)[しんせつ, shinsetsu] (adj-na, n) kindness; gentleness; (P) #15,432 [Add to Longdo]
人情[にんじょう, ninjou] (n) (1) humanity; empathy; kindness; sympathy; (2) human nature; common sense; customs and manners; (P) #17,238 [Add to Longdo]
お志;御志[おこころざし, okokorozashi] (n) (hon) kindness; courtesy [Add to Longdo]
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour) [Add to Longdo]
恩愛[おんあい;おんない, on'ai ; onnai] (n) kindness and affection; love [Add to Longdo]
恩返し[おんがえし, ongaeshi] (n, vs) requital of a favour (favor); repayment (of an obligation, kindness, etc.); (P) [Add to Longdo]
下町人情[したまちにんじょう, shitamachininjou] (n) the milk of human kindness of the people of the traditional commercial and working-class neighborhoods [Add to Longdo]
寛厚[かんこう, kankou] (adj-na, n) (uk) kindness; largeheartedness [Add to Longdo]
甘え[あまえ, amae] (n) depending on other's kindness; (P) [Add to Longdo]
厚意[こうい, koui] (n) kindness; favor; favour; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kindness \Kind"ness\, n. [From {Kind}. a.]
   1. The state or quality of being kind, in any of its various
    senses; manifestation of kind feeling or disposition
    beneficence.
    [1913 Webster]
 
       I do fear thy nature;
       It is too full o' the milk of human kindness
       To catch the nearest way.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Unremembered acts
       Of kindness and of love.       --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. A kind act; an act of good will; as, to do a great
    kindness.
 
   Syn: Good will; benignity; grace; tenderness; compassion;
     humanity; clemency; mildness; gentleness; goodness;
     generosity; beneficence; favor.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kindness
   n 1: the quality of being warmhearted and considerate and humane
      and sympathetic [ant: {unkindness}]
   2: tendency to be kind and forgiving [syn: {forgivingness},
     {kindness}]
   3: a kind act [syn: {kindness}, {benignity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top