ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

step on

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -step on-, *step on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
step on[PHRV] เหยียบบน, See also: ย่ำบน, ย่ำ, เหยียบ, Syn. stamp on, trample on, walk on, walk over

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're really late. You'd better step on it.เราสายมากแล้ว คุณควรจะรีบไปโดยเร็ว The Blues Brothers (1980)
Short Round, step on it.สั้นรอบขั้นตอนในนั้น Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I step on something.ขั้นตอนที่ฉันในสิ่งที่ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Feel like step on fortune cookies.รู้สึกเหมือนขั้นตอนที่เกี่ยวกับคุกกี้โชคลาภ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
You don't step on the one.อย่าเพิ่งเต้นจังหวะแรก Dirty Dancing (1987)
Then you got to qualify and prove to them you can step onto the runway and not get killed.แล้วคุณจะต้องมีคุณสมบัติและพิสูจน์ให้พวกเขา ... ... คุณสามารถก้าวขึ้นไปบนทางวิ่งและไม่ได้รับการฆ่า Bloodsport (1988)
Take us to the YMCA, and step on it.ไปที่ YMCA เราจะไปที่นั่นกัน Mannequin: On the Move (1991)
Step on it. I'm supposed to be in my office five minutes ago.นี่มันยังไม่ชัดเจนอีกรึไง Hero (1992)
Don't step on my tail!อย่าเหยียบหางผมนะ! Hocus Pocus (1993)
- Step on it, Max!- เหยียบเต็มที่เลย, แม็กซ์ Hocus Pocus (1993)
Step on the gas, Nick!หมั่นไส้รถใหม่ว่ะ Nothing to Lose (1997)
You say you´re sorry when you step on someone´s toe... or you accidentally break their glasses... or you, you fart while they´re eating.นั่นมันใช้เมื่อแกเหยียบตีนคน หรือทำแก้วแตก หรือตดตอนคนอื่นกำลังกิน Nothing to Lose (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
step onDon't step on that rock. It's going to fall.
step onDon't step on the broken glass.
step onEach time you step on the pedal, the wheel turns once.
step onI didn't mean to step on your foot.
step onI missed a step on the stairs and I'm afraid I sprained my ankle.
step onWe've really got to step on it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหยียบย่าง[V] set foot on, See also: step on, tread on, put one's foot upon, Syn. เข้าไป, ย่างเหยียบ, Example: ถ้าไม่มีผู้นำทางไปแล้ว ดิฉันคงไม่กล้าเหยียบย่างลงไปเป็นอันขาด, Thai definition: ก้าวเท้าเข้าไป
เหยียบ[V] tread (on), See also: step on, trample, put one's foot on, stamp, Example: เขาเหยียบใบไม้แห้งเสียงดังกรอบแกรบ, Thai definition: วางเท้าลงไปบนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกินอำนาจหน้าที่[v. exp.] (koēn amnāt nāthī) EN: overstep one's official powers   
เหยียบ[v.] (yīep) EN: step on ; put one's foot on ; tread on ; trample   FR: poser le pied ; marcher à pas mesurés ; fouler aux pieds ; piétiner
เหยียบคันเร่ง[v. exp.] (yīep khanreng) EN: step on the gas ; step on the accelerator ; press the accelerator   FR: appuyer sur l'accélérateur

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
第一步[dì yī bù, ㄉㄧˋ ㄧ ㄅㄨˋ, ] step one; first step, #7,976 [Add to Longdo]
[tà, ㄊㄚˋ, ] step on, #25,107 [Add to Longdo]
踩线[cǎi xiàn, ㄘㄞˇ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] step on the line; foot-fault [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r,vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P) [Add to Longdo]
土踏まず[つちふまず, tsuchifumazu] (n) arch of the foot; plantar arch; (the part that) does not step on the ground [Add to Longdo]
踏む(P);履む;践む[ふむ, fumu] (v5m,vt) (1) to step on; to tread on; (2) to experience; to undergo; (3) to estimate; to value; to appraise; (4) to rhyme; (5) (arch) to inherit (the throne, etc.); (6) to follow (rules, morals, principles, etc.); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  step on
      v 1: place or press the foot on; "He stepped on the hem of her
           long gown" [syn: {step on}, {tread on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top