Search result for

exclusively

(30 entries)
(0.0652 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exclusively-, *exclusively*, exclusive
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because, as we discovered, their technology is actually engineered in a biological manner to interact exclusively with their DNA.เนื่องจากที่เราค้นพบ เทคโนโลยีของพวกเขาเป็นจริง อาวุธถูกผลิตในลักษณะทางชีววิทยา เพื่อเชื่อมโยงกับ DNA ของพวกมัน District 9 (2009)
He trades exclusively... in the energy market.เขาซื้อขายเฉพาะ ในตลาดพลังงาน New York Sucks (2009)
TOMMY'S LOVE MAP REVOLVED EXCLUSIVELY AROUND TINA.แต่ก็เกิดเรื่องขึ้น House on Fire (2009)
I'm yours exclusively.ฉันอยู่กับคุณที่เดียว Preggers (2009)
I have an ipod shuffle dedicated exclusively To selections from wicked.ผมมีเพลงนี้ในไอพ็อดด้วยล่ะ Wheels (2009)
I'm pretty exclusively committed to my mellencamp collectionฉันแค่เก็บสะสมอัลบั้มนักร้องบางคน Wheels (2009)
Prior to 1981, the Ilizarov apparatus was used exclusively in the Soviet Union.ก่อนปี 1981 เครื่องมือของ อิลิซารอฟ เคยถูกใช้ในสหภาพโซเวียต The Bond in the Boot (2009)
- Almost exclusively.พฤศจิกายนตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น วาติกันผนัง, Angels & Demons (2009)
Yeah, the shoe was manufactured by AGM Biomechanics exclusively for the Isaacson Institute, model K-A-F-O 1-2-1.มาจากรองเท้าที่ถูกผลิตโดย AGM ชีวกลจำกัด เพื่อส่งมอบให้สถาบันไอแซคสันโดยเฉพาะ รุ่น KAFO121 The International (2009)
ExclusivelyfromVSI. Where it all Beg...พิเศษ จาก VSI นี่คือคำขอของคุณ Surrogates (2009)
Sarah, I'll be taking exclusively short breaths from here on out!ซาร่าห์ ผมจะต้องหายใจสั้นเป็นพิเศษ ตั้งแต่ตอนนี้ไปแล้ว! Chuck Versus the Three Words (2010)
Because the text message was sent exclusivelyเพราะข้อความดังกล่าวถูกส่งเจาะจง Investigative Journalism (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exclusivelyI read detective stories exclusively.
exclusivelyThe privilege is confined exclusively to woman.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่ผู้เดียว[ADV] exclusively, Syn. เพียงผู้เดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just   FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เรือประเทียบ[n. exp.] (reūa prathīep) EN: boat exclusively reserved for the ladies of the palace   
ท่าเดียว[adv.] (thā dīo) EN: to the exclusion of everything else ; single-mindedly ; exclusively ; nothing but   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCLUSIVELY    IH0 K S K L UW1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exclusively    (a) (i1 k s k l uu1 s i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一遍[いっぺん, ippen] (n-adv) (1) once; one time; (all at) once; in one sitting; (2) exclusively; only; alone; (P) [Add to Longdo]
牽束[けんそく, kensoku] (n) restraint; being exclusively absorbed in something [Add to Longdo]
事とする[こととする, kototosuru] (exp,vs-i) (1) to devote oneself; to do one thing exclusively; to make a job of; (2) (uk) (See 事にする・1) to decide to [Add to Longdo]
専ら[もっぱら(P);もはら, moppara (P); mohara] (adv) wholly; solely; entirely; exclusively; devotedly; fixedly; (P) [Add to Longdo]
専一[せんいち;せんいつ, sen'ichi ; sen'itsu] (adj-na,n) exclusively; (taking) best care [Add to Longdo]
専従[せんじゅう, senjuu] (n,vs) working exclusively for; working full-time (for); (P) [Add to Longdo]
定時性[ていじせい, teijisei] (n) punctuality (used almost exclusively in reference to trains, buses, ferries, etc); reliability [Add to Longdo]
徹する[てっする, tessuru] (vs-s) to sink in; to penetrate; to devote oneself; to believe in; to go through; to do intently and exclusively; (P) [Add to Longdo]
僭用[せんよう, senyou] (n,vs) using something belonging exclusively to someone else [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exclusively
   adv 1: without any others being included or involved; "was
       entirely to blame"; "a school devoted entirely to the
       needs of problem children"; "he works for Mr. Smith
       exclusively"; "did it solely for money"; "the burden of
       proof rests on the prosecution alone"; "a privilege
       granted only to him" [syn: {entirely}, {exclusively},
       {solely}, {alone}, {only}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top