ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terrible

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrible-, *terrible*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terrible(adj) น่ากลัว, See also: น่าเกรงขาม, สยองขวัญ, Syn. terrifying, frightening, fearful, Ant. happy, joyful
terrible(adj) ซึ่งแย่มาก, See also: ซึ่งไม่ยอมรับ, ซึ่งไม่เห็นด้วย, Syn. unfortunate, disturbing, Ant. welcome, attractive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terrible(เทอ'ระเบิล) adj. น่ากลัว, น่าเกรงขาม, ร้ายแรง, สยองขวัญ, มหันต์, Syn. distressing

English-Thai: Nontri Dictionary
terrible(adj) น่ากลัว, น่าสยดสยอง, มหันต์, ร้ายแรง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Often, he gets into a terrible rage, and when he does...ปกติเขาขี้โมโหง่าย และเมื่อเขาโกรธนะ-- Rebecca (1940)
Oh, it's terrible for you. I'm so sorry.มันช่างเลวร้ายกับคุณเหลือเกิน ฉันเสียใจจริงๆ Rebecca (1940)
I know it's a terrible thing to say, sir, but in my opinion, she was scuttled.ผมรู้ว่าฟังดูเเย่ แต่ในความเห็นผม เรือถูกทําให้จมลง Rebecca (1940)
We're fighting against men inflicted with a terrible virus.เรากำลังต่อสู้กับผู้ชาย ลือกับไวรัสที่น่ากลัว How I Won the War (1967)
Then you hear that terrible high-pitched screaming.เเล้วก็จะได้ยินเสียงร้องโหยหวน Jaws (1975)
Your Excellency, enter her name in the Penal Register for a terrible punishmentคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , เข้าไป name in ของเธอ . ลงทะเบียนเกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
She really felt terrible when they kicked her out, but she really deserved it.เธอคงรู้สึกแย่ที่โดนไล่ออก แต่เธอก็สมควรถูกไล่ออก. Suspiria (1977)
OK, he's a terrible risk, but what other choice have we got?เขาคือการเสี่ยงอย่างมาก แต่เรามีทางเลือกอะไรอีกล่ะ Airplane! (1980)
Someone stole my car! There was an earthquake! A terrible flood!ใครบางคนขโมยรถยนต์ของผม มีแผ่นดินไหว น้ำท่วมน่ากลัว The Blues Brothers (1980)
And from their luxury in the midst of our terrible poverty they instruct us on what is justice, what is sedition.ความสุขสบายของพวกเขา ท่ามกลาง ความยากไร้แสนเข็ญของเรา Gandhi (1982)
India lives in her villages and the terrible poverty there can only be removed if their local skills can be revived.อินเดียมีหมู่บ้านมากมาย เเละความยากจนจะหมดไปได้ ถ้างานท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู Gandhi (1982)
-I have this terrible taste in my mouth.ฉันมีรสชาติที่น่ากลัวนี้ในปาก ของฉัน 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
terribleAn A-bomb is a terrible weapon.
terribleA terrible accident happened in his absence.
terribleA terrible day.
terribleA terrible fate awaited him.
terribleA terrible thing happened last week.
terribleBro? You've got a terrible temperature! Never mind the bags, rest in the shade of those trees!
terribleDozens of people were injured in the terrible accident.
terribleGranny jumped out of the closet and the two of them told that terrible story about me.
terribleHearing the terrible noise, I asked him what was going on.
terribleHe caught a terrible cold.
terribleHe-heh-heh, I'm terrible at sports so if I run a while my sides hurt right away.
terribleHe is terrible at math.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สยดสยอง(adj) terrible, See also: awful, dreadful, horrible, Syn. น่ากลัว, ขนพองสยองเกล้า, สยองขวัญ, Example: เขามิได้สยดสยองต่ออันตรายใดๆ เลย, Thai Definition: สยดโดยมีอาการขนลุกขนพองตามมาด้วย
น่าสยดสยอง(adj) dreadful, See also: terrible, awesome, Syn. น่าหวาดกลัว, น่าหวาดผวา, น่าขนลุก, น่ากลัว, Example: อุบัติเหตุเรือล่มในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนเป็นเรื่องน่าสยดสยองสำหรับทุกคน
เหลือร้าย(adj) awful, See also: terrible, dreadful, Syn. ร้ายมาก, Example: ไวรัสเหลือร้ายตัวนี้เพิ่มจำนวนตัวเองเป็นทวีคูณอย่างรวดเร็ว
ห่วย(adj) bad, See also: terrible, awful, poor, very bad, without quality, Syn. แย่, เลว, ไม่ดี, ไม่ได้เรื่อง, ไร้คุณภาพ, Ant. ดี, เยี่ยม, Example: อาหารฝีมือห่วยแบบนี้เหรอที่คุณอยากจะนำเสนอ, Notes: (ปาก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิวจังเลย[hiū jang loēi] (v, exp) FR: avoir terriblement faim
หิวสุด ๆ[hiū sut-sut] (v, exp) FR: avoir terriblement faim
อีวานอันตราย[Īwān Antarāi] (n, prop) EN: Ivan the Terrible  FR: Ivan (IV) le Terrible
จัง[jang] (adv) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed  FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
กาจ[kāt] (adv) EN: very ; extremely ; terrible  FR: très
ความน่ากลัว[khwām nāklūa] (n) EN: terribleness
เหลือเกิน[leūakoēn] (adv) EN: extremely ; very ; awfully ; exceedingly ; too much ; terribly  FR: trop ; extrêmement ; terriblement ; excessivement
ไม่ดี[mai dī] (adj) EN: bad ; poor ; terrible ; evil ; mean  FR: mauvais ; mesquin ; mal ; piètre (litt.)
น่าเกรงขาม[nākrēngkhām] (adj) EN: awful ; impressive ; powerful ; formidable ; awe-inspiring  FR: terrible
ร้าย[rāi] (adj) EN: bad ; evil ; ill ; malignant ; fierce ; lethal ; deadly ; dangerous ; severe ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible  FR: mauvais ; malin ; sévère ; grave ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
terrible

