หรือคุณหมายถึง unkindneß?
Search result for

unkindness

(9 entries)
(0.1886 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unkindness-, *unkindness*, unkindnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unkindness    [N] ความไม่มีเมตตาปรานี, Syn. cruelty, Ant. kindness

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We are the wives of nightfall. And yet to learn of kindness after so much unkindness.เราเป็นภรรยาแค่ตอนกลางคืน เรียนรู้ความเมตตาอย่างไม่มีวันสิ้นสุด Memoirs of a Geisha (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unkindnessHis unkindness made her angry.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความไม่มีเมตตาปรานี[n. exp.] (khwām mai mī mēttā prānī) EN: unkindness   

Japanese-English: EDICT Dictionary
不親切[ふしんせつ, fushinsetsu] (adj-na,n) unkindness; unfriendliness; (P) [Add to Longdo]
不人情[ふにんじょう, funinjou] (adj-na,n) unkindness; inhumanity; heartlessness [Add to Longdo]
風樹の嘆[ふうじゅのたん, fuujunotan] (exp) regretting one's unkindness to one's deceased parents when they were alive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unkind \Un*kind"\, a.
   1. Not kind; contrary to nature, or the law of kind or
    kindred; unnatural. [Obs.] "Such unkind abominations."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Wanting in kindness, sympathy, benevolence, gratitude, or
    the like; cruel; harsh; unjust; ungrateful.
    [1913 Webster]
 
       He is unkind that recompenseth not; but he is most
       unkind that forgetteth.        --Sir T.
                          Elyot.
    [1913 Webster] -- {Un*kind"ly}, adv. -- {Un*kind"ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unkindness
   n 1: lack of sympathy [ant: {kindness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top