Search result for

เคร่งครัด

(51 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคร่งครัด-, *เคร่งครัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคร่งครัด[V] be strict, See also: be serious, be stiff, be rigorous, be stringent, be austere, Syn. เคร่ง, เข้มงวด, กวดขัน, เอาจริง, Example: วัดแต่ละวัดมีแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจแตกต่างกัน บางวัดเคร่งครัด บางวัดไม่เคร่งครัด, Thai definition: ถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่อง
เคร่งครัด[ADJ] strict, See also: serious, stiff, rigorous, stringent, austere, Example: เราต้องมีมาตรการอันเคร่งครัดในการรักษาแหล่งน้ำทั้งใต้ดินและผิวดินให้สะอาด
เคร่งครัด[ADV] strictly, See also: seriously, stiffly, rigorously, stringently, austerely, Example: นายทหารใหม่ทำงานเคร่งครัดเกินไปไม่ใช้วิธีผ่อนสั้นผ่อนยาวจึงกลายเป็นเข้ากับเพื่อนฝูงไม่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เคร่งครัด(-คฺรัด) ก. เข้มงวด, กวดขัน, เช่น อย่าเคร่งครัดนักเลย
เคร่งครัดแน่น, ตึง, เช่น สองเต้าตูมเต่งเคร่งครัด ดอกไม้ทัดทั้งห่อผ้าห่มหวง (ขุนช้างขุนแผน), ครัดเคร่ง ก็ว่า.
เคร่งครัด(-คฺรัด) ว. เข้มงวด, กวดขัน, เช่น รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
เคร่งครัดถูกต้องครบถ้วน เช่น ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ข้อยกเว้นต้องตีความอย่างเคร่งครัด
เคร่งครัดใช้ว่า ครัดเคร่ง ก็มี.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yale is for overachieving bookwormsเยล เป็นที่สำหรับพวกหนอนหนังสือเคร่งครัด New Haven Can Wait (2008)
Now occupied by an ascetic branch of the Noelites... the convent was struck by a missile late last night.ปัจจุบันดูแลโดยกลุ่ม โนอีไล้ท์ ที่เคร่งครัด โบสถ์ดังกล่าวถูกทำลาย.. โดยขีปนาวุธ เมื่อคืนนี้ Babylon A.D. (2008)
Look, when you're in office, you gotta do a lot of things sometimes that are not always, in the strictest sense of the law, legal, but you do them because they're in the greater interests of the nation!นี่ เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่ง คุณต้องทำเรื่องต่าง ๆ มากมาย บางครั้งก็ไม่ได้ ถูกกฎหมายแบบเคร่งครัดสุด ๆ เสมอไป แต่คุณก็ทำ Frost/Nixon (2008)
I have strict orders from ms. Hewes.คุณฮิวส์สั่งผมไว้อย่างเคร่งครัดครับ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
This place will become our grave... or theirs.จงทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด The Breath (2009)
Do solemnly swear,สาบานอย่างเคร่งครัด Law Abiding Citizen (2009)
You swear to follow his will and his word as swiftly and obediently as you did your own father's?นายสาบานที่จะทำตามพระประสงค์และบัญชา อย่างเคร่งครัดและเชื่อฟัง อย่างที่นายเคยทำกับพ่อ When the Levee Breaks (2009)
And you, as a medical practioner, you abide by these strictures absolutely.และคุณ จรรยาบรรณแพทย์ คุณต้องปฏิบัติตามกฏนี้อย่างเคร่งครัด Bit by a Dead Bee (2009)
Here's your deal. Club Fed.นี่ข้อเสนอของคุณ คลับเฟด ( คุกที่มีความเคร่งครัดน้อยกว่าคุกส่วนใหญ่ ) A Shade of Gray (2009)
Very military, very intense.เคร่งครัดและเคร่งเครียดสุดๆ Mama Spent Money When She Had None (2009)
I need intense. Forget it. You can't get in without a recommendation, and I'm not recommending you.ฉันต้องการอะไรที่เคร่งครัด ลืมได้เลย เธอเข้าร่วมไม่ได้ถ้าไม่มีคนแนะนำ Mama Spent Money When She Had None (2009)
My, we are conservative, aren't we?แหม เคร่งครัดจริงนะคะคุณพี่? Keep This Party Going (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคร่งครัด[adj.] (khrengkhrat) EN: strict ; serious ; stiff ; rigorous ; stringent ; austere   FR: strict ; exigeant ; rigoureux ; austère
เคร่งครัดในวินัย[v. exp.] (khrengkhrat nai winai) EN: be strict in discipline ; enforce rigid discipline   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascetic[ADJ] เข้มงวด, See also: เคร่งครัด, Syn. severe
austere[ADJ] เคร่งครัด, See also: เคร่งครัด, เคร่ง, เข้มงวด, Syn. severe
blue[ADJ] เคร่งครัด, See also: เคร่ง
holier-than-thou[IDM] เคร่งครัดเกินไป
ironhanded[ADJ] เคร่งครัด, See also: เด็ดขาด, เข้มงวด
pious[ADJ] เคร่งครัดในทางศาสนา, See also: มีศรัทธาต่อศาสนาอย่างแรงกล้า, Syn. devout, religious, reverent, Ant. impious, irreligious, profane
scrupulous[ADJ] ละเอียดรอบคอบ, See also: เคร่งครัด, Syn. strict, punctilious
serious[ADJ] เคร่งขรึม, See also: เคร่งครัด, จริงจัง, เอาจริงเอาจัง, ซีเรียส, Syn. solemn, earnest
strait[ADJ] เคร่งครัด, See also: เข้มงวด, Syn. rigid, strict

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blue nose(บลู'โนส) n. ผุ้เคร่งครัดในหลักคือธรรม
children of godn. คริสต์ศาสนานิกายหนึ่งที่เคร่งครัดมีระเบียบวินัยมากและอยู่กันเป็นชุมชน
churchism(เชิร์ช'อิสซึม) n. ความเคร่งครัดในพิธีศาสนา
first generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่งนับตั้งแต่เริ่มมีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องมือนี้ติดต่อกันมาตลอด ทำให้มีการแบ่งวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ออกเป็นยุค (generation) พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ยุคแรกถือว่าเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1951 ถึงต้น ค.ศ.1960 คอมพิวเตอร์สมัยนั้นสามารถเก็บโปรแกรมได้ ใช้หลอดสุญญากาศเป็นหน่วยความจำ ทำให้มีขนาดใหญ่ กินเนื้อที่มาก ระหว่างทำงาน จะทำให้เกิดความร้อนสูงตลอดเวลา การทำงานจะทำได้ทีละอย่าง และจะเรียงกันไปตามลำดับคำสั่งอย่างเคร่งครัด ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก็มีแต่ภาษาแอสเซมบลี (assembly language) ดู generation ประกอบ
formality(ฟอร์แมล'ลิที) n. ระเบียบ,ระเบียบแบบแผน,พิธีรีตอง,ความเคร่งครัดในระเบียบ,ความเข้มงวด,ธรรมเนียมปฏิบัติ, Syn. orthodoxy
giabbr. government issue,ทหารที่กองทัพสหรัฐอเมริกา adj. เคร่งครัดต่อระเบียบวินัย
informal(อินฟอร์'เมิล) adj. ไม่มีพิธีรีตอง,ไม่เป็นทางการ,กันเอง,ไม่เคร่งครัด., See also: informally adv., Syn. unceremonious ###A. formal
informality(อินฟอร์แมล'ลิที) n. การไม่มีพิธีรีตรอง,ความไม่เป็นทางการ,ความกันเอง,ความไม่เคร่งครัด, Syn. familliarity,laxity,ease
martian(มาร์'เชิน) n.,adj. เกี่ยวกับดาวอังคาร,ชาวดาวอังคาร n. ผู้เคร่งครัดในกฎเกณฑ์หรือวินัย
martinet(มาร์'ทิเนท) n. ผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัย, See also: martinetish,adj. martinetism n., Syn. disciplinarian

English-Thai: Nontri Dictionary
austere(adj) เข้มงวด,เคร่งครัด,กวดขัน
austerely(adv) อย่างเข้มงวด,อย่างเคร่งครัด,อย่างกวดขัน
informality(n) ความไม่มีพิธี,ความเป็นกันเอง,ความไม่เคร่งครัด
martinet(n) ผู้เคร่งครัดในวินัย
severe(adj) รุนแรง,สาหัส,เคร่งครัด,กวดขัน,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด
severity(n) ความเคร่งครัด,ความเข้มงวด,ความรุนแรง
strait(adj) เคร่งครัด,แคบ,เคร่งเครียด,คับแค้น
strict(adj) กวดขัน,เข้มงวด,เคร่งครัด,ถูกต้อง,สมบูรณ์
strictness(n) ความกวดขัน,ความเข้มงวด,ความเคร่งครัด
stringency(n) ความเคร่งครัด,ความเข้มงวด,ความกวดขัน,ความฉุกละหุก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top