Search result for

step on

(31 entries)
(0.1504 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -step on-, *step on*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
step on    [PHRV] เหยียบบน, See also: ย่ำบน, ย่ำ, เหยียบ, Syn. stamp on, trample on, walk on, walk over

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's no way I would step on that particular land mine.และมันไม่มีทาง ที่หนูจะเหยียบลงบนกับระเบิดนั่น New Haven Can Wait (2008)
Did I step on the wittle kitty's tail?โอ้ ข้าเหยียบหางเจ้าเหมียวตัวน้อยหรอ Kung Fu Panda (2008)
You're just a step on the boss man's ladderYou're just a step on the boss man's ladder The Love Guru (2008)
My plan. Step one--ช่ายยยย แผนของฉัน สเต็ปแรก Marley & Me (2008)
If you step one footถ้าเธอก้าวเท้าเข้ามา The Price (2008)
Step one: de-clutter your life.ขั้นแรก: ขจัดความรก โยนทุกอย่างทิ้งไป Confessions of a Shopaholic (2009)
God Forbid, if we step on a landmine... and our arm or leg is shattered, what then?พระเจ้าช่วย ถ้าเกิดเราไปเหยียบโดนกับระเบิดล่ะ แล้วชิ้นส่วนเราขาดกระจุย? The Breath (2009)
Sorry, but I'm not about to step on anyone's toes based on a blurry picture that I shouldn't even have.ขอโทษน่ะแต่ฉันเอารูปเบลอพวกนี้ มาตัดสินไม่ได้ Emotional Rescue (2009)
Great, okay. Don't step on any toes.เยี่ยม งั้นคิดว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกัน Emotional Rescue (2009)
you know nothing will happen if you step on them, right?คุณรู้นะ ว่าถึงเหยียบไปก็ไม่เป็นไร? The Big Wheel (2009)
I'm thinking of a way to really step on her.ฉันกำลังคิดหาทางจะจัดการกับเธอจริงๆ Episode #1.1 (2009)
Money means nothing when you step on people to get it.เงินไม่มีความหมาย ถ้าคุณเหยียบหัวคนอื่นเพื่อแลกมันมา Gokusen: The Movie (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
step onDon't step on that rock. It's going to fall.
step onDon't step on the broken glass.
step onEach time you step on the pedal, the wheel turns once.
step onI didn't mean to step on your foot.
step onI missed a step on the stairs and I'm afraid I sprained my ankle.
step onWe've really got to step on it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยียบย่าง [V] set foot on, See also: step on, tread on, put one's foot upon, Syn. เข้าไป, ย่างเหยียบ, Example: ถ้าไม่มีผู้นำทางไปแล้ว ดิฉันคงไม่กล้าเหยียบย่างลงไปเป็นอันขาด, Thai definition: ก้าวเท้าเข้าไป
เหยียบ [V] tread (on), See also: step on, trample, put one's foot on, stamp, Example: เขาเหยียบใบไม้แห้งเสียงดังกรอบแกรบ, Thai definition: วางเท้าลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกินอำนาจหน้าที่[v. exp.] (koēn amnāt nāthī) EN: overstep one's official powers   
เหยียบ[v.] (yīep) EN: step on ; put one's foot on ; tread on ; trample   FR: poser le pied ; marcher à pas mesurés ; fouler aux pieds ; piétiner
เหยียบคันเร่ง[v. exp.] (yīep khanreng) EN: step on the gas ; step on the accelerator ; press the accelerator   FR: appuyer sur l'accélérateur

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P) [Add to Longdo]
土踏まず[つちふまず, tsuchifumazu] (n) arch of the foot; plantar arch; (the part that) does not step on the ground [Add to Longdo]
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m,vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
第一步[dì yī bù, ㄉㄧˋ ㄧ ㄅㄨˋ, ] step one; first step [Add to Longdo]
踩线[cǎi xiàn, ㄘㄞˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] step on the line; foot-fault [Add to Longdo]
[tà, ㄊㄚˋ, ] step on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  step on
      v 1: place or press the foot on; "He stepped on the hem of her
           long gown" [syn: {step on}, {tread on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top