หรือคุณหมายถึง sharpneß?
Search result for

sharpness

(17 entries)
(0.0484 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sharpness-, *sharpness*, sharpnes
English-Thai: Nontri Dictionary
sharpness(n) ความคม,ความแหลม,ความรุนแรง,ความเฉียบแหลม,ความเข้มงวด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Is there a sharpness setting on this thing?มันซูมได้มั้ย? Devil (2010)
Indeed, any reputation I have for mental acuity and sharpness comes, in truth, from the extraordinary contrast John so selflessly provides.ชื่อเสียงที่ผมได้มาทั้งหมด ที่ว่าผมฉลาดนั้นอันที่จริง มาจากมีความแตกต่างได้ชัดเจน ที่จอห์นเสียสละมาให้ซะเหลือเกิน The Sign of Three (2014)
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน 12 Angry Men (1957)
The sharpness of winter now flees defeatedความฉลาดของ winter now หนีไร้ผล Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Its superior sharpness will last a lifetime! A dozen of these table knives,ใยแมงมุมนั้งแข็งแรงมาก แต่อ่อนแอกับไฟ One Piece: Wan pîsu (1999)
Real sharpness comes without effortความคมที่แท้จริง มีโดยไม่ต้องพยายาม Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคม[N] sharpness, See also: keenness, acuteness, Syn. ความแหลมคม, Ant. ความทื่อ, Example: บาดแผลของผู้ตายเกิดจากความคมของอาวุธที่ใช้สังหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชาวน์ = เชาว์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind   

CMU English Pronouncing Dictionary
SHARPNESS    SH AA1 R P N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sharpness    (n) (sh aa1 p n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鋭敏[えいびん, eibin] (adj-na,n) sharpness; keenness; sensitiveness; mental acumen; (P) [Add to Longdo]
鋭利[えいり, eiri] (adj-na,n) sharpness; (P) [Add to Longdo]
切れ[ぎれ, gire] (n) (1) piece; slice; strip; scrap; (2) (also written as 布, 裂) cloth; (3) sharpness; (ctr) (4) counter for scraps, pieces, etc.; (P) [Add to Longdo]
切れ味(P);切味(io)[きれあじ, kireaji] (n) (1) sharpness; cutting ability; (2) quickness (of wit); incisiveness; technical proficiency; skill; (3) (in ball sports) peppiness (of a ball); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sharpness \Sharp"ness\, n. [AS. scearpness.]
   The quality or condition of being sharp; keenness; acuteness.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sharpness
   n 1: a quick and penetrating intelligence; "he argued with great
      acuteness"; "I admired the keenness of his mind" [syn:
      {acuteness}, {acuity}, {sharpness}, {keenness}]
   2: the attribute of urgency in tone of voice; "his voice had an
     edge to it" [syn: {edge}, {sharpness}]
   3: a strong odor or taste property; "the pungency of mustard";
     "the sulfurous bite of garlic"; "the sharpness of strange
     spices"; "the raciness of the wine" [syn: {pungency}, {bite},
     {sharpness}, {raciness}]
   4: the quality of being keenly and painfully felt; "the
     sharpness of her loss"
   5: thinness of edge or fineness of point [syn: {sharpness},
     {keenness}] [ant: {bluntness}, {dullness}]
   6: the quality of being sharp and clear [syn: {distinctness},
     {sharpness}] [ant: {blurriness}, {fogginess}, {fuzziness},
     {indistinctness}, {softness}]
   7: harshness of manner [syn: {asperity}, {sharpness}] [ant:
     {bluntness}, {dullness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top