Search result for

heavily

(67 entries)
(0.013 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heavily-, *heavily*, heavy
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heavily[ADV] อย่างหนัก, Syn. weightily

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heavily(เฮฟ'วิลี) adv. อย่างหนัก,รุนแรง,มากมาย,งุ่มง่าม

English-Thai: Nontri Dictionary
heavily(adv) ขนาดหนัก,อย่างเพียบ,อย่างคับคั่ง,อย่างหนาทึบ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
heavily indebted poor countries (uniq ) ประเทศยากจนที่มีหนี้สูง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're heavily outnumbered, Anakin.เจ้ามีกำลังพลน้อยกว่าพวกมันมาก อนาคิน Downfall of a Droid (2008)
And don't even breathe heavily.ห้ามหายใจแรงนะ Iljimae (2008)
It's worthless. Invest heavily in Enron.มันไร้ค่า แล้วไป เล่น Enron ให้หมด Superhero Movie (2008)
He's too heavily armored!เกราะของมันหนาเกินไป Death Race (2008)
...is more heavily cratered. Once, I was a normal person.เดิมผมเป็นคนธรรมดา จืดชืดเหมือนคุณแหละ Jumper (2008)
The explosion occurred in one of Manchester's heavily Asian neighborhoods.ได้เกิดระเบิดขึ้นในเมืองแมนเชสเตอร์ ย่านที่อยู่พวกมุสลิม Body of Lies (2008)
And I'm not rescuing you. Kevin is heavily medicated right now.แล้วฉันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนายทั้งนั้นแหละ เควินมันติดยาเกินไปน่ะ I Love You, Beth Cooper (2009)
(BREATHING HEAVILY)(หายใจอย่างแรง) Up (2009)
(CARL BREATHING HEAVILY)(CARL BREATHING HEAVILYUp (2009)
(BREATHING HEAVILY)(BREATHING HEAVILYUp (2009)
Files are heavily redacted, but it mentions medical research and a place called Coyote Sands.เอกสารได้ถูกแก้ไขไปเยอะมาก แต่มันกล่าวถึงการวิจัยทางการแพทย์ และสถานที่ที่มีชื่อว่า "โคโยตี้ทราย"(Coyote Sands) Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Got a visual on a heavily-armed commando unit led by juma himself.พบกับกองกำลังติดอาวุธหนัก หน่วยคอมมานโดนำโดยจูม่าเอง Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heavilyAll at once it began to rain heavily.
heavilyAll these goods are heavily taxed.
heavilyBill hates his father to smoking heavily.
heavilyHeavily romanticized portraits of gypsy vagabonds.
heavilyHer husband is heavily dependent on drugs.
heavilyHe yawned heavily.
heavilyHis early poetry draws heavily on his experience and memories of childhood.
heavilyI had hardly left home when it began to rain heavily.
heavilyI must start no matter how heavily it snows.
heavilyI sit in front of a computer screen all day, so I get pretty heavily bombarded by electro-magnetic waves.
heavilyIt began to rain heavily just as we got to the gate.
heavilyIt began to rain heavily more than three hours ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนักอึ้ง[ADV] heavily, Syn. หนัก, Ant. เบาหวิว, Example: เขาสลัดคราบจอมปลอมต่างๆ ที่พันธนาการรอบตัวอย่างหนักอึ้งทิ้งจนหมดสิ้น, Thai definition: มากจนเกือบจะแบกรับไม่ไหว
หนักหน่วง[ADV] severely, See also: heavily, seriously, Syn. เอาจริงเอาจัง, รุนแรง, Example: กลุ่มองค์กรเหล่านี้เปิดฉากเคลื่อนไหวกดดันอย่างหนักหน่วงเพื่อเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
เฮือก[ADV] deeply, See also: heavily, Example: เจนถึงกับลอบถอนหายใจเฮือกด้วยความกังวล เมื่อรู้ว่าน้องของเขาจะแต่งงาน, Thai definition: อาการที่ถอนใจใหญ่เนื่องจากเหนื่อยหน่ายหรือโล่งใจเป็นต้น
หนัก[ADV] heavily, Syn. มาก, สาหัส, แรง, ร้ายแรง, Ant. เบา, เล็กน้อย, น้อย, Example: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่า วันนี้จะมีฝนตกหนักหลายแห่งในบริเวณตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไป
เฮือกๆ[ADV] heavily, Example: เขาไม่พูดอะไร เอาแต่ถอนหายใจเฮือกๆ, Thai definition: อาการที่ถอนใจใหญ่ซ้ำด้วยความกลัดกลุ้ม
ไม่ลืมหูลืมตา[ADV] heavily, Example: เขาหลงไหลเธออย่างไม่ลืมหูลืมตา
จั้กๆ[ADV] heavily, Syn. อย่างหนัก, อย่างแรง, Example: ฝนตกจั้กๆ ตลอดทั้งคืน, Thai definition: เสียงดังอย่างฝนตกแรง
ขนานใหญ่[ADV] heavily, See also: hugely, largely, Syn. อย่างมาก, Example: หลังจากดินฟ้าอากาศแห้งแล้งไปนานฝนก็ตกประชดลงมาขนานใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝนตกหนัก[v. exp.] (fontok nak) EN: rain heavily ; rain cats and dogs ; rain hard   FR: pleuvoir abondamment ; pleuvoir des cordes ; il pleut à verse ; il tombe des cordes
หายใจเฮือก[v. exp.] (hāijai heūak) EN: breathe heavily   
เฮือก[adv.] (heūak) EN: deeply ; heavily   FR: profondément
ขนานใหญ่[adv.] (khanānyai) EN: heavily ; hugely ; largely   
แหลก[adv.] (laēk) EN: ruinously ; crushingly ; heavily   
หนี้สินรุงรัง[adj.] (nīsin rungrang) EN: heavily in debt ; head over heels in debt   
เป็นบ้าเป็นหลัง[adv.] (pen bā pen lang) EN: seriously ; wildly ; madly ; extremely ; very ; heavily   
ผีดุ[n. exp.] (phī du) EN: heavily haunted ; evil spirit   FR: esprit maléfique [m]
ทุ่มทุน[v. exp.] (thum thun) EN: pour money (into) ; invest heavily (in) ; invest a large amount   
ยุบยับ[adv.] (yupyap) EN: disastrously ; crushingly ; heavily   

