Search result for

found

(139 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -found-, *found*, foun
English-Thai: Longdo Dictionary
dumbfounded(adj) ตกตะลึง, ตะลึงงัน เช่น Frankly, I have been dumbfounded that it has taken this amount of time.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
found[VT] สร้าง, See also: ก่อตั้ง, สถาปนา, Syn. establish, institute, set up, Ant. end, finish, terminate
found[VT] หลอม, See also: หล่อหลอ, หล่อ
found[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ find, See also: ค้นพบ, พบ
founder[N] ผู้ก่อตั้ง, See also: ผู้ทำ, ผู้สร้าง, ผู้สถาปนา, Syn. builder, creator, originator
founder[VI] จมลง, See also: จม, อับปาง, Syn. immerse, sink, submerge
founder[VT] ทำให้จม, See also: ทำให้จมลง, ทำให้อับปาง, Syn. immerse, sink, submerge
founder[VI] ล้มลงกับพื้น
founder[VI] สะดุด
founder[VI] (สัตว์) ป่วยเพราะกินมากไป
founder[VT] ทำให้ (สัตว์) ป่วยเพราะให้กินมากไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
found(เฟาดฺ) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ find. adj. ซึ่งติดตั้งเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ,v. ก่อตั้ง,สร้าง,หลอมหล่อ,หลอม,หล่อ n. สิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมโดยไม่คิดมูลค่าเพิ่มเติม.
foundation(เฟาเด'เชิน) n. รากฐาน,พื้นฐาน,การก่อ,การสร้าง,การสถาปนา,มูลนิธิ,กองทุนมูลนิธิ,ผู้ก่อตั้ง,คณะผู้ก่อตั้ง,เครื่องรัดลำตัวผู้หญิง., See also: foundationary adj., Syn. basis
founder(เฟา'เดอะ) n. ผู้ก่อตั้ง,ผู้ก่อการ,ผู้สร้าง,ช่างหล่อ v. ล้มลง,อับปาง,ล้มเหลว,ทำให้ล้มลง,, Syn. collapse,-A. endure
foundling(เฟาดฺ'ลิง) n. ทารกที่ถูกทอดทิ้ง
foundress(เฟา'เดรส) n. ผู้ก่อตั้งที่เป็นหญิง
foundry(เฟา'ดรี) n. โรงหล่อ,โรงหลอม,กระบวนการหล่อ
cofoundern. ผู้ร่วมก่อตั้ง
confound(คันเฟานดฺ') {confounded,confounding,confounds} vt. ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ปะปนกันยุ่ง,ทำให้ตกตะลึง,ทำให้แพ้,ทำลาย,ใช้ฟุ่มเฟือย., See also: confounder n. confoundingly adv., Syn. puzzle,amaze,bewilder ###A. recognize,tell
confounded(คอนเฟา'ดิด) adj. ระยำ, See also: confoundedly adv. confoundedness n., Syn. confused
dumb-found(ดัม'เฟานดฺ) vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้ฉงน., See also: dumbfounded adj., Syn. astonish,stun,stupefy

