ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sharpness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sharpness-, *sharpness*, sharpnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Nontri Dictionary
sharpness(n) ความคม, ความแหลม, ความรุนแรง, ความเฉียบแหลม, ความเข้มงวด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The sharpness of winter now flees defeatedความฉลาดของ winter now หนีไร้ผล Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Its superior sharpness will last a lifetime! A dozen of these table knives, ใยแมงมุมนั้งแข็งแรงมาก แต่อ่อนแอกับไฟ One Piece: Wan pîsu (1999)
Real sharpness comes without effortความคมที่แท้จริง มีโดยไม่ต้องพยายาม Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Is there a sharpness setting on this thing?มันซูมได้มั้ย? Devil (2010)
Indeed, any reputation I have for mental acuity and sharpness comes, in truth, from the extraordinary contrast John so selflessly provides.ชื่อเสียงที่ผมได้มาทั้งหมด ที่ว่าผมฉลาดนั้นอันที่จริง มาจากมีความแตกต่างได้ชัดเจน ที่จอห์นเสียสละมาให้ซะเหลือเกิน The Sign of Three (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคม(n) sharpness, See also: keenness, acuteness, Syn. ความแหลมคม, Ant. ความทื่อ, Example: บาดแผลของผู้ตายเกิดจากความคมของอาวุธที่ใช้สังหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชาวน์ = เชาว์[chao] (n) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
sharpness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sharpness

Japanese-English: EDICT Dictionary
切れ[ぎれ, gire] (n) (1) piece; slice; strip; scrap; (2) (also written as 布, 裂) cloth; (3) sharpness; (ctr) (4) counter for scraps, pieces, etc.; (P) #2,041 [Add to Longdo]
鋭敏[えいびん, eibin] (adj-na, n) sharpness; keenness; sensitiveness; mental acumen; (P) [Add to Longdo]
鋭利[えいり, eiri] (adj-na, n) sharpness; (P) [Add to Longdo]
切れ味(P);切味(io)[きれあじ, kireaji] (n) (1) sharpness; cutting ability; (2) quickness (of wit); incisiveness; technical proficiency; skill; (3) (in ball sports) peppiness (of a ball); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sharpness \Sharp"ness\, n. [AS. scearpness.]
   The quality or condition of being sharp; keenness; acuteness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sharpness
   n 1: a quick and penetrating intelligence; "he argued with great
      acuteness"; "I admired the keenness of his mind" [syn:
      {acuteness}, {acuity}, {sharpness}, {keenness}]
   2: the attribute of urgency in tone of voice; "his voice had an
     edge to it" [syn: {edge}, {sharpness}]
   3: a strong odor or taste property; "the pungency of mustard";
     "the sulfurous bite of garlic"; "the sharpness of strange
     spices"; "the raciness of the wine" [syn: {pungency}, {bite},
     {sharpness}, {raciness}]
   4: the quality of being keenly and painfully felt; "the
     sharpness of her loss"
   5: thinness of edge or fineness of point [syn: {sharpness},
     {keenness}] [ant: {bluntness}, {dullness}]
   6: the quality of being sharp and clear [syn: {distinctness},
     {sharpness}] [ant: {blurriness}, {fogginess}, {fuzziness},
     {indistinctness}, {softness}]
   7: harshness of manner [syn: {asperity}, {sharpness}] [ant:
     {bluntness}, {dullness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top