Search result for

several

(83 entries)
(0.0353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -several-, *several*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
several[ADJ] หลาย, See also: เยอะแยะ, มากกว่าสอง, Syn. some, any, Ant. many, none
severally[ADV] หลากหลาย, See also: ต่างๆ นานา, ตามลำดับ, Syn. exclusively, separately
severalty[N] การมีเจ้าของหลายคน, See also: การมีหลากหลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
several(เซฟ'เวอเริล) adj. หลาย,แยะ,มากกว่าสอง,นานา n. หลายคน,หลายสิ่ง,นานา, See also: severally adv.
severalty(เซฟ'เวอรัลที) n. ความหลาย, (หลักทรัพย์) การมีผู้ครอบครองหรือเจ้าของหลายคน

English-Thai: Nontri Dictionary
several(adj) หลาย,ต่างๆนานา,รายตัว,เฉพาะตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
several actionsการฟ้องแยกคดีกัน [ดู joint action ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
several fisheryสิทธิจับปลาได้แต่ผู้เดียว (ในที่ของตน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
several inheritanceมรดกที่ตกทอดเป็นส่วนๆ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
several liabilityความรับผิดแยกกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
several residenceถิ่นที่อยู่หลายแห่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
several tenancyการยึดถือที่ดินแยกกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
severaltyการแยกครอบครองเป็นส่วนสัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
severallyแทนกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Um, I've seen "flashdance" several times.อืม ฉันเเห็น "flashdance" บางครั้งนะ Pret-a-Poor-J (2008)
Well, I would if we weren't several million light years from home on a previously unexplored rock.ก็คงคิด ถ้าหากเราไม่ได้อยู่บนดาว ที่ห่างไกลจากบ้านหลายล้านปีแสน Dead Space: Downfall (2008)
Cameron's been to his house several times,คาเมรอนอยู่ที่บ้านเขา 2-3ครั้ง.. Not Cancer (2008)
There are several medical transports surrounding the station.มียานขนส่งหลายลำล้อมรอบสถานีนั่นครับ Shadow of Malevolence (2008)
Several fables speak of ancient swords...ตำนานหลายเรื่องกล่าวไว้ว่า มีดาบโบราณ Excalibur (2008)
I tried to introduce you to him for several years, but he kept getting out of it.แต่เค้าก็ชอบเลี่ยงไปเรื่อย My Sassy Girl (2008)
There have been several gunshots.มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด Vantage Point (2008)
You disappeared after several months.เธอหายไปหลังจากนั้นหลายเดือน The Lazarus Project (2008)
Well, depending on the time, he may be in one spot or several.ก็มันขึ้นอยู่กับเวลาหรอกนะ เขาอาจอยู่ที่ใดที่หนึ่งหรืออาจจะไปเรื่อยๆ The Dark Knight (2008)
On the loose, several animals, including the world famous Alex the Lion, escaped from the Central Park Zoo tonight.ดังภาพที่เห็น มีสัตว์หลายชนิด รวมทั้งAlex the lion ที่รู้จักันดีในนามเจ้าป่าแห่ง New York ได้หนีออกจากสวนสัตว์ตอนค่ำวันนี้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
So while travel to and from the area won't be fully restored for several days, it looks like the danger is over.อย่างไรก็ตามในพื้นที่ใกล้เคียง จะยังไม่กลับคืนสภาพเดิมในเร็ววันนี้ ดูเหมือนว่าทุกแห่งปลอดภัยแล้ว Day of the Dead (2008)
I read several chapters aloud and nothing happened.พ่ออ่านออกเสียงไปสักสองสามตอน ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น Inkheart (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
severalA combination of several mistakes led to the accident.
severalAfter several delays, the plane finally left.
severalAir is a mixture of several gases.
severalApart from several windowpanes, there was no major damage.
severalAs a result of a traffic accident, several persons were killed.
severalAs a result of the accident, several passengers were killed.
severalCEO's of American corporations are paid several times their Japanese counterparts.
severalDuring the past several years, many Japanese have been either killed or injured while traveling overseas.
severalEnglish has now become the common language of several nations in the world.
severalHaving failed several times, he succeeded at last.
severalHaving failed several times, he tried to do it again.
severalHe asked his teacher several questions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นานัปการ[ADJ] various, See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous, Syn. มากมาย, หลากหลาย, นานาประการ, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Example: ประโยชน์นานัปการของแสงอาทิตย์มีคุณค่าต่อมนุษย์มาก, Thai definition: ที่มีมากมายหลายอย่าง
มากมาย[ADJ] various, See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous, Syn. นานัปการ, หลากหลาย, นานาประการ, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Thai definition: ที่มีหลายอย่าง
หลากหลาย[ADJ] various, See also: several, a lot of, many, diversified, miscellaneous, numerous, Syn. มากมาย, นานัปการ, นานาประการ, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Example: ผลงานของเขาผสมผสานศิลปะหลากหลาย จึงทำให้ผลงานออกมาเด่นกว่าคนอื่น, Thai definition: ที่มีหลายอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกาะติดกันหลายหน้า[xp] (kǿ tit kan lāi nā) EN: several pages have stuck together   
หลาย[X] (lāi) EN: several ; varied ; various ; a variety of   FR: plusieurs ; divers ; différents ; varié
หลากหลาย[adj.] (lāklāi) EN: various ; several ; a lot of ; a multitude of ; many ; diversified ; miscellaneous ; numerous ; diverse   FR: divers
ลงแขก[v.] (longkhaēk) EN: rape (by several persons) ; ravish (a woman) one after another ; inflict multiple intercourse on (a woman)   FR: violer collectivement ; abuser tour à tour
มากมาย[adj.] (mākmāi) EN: many ; numerous ; several ; various   FR: nombreux ; considérable ; abondant
เมฆพัด[n.] (mēkphat) EN: Buddha image made of several metal   
นานา[adv.] (nānā) EN: several ; of all types   FR: plusieurs ; en tout genre
ต่าง[X] (tāng) EN: other ; different ; diverse ; various ; several ; unlike ; dissimilar ; external ; foreign   FR: autre ; différent ; distinct
ต่าง ๆ[X] (tāng-tāng) EN: various ; different ; diverse ; many ; sundry ; mixed ; varied ; several ; more   FR: divers ; varié ; multiple ; nombreux ; différents ; autres
ติ้ว[n.] (tiu) EN: one of several sticks in a bamboo cylinder,used in consulting an oracle   FR: baguettes de prédiction [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEVERAL    S EH1 V R AH0 L
SEVERAL    S EH1 V ER0 AH0 L
SEVERALLY    S EH1 V R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
several    (j) (s e1 v r @ l)
severally    (a) (s e1 v r @ l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ein paarmal; mehrmalsseveral times [Add to Longdo]
mehrmalsseveral time [Add to Longdo]
mehrmals; verschiedentlich; verschiedene Malseveral times [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いく日か;幾日か[いくにちか, ikunichika] (exp) some days; several days [Add to Longdo]
[, shi] (prt,conj) (at the end of a phrase) notes one (of several) reasons; (P) [Add to Longdo]
オリゴ糖[オリゴとう, origo tou] (n) {chem} oligosaccharide (sugar polymer containing several but not many component simple sugars) [Add to Longdo]
ネストテーブル[, nesutote-buru] (n) nest table; several tables inside each other [Add to Longdo]
一子[いっし, isshi] (n) (1) a child; one child; (2) one of several children, especially the son and heir; (3) (See 一目・いちもく) one stone (in Go) [Add to Longdo]
何冊か[なんさつか, nansatsuka] (exp) several flat objects (e.g. books, sheets of paper, etc.) [Add to Longdo]
何十[なんじゅう, nanjuu] (n) several tens; (P) [Add to Longdo]
何度か[なんどか, nandoka] (adv) several times; one or twice [Add to Longdo]
何日か[なんにちか, nannichika] (exp) (See 幾日か) some days; several days [Add to Longdo]
何日も[なんにちも, nannichimo] (adv) (See 何日) for many days; for several days [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好几[hǎo jǐ, ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ, / ] several; quite a few [Add to Longdo]
好几年[hǎo jǐ nián, ㄏㄠˇ ㄐㄧˇ ㄋㄧㄢˊ, / ] several years [Add to Longdo]
几个小时[jǐ ge xiǎo shí, ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ, / ] several hours [Add to Longdo]
几个月[jǐ ge yuè, ㄐㄧˇ ㄍㄜ˙ ㄩㄝˋ, / ] several months; the last few months [Add to Longdo]
几倍[jǐ bèi, ㄐㄧˇ ㄅㄟˋ, / ] several times (bigger); double, treble, quadruple etc [Add to Longdo]
几十亿[jǐ shí yì, ㄐㄧˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] several billion [Add to Longdo]
几十年[jǐ shí nián, ㄐㄧˇ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ, / ] several tens of years; several decades [Add to Longdo]
几千[jǐ qiān, ㄐㄧˇ ㄑㄧㄢ, / ] several thousand [Add to Longdo]
几天[jǐ tiān, ㄐㄧˇ ㄊㄧㄢ, / ] several days [Add to Longdo]
几样[jǐ yàng, ㄐㄧˇ ㄧㄤˋ, / ] several kinds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Several \Sev"er*al\, n.
   1. Each particular taken singly; an item; a detail; an
    individual. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       There was not time enough to hear . . .
       The severals.             --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Persons oe objects, more than two, but not very many.
    [1913 Webster]
 
       Several of them neither rose from any conspicuous
       family, nor left any behind them.   --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. An inclosed or separate place; inclosure. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They had their several for heathen nations, their
       several for the people of their own nation.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   {In several}, in a state of separation. [R.] "Where pastures
    in several be." --Tusser.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Several \Sev"er*al\, a. [OF., fr. LL. separalis, fr. L. separ
   separate, different. See {Sever}, {Separate}.]
   1. Separate; distinct; particular; single.
    [1913 Webster]
 
       Each several ship a victory did gain. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Each might his several province well command,
       Would all but stoop to what they understand. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Diverse; different; various. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Habits and faculties, several, and to be
       distinguished.            --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Four several armies to the field are led. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Consisting of a number more than two, but not very many;
    divers; sundry; as, several persons were present when the
    event took place.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Several \Sev"er*al\, adv.
   By itself; severally. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Every kind of thing is laid up several in barns or
      storehoudses.              --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 several
   adj 1: (used with count nouns) of an indefinite number more than
       2 or 3 but not many; "several letters came in the mail";
       "several people were injured in the accident"
   2: considered individually; "the respective club members";
     "specialists in their several fields"; "the various reports
     all agreed" [syn: {respective(a)}, {several(a)},
     {various(a)}]
   3: distinct and individual; "three several times"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top