Search result for

ตีราคา

(44 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตีราคา-, *ตีราคา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตีราคาชำระหนี้appraisal to pay debt

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีราคา[V] appraise, See also: assess, estimate, Syn. กำหนดราคา, คาดค่า, กำหนดค่า, ประมาณราคา, Example: ธนาคารตีราคาบ้านหลังนั้นไว้ที่ราคาสองล้านบาท

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most of the time, they overestimate.ส่วนใหญ่ที่ผ่านมา พวกตีราคาสูงเกินควร Mandala (2009)
So I just let them roll their overages into the next order and if I don't, they'll go elsewhere.ดังนั้นผมก็เลยปล่อยให้พวกเขา ตีราคาไว้ล่วงหน้า และถ้าผมไมทำแบบนั้น พวกเขาจะหันไปซื้อที่บริษัทอื่น Mandala (2009)
Would you have me bake in the sun or offer a price?จะให้แสงแดงอบข้าหรือว่า จะตีราคากันแน่ The Thing in the Pit (2010)
But how can you put a price to the truth?แต่คุณจะตีราคาความจริงได้ยังไง Kill Jill (2010)
- Well, I bet that they took it to where on the Toothometer to see what it's worth before they bring you the money.- แม่ว่าเขาคงจะเอาไป ...ให้นางฟ้าแม่ทูนหัวตีราคา ก่อนละมั้งลูก แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาเงินมาให้หนูเอง จริงมั๊ยคะ ดิเรค? Tooth Fairy (2010)
Yeah. I was hoping to get an estimate.คืออยากให้ช่วยตีราคา ค่าซ่อมให้หน่อยน่ะ Once Upon a Time... (2011)
Are you in the habit of authenticating the value of flea market soup bowls at nuclear laboratories?คุณไปตีราคาชามซุป ในห้องทดลองนิวเคลียร์เหรอ World Leader Pretend (2011)
It was a little expensive, but no one can put a price on love.มันแพงนิด แต่ไม่มีใครตีราคาของความรักได้ The Wiggly Finger Catalyst (2011)
I'm gonna have to get in the crawlspace before I can give you an estimate.ผมคงต้องเข้าไปดูในช่องนั่นก่อน ถึงตีราคาได้ Smoldering Children (2011)
I've never met anyone like her, and when she smiles at me, you can't put a price on it.แล้วเวลาที่เธอยิ้มให้ผม แม่ตีราคามันไม่ได้หรอก Women and Death (2012)
He sent them over to Maria Gold's house this morning to write an estimate for a potential remodeling job, but get this.เขาส่งพวกนั้นไปที่ บ้านของ มาเรีย โกลด์ เมื่อเช้านี้ เพื่อตีราคางานปรับปรุงแบบ แล้วก็เจอแบบนี้ La O Na Makuahine (2012)
Did the renovation company say who they were writing an estimate for? No. The client gave a fake name.ว่าเขาไปตีราคาให้ใคร เปล่า ลูกค้าใช้ชื่อปลอม La O Na Makuahine (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตีราคา[v. exp.] (tī rākhā) EN: estimate the value of sth ; put a price on sth ; give an estimate ; set a price ; estimate the amount of ; evaluate ; appraise ; assess   FR: estimer le prix ; estimer la valeur ; évaluer
ตีราคาต่ำเกินไป[v. exp.] (tī rākhā tam koēnpai) EN: put too low a price on sth ; underestimate the value of sth   FR: sous-estimer la valeur
ตีราคาสูง[v. exp.] (tī rākhā sūng) EN: put a high price on sth   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appraise[VT] ประเมินราคา, See also: ตีราคา, ตั้งราคา, ประเมิน, กำหนดราคา, ประเมินค่า, ตีค่า, Syn. estimate
cost up[PHRV] ตีราคา, See also: ประเมินราคา
prize[VT] ตีราคาสูง, See also: ประเมินค่าสูง, Syn. value, esteem
rate[VT] ตีราคา, See also: ประมาณราคา, Syn. estimate
revalue[VT] ประเมินค่าใหม่, See also: ตีราคาอีก
rate above[PHRV] มีค่าสูงกว่า, See also: ตีราคาสูงกว่า
underrate[VT] ประเมินค่าต่ำไป, See also: ตีราคาต่ำไป, Syn. underestimate, Ant. overrate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appraisal(อะเพร'เซิล) n. การประเมิน,การตีราคา., Syn. appraisement, estimate)
appraise(อะเพรซ') vt. ประเมิน,ตีราคา.
decry(ดิไคร') {decried,decrying,decries} vt. ประณาม,ด่าว่า,คัดค้านเสียงดัง,กดราคา,ตีราคาต่ำ, Syn. denounce
estimate(เอส'ทิเมท) v.,n. (การ) ประมาณ,ประเมิน,กะ,ตีราคา,คำนวณ,คิด,วินิจฉัย,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน,ราคาที่ประเมิน., See also: estimator n. ดูestimate, Syn. evaluate
evaluate(อีแวล'ลูเอท) vt. ประเมินค่า,หาค่า,ตีราคา., See also: evaluation n. ดูevaluate evaluative adj. ดูevaluate evaluator n. ดูevaluate, Syn. weigh
prize(ไพรซ) n. รางวัล,เงินรางวัล,ของด' ๆ ,ทรัพย์เชลย,ลาภลอย,การแข่งขัน adj.ได้รับรางวัล vt. ตีราคาสูง,ประเมินค่าสูง, Syn. reward,award
ratable(เร'ทะเบิล) adj. ประเมินได้,ตีราคาได้,เป็นสัดส่วน,ต้องเสียภาษี., Syn. rateable, See also: ratability,ratableness n. ratably adv.
rate(เรท) n. อัตรา,อัตราเปรียบเทียบ,อัตราค่าโดยสาร,อัตราความเร็ว,ค่าบรรทุก,ราคา,ทุน,ค่าใช้จ่าย,อัตราภาษีอากร,ค่าประกันภัย,ขั้น,ระดับ,ขนาด, -Phr. (at any rate ทุกกรณีอย่างน้อยที่สุดยังคง) vt. ประเมินค่า,ตีราคา,กะ,วางราคา,vi. มีค่า,ถูกประเมินค่า,มีตำแหน่งหรือขั้นสูงมาก,มีฐานะ vt. vi. ด่า ดุด่า ว่าด้วยความโกรธ
valuate(แวล'ลิวเอท) vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,ตีราคา, Syn. appraise,estimate
valuation(แวลลิวเอ'เชิน) n. การประเมินค่า,การประมาณค่า,การตีราคา,ค่าที่ประเมินราคากำหนด, See also: valuational adj. valuationally adv., Syn. estimate

English-Thai: Nontri Dictionary
appraisal(n) การตีราคา,การประเมินค่า,การหาค่า
appraise(vt) ตีราคา,ประเมินค่า,หาค่า
assess(vt) เก็บเงิน,กำหนดราคา,ตีราคา,ประเมินราคา
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
estimate(n) การประมาณ,การตีราคา,ความคิดเห็น,ค่าที่ประเมิน
estimation(n) การประมาณ,การประเมิน,การตีราคา,ความคิดเห็น,การวินิจฉัย
evaluate(vt) ประเมินค่า,ตีราคา,หาค่า,คิดราคา
overestimate(vt) ตีราคาสูงเกินควร,ประเมินค่าสูงไป
rate(vt) กำหนดชั้น,ตีราคา,ประเมิน,เก็บภาษี,กะ,ต่อว่า
underrate(vt) ตีราคาต่ำเกินไป,สบประมาท,ดูถูก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top