English-Thai: Nontri Dictionary
found(vt) สถาปนา,ก่อตั้ง,สร้างขึ้น,วางราก,หลอม,หล่อ(ระฆัง)
found(vt) pt และ pp ของ find
foundation(n) การสถาปนา,รากตึก,รากฐาน,การสร้าง,มูลนิธิ,หลักฐาน,พื้นฐาน
founder(n) ผู้สร้าง,ผู้ก่อ,ผู้วางรากฐาน,ช่างหล่อ
founder(vi) ล่ม,จมน้ำ,อับปาง,ล้ม,ทรุดลง,ล้มเหลว,เสียหาย
foundling(n) เด็กที่ถูกทอดทิ้ง,เด็กกำพร้า
foundry(n) การหล่อโลหะ,โรงหล่อ,โรงหลอม
confound(vt) สับกัน,ปนกัน,ทำให้สับสน
dumbfound(vt) ทำให้พูดไม่ออก,ทำให้เป็นใบ้,ทำให้ฉงน,ทำให้ตกตะลึง
dumfound(vt) ทำให้พูดไม่ออก,ทำให้เป็นใบ้,ทำให้ฉงน,ทำให้ตกตะลึง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
found object; objet trouvéสิ่งเก็บตก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foundationมูลนิธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
foundation clauseข้อกำหนดฐานราก [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
foundation of mathematicsรากฐานคณิตศาสตร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
founder breccia; collapse brecciaหินกรวดเหลี่ยมยุบตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
foundation galleryfoundation gallery, ทางเดินภายในฐานราก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Foundationsฐานราก [TU Subject Heading]
Foundationsหลักการ [TU Subject Heading]
Foundationsมูลนิธิ [การแพทย์]
Foundersผู้สร้าง [การแพทย์]
Foundingการหล่อ (การหลอม) [TU Subject Heading]
Foundlingsทารกที่ถูกทอดทิ้ง [TU Subject Heading]
Foundriesโรงหล่อ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Never found out.ยังไม่รู้ Traitor (2012)
We found a body.เราพบศพครับ The Wheels on the Bus... (2012)
I think we found a new energy source. she's making me dizzy.ฉันคิดว่าเราเจอแหล่งพลังงานแล่งใหม่แล้วหล่ะ หล่อนทำให้ฉันเวียนหัว Pret-a-Poor-J (2008)
I found this when you left, and I thoughtฉันพบนี่ตอนออกเธออกมาแล้ว คิดว่าเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
But I just found out they completely screwed over vanessa. no.แต่ ฉันเพิ่งรู้มันอย่างถ่องแท้จากพวกเขา เมากว่าวาเนสซ่า ไม่ Pret-a-Poor-J (2008)
In the v.I.P. Section." kittens, please. I found her table.หยุด ก่อน แมวเหมียว ฉันหาโต๊ะเธอเจอแล้ว There Might be Blood (2008)
You found cancer?คุณจะพบมะเร็ง Not Cancer (2008)
When Chloe and I were little girls, we made a promise... neither of us would get married until we found our soul mates the one person in the whole wide world that we were destined to be with... which is why you can't take a 10-year-old on their word.เราจะไม่แต่งงานจนกว่าจะได้เจอกับเนื้อคู่ที่แท้จริง Ҩ觧ҹҨ͡Ѻͤԧ... ԢԵôŪѡ Committed (2008)
I want a complete inventory of everything you've found.ฉันต้องการทุกอย่างที่คุณพบที่นี่ Odyssey (2008)
Well, it looks like they found something in that trench.อืม ดูเหมือนว่า\ พวกนั้นจะเจออะไรบางอย่าง Odyssey (2008)
They haven't found anything. What makes you think we will?พวกเขายังไม่พบอะไร อะไรทำให้คุณคิดว่าเราคิดถูำก? Odyssey (2008)
It's a footprint... found in the Arctic.มันเป็นรอยเท้า พบในอาร์คติค Odyssey (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foundAfter a while he found out the answer.
foundAfter I got on board a train, I found I had left my wallet behind at home.
foundAfter spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.
foundA house is built on top of a solid foundation of cement.
foundAlbumin was found in my urine before.
foundA lot of reports came to the policeman that a wild monkey was found.
foundArriving at school, I found the race was over.
foundArriving at the station, he found his train gone.
foundArriving at the station, I found my train gone.
foundArriving at the station, I found the train had already left.
foundAs I checked your delivery that I received, I found it included a T-shirt which I did not order.
foundAs I entered a tearoom found two young men watching a wrestling match on television.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาปนา[V] found, See also: establish, Syn. ตั้ง, แต่งตั้ง, ยกขึ้น
ขั้นพื้นฐาน[ADJ] foundation, See also: basis, primary, Syn. พื้นฐาน, ขั้นต้น, ขั้นแรก, Example: การศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน และสามารถอ่านออกเขียนได้
มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ[N] Foundation for Handicapped Children, See also: FHC, Example: มูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้เริ่มโครงการฟื้นฟูผู้พิการโดยชุมชนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ณ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา, Thai definition: องค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร และมีแนวคิดในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะเด็กพิการที่ด้อยโอกาส
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก[N] Foundation of the protection of children's Rights, See also: CPCR, Example: ชมรมครอบครัวเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก, Thai definition: องค์กรที่สนับสนุนการคุ้มครองเด็ก ในด้านกฎหมายและสังคมสงเคราะห์แก่เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิในกรณีต่างๆ
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์[N] Foundation for the Blind in Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty the Queen, Example: ท่านประธานนำเงินบริจาคจำนวน 60,000 บาทไปมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิ[N] foundation, Example: มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือคนพิการด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ ตลอดทั้งหางานให้ทำ, Thai definition: ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น โดยมิได้มุ่งหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกัน และได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว, Notes: (กฎหมาย), (บาลี)
รากฐาน[N] foundation, See also: footing, basis, bedrock, Syn. พื้นฐาน, Example: ความพยายามเป็นรากฐานของความสำเร็จ
รากฐาน[N] foundation, See also: groundwork, base, basis, Example: หากรากฐานของสิ่งก่อสร้างไม่แข็งแรงจะทำให้สิ่งก่อสร้างนั้นมีอายุการใช้งานสั้นลง, Thai definition: สิ่งที่รองรับไว้ให้ต่อยอดขึ้นไปได้
จัดตั้งขึ้น[V] set up, See also: found, establish, Syn. ตั้ง, ก่อตั้ง, Example: ธุรกิจนี้ใครเป็นผู้จัดตั้งขึ้น
ผู้สถาปนา[N] founder, See also: initiator, originator, inventor, Syn. ผู้สร้าง, ผู้ก่อตั้ง, ผู้ตั้ง, ผู้ริเริ่ม, Example: พ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ยกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้น, ผู้ที่ตั้งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
ช่างหล่อ[n.] (chang lø) EN: caster ; founder ; moulder ; molder (am.)   FR: mouleur [m] ; fondeur [m]
แดนลับแล[X] (daēn laplaē) EN: legendary town which can be found by chance   
ให้กำเนิด[v. exp.] (hai kamnoēt) EN: give birth to ; originate ; establish ; found ; set up   FR: donner naissance à ; enfanter
อิทธิบาท[n.] (itthibāt) EN: Four Rddhippada ; four foundations for accomplishment ; effective means to attain successes ; basis for success   FR: base d'accomplissement [f] ; chemin vers le pouvoir [m]
จัดตั้ง[v.] (jattang) EN: establish ; found ; set up ; establish ; form ; organize   FR: établir ; former ; organiser
จัดตั้งขึ้น[v. exp.] (jattang kheun) EN: set up ; found ; establish   FR: établir ; mettre sur pied
แก้วแกลบ[n.] (kaēoklaēp) EN: slag found after burning paddy husks   
ขั้นพื้นฐาน[n.] (khanpheūnthān) EN: elementary level ; foundation ; basis   
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmløi) EN: rumour = rumor (Am.) ; dirt ; unfounded news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz   FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
FOUND    F AW1 N D
FOUNDER    F AW1 N D ER0
FOUNDED    F AW1 N D AH0 D
FOUNDRY    F AW1 N D R IY0
FOUNDING    F AW1 N D IH0 NG
FOUNDERS    F AW1 N D ER0 Z
FOUNDLING    F AW1 N D L IH0 NG
FOUNDERS'    F AW1 N D ER0 Z
FOUNDER'S    F AW1 N D ER0 Z
FOUNDERED    F AW1 N D ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
found    (v) (f au1 n d)
founds    (v) (f au1 n d z)
founded    (v) (f au1 n d i d)
founder    (v) (f au1 n d @ r)
foundry    (n) (f au1 n d r ii)
founders    (v) (f au1 n d @ z)
founding    (v) (f au1 n d i ng)
foundered    (v) (f au1 n d @ d)
foundling    (n) (f au1 n d l i ng)
foundress    (n) (f au1 n d r i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
befundenfound of results [Add to Longdo]
herausgefundenfound out [Add to Longdo]
überführtfound guilty [Add to Longdo]
untergekommenfound accommodation [Add to Longdo]
zurückgefundenfound back [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF [Add to Longdo]
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
あれよあれよ[, areyoareyo] (int) expression of surprise; dumbfounded [Add to Longdo]
ずっしり;ずしり;ずしっ;ズシッと[, zusshiri ; zushiri ; zushitsu ; zushitsu to] (adv,adv-to,vs) (on-mim) heavily; profoundly [Add to Longdo]
ふいご祭;ふいご祭り;鞴祭;鞴祭り[ふいごまつり, fuigomatsuri] (n) Bellows Festival (festival for blacksmiths and foundries on the eighth day of the eleventh month of the lunar calendar, on which they would clean their bellows and pray) [Add to Longdo]
アカイソハゼ[, akaisohaze] (n) Eviota masudai (species of pygmy goby found in Japanese waters) [Add to Longdo]
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific) [Add to Longdo]
アキヘラザメ[, akiherazame] (n) deep-water catshark (Apristurus profundorum, species found in the Atlantic) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创立人[chuàng lì rén, ㄔㄨㄤˋ ㄌㄧˋ ㄖㄣˊ, / ] founder [Add to Longdo]
创立者[chuàng lì zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] founder [Add to Longdo]
创办人[chuàng bàn rén, ㄔㄨㄤˋ ㄅㄢˋ ㄖㄣˊ, / ] founder (of an institution etc) [Add to Longdo]
创办者[chuàng bàn zhě, ㄔㄨㄤˋ ㄅㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] founder; creator; author [Add to Longdo]
地基[dì jī, ㄉㄧˋ ㄐㄧ, ] foundations (of a building); base [Add to Longdo]
基址[jī zhǐ, ㄐㄧ ㄓˇ, ] foundation; footing; base; ruins (of a historical building) [Add to Longdo]
基坑[jī kēng, ㄐㄧ ㄎㄥ, ] foundation groove; trench for building foundation [Add to Longdo]
基床[jī chuáng, ㄐㄧ ㄔㄨㄤˊ, ] foundation (of building); bed (e.g. bedrock); substrate [Add to Longdo]
基业[jī yè, ㄐㄧ ㄧㄝˋ, / ] foundation; base; family estate [Add to Longdo]
基桩[jī zhuāng, ㄐㄧ ㄓㄨㄤ, / ] foundation piles [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Found \Found\,
   imp. & p. p. of {Find}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Found \Found\, v. t. [imp. & p. p. {Founded}; p. pr. & vb. n.
   {Founding}.] [F. fondre, L. fundere to found, pour.]
   To form by melting a metal, and pouring it into a mold; to
   cast. "Whereof to found their engines." --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Found \Found\, n.
   A thin, single-cut file for combmakers.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Found \Found\, v. t. [imp. & p. p. {Founded}; p. pr. & vb. n.
   {Founding}.] [F. fonder, L. fundare, fr. fundus bottom. See
   1st {Bottom}, and cf. {Founder}, v. i., {Fund}.]
   1. To lay the basis of; to set, or place, as on something
    solid, for support; to ground; to establish upon a basis,
    literal or figurative; to fix firmly.
    [1913 Webster]
 
       I had else been perfect,
       Whole as the marble, founded as the rock. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A man that all his time
       Hath founded his good fortunes on your love. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       It fell not, for it was founded on a rock. --Matt.
                          vii. 25.
    [1913 Webster]
 
   2. To take the ffirst steps or measures in erecting or
    building up; to furnish the materials for beginning; to
    begin to raise; to originate; as, to found a college; to
    found a family.
    [1913 Webster]
 
       There they shall found
       Their government, and their great senate choose.
                          --Milton.
 
   Syn: To base; ground; institute; establish; fix. See
     {Predicate}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Find \Find\ (f[imac]nd), v. t. [imp. & p. p. {Found} (found); p.
   pr. & vb. n. {Finding}.] [AS. findan; akin to D. vinden, OS.
   & OHG. findan, G. finden, Dan. finde, icel. & Sw. finna,
   Goth. fin[thorn]an; and perh. to L. petere to seek, Gr.
   pi`ptein to fall, Skr. pat to fall, fly, E. petition.]
   1. To meet with, or light upon, accidentally; to gain the
    first sight or knowledge of, as of something new, or
    unknown; hence, to fall in with, as a person.
    [1913 Webster]
 
       Searching the window for a flint, I found
       This paper, thus sealed up.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In woods and forests thou art found. --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   2. To learn by experience or trial; to perceive; to
    experience; to discover by the intellect or the feelings;
    to detect; to feel. "I find you passing gentle." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The torrid zone is now found habitable. --Cowley.
    [1913 Webster]
 
   3. To come upon by seeking; as, to find something lost.
    (a) To discover by sounding; as, to find bottom.
    (b) To discover by study or experiment direct to an object
      or end; as, water is found to be a compound substance.
    (c) To gain, as the object of desire or effort; as, to
      find leisure; to find means.
    (d) To attain to; to arrive at; to acquire.
      [1913 Webster]
 
         Seek, and ye shall find.     --Matt. vii.
                          7.
      [1913 Webster]
 
         Every mountain now hath found a tongue. --Byron.
      [1913 Webster]
 
   4. To provide for; to supply; to furnish; as, to find food
    for workemen; he finds his nephew in money.
    [1913 Webster]
 
       Wages [pounds]14 and all found.    --London
                          Times.
    [1913 Webster]
 
       Nothing a day and find yourself.   --Dickens.
    [1913 Webster]
 
   5. To arrive at, as a conclusion; to determine as true; to
    establish; as, to find a verdict; to find a true bill (of
    indictment) against an accused person.
    [1913 Webster]
 
       To find his title with some shows of truth. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To find out}, to detect (a thief); to discover (a secret) --
    to solve or unriddle (a parable or enigma); to understand.
    "Canst thou by searching find out God?" --Job. xi. 7. "We
    do hope to find out all your tricks." --Milton.
 
   {To find fault with}, to blame; to censure.
 
   {To find one's self}, to be; to fare; -- often used in
    speaking of health; as, how do you find yourself this
    morning?
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 found
   adj 1: come upon unexpectedly or after searching; "found art";
       "the lost-and-found department" [ant: {lost}]
   n 1: food and lodging provided in addition to money; "they
      worked for $30 and found"
   v 1: set up or found; "She set up a literacy program" [syn:
      {establish}, {set up}, {found}, {launch}] [ant: {abolish},
      {get rid of}]
   2: set up or lay the groundwork for; "establish a new
     department" [syn: {establish}, {found}, {plant},
     {constitute}, {institute}]
   3: use as a basis for; found on; "base a claim on some
     observation" [syn: {establish}, {base}, {ground}, {found}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top