ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -億-, *億*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[億, yì, ㄧˋ] hundred million; many
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  意 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] people

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
数十亿[shù shí yì, ㄕㄨˋ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] several billion, #30,455 [Add to Longdo]
几十亿[jǐ shí yì, ㄐㄧˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] several billion, #34,325 [Add to Longdo]
一亿[yī yì, ㄧ ㄧˋ, 亿 / ] 1 00 million [Add to Longdo]
一千四百亿[yī qiān sì bǎi yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄙˋ ㄅㄞˇ ㄧˋ, 亿 / ] 140 billion [Add to Longdo]
一千零五十亿[yī qiān líng wǔ shí yì, ㄧ ㄑㄧㄢ ㄌㄧㄥˊ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] 105 billion [Add to Longdo]
一百五十亿[yī bǎi wǔ shí yì, ㄧ ㄅㄞˇ ˇ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] 15 billion [Add to Longdo]
三十五亿[sān shí wǔ yì, ㄙㄢ ㄕˊ ˇ ㄧˋ, 亿 / ] 3.5 billion [Add to Longdo]
三十亿[sān shí yì, ㄙㄢ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] three billion [Add to Longdo]
三百亿[sān bǎi yì, ㄙㄢ ㄅㄞˇ ㄧˋ, 亿 / ] 30 billion [Add to Longdo]
二十亿[èr shí yì, ㄦˋ ㄕˊ ㄧˋ, 亿 / ] two billion [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おく, oku] (n) หนึ่งร้อยล้าน (100,000,000)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おく, oku] (num) 10^8; 100,000,000; hundred million; (P) [Add to Longdo]
ション[おくション, oku shon] (n) (luxury) apartment [Add to Longdo]
[おくえん, okuen] (n) 100,000,000 yen [Add to Longdo]
[おっくう;おくこう, okkuu ; okukou] (adj-na,n) troublesome; annoying [Add to Longdo]
[おくちょう, okuchou] (n) the people; multitude; masses [Add to Longdo]
[おくまん, okuman] (n) millions and millions [Add to Longdo]
万長者[おくまんちょうじゃ, okumanchouja] (n) billionaire [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
One billion people speak English.10人の人たちが英語を話しています。
Japan's exports exceeded imports by $77.8 billion in 1998.1998年日本の輸出が輸入を778ドル上回った。
Exports in January totalled $10 billion, a record for the month.1月の輸出は100ドルと、同月としては最高記録になった。
400 million people speak English as their first language.人の人が英語を第一言語として話します。
America's foreign debt shot past $500 billion.アメリカの対外債務は5000ドルを突破しましたよ。
A generous man contributed some two billion yen to charity.ある気前の良い男性が、およそ二十円を慈善団体に寄付した。
How does it happen that you were not eaten up with all those hundreds and trillions of cats?おまえはどうして、百匹のねこ、千匹のねこ、百万匹、一、一兆匹のねこといっしょに、食べられてしまわなかったのだね。?
When Sony came back with a 2 billion bid, CBS could not refuse.ソニーが、それでは20ドルではどうかという話を持っていったとき、CBSは断れなかったのです。
The company's profit amounted to $250 million before tax.その会社の税引き前利益は25000万ドルだった。
The company suffered a loss of one billion yen last year.その会社は去年10円の損失を被った。
The total expense for the project amounts to one hundred million yen.その事業の経費は1円にのぼる。
The charity is named after a man who gave away some two billion yen.その慈善団体には、およそ20円の寄付をした人物の名前が付けられている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In 25 years, the Earth will endure the feet of some six billion people.[CN] 在25年裏, 地球會忍受60多的人口 The Chairman (1969)
I won one billion yen.[JA] 当たっちゃいました 10 Choices (2017)
Might it not be unwise to leave a billion gold reichsmarks in the Bank of France?[CN] 把十德國馬克... 留在法國銀行是明智之舉嗎? The Train (1964)
It is our educated opinion that this new species is not a colony of fast-dividing single-celled organisms, but one larger, solitary organism composed of trillions of identical cooperative cells.[JA] その新種は分裂を繰り返す 生物の群生ではなく 数十の同一の細胞からなる 1つの孤立した生物である Life (2017)
This year's stake for the lucky young winner is $50 billion.[CN] 288)}今年幸運的冠軍將會 得到五百美元的獎金 Sweet Movie (1974)
With half a billion dollars of venture capital, he has the sport back on prime time for the first time in over three decades.[JA] 5ドルの資金を集め 30年ぶりに夜の ボクシング中継を復活 CounterPunch (2017)
Her life was worth 100 million yen.[JA] あの女の命は1円でした Confrontation (2017)
A hundred million.[JA] 1 Choices (2017)
These creatures could have dominated Mars for hundreds of millions of years.[JA] あの生き物は火星を 何年も支配してきた Life (2017)
- 300 billion.[CN] -3000 Hands Over the City (1963)
One hundred million yen?[JA] 1円ですか? Choices (2017)
Most likely. People say he is a billionaire.[CN] 可能啊,人家說他是萬富翁 The Herdsman (1982)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おく, oku] 100 Millionen [Add to Longdo]
万長者[おくまんちょうじゃ, okumanchouja] Millionaer [Add to Longdo]
[おくちょう, okuchou] grosse_Menge, das_Volk [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top