หรือคุณหมายถึง softneß?
Search result for

softness

(18 entries)
(0.0993 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -softness-, *softness*.
English-Thai: Nontri Dictionary
softness(n) ความอ่อนโยน,ความอ่อนนุ่ม,ความละมุนละไม,ความนิ่มนวล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความอ่อนตัว    [N] softness, See also: limpness, Syn. ความแข็งตัว
มุทุตา    [N] kindliness, See also: softness, tenderness, mildness, blandness, Syn. ความอ่อนหวาน, ความละมุนละม่อม, ความอ่อนน้อม, Thai definition: ความเป็นผู้มีใจอ่อน, Notes: (บาลี)
ความนิ่ม    [N] softness, See also: tenderness, Syn. ความนุ่ม, Ant. ความแข็ง
ความนุ่ม    [N] softness, See also: mildness, tenderness, Syn. ความอ่อนนุ่ม, Ant. ความแข็ง, ความกระด้าง, Example: ความนุ่มของเตียงทำให้เขาอยากนอน
ความนุ่มนวล    [N] gentleness, See also: softness, mildness, docility, gracefulness, Syn. ความนิ่มนวล, ความละมุนละไม, ความอ่อนหวาน, Ant. ความแข็ง, ความกระด้าง, Example: น้ำเสียงหรือสำเนียงของพิธีกรควรพูดให้มีความนุ่มนวลมากกว่านี้

CMU English Pronouncing Dictionary
SOFTNESS    S AO1 F T N AH0 S
SOFTNESS    S AO1 F N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
softness    (n) (s o1 f t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛と柔[ごうとじゅう, goutojuu] (exp) hardness and softness [Add to Longdo]
剛柔[ごうじゅう, goujuu] (n,adj-no) hardness and softness [Add to Longdo]
柔らかさ;軟らかさ[やわらかさ, yawarakasa] (n) softness; tenderness [Add to Longdo]
柔らかみ[やわらかみ, yawarakami] (n) (touch of) softness [Add to Longdo]
柔軟性[じゅうなんせい, juunansei] (n) flexibility; pliability; softness; elasticity [Add to Longdo]
軟質[なんしつ, nanshitsu] (n,adj-no) softness [Add to Longdo]
軟性[なんせい, nansei] (n,adj-no) softness; flexibility; elasticity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Softness \Soft"ness\, n. [AS. s?ftness, s?ftnyss.]
   The quality or state of being soft; -- opposed to {hardness},
   and used in the various specific senses of the adjective.
   [1913 Webster] Soft-shell

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 softness
   n 1: the property of giving little resistance to pressure and
      being easily cut or molded [ant: {hardness}]
   2: poor physical condition; being out of shape or out of
     condition (as from a life of ease and luxury) [syn:
     {unfitness}, {softness}] [ant: {fitness}, {physical fitness}]
   3: the quality of weather that is deliciously mild and soothing;
     "the day's heat faded into balminess"; "the climate had the
     softness of the south of France" [syn: {balminess},
     {softness}]
   4: a state of declining economic condition; "orders have
     recently picked up after a period of extreme softness"; "he
     attributes the disappointing results to softness in the
     economy"
   5: a sound property that is free from loudness or stridency;
     "and in softness almost beyond hearing" [ant: {intensity},
     {loudness}, {volume}]
   6: a visual property that is subdued and free from brilliance or
     glare; "the softness of the morning sky"
   7: acting in a manner that is gentle and mild and even-tempered;
     "his fingers have learned gentleness"; "suddenly her gigantic
     power melted into softness for the baby"; "even in the pulpit
     there are moments when mildness of manner is not enough"
     [syn: {gentleness}, {softness}, {mildness}]
   8: the quality of being indistinct and without sharp outlines
     [syn: {indistinctness}, {softness}, {blurriness},
     {fogginess}, {fuzziness}] [ant: {distinctness}, {sharpness}]
   9: the trait of being effeminate (derogatory of a man); "the
     students associated science with masculinity and arts with
     effeminacy"; "Spartans accused Athenians of effeminateness";
     "he was shocked by the softness of the atmosphere surrounding
     the young prince, arising from the superfluity of the
     femininity that guided him" [syn: {effeminacy},
     {effeminateness}, {sissiness}, {softness}, {womanishness},
     {unmanliness}]
   10: a disposition to be lenient in judging others; "softness is
     not something permitted of good leaders"

Are you satisfied with the result?

Go to Top