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrible

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恐怖[kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ,  ] terrible; frightful; frightening; terror; terrorist #2,243 [Add to Longdo]
利害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙,  ] terrible; formidable; serious; devastating; tough; capable; sharp; severe; fierce #24,175 [Add to Longdo]
撒野[sā yě, ㄙㄚ ㄧㄝˇ,  ] terrible bad manners; atrocious way (of treating a guest) #39,163 [Add to Longdo]
惨祸[cǎn huò, ㄘㄢˇ ㄏㄨㄛˋ,   /  ] terrible tragedy; grave mishap #58,434 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schreckensbotschaft { f }terrible news [Add to Longdo]
Schreckenstat { f }terrible act; terrible deed [Add to Longdo]
Teufelszeug { n }terrible stuff [Add to Longdo]
furchtbar; schrecklich { adj } | furchtbarer | am furchtbarstenterrible | more terrible | most terrible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na, n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P) #3,111 [Add to Longdo]
酷い(P);非道い[ひどい, hidoi] (adj-i) (uk) cruel; awful; severe; very bad; serious; terrible; heavy; violent; (P) #16,224 [Add to Longdo]
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P) #18,088 [Add to Longdo]
戦慄[せんりつ, senritsu] (n, vs) shudder; shiver; tremble with fear; horrible; terrible; hair-raising #19,887 [Add to Longdo]
えらい目;偉い目[えらいめ, eraime] (exp) terrible time; hard time; bad day [Add to Longdo]
すんごい[sungoi] (adj-i) (col) (See 凄い) terrible; dreadful; terrific; amazing; great; wonderful; to a great extent [Add to Longdo]
とんだ[tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P) [Add to Longdo]
やばい[yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
アンファンテリブル[anfanteriburu] (n) enfants terribles (fre [Add to Longdo]
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terrible \Ter"ri*ble\, a. [F., fr. L. terribilis, fr. terrere to
   frighten. See {Terror}.]
   1. Adapted or likely to excite terror, awe, or dread;
    dreadful; formidable.
    [1913 Webster]
 
       Prudent in peace, and terrible in war. --Prior.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt not be affrighted at them; for the Lord
       thy God is among you, a mighty God and terrible.
                          --Deut. vii.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   2. Excessive; extreme; severe. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       The terrible coldness of the season. --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Terrific; fearful; frightful; formidable; dreadful;
     horrible; shocking; awful.
     [1913 Webster] -- {Ter"ri*ble*ness}, n. -- {Ter"ri*bly},
     adv.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terrible
   adj 1: causing fear or dread or terror; "the awful war"; "an
       awful risk"; "dire news"; "a career or vengeance so
       direful that London was shocked"; "the dread presence of
       the headmaster"; "polio is no longer the dreaded disease
       it once was"; "a dreadful storm"; "a fearful howling";
       "horrendous explosions shook the city"; "a terrible
       curse" [syn: {awful}, {dire}, {direful}, {dread(a)},
       {dreaded}, {dreadful}, {fearful}, {fearsome},
       {frightening}, {horrendous}, {horrific}, {terrible}]
   2: exceptionally bad or displeasing; "atrocious taste";
     "abominable workmanship"; "an awful voice"; "dreadful
     manners"; "a painful performance"; "terrible handwriting";
     "an unspeakable odor came sweeping into the room" [syn:
     {atrocious}, {abominable}, {awful}, {dreadful}, {painful},
     {terrible}, {unspeakable}]
   3: intensely or extremely bad or unpleasant in degree or
     quality; "severe pain"; "a severe case of flu"; "a terrible
     cough"; "under wicked fire from the enemy's guns"; "a wicked
     cough" [syn: {severe}, {terrible}, {wicked}]
   4: extreme in degree or extent or amount or impact; "in a
     frightful hurry"; "spent a frightful amount of money" [syn:
     {frightful}, {terrible}, {awful}, {tremendous}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 terrible /tɛʀibl/ 
  abysmal; dreadful; gruesome; horrible; terrible

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top