CMU English Pronouncing Dictionary
HEAVILY    HH EH1 V AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
heavily    (a) (h e1 v i l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戒备森严[jiè bèi sēn yán, ㄐㄧㄝˋ ㄅㄟˋ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, / ] heavily-guarded, #43,004 [Add to Longdo]
负债纍纍[fù zhài lěi lěi, ㄈㄨˋ ㄓㄞˋ ㄌㄟˇ ㄌㄟˇ, / ] heavily in debt [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
stark bewölkt; dicht bewölktheavily overcast [Add to Longdo]
schwerbeladen {adj}heavily laden [Add to Longdo]
schwerbeschädigtheavily damaged [Add to Longdo]
schwerbewaffnetheavily armed [Add to Longdo]
überschuldet {adj}heavily indebted [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
こってり;ごってり[, kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly [Add to Longdo]
ごろっと;ごろりと[, gorotto ; gororito] (adv) (1) (on-mim) slumping; flopping down; (2) heavily rotating [Add to Longdo]
ずっしり;ずしり;ずしっ;ズシッと[, zusshiri ; zushiri ; zushitsu ; zushitsu to] (adv,adv-to,vs) (on-mim) heavily; profoundly [Add to Longdo]
でんと[, dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner [Add to Longdo]
どかり[, dokari] (adv-to,adv) (on-mim) falling heavily [Add to Longdo]
どしん[, doshin] (adv-to,adv) (on-mim) plump; with a thud; heavily [Add to Longdo]
のしのし;のっしのっし[, noshinoshi ; nosshinosshi] (adv-to) (on-mim) walking heavily; lumbering [Add to Longdo]
のしのしと歩く[のしのしとあるく, noshinoshitoaruku] (exp,v5k,vi) to walk heavily and clumsily; to lumber [Add to Longdo]
のそのそ[, nosonoso] (adv,adv-to,vs) (on-mim) (See のっそり) slowly; heavily; stolidly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heavily \Heav"i*ly\, adv. [From 2d {Heavy}.]
   1. In a heavy manner; with great weight; as, to bear heavily
    on a thing; to be heavily loaded.
    [1913 Webster]
 
       Heavily interested in those schemes of emigration.
                          --The Century.
    [1913 Webster]
 
   2. As if burdened with a great weight; slowly and
    laboriously; with difficulty; hence, in a slow, difficult,
    or suffering manner; sorrowfully.
    [1913 Webster]
 
       And took off their chariot wheels, that they drave
       them heavily.             --Ex. xiv. 25.
    [1913 Webster]
 
       Why looks your grace so heavily to-day? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Greatly; intensely; as, heavily involved in a plot;
    heavily invested in real estate.
    [PJC]
 
   4. In large quantity; as, it rained heavily.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heavily
   adv 1: to a considerable degree; "he relied heavily on others'
       data" [syn: {heavily}, {to a great extent}]
   2: in a heavy-footed manner; "he walked heavily up the three
     flights to his room"
   3: with great force; "she hit her arm heavily against the wall"
   4: in a manner designed for heavy duty; "a heavily constructed
     car"; "heavily armed"
   5: slowly as if burdened by much weight; "time hung heavy on
     their hands" [syn: {heavy}, {heavily}]
   6: in a labored manner; "he breathed heavily"
   7: indulging excessively; "he drank heavily" [syn: {heavily},
     {intemperately}, {hard}] [ant: {lightly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top