Search result for

ถอดถอน

(22 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถอดถอน-, *ถอดถอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอดถอน[V] relieve, See also: demote, Ant. แต่งตั้ง, Example: อธิบดีกรมตำรวจถอดถอนตำแหน่งนายตำรวจใหญ่ทางภาคใต้ 5 นาย, Thai definition: ถอดออกจากตำแหน่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถอดถอนก. ถอดออกจากตำแหน่ง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A White House aide told NBC News today that impeachment of the President by the full House of Representatives now is a virtual certainty.ทางทำเนียบขาวได้กล่าว\ กับทางเครือข่ายNBCว่า การถอดถอนท่านปธน.โดย รัฐสภายังไม่มีวิธีการ\ ที่ชัดแจ้งในตอนนี้ Frost/Nixon (2008)
After it was clear the Southern Democrats that were still against impeachment had had the screws put on them by the Speaker of the House.หลังจากมีความชัดเจนจากสาย เดโมแครตทางภาคใต้ ที่พวกเขายืนกรานจะถอดถอนผม แล้วมีการสวนพวกนั่นกลับ โดยโฆษกทำเนียบ Frost/Nixon (2008)
And the day during the impeachment hearings when Julie, that's my youngest, she came into my office, she threw her arms around me, she kissed me.และระหว่างวันพิจารณา ถอดถอนผม ตอนที่จูเลีย ลูกสาวคนเล็ก เธอเข้ามาถึงสำนักงาน Frost/Nixon (2008)
Then, he will wait for the extraction team to arrive for his transfer.แล้วเขาจะรอ ทีมที่จะถอดถอน ที่จะมาถึง เพื่อส่งตัวเขา Chuck Versus the First Kill (2009)
I'd like to move that all charges be dropped, your honor.ฉันอยากให้มีการถอดถอนข้อกล่าวหา ทั้งหมดค่ะศาลที่เคารพ The Boy with the Answer (2010)
He's responsible for the demotion of Pluto from planetary status.เขาดูแลเรื่องการถอดถอนดาวพลูโตออกจาก จากสถานะดาวเคราะห์ The Apology Insufficiency (2010)
Politicians are pushing for a wholesale withdrawal from Afghanistan.พวกนักการเมืองก็พยายามที่จะเสนอเรื่อง ถอดถอนกำลังออกจากอาฟกานิสถาน Grace (2011)
But I've been deprived. I have needs.ฉันถูกถอดถอน ฉันมีความต้องการ Rubber Man (2011)
Svetlana Belikova has resigned from her presidency and companies that supported her and the former government will be thrown out of the country and dismantled.สเวนลาน่า เบลิโก้ว่า ได้ลาออกจากตำแหน่ง ประธานาธิปดี และกลุ่มผู้สนับสนุนเธอและรัฐบาลชุดเก่า จะถูกให้ออกนอกประเทศและถอดถอนอำนาจ Resident Evil: Damnation (2012)
We had thought you were mangled corpse, the sundered beams of the arena your tomb.เรามีความคิด คุณเป็นศพแหลกเหลว, คานถอดถอน เวทีหลุมฝังศพของคุณ Sacramentum (2012)
When your name gets removed from the family tree, don't be dragged out.ถ้าชื่อเธอถูกถอดถอนจากแผนภูมิเครือญาติ ก็อย่ายื้อเรื่องนะ Episode #1.4 (2013)
Lillian Strand has been removed from her command until further notice.ลิเลียน สแตรนด์ ถูกถอดถอน จากอำนาจหน้าที่ จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น The Event Horizon (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอดถอน[v.] (thøtthøn) EN: relieve   
ถอดถอนกรรมการ[v. exp.] (thøtthøn kammakān) EN: remove members of the board   
ถอดถอนออกจากตำแหน่ง[v. exp.] (thøtthøn øk jāk tamnaeng) EN: remove sb from office ; discharge sb from office   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deprivation(เดพระเว'เชิน) n. การถอดถอน (ภาวะที่ถูกถอดถอน,การสูญเสีย,การไล่ออก,การทำให้ไม่ได้รับ
deprive(ดิไพรฟว') vt. ถอดถอน,ทำให้ไม่ได้รับ,ตัดสิทธิ,กีดกัน., See also: deprivable adj. ดูdeprive depriver n. ดูdeprive, Syn. bereave
disgrace(ดิสเกรส') n. การเสียหน้า,ความเสื่อมเสีย,การถอดถอนยศฐาบรรดาศักดิ์,ความอัปยศอดสู vt. ทำให้เสียหน้า,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: disgracer n., Syn. shame,dishonour ###A. honour,credit
privative(ไพรเว'ทิฟว) adj. ขาดแคลน,ขัดสน,คับแค้น,ซึ่งถูกถอดถอน., Syn. causing

English-Thai: Nontri Dictionary
deprive(vt) เอาออก,ตัดสิทธิ์,ถอดถอน,กีดกัน,ถอดยศ,ถอนสิทธิ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top