หรือคุณหมายถึง softneß?
Search result for

softness

(25 entries)
(0.2535 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -softness-, *softness*, softnes
English-Thai: Nontri Dictionary
softness(n) ความอ่อนโยน,ความอ่อนนุ่ม,ความละมุนละไม,ความนิ่มนวล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You were surrounded by softness.เมืองนี้มีแต่ความนุ่ม Pillows and Blankets (2012)
Oh, so now you're finding your softness?ทีตอนนี้อยากจะเป็นแม่พระรึไง? Basic Lupine Urology (2012)
We have proof our yam was murdered and now you find your softness?เราพิสูจน์ได้แล้วว่ามันเทศเราถูกฆาตกรรม คุณจะมาทำอ่อนแออะไรตอนนี้ Basic Lupine Urology (2012)
I took the liberty of choosing a song to show off my vocal bombasity while at the same time highlighting your mousy softness.ฉันใช้สิทธิ์เรื่องอิสรภาพในการเลือก เพลงที่จะแสดง พลังเสียงดินระเบิดของฉันขณะที่ ไฮไลท์เสียงนิ่มน่ารำคาญของเธอ Dynamic Duets (2012)
The softness of her skin.ความนุ่มนวล ของผิวเธอ Worth (2012)
Like the softness of spring soil...เหมือนความนุ่ม\ ของผืนดินช่วงฤดูใบไม้ผลิ Hoshi no koe (2002)
He doesn't say it. There's no room for softness not in Sparta.ผู้เหี้ยมหาญและแข็งแกร่งเท่านั้น ที่พึงเรียกตนว่าสปาร์เทิน 300 (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนตัว[N] softness, See also: limpness, Syn. ความแข็งตัว
มุทุตา[N] kindliness, See also: softness, tenderness, mildness, blandness, Syn. ความอ่อนหวาน, ความละมุนละม่อม, ความอ่อนน้อม, Thai definition: ความเป็นผู้มีใจอ่อน, Notes: (บาลี)
ความนิ่ม[N] softness, See also: tenderness, Syn. ความนุ่ม, Ant. ความแข็ง
ความนุ่ม[N] softness, See also: mildness, tenderness, Syn. ความอ่อนนุ่ม, Ant. ความแข็ง, ความกระด้าง, Example: ความนุ่มของเตียงทำให้เขาอยากนอน
ความนุ่มนวล[N] gentleness, See also: softness, mildness, docility, gracefulness, Syn. ความนิ่มนวล, ความละมุนละไม, ความอ่อนหวาน, Ant. ความแข็ง, ความกระด้าง, Example: น้ำเสียงหรือสำเนียงของพิธีกรควรพูดให้มีความนุ่มนวลมากกว่านี้

CMU English Pronouncing Dictionary
SOFTNESS    S AO1 F T N AH0 S
SOFTNESS    S AO1 F N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
softness    (n) (s o1 f t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛と柔[ごうとじゅう, goutojuu] (exp) hardness and softness [Add to Longdo]
剛柔[ごうじゅう, goujuu] (n,adj-no) hardness and softness [Add to Longdo]
柔らかさ;軟らかさ[やわらかさ, yawarakasa] (n) softness; tenderness [Add to Longdo]
柔らかみ[やわらかみ, yawarakami] (n) (touch of) softness [Add to Longdo]
柔軟性[じゅうなんせい, juunansei] (n) flexibility; pliability; softness; elasticity [Add to Longdo]
軟質[なんしつ, nanshitsu] (n,adj-no) softness [Add to Longdo]
軟性[なんせい, nansei] (n,adj-no) softness; flexibility; elasticity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Softness \Soft"ness\, n. [AS. s?ftness, s?ftnyss.]
   The quality or state of being soft; -- opposed to {hardness},
   and used in the various specific senses of the adjective.
   [1913 Webster] Soft-shell

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 softness
   n 1: the property of giving little resistance to pressure and
      being easily cut or molded [ant: {hardness}]
   2: poor physical condition; being out of shape or out of
     condition (as from a life of ease and luxury) [syn:
     {unfitness}, {softness}] [ant: {fitness}, {physical fitness}]
   3: the quality of weather that is deliciously mild and soothing;
     "the day's heat faded into balminess"; "the climate had the
     softness of the south of France" [syn: {balminess},
     {softness}]
   4: a state of declining economic condition; "orders have
     recently picked up after a period of extreme softness"; "he
     attributes the disappointing results to softness in the
     economy"
   5: a sound property that is free from loudness or stridency;
     "and in softness almost beyond hearing" [ant: {intensity},
     {loudness}, {volume}]
   6: a visual property that is subdued and free from brilliance or
     glare; "the softness of the morning sky"
   7: acting in a manner that is gentle and mild and even-tempered;
     "his fingers have learned gentleness"; "suddenly her gigantic
     power melted into softness for the baby"; "even in the pulpit
     there are moments when mildness of manner is not enough"
     [syn: {gentleness}, {softness}, {mildness}]
   8: the quality of being indistinct and without sharp outlines
     [syn: {indistinctness}, {softness}, {blurriness},
     {fogginess}, {fuzziness}] [ant: {distinctness}, {sharpness}]
   9: the trait of being effeminate (derogatory of a man); "the
     students associated science with masculinity and arts with
     effeminacy"; "Spartans accused Athenians of effeminateness";
     "he was shocked by the softness of the atmosphere surrounding
     the young prince, arising from the superfluity of the
     femininity that guided him" [syn: {effeminacy},
     {effeminateness}, {sissiness}, {softness}, {womanishness},
     {unmanliness}]
   10: a disposition to be lenient in judging others; "softness is
     not something permitted of good leaders"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top