ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

society

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -society-, *society*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
civil society(n) ประชาสังคม เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนโดยมีจิตสำนึกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของสังคม เช่น Civil society is much talked about, but rarely understood. John Edwards explores the practical and theoretical significance of civil society.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
society(n) สังคม, See also: ชุมชน, หมู่ชน, Syn. organization, club, assosication
society(n) ชนชั้นสูง, Syn. upper class, high society, Ant. lower class
society(adj) เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
society(โซไซ'อิที) n. สมาคม, มิตรไม่ตรีจิต, ความเป็นมิตร. adj. เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง, Syn. group
high societyสังคมชั้นสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
society(n) การสมาคม, สังคม, วงสังคม, การชุมนุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
societyสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Society of Automotive Engineers (SAE)สมาคมวิศวกรยานยนต์ (เอสเออี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
society, matriarchalสังคมอำนาจฝ่ายมารดา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
society, patriarchalสังคมอำนาจฝ่ายบิดา, สังคมแบบพ่อบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A society gradually takes form, sculpted by terror and fear, but less deranged than that of the SS and its slogans:รูปแบบสังคมเริ่มก่อตัวขึ้น จากความหวาดหวั่นและความกลัว ที่น่ารำคาญน้อยกว่านั้น ก็พวกคำขวัญของที่นี่ Night and Fog (1956)
The kumite was first used by the Kokuryukai the Black Dragon Society to measure the fighting skills and spirit of its members.kumite เป็นครั้งแรกที่นำมาใช้โดย Kokuryukai ... ... มังกรสังคมสีดำ ... ... เพื่อวัดทักษะการต่อสู้และจิตวิญญาณของสมาชิก Bloodsport (1988)
I think that to truly function in today's society a doctor has to have an understanding of the human being as a whole.ผมว่าหมอสมัยนี้... ...ต้องเข้าใจร่างกายมนุษย์ แบบรวมๆ คุณเห็นด้วยมั้ย Punchline (1988)
The cream of Philadelphia society is going to be here.สมาคมระดับสูงของฟิลาเดลเฟีย จะไปกันที่นั่น Mannequin: On the Move (1991)
It is now your duty to protect society from them.มันเป็นหน้าที่ของคุณตอนนี้ เพื่อปกป้องสังคมจากพวกเ? In the Name of the Father (1993)
Society demands that they serve their time.ความต้องการของสังคม ที่พวกเขาให้บริการเวลาของพวกเข? In the Name of the Father (1993)
No danger to society here.ไม่มีอันตรายต่อสังคมที่นี่ The Shawshank Redemption (1994)
I understood that certain ladies found the society of Mr Wickham curiously agreeable.ฉันเข้าใจว่าสาวๆ บางคนพบว่าการคบหากับ คุณวิคแฮมเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก Episode #1.5 (1995)
No one will solicit our society after this. Mr Darcy made that very clear to me.ไม่มีใครที่จะเป็นห่วงเป็นใยพวกเราหลังจากเรื่องนี้ คุณดาร์ซี่ก็ได้แสดงให้ฉันเห็นอย่างชัดเจนแล้ว Episode #1.5 (1995)
There are few men whose society I can tolerate well. I believe you may be one of them.มีอยู่ไม่กี่คนในสังคมที่ผมจะยอมทน ผมเชื่อว่าคุณก็เป็นหนึ่งในพวกเขา Episode #1.6 (1995)
We're becoming a synthesized society in a hurry to get to the...กว่าในเวลาอื่น ๆ ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เรากำลังกลายเป็นสังคมสังเคราะห์ รีบร้อนที่จะได้รับ Contact (1997)
All of Philadelphia society will be there.ชาวฟิลาเดลเฟียทั้งผองจะอยู่ที่นั่น Titanic (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
societyA dumb person in the society is not height of intelligence but no amount of knowledge either.
societyA family is the smallest unit of society.
societyAll are concerned with changing the role of women in contemporary society.
societyAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
societyAmerica likes to claim that it is a "classless" society.
societyAnts have a well-organized society.
societyAre you a member of this society?
societyA society's values are reflected in its traditions.
societyAvoid each other's society.
societyChanges in society come from individuals.
societyCitizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.
societyDrug addiction is a cancer in modern society.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงสังคม(n) society, See also: social circle, Syn. แวดวงสังคม, Example: นับวันไป คนผิวดำในสหรัฐอเมริกาก็ดูจะมีบทบาทในวงสังคมของประเทศชาติมากเข้าไปทุกที, Thai Definition: กลุ่มสังคมที่สังกัดอยู่
สมาคม(n) association, See also: society, club, organization, union, alliance, league, federation, Example: สมาคมเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนจึงจัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น, Count Unit: สมาคม, Thai Definition: แหล่งหรือที่ประชุมของบุคคลหลายคนมาร่วมกันด้วยมีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มรดกแห่งสังคม(n) social heritage, See also: society's inheritance, Example: ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยเป็นมรดกแห่งสังคม ซึ่งสังคมจะต้องรับและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม
สังคม(n) society, Example: มนุษย์เท่านั้นเป็นผู้ที่ทำให้เกิดมีสังคมขึ้นมา, Count Unit: สังคม, Thai Definition: คนจำนวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญร่วมกัน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมรม[chomrom] (n) EN: club ; association ; society  FR: communauté [ f ] ; cercle [ m ] ; association [ f ]
จัดระเบียบสังคม[jat rabīep sangkhom] (v, exp) EN: reform society ; put order into society
การสังคม[kān sang khom] (n) EN: society  FR: société [ f ]
ขยะสังคม[khaya sangkhom] (n, exp) EN: dregs of society  FR: lie de la société [ f ] ; rebut de la société [ m ]
สหกรณ์[sahakøn] (n) EN: cooperative society ; cooperative  FR: coopérative [ f ]
สมาคม[samākhom] (n) EN: society ; association ; union ; guild   FR: société [ f ] ; association [ f ] ; ligue [ f ]
สมาคมการ[samākhomkhān] (n) EN: society ; association  FR: société [ f ] ; association [ f ]
สมาคมลับ[samākhom lap] (n, exp) EN: secret society
สโมสร[samōsøn] (n) EN: association ; society ; club ; team  FR: association [ f ] ; société [ f ] ; club [ m ] ; cercle [ m ]
สังคม[sangkhom] (n) EN: society  FR: société [ f ] ; communauté [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SOCIETY
SOCIETY'S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
society

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
社会[shè huì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ,   /  ] society #156 [Add to Longdo]
都会[dū huì, ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ,   /  ] society; community; city; metropolis #988 [Add to Longdo]
[shè, ㄕㄜˋ, ] society; group #1,970 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ellbogengesellschaft { f }society where the weakest go to the wall [Add to Longdo]
Freundesgesellschaft { f }; Gesellschaft { f } der FreundeSociety of Friends [Add to Longdo]
Gesellschaft { f } | Gesellschaften { pl } | die Gesellschaft verändern | jdn. in die Gesellschaft einführensociety | societies | to change society | to introduce sb. into society [Add to Longdo]
Gesellschaft zum Schutz der MeeressäugetiereSociety for the Conservation of Marine Mammals [Add to Longdo]
Tierschutzverein { m }society for the prevention of cruelty to animals [Add to Longdo]
Aurorafruchttaube { f } [ ornith. ]Society I Pigeon [Add to Longdo]
Tahititaube { f } [ ornith. ]Society Is Ground Dove [Add to Longdo]
Tahitimonarch { m } [ ornith. ]Society Is Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
世界[せかい, sekai] (n) the world; society; the universe; (P) #126 [Add to Longdo]
[やしろ, yashiro] (n, n-suf) (1) (abbr) (See 会社) company; association; society; (2) regional Chinese god of the earth (or a village built in its honour); (ctr, suf) (3) counter for companies, shrines, etc. #189 [Add to Longdo]
世(P);代(P)[よ, yo] (n) world; society; age; generation; (P) #318 [Add to Longdo]
協会[きょうかい, kyoukai] (n) association; society; organization; organisation; (P) #396 [Add to Longdo]
社会[しゃかい, shakai] (n) society; public; (P) #432 [Add to Longdo]
学会[がっかい, gakkai] (n) scientific society; academic meeting; academic conference; (P) #1,009 [Add to Longdo]
会長[かいちょう, kaichou] (n) president (of a society); chairman; (P) #1,116 [Add to Longdo]
公共[こうきょう, koukyou] (n, adj-no) public; community; public service; society; communal; (P) #2,235 [Add to Longdo]
穴(P);孔[あな, ana] (n, n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) #3,690 [Add to Longdo]
天下[てんか(P);てんが;てんげ, tenka (P); tenga ; tenge] (n) (1) the whole world; (2) the whole country; (3) society; the public; (4) supremacy over a nation; government of a country; the ruling power; (5) having one's own way; doing as one pleases; (adj-no) (6) peerless; incomparable; superlative; world-famous; (n) (7) (arch) shogun (Edo period); (P) #6,631 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターネットソサエティ[いんたーねっとそさえてい, inta-nettososaetei] Internet Society [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Society \So*ci"e*ty\, n.; pl. {Societies}. [L. societas, fr.
   socius a companion: cf. F. soci['e]t['e]. See {Social}.]
   1. The relationship of men to one another when associated in
    any way; companionship; fellowship; company. "Her loved
    society." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       There is society where none intrudes
       By the deep sea, and music in its roar. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. Connection; participation; partnership. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The meanest of the people and such as have the least
       society with the acts and crimes of kings. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. A number of persons associated for any temporary or
    permanent object; an association for mutual or joint
    usefulness, pleasure, or profit; a social union; a
    partnership; as, a missionary society.
    [1913 Webster]
 
   4. The persons, collectively considered, who live in any
    region or at any period; any community of individuals who
    are united together by a common bond of nearness or
    intercourse; those who recognize each other as associates,
    friends, and acquaintances.
    [1913 Webster]
 
   5. Specifically, the more cultivated portion of any community
    in its social relations and influences; those who mutually
    give receive formal entertainments.
    [1913 Webster]
 
   {Society of Jesus}. See {Jesuit}.
 
   {Society verses} [a translation of F. vers de soci['e]t['e]],
    the lightest kind of lyrical poetry; verses for the
    amusement of polite society.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 society
   n 1: an extended social group having a distinctive cultural and
      economic organization
   2: a formal association of people with similar interests; "he
     joined a golf club"; "they formed a small lunch society";
     "men from the fraternal order will staff the soup kitchen
     today" [syn: {club}, {social club}, {society}, {guild},
     {gild}, {lodge}, {order}]
   3: the state of being with someone; "he missed their company";
     "he enjoyed the society of his friends" [syn: {company},
     {companionship}, {fellowship}, {society}]
   4: the fashionable elite [syn: {society}, {high society}, {beau
     monde}, {smart set}, {bon ton}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top