Search result for

society

(76 entries)
(0.0505 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -society-, *society*
English-Thai: Longdo Dictionary
civil society(n) ประชาสังคม เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนโดยมีจิตสำนึกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาของสังคม เช่น Civil society is much talked about, but rarely understood. John Edwards explores the practical and theoretical significance of civil society.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
society[N] สังคม, See also: ชุมชน, หมู่ชน, Syn. organization, club, assosication
society[N] ชนชั้นสูง, Syn. upper class, high society, Ant. lower class
society[ADJ] เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
society(โซไซ'อิที) n. สมาคม,มิตรไม่ตรีจิต,ความเป็นมิตร. adj. เกี่ยวกับสังคมชั้นสูง, Syn. group
high societyสังคมชั้นสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
society(n) การสมาคม,สังคม,วงสังคม,การชุมนุม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
societyสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Society of Automotive Engineers (SAE)สมาคมวิศวกรยานยนต์ (เอสเออี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
society, matriarchalสังคมอำนาจฝ่ายมารดา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
society, patriarchalสังคมอำนาจฝ่ายบิดา, สังคมแบบพ่อบ้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This is the new york philanthropic society'sนี่มันงานเลี้ยงการกุศลประจำปีของชาวนิวยอร์ก There Might be Blood (2008)
As head of the new york philanthropic society,เหมือนหัวข่าวของสังคมนิวยอร์ค There Might be Blood (2008)
You drink yourself onto the society page for, what, like a month?คุณรู้แล้วว่าไลโอเนลฆ่าพ่อแม่คุณ, และดูคุณทำสิ Committed (2008)
It is a tragedy to think that even defenseless women... who made the choice to withdraw from society... and lead a life of purity... should suffer the attacks of terrorists... who have absolutely no respect for the lives of decent, God-fearing people.มันเป็นโศกนาฏกรรมที่ชวนให้คิดว่า แม้แต่ผู้หญิงไร้ที่พึ่ง... ผู้ซึ่งเลือกเส้นทางถอนตัวจากสังคม เข้ามาสู่ดินแดนบริสุทธิ์... Babylon A.D. (2008)
Frodos, the Scarface society the sexual predators.แก๊งโฟรโด แก๊งค์เจ้าพ่อ แก๊งนักล่าพรหมจรรย์ อืมมมมมมม Superhero Movie (2008)
I was actually being a productive member of society.ฉันเข้าใจถึงการเป็นผลผลิตของสังคม Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You Arabs think you can just mix in with our peaceful society... and we're not gonna find you, huh?คุณคนอาหรับ คุณคิดว่าคุณ จะรวมตัวกับสังคมสงบสุขของเรา... แล้วเราจะไม่หาตัวพวกคุณเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
And consider, if you will, the frightening implications of that for a free society.และพิจารณาว่า ถ้าคุณจะ ต่อสู้เพื่อให้เป็นสังคมเสรี Frost/Nixon (2008)
No, but if I'm 25 and the girl is 18 years old... you know, in society, that might look bad.เปล่า แต่ถ้าผมอายุ 25 แล้วผู้หญิงอายุ 18 ในสายตาของสังคม มันอาจดูไม่ดี Pineapple Express (2008)
If this model were followed by every society, the planet wouldn't have 900 million vehicles, as it does today, but 5 billion.ถ้าทุกสังคมทำตามแบบจำลองนี้ ดาวเคราะห์ดวงนี้คงไม่ได้มีรถยนต์ เพียงแค่900 ล้านคันดังเช่นทุกวันนี้ แต่จะมีถึง 5 พันล้านคัน Home (2009)
Robin Williams in Dead Poets Society.รอบบิน วิลเลี่ยม เดท โปเอท โซไซตี้ I Love You, Beth Cooper (2009)
We live in society.เราอาศัยอยู่ในสังคม Gamer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
societyA dumb person in the society is not height of intelligence but no amount of knowledge either.
societyA family is the smallest unit of society.
societyAll are concerned with changing the role of women in contemporary society.
societyAlthough the fork entered society on the tables of rich people, many members of royalty, such as Elizabeth I of England and Louis XIV of France, ate with their fingers.
societyAmerica likes to claim that it is a "classless" society.
societyAnts have a well-organized society.
societyAre you a member of this society?
societyA society's values are reflected in its traditions.
societyAvoid each other's society.
societyChanges in society come from individuals.
societyCitizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.
societyDrug addiction is a cancer in modern society.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงสังคม[N] society, See also: social circle, Syn. แวดวงสังคม, Example: นับวันไป คนผิวดำในสหรัฐอเมริกาก็ดูจะมีบทบาทในวงสังคมของประเทศชาติมากเข้าไปทุกที, Thai definition: กลุ่มสังคมที่สังกัดอยู่
สมาคม[N] association, See also: society, club, organization, union, alliance, league, federation, Example: สมาคมเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนจึงจัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น, Count unit: สมาคม, Thai definition: แหล่งหรือที่ประชุมของบุคคลหลายคนมาร่วมกันด้วยมีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มรดกแห่งสังคม[N] social heritage, See also: society's inheritance, Example: ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยเป็นมรดกแห่งสังคม ซึ่งสังคมจะต้องรับและรักษาไว้ให้เจริญงอกงาม
สังคม[N] society, Example: มนุษย์เท่านั้นเป็นผู้ที่ทำให้เกิดมีสังคมขึ้นมา, Count unit: สังคม, Thai definition: คนจำนวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญร่วมกัน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชมรม[n.] (chomrom) EN: club ; association ; society   FR: communauté [f] ; cercle [m] ; association [f]
จัดระเบียบสังคม[v. exp.] (jat rabīep sangkhom) EN: reform society ; put order into society   
การสังคม[n.] (kān sang khom) EN: society   FR: société [f]
ขยะสังคม[n. exp.] (khaya sangkhom) EN: dregs of society   FR: lie de la société [f] ; rebut de la société [m]
สหกรณ์[n.] (sahakøn) EN: cooperative society ; cooperative   FR: coopérative [f]
สมาคม[n.] (samākhom) EN: society ; association ; union ; guild   FR: société [f] ; association [f] ; ligue [f]
สมาคมการ[n.] (samākhomkhān) EN: society ; association   FR: société [f] ; association [f]
สมาคมลับ[n. exp.] (samākhom lap) EN: secret society   
สโมสร[n.] (samōsøn) EN: association ; society ; club ; team   FR: association [f] ; société [f] ; club [m] ; cercle [m]
สังคม[n.] (sangkhom) EN: society   FR: société [f] ; communauté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SOCIETY    S AH0 S AY1 AH0 T IY0
SOCIETY'S    S AH0 S AY1 AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
society    (n) (s @1 s ai1 @ t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ellbogengesellschaft {f}society where the weakest go to the wall [Add to Longdo]
Freundesgesellschaft {f}; Gesellschaft {f} der FreundeSociety of Friends [Add to Longdo]
Gesellschaft {f} | Gesellschaften {pl} | die Gesellschaft verändern | jdn. in die Gesellschaft einführensociety | societies | to change society | to introduce sb. into society [Add to Longdo]
Gesellschaft zum Schutz der MeeressäugetiereSociety for the Conservation of Marine Mammals [Add to Longdo]
Tierschutzverein {m}society for the prevention of cruelty to animals [Add to Longdo]
Aurorafruchttaube {f} [ornith.]Society I Pigeon [Add to Longdo]
Tahititaube {f} [ornith.]Society Is Ground Dove [Add to Longdo]
Tahitimonarch {m} [ornith.]Society Is Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
イエズス会[イエズスかい, iezusu kai] (n) Society of Jesus; Jesuits [Add to Longdo]
インターネットソサエティ[, inta-nettososaetei] (n) {comp} Internet Society [Add to Longdo]
インターネット学会[インターネットがっかい, inta-netto gakkai] (n) {comp} Internet Society; ISOC [Add to Longdo]
インフォメーションソサイエティー[, infome-shonsosaietei-] (n) information society [Add to Longdo]
キャッシュレスソサイティー[, kyasshuresusosaitei-] (n) cashless society [Add to Longdo]
キャッシュレスチェックレスソサイティ[, kyasshuresuchiekkuresusosaitei] (n) cashless checkless society (chequeless) [Add to Longdo]
キャッシュレス社会[キャッシュレスしゃかい, kyasshuresu shakai] (n) cashless society [Add to Longdo]
クエーカー[, kue-ka-] (n) Quaker; Society of Friends; (P) [Add to Longdo]
ゲゼルシャフト[, gezerushafuto] (n) society (ger [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
社会[shè huì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] society, #156 [Add to Longdo]
都会[dū huì, ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ, / ] society; community; city; metropolis, #988 [Add to Longdo]
[shè, ㄕㄜˋ, ] society; group, #1,970 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターネットソサエティ[いんたーねっとそさえてい, inta-nettososaetei] Internet Society [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Society \So*ci"e*ty\, n.; pl. {Societies}. [L. societas, fr.
   socius a companion: cf. F. soci['e]t['e]. See {Social}.]
   1. The relationship of men to one another when associated in
    any way; companionship; fellowship; company. "Her loved
    society." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       There is society where none intrudes
       By the deep sea, and music in its roar. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   2. Connection; participation; partnership. [R.]
    [1913 Webster]
 
       The meanest of the people and such as have the least
       society with the acts and crimes of kings. --Jer.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. A number of persons associated for any temporary or
    permanent object; an association for mutual or joint
    usefulness, pleasure, or profit; a social union; a
    partnership; as, a missionary society.
    [1913 Webster]
 
   4. The persons, collectively considered, who live in any
    region or at any period; any community of individuals who
    are united together by a common bond of nearness or
    intercourse; those who recognize each other as associates,
    friends, and acquaintances.
    [1913 Webster]
 
   5. Specifically, the more cultivated portion of any community
    in its social relations and influences; those who mutually
    give receive formal entertainments.
    [1913 Webster]
 
   {Society of Jesus}. See {Jesuit}.
 
   {Society verses} [a translation of F. vers de soci['e]t['e]],
    the lightest kind of lyrical poetry; verses for the
    amusement of polite society.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 society
   n 1: an extended social group having a distinctive cultural and
      economic organization
   2: a formal association of people with similar interests; "he
     joined a golf club"; "they formed a small lunch society";
     "men from the fraternal order will staff the soup kitchen
     today" [syn: {club}, {social club}, {society}, {guild},
     {gild}, {lodge}, {order}]
   3: the state of being with someone; "he missed their company";
     "he enjoyed the society of his friends" [syn: {company},
     {companionship}, {fellowship}, {society}]
   4: the fashionable elite [syn: {society}, {high society}, {beau
     monde}, {smart set}, {bon ton}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top