ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -猛-, *猛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[猛, měng, ㄇㄥˇ] violent, savage, cruel, bold
Radical: Decomposition: 犭 (quǎn ㄑㄩㄢˇ)  孟 (mèng ㄇㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dog,  Rank: 1,157

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[měng, ㄇㄥˇ, ] ferocious; suddenly; fierce; violent; abrupt, #3,195 [Add to Longdo]
[měng liè, ㄇㄥˇ ㄌㄧㄝˋ, ] fierce; violent (criticism etc), #8,160 [Add to Longdo]
[xùn měng, ㄒㄩㄣˋ ㄇㄥˇ, ] quick and violent, #9,495 [Add to Longdo]
[měng rán, ㄇㄥˇ ㄖㄢˊ, ] suddenly; abruptly, #10,136 [Add to Longdo]
[xiōng měng, ㄒㄩㄥ ㄇㄥˇ, / ] fierce, #14,751 [Add to Longdo]
[měng zēng, ㄇㄥˇ ㄗㄥ, ] sharp increase; rapid growth, #17,055 [Add to Longdo]
突飞[tū fēi měng jìn, ㄊㄨ ㄈㄟ ㄇㄥˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] advance by leaps and bounds, #22,012 [Add to Longdo]
[yǒng měng, ㄩㄥˇ ㄇㄥˇ, ] bold and powerful; brave and fierce, #22,764 [Add to Longdo]
[wēi měng, ㄨㄟ ㄇㄥˇ, ] bold and powerful, #26,344 [Add to Longdo]
[měng shòu, ㄇㄥˇ ㄕㄡˋ, / ] ferocious beast; fierce animal, #29,874 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
り狂う;たけり狂う[たけりくるう, takerikuruu] (exp ) โหมกระหน่ำ, ซัดสาด(ความโกรธ, ความเดือดดาล)
[もうしょう, moushou] (exp ) ขุนพล, ขุนศึก

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もう, mou] (adj-na) (1) greatly energetic; (2) ferocious; (pref) (3) extreme; severe [Add to Longdo]
々しい;しい[たけだけしい, takedakeshii] (adj-i) ferocious [Add to Longdo]
り狂う;たけり狂う[たけりくるう, takerikuruu] (v5u) (See 荒れ狂う) to rage; to rampage [Add to Longdo]
[たける, takeru] (v5r,vi) (1) to rage; to be fierce; (2) to be excited [Add to Longdo]
スピード[もうスピード, mou supi-do] (n) great speed; recklessly fast speed [Add to Longdo]
[もうあく, mouaku] (adj-na,n) savage; ferocious; atrocious [Add to Longdo]
[もうい, moui] (n) fury; power; menace; (P) [Add to Longdo]
[もうえん, mouen] (n) heavy smoke; thick smoke [Add to Longdo]
[もうか, mouka] (n) raging or roaring flames [Add to Longdo]
[もうきん, moukin] (n,adj-no) bird of prey [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Andy must have practiced very hard.アンディは、練習したにちがいない。
The flu struck the metropolitan area.インフルエンザが都市部で威を振るった。
From the look of the sky, the typhoon will probably be raging in all its fury about this time tomorrow.この空模様では、おそらく明日の今ごろは台風が威をふるっているだろう。
Jim is studying hard for his finals.ジムは期末試験の勉強をしている。
Jim drove too fast, which was reckless.ジムはスピードで運転したが、それは無謀だった。
Since the student has worked very hard, he is making rapid progress.その学生は勉強したので、急激に進歩しつつある。
It is dangerous to drive so fast.そんなスピードで運転しては危険だ。
A fierce dog attacked the girl.どうな犬が女の子に飛びかかった。
Hemingway enjoyed big game hunting in Africa.ヘミングウェーはアフリカで獣狩りをたのしんだ。
The yacht was at the mercy of the dreadful storm.ヨットは威を振るう嵐の中に翻弄された。
When he saw a policeman coming, he began to run like anything.警官がやってくるのを見ると彼は烈に走り出した。
The dogs barked furiously at the intruder.犬が侵入者に然と吠えかかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your reference to the Jews might have been more violent.[CN] 您对犹太人的那段话 应该更加烈点 The Great Dictator (1940)
- You hit it too fast.[CN] -你刹车太 The Grapes of Wrath (1940)
Out of spite and to take his revenge, he starts running the horse for all it was worth![CN] 被激怒的青年然挥起了鞭 马车开始狂颠 Taki no shiraito (1933)
It's still over 90 out there.[JA] 外は暑だ Soylent Green (1973)
Outside of the range of my daughter's influence, it's still a deadly wild beast.[JA] 娘の力の及ぶ範囲内ではそうだが それ以外では獰な野獣だ Forbidden Planet (1956)
A glass of such wine is great on an empty stomach.[JA] すきっ腹で一杯やると 烈に効く酒だ Tikhiy Don (1957)
It's so damn fast and they run so close together it requires fantastic concentration and rather special skills.[JA] "スピードが出るのに、接近して走る... 烈な集中力と 特殊な技術が必要なんだ" Grand Prix (1966)
When the boat seemed a safe distance from the shore, I took a spike, and drove it again and again through the planking of the hull.[CN] 当船看起来离岸有一段安全距离的时候 我拿了一枚大钉 然后一直击船板 Rebecca (1940)
Do you question my valor?[CN] 你质疑我的勇 The Adventures of Robin Hood (1938)
A hundred thousand Russian and a hundred thousand French troops will meet to fight.[JA] ロ シ ア 軍 と フ ラ ン ス 軍 1 0万すつ が激突す る よ り 勇果敢に戦い War and Peace, Part III: The Year 1812 (1967)
I expect you to get in some solid study tonight.[JA] 今夜は 勉強するんだよ Kansas City Confidential (1952)
You're just a wild bundle raring to go.[JA] 無意識では 君は獣なんだ あなた何者? Hollow Triumph (1948)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[もう, mou] STARK, HEFTIG [Add to Longdo]
[もうだ, mouda] heftiger_Schlag, schwerer_Schlag [Add to Longdo]
[もうしょ, mousho] grosse_Hitze, schreckliche_Hitze [Add to Longdo]
[もうれつ, mouretsu] -heftig, -stark [Add to Longdo]
[もうけん, mouken] bissiger_Hund [Add to Longdo]
[もうじゅう, moujuu] wildes_Tier, Raubtier [Add to Longdo]
[もさ, mosa] handfester_Kerl, alter_Kaempe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top