Search result for

สิ่งก่อสร้าง

(48 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิ่งก่อสร้าง-, *สิ่งก่อสร้าง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สิ่งก่อสร้าง (n ) construction material

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งก่อสร้าง[N] building, Syn. สิ่งปลูกสร้าง, Count unit: หลัง, แห่ง
สิ่งก่อสร้าง[N] construction, See also: building, edifice, Syn. สิ่งปลูกสร้าง, Example: สิ่งก่อสร้างทุกแห่งควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ, Thai definition: สิ่งที่สร้างขึ้นเป็นวัตถุที่แข็งแรง คงทน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สิ่งก่อสร้างน. อาคารบ้านเรือนเป็นต้นที่สร้างโดยใช้อิฐและปูนเป็นส่วนใหญ่.
คูหาสิ่งก่อสร้างเป็นห้อง ๆ อย่างตึกแถว แต่ละห้องเรียกว่า คูหา, ลักษณนามเรียกสิ่งก่อสร้างเช่นนั้น เช่น ตึกแถวนี้มี ๑๐ คูหา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accommodation worksสิ่งก่อสร้างเพื่อให้ความสะดวก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
damเขื่อน, สิ่งก่อสร้างที่กั้นหรือขวางทางน้ำ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ เขื่อนทดน้ำ เขื่อนเก็บน้ำ และเขื่อนระบายน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
diversion damเขื่อนทดน้ำ, สิ่งก่อสร้างขวางแม่น้ำหรือทางน้ำเพื่อกักน้ำให้มีระดับสูงต่ำตามความต้องการที่จะส่งน้ำลงสู่คลองส่งน้ำไปยังทุ่งนา สิ่งก่อสร้างนี้มีประตูปิดเปิดให้น้ำไหลผ่านไปตามแม่น้ำหรือทางน้ำสายเดิมได้ เช่น เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจบุรี เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
storage damเขื่อนเก็บน้ำ, สิ่งก่อสร้างปิดกั้นลำน้ำในหุบเขาหรือหุบเนิน เพื่อเก็บและรักษาปริมาณน้ำไว้ใช้ประโยชน์ต่าง ๆ กัน เช่น การเพาะปลูก การบรรเทาอุทกภัย การไฟฟ้าพลังน้ำการคมนาคมทางน้ำ เป็นต้น เช่น เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To make this structure impregnable.ทำให้สิ่งก่อสร้างนี้ไม่สามารถทำลายได้ Safe and Sound (2008)
(CONSTRUCTION WORKERS SHOUTING)(เสียงสิ่งก่อสร้าง เสียงตะโกน) Up (2009)
Current building-- 12 floors, mostly vacant.สิ่งก่อสร้างแบบปัจจุปัน 12 ชั้น ส่วนมากยังว่าง Dex Takes a Holiday (2009)
I made this construct based on your neural scans.ผมทำสิ่งก่อสร้างนี้ขึ้นมา ตามภาพที่ได้จากการ สแกนสมองของนาย A Bright New Day (2009)
Are those buildings?มีสิ่งก่อสร้างหรอ ? Human (2010)
The gazebo was under constructionศาลาอยู่ใต้สิ่งก่อสร้าง Pilot (2010)
Information regarding the mount inostranka facilityข้อมูลเกี่ยวกับ สิ่งก่อสร้างในเทือกเขา อิโนสตรันกา I Haven't Told You Everything (2010)
You said these designs were stolen from you?คุณพูดว่าสิ่งก่อสร้างนี้ ถูกขโมยมาจากคุณนั่นรึ? Better Angels (2010)
Overseeing the inostranka facility.เฝ้าสังเกตุการณ์ สิ่งก่อสร้างที่อินอสตรันก้า To Keep Us Safe (2010)
Now, their goal was to destroy a government facility.ตอนนี้เป้าหมายของพวกเขาคือทำลายสิ่งก่อสร้างของรัฐบาล Kill Jill (2010)
They said the terrorist was targeting a government facility not a plane.พวกเขาบอกว่าผู้ก่อการร้ายเล็งเป้าไปที่ สิ่งก่อสร้างของรัฐ ไม่ใช่เครื่องบิน Kill Jill (2010)
Until now, in various art works, sculptures and construction projects, have been used in various ways.จนถึงตอนนี้ในงานศิลปะต่างๆ ประติมากรรมและสิ่งก่อสร้าง มีการใช้ในรูปแบบต่างๆ Natalie (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิ่งก่อสร้าง[n.] (sing køsāng) EN: construction   FR: construction [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
sidewall(n) ผนังยาง (ล้อรถยนต์), แก้มยางรถ (ล้อรถยนต์) ผนังด้านข้าง (สิ่งก่อสร้าง), S. side-walls
facility(n ) โรงงาน, สิ่งก่อสร้าง (อเมริกัน), S. factory, installation, premise

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lattice[N] หน้าต่างหรือประตูที่ขัดเป็นตาราง, See also: สิ่งก่อสร้างที่ขัดเป็นตาราง
masonry[N] สิ่งก่อสร้างทำด้วยหินหรืออิฐ, Syn. stucco, edifice
structure[N] สิ่งก่อสร้าง, See also: อาคาร, สิ่งที่สร้างขึ้น, Syn. building, construction
well house[N] สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นรอบบ่อน้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archivolt(อาร์'คิโวลท) n. แถบลวดลายที่ประดับส่วนโค้งของสิ่งก่อสร้าง
brickwork(บริค'เวิร์ค) n. สิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยอิฐ
building(บิล'ดิง) n. สิ่งก่อสร้าง,การก่อสร้างอาคาร,ตึก,สำนักงาน
crescent(เครส'เซินทฺ) n. เสี้ยวพระจันทร์,ดวงจันทร์ครึ่งซีก,สัญลักษณ์ของตุรกีหรืออิสลาม,รูปพระจันทร์ครึ่งซีก,ศาสนาอิสลาม,บ้าน ถนนหรือสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปครึ่งวงกลม adj. เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก,เพิ่มหรือสูงขึ้นเป็นลำดับ, See also: crescentic adj. ดูcresc
demolish(ดิมอล'ลิช) vt. รื้อ (สิ่งก่อสร้าง) ,ทำลาย,โค่น, See also: demolisher n. demolishment n., Syn. destroy,
erection(อีเรค'เชิน) n. การตั้งตรง,การลุก,การชู,การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง
establishment(อีสแทบ'ลิ?เมินทฺ) n. การสร้าง,การสถาปนา,การก่อตั้ง,การตั้งมั่น,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,บ้านเรือน,องค์การ,ที่ทำการ, Syn. foundation,firm
estate(อีสเทท') n. หลักทรัพย์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ติดดินผืนใหญ่,ที่ดิน,ทรัพย์สิน,ฐานันดร,กลุ่มการเมือง,กลุ่มสังคม, -Phr. (the fourth estate ฐานันดรที่4 (นักหนังสือพิมพ์)) -Phr. (the Three Estates ฐานันดรทั้ง 3 ในยุคศักดินายุโรปได้แก่พระ ขุนนางและสามัญชน)
farmsteadn. ฟาร์มพร้อมด้วยสิ่งก่อสร้างบนฟาร์ม
grillwork(กริล'เวิร์ค) n. สิ่งก่อสร้างที่เป็นโครง

English-Thai: Nontri Dictionary
building(n) การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ตึก,อาคาร,โรงเรือน
construction(n) การสร้าง,การก่อ,การตั้ง,การทำ,สิ่งก่อสร้าง
erection(n) ความตั้งชัน,การตั้งตรง,การลุก,การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง
establishment(n) การตั้ง,การสถาปนา,สิ่งก่อสร้าง,สถาบัน,องค์การ
structure(n) โครงสร้าง,การสร้าง,อาคาร,สิ่งก่อสร้าง,องค์ประกอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
建物正面[たてものしょうめん, tatemonoshoumen] สิ่งก่อสร้างแนวหน้า

German-Thai: Longdo Dictionary
anbauen(vi) |baute an, hat angebaut| ต่อเติม (ตึก, สิ่งก่อสร้าง)
umbauen(vi) |baute um, hat umgebaut| ปรับปรุง (ตึก, สิ่งก่อสร้าง)
großartig(adj adv) ดีมาก, ยิ่งใหญ่ เช่น ein großartiger Junge ชายหนุ่มที่ดีมาก, ein großartiges Bauwerk สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่ตระการ, See also: S. klasse,
renovieren(vt) |renovierte, hat renoviert| ปรับปรุง(สิ่งก่อสร้าง), ทำให้ใหม่ขึ้น เช่น Das Gebäude wird bald renoviert. ตึกนี้จะถูกปรับปรุงเร็วๆ นี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top