Search result for

สำรับ

(11 entries)
(0.0407 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำรับ-, *สำรับ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำรับ    [N] suit, See also: set, Count unit: สำรับ
สำรับ    [N] tray of food, See also: meal, Example: แม่บ้านนำอาหารจัดมาเป็นสำรับ วางไว้ตรงกลางโต๊ะ, Count unit: สำรับ, Thai definition: ภาชนะที่ใส่กับข้าวคาวหวาน
สำรับ    [CLAS] set, See also: suit, pack, deck, Example: เจ้าของร้านให้หาไพ่มาเล่นสำรับหนึ่ง, Thai definition: ลักษณนามของคนหรือของที่รวมกันเข้าได้ไม่ผิดหมู่ผิดพวกเป็นชุดเป็นวง
สำรับ    [N] a tray usually containing dishes or bowls of savors and condiments for eating with rice, Example: บ้านนี้กินข้าวกันหลายสำรับ เพราะมีคนหลายคน, Thai definition: ลักษณนามของภาชนะที่ใส่กับข้าวคาวหวาน
สำรับ    [N] a tray usually containing dishes or bowls of savors and condiments for eating with rice, Example: บ้านนี้กินข้าวกันหลายสำรับ เพราะมีคนหลายคน, Thai definition: ลักษณนามของภาชนะที่ใส่กับข้าวคาวหวาน
สำรับ    [CLAS] set, See also: suit, pack, deck, Example: เจ้าของร้านให้หาไพ่มาเล่นสำรับหนึ่ง, Thai definition: ลักษณนามของคนหรือของที่รวมกันเข้าได้ไม่ผิดหมู่ผิดพวกเป็นชุดเป็นวง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สำรับน. ของหรือคนที่รวมกันเข้าได้ไม่ผิดหมู่ผิดพวกเป็นชุดเป็นวงเป็นต้น เช่น ไพ่ ๒ สำรับ พระพิธีธรรม ๑ สำรับ มี ๔ รูป นักสวดคฤหัสถ์ ๑ สำรับ มี ๔ คน, ภาชนะเช่นถาดเป็นต้นใส่ถ้วยชามพร้อมบรรจุอาหารคาวหรือหวานเป็นชุด เช่น สำรับคาว สำรับหวาน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
setสำรับ, ชุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deck    [N] สำรับไพ่, See also: ชุดไพ่, Syn. pack of cards, pack

English-Thai: Nontri Dictionary
pack(n) หีบห่อ,สำรับ,ฝูง,ห่อ,พวก,ตั้งยาสูบ,กลุ่มคน
set(n) ชุด,สำรับ,ทิศทาง,เกมเทนนิส,รูปร่าง,ฉาก,สิ่งตีพิมพ์

Are you satisfied with the result?

Go to Top