ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spartan

S P AA1 R T AH0 N   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spartan-, *spartan*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spartan[ADJ] เรียบง่าย, Ant. luxurious
Spartan[N] ชาวเมืองสปาร์ตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spartan(สพารฺ'เทิน) adj. เกี่ยวกับเมืองSparta,คล้ายสปาร์ตา มีวินัยสูง,กล้าหาญ,ทรหดอดทน,ไม่เกรงกลัว n. ชาวเมืองสปาร์ตา -Spartanism n., See also: Spartanly adv. Spartanically adv., Syn. rigorous

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Rockwell High's award-winning Dancing Spartanettes!ทีมเชียร์หลีดเดอร์รางวัลชนะเลิศ แดนซี่ง สปาร์แทนเนส ! American Beauty (1999)
but before we delve into my lectures about the greeks, romans, and spartans... all of which i'm sure you'll find very enlightening... let's look at the word "history."แต่ ก่อนที่จะลงลึกในการบรรยายเกี่ยวกับชาวกรีก โรมัน และ สปาตัน ทุกอย่างนี้เราคิดว่าคุณคงไม่เคยรู้มาก่อน Aqua (2005)
...like all Spartans, he was inspected.เมื่อทารกชายถือกำเนิด เฉกเช่นกับสปาร์เทินทุกคน มันถูกตรวจดู... 300 (2006)
Manufactured by 300 years of Spartan warrior society to create the finest soldiers the world has ever known.เวลา 300 ปี ได้ผลิตสมาคม แห่งเหล่านักรบสปาร์เทิน.. ที่จะสร้างสรรค์นักรบที่เยี่ยมยอดที่สุด ที่โลกเคยรับรู้ 300 (2006)
It was his initiation his time in the wild for he would return to his people a Spartan or not at all.ใช้เวลาในพงไพร เพื่อเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ แล้วกลับคืนสู่พวกพ้อง ในฐานะชาวสปาร์เทิน หรือไม่กลับมาอีกเลย 300 (2006)
In the end a Spartan's true strength is the warrior next to him.อย่างแรก สู้ด้วยหัวสมอง 300 (2006)
Because only Spartan women give birth to real men.หากท่านเห็นชีวิตมีค่า เหนือการถูกทำลายล้างสิ้นซาก 300 (2006)
- And, of course, Spartans have their reputation to consider.จงเลือกคำกล่าวต่อไป ให้รอบคอบ ลีโอนายเดิส นั่นอาจเป็นคำสุดท้าย ในฐานะราชัน 300 (2006)
For no Spartan king has gone to war without the ephors' blessing.ข้าหวัง อย่างเข้าข้างตัวเอง ว่าพวกมันคุยโม้ 300 (2006)
And wave after wave of Persian attack will smash against Spartan shields.มันจะไร้หนทางอื่น นอกจากละทิ้งการรณรงค์ 300 (2006)
And no Spartan, subject or citizen, man or woman slave or king, is above the law.พวกอีฟอร์เลือกแต่ หญิงงดงามที่สุดในสปาร์เทิน ให้อาศัยกับพวกมัน ในฐานะเทพีพยากรณ์ 300 (2006)
The ephors choose only the most beautiful Spartan girls to live among them as oracles.รูปโฉมที่หล่อนมีคือคำสาป สำหรับเหล่าชายชราผู้สามานย์ ที่ไม่สิ้นตัญหา... 300 (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
SPARTAN    S P AA1 R T AH0 N
SPARTANBURG    S P AA1 R T AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Spartan    (n) spˈaːtn (s p aa1 t n)
Spartans    (n) spˈaːtnz (s p aa1 t n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
spartanisch {adj} | spartanisch leben; ein spartanisches Leben führenSpartan | to lead a Spartan life [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spartan \Spar"tan\, a. [L. Spartanus.]
   Of or pertaining to Sparta, especially to ancient Sparta;
   hence, hardy; undaunted; as, Spartan souls; Spartan bravey.
   -- n. A native or inhabitant of Sparta; figuratively, a
   person of great courage and fortitude.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Spartan
   adj 1: of or relating to or characteristic of Sparta or its
       people
   2: resolute in the face of pain or danger or adversity; "spartan
     courage"
   3: unsparing and uncompromising in discipline or judgment; "a
     parent severe to the pitch of hostility"- H.G.Wells; "a hefty
     six-footer with a rather severe mien"; "a strict
     disciplinarian"; "a Spartan upbringing" [syn: {severe},
     {spartan}]
   4: practicing great self-denial; "Be systematically
     ascetic...do...something for no other reason than that you
     would rather not do it"- William James; "a desert nomad's
     austere life"; "a spartan diet"; "a spartan existence" [syn:
     {ascetic}, {ascetical}, {austere}, {spartan}]
   n 1: a resident of Sparta